13.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 353/1


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. decembra 2002

týkajúce sa postupu podľa normy vyplývajúcej z článku 65 dohovoru ESUO (Európske spoločenstvo uhľia a oceľe) na ťarchu nasledujúcich spoločností: Alfa Acciai a.s., Feralpi Siderurgica a.s., Ferriere Nord a.s., IRO Industrie Riunite Odolesi a.s., Leali a.s., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi a.s. v likvidácii, Lucchini a.s., Siderpotenza a.s., Riva Acciaio a.s., Valsabbia Investimenti a.s., Ferriera Valsabbia a.s. a združenia podnikov Federacciai (Federácia talianskych železiarskych podnikov)

[Prípad C.37.956 – Guľatina (valcovaný tyčový materiál) pre železobetón]

[oznámené pod číslom K(2002) 5807]

(Iba text v talianskom jazyku je vierohodný)

(2006/894/ES)

17. decembra 2002 prijala Komisia rozhodnutie, ktoré sa týkalo postupu podľa normy, vyplývajúcej z článku 65 dohovoru CECA (Európske združenie pre uhlie a oceľ). V súlade so stanovami Rady (EU), článok 30, č. 1/2003 zo 16. decembra 2002, ktoré sa týkajú aplikácie pravidiel konkurenčného správania podľa článkov 81 a 82 dohovoru, Komisia nasledujúcim oznamom zverejňuje mená zúčastnených strán ako aj podstatný obsah rozhodnutia, vrátane uložených sankcií. Pritom sa berie ohľad na legitímne právo zainteresovaných podnikov na nerozširovanie ich obchodných tajomstiev. Úplná verzia textu rozhodnutia, ktorá nie je dôverná, je k dispozícii v príslušnom vierohodnom jazyku a v pracovných jazykoch Komisie na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre konkurenčný boj na nasledovnej adrese: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

I.   SÚHRNNÁ INFORMÁCIA O PRIESTUPKU

(1)

Adresátmi tohto rozhodnutia sú nasledovné spoločnosti: Alfa Acciai a.s., Feralpi Siderurgica a.s., Ferriere Nord a.s., IRO Industrie Riunite Odolesi a.s., Leali a.s., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi a.s. v likvidácii, Lucchini a.s., Siderpotenza a.s., Riva Acciaio a.s., Valsabbia Investimenti a.s., Ferriera Valsabbia a.s. a združenie podnikov Federacciai, Federácia talianskych železiarskych podnikov.

(2)

Adresáti tohto rozhodnutia sa zúčastňovali na jednotnom, komplexnom a nepretržitom porušovaní ustanovenia článku 65, paragraf 1, dohovoru, ktorý bol prijatý Európskym združením pre uhlie a oceľ (ďalej len dohovor). Predmetom a účelom priestupku bolo stanovenie cien, na základe ktorého bolo následne dohodnuté aj obmedzenie a kontrola výroby alebo predaja guľatiny do železobetónu v tyčiach alebo v kotúčoch na talianskom trhu.

(3)

Pokiaľ ide o adresáta Alfa Acciai a.s., táto spoločnosť je identifikovateľná ako podnik, ktorému sa okrem správania firmy Alfa Acciai a.s. pripisuje zodpovednosť aj za prístup spoločnosti Oceliareň Megara a.s. (od roku 1996), ako aj spoločnosti Alfa Acciai s.r.o. (pred rokom 1996) a firmy Acciaierie di Sicilia (Sicílske oceliarne) a.s.

(4)

Pokiaľ ide o adresáta Feralpi Siderurgica a.s., táto spoločnosť je identifikovateľná ako podnik, ktorému sa okrem správania terajšej spoločnosti Feralpi Siderurgica a.s., pripisujú aj prístupy spoločnosti Feralpi Siderurgica s.r.o. (od 1990) a predchádzajúcej spoločnosti Feralpi Siderurgica a.s.

(5)

Pokiaľ ide o adresátov Leali a.s. a Acciaierie e Ferriere (Oceliarne a Železiarne – pozn. prekl.) Leali Luigi a.s. v likvidácii, tieto sú identifikovateľné ako podniky, ktorým sa pripisuje okrem postojov spoločností Leali a.s. a Acciaierie e Ferriere Leali Luigi a.s. v likvidácii pripisuje zodpovednosť aj za správanie spoločnosti Acciaierie e Ferriere Leali Luigi a.s. (do novembra 1998), ktorej boli nástupcom. Po tomto dátume je jediným zodpovedným za vytýkaný postoj spoločnosť Leali a.s.

(6)

Pokiaľ ide o adresátov Lucchini a.s. a Siderpotenza a.s., tieto spoločnosti sú identifikovateľné ako podniky, ktorým sa okrem správania spoločností Lucchini a.s. a Siderpotenza a.s. pripisuje zodpovednosť aj za správanie spoločného podniku Siderpotenza a.s. (do roku 1991) a Lucchini Siderurgica a.s. (do konca roka 1997).

(7)

Pokiaľ ide o adresáta Riva a.s., táto je identifikovateľná ako podnik, ktorému sa okrem správania spoločnosti Riva a.s., pripisuje zodpovednosť aj za správanie spoločnosti Fire Finanziaria a.s., ďalej Riva Prodotti Siderurgici a.s., Acciaierie e Ferriere di Galtarossa a.s. a Acciaierie del Tanaro a.s.

(8)

Pokiaľ ide o adresátov Valsabbia Investimenti a.s. (Investičná spoločnosť Valsabbia – pozn.prekl.) a Ferriera Valsabbia a.s. (Želziareň Valsabbia – pozn.prekl.), tieto sú identifikovateľné ako podniky, ktorým sa okrem správania spoločností Valsabbia Investimenti a.s. a Ferriera Valsabbia a.s., pripisuje zodpovednosť aj za správanie bývalej Ferriera Valsabbia a.s. (do roku 2000) ako aj predchádzajúcej Ferriera Valsabbia a.s. (do roku 1990).

(9)

Pokiaľ ide o ostatných adresátov tohto rozhodnutia, ide o tie isté spoločnosti a to isté združenie, ako aj o tie isté právnické osoby s tým istým obchodným názvom, ktoré sú aktívne na trhu s guľatinou do železobetónu od začiatku priestupku (od roku 1993, pokiaľ ide o spoločnosť Ferriere Nord a.s.).

(10)

Podniky sa zúčastňovali na predmetnom priestupku minimálne v doleuvedených obdobiach:

 

Alfa Acciai a.s., od 6. decembra 1989 do 4. júla 2000;

 

Feralpi Siderurgica a.s., od 6. decembra 1989 do 27 júna 2000.

 

Ferriere Nord a.s., od 1. apríla 1993 do 4. júla 2000;

 

IRO Industrie Riunite Odolesi a.s., od 6. decembra 1989 do 27. júna 2000;

 

Leali a.s. a Acciaierie e Ferriere Leali Luigi a.s. v likvidácii, od 6. decembra 1989 do 27. júna 2000;

 

Lucchini a.s./Siderpotenza a.s., od 6. decembra 1989 do 27 júna 2000;

 

Riva a.s., od 6. decembra 1989 do 27. júna 2000;

 

Ferriera Valsabbia a.s. a Valsabbia Investimenti a.s., od 6. decembra 1989 do 27. júna 2000;

 

Federacciai, Federácia talianskych železiarskych podnikov, od 6. decembra 1989 do 24. júla 1998

(11)

Guľatina do železobetónu je dlhý, za tepla valcovaný produkt z ocele, k dispozícii je v kotúčoch alebo tyčiach s priemerom 5 mm alebo viac. Povrch je buď hladký, šupinatý alebo s výztužným rebrovaním pre betónové koštrukcie. Klasickým tvarom, v ktorom sa guľatina do železobetónu dodáva, sú rovné tyče (guľatina sa valcuje za tepla na tyčovej valcovacej trati). Tyče môžu mať dĺžku 12 alebo 6, 14 a – zriedkavo – 18 metrov.

(12)

Guľatina do železobetónu v kotúčoch existuje v podobe navinutých zvitkov, používateľ si materiál sám narovná a nareže na ľubovoľnú dĺžku. Cena guľatiny v kotúčoch je obvykle o niečo vyššia ako cena materiálu v tyčiach, táto cena však má tendenciu vyrovnávať sa cene materiálu v tyčiach.

(13)

Všetky horeuvedené druhy guľatiny do železobetónu sú následne spracovávané na kruhovom priereze rôznych priemerov, podľa potreby ich štrukturálneho využitia, uvedené priemery sa pohybujú od 5 do 40 mm. Guľatina do železobetónu v kotúčoch nemá väčší priemer ako 16 mm. Zväčšujúca sa hodnota priemeru so sebou nesie aplikáciu ceny (takzvaná extra cena za rozmer), ktorá sa pripočítava k základnej cene guľatiny do železobetónu.

(14)

Guľatina sa používa najmä v oblasti stavebného priemyslu, za účelom posilnenia stavebných konštrukcií.

(15)

V pätnástich členských štátoch Európskej únie sa najväčšie množstvo guľatiny do železobetónu vyrába v Taliansku. Obrat podnikov – adresátov tohto rozhodnutia – získaný z predaja guľatiny, predstavoval ku koncu obdobia priestupku zhruba 80 % talianskeho trhu, a v rokoch 2000 – 2001 dosahoval hodnotu okolo 900 miliónov euro.

(16)

Združenie Federacciai a ostatné so združením spolupracujúce podniky sa dohodli a následne – minimálne od konca roku 1989 – praktizovali jednotné stanovenie „extra cien za rozmer“ pre guľatinu do železobetónu v Taliansku. Od apríla roku 1992, tieto podniky, s podporou združenia Federacciai, rozšírili svoje rozhodnutia a postupy aj na určovanie základných cien guľatiny do železobetónu v Taliansku. Od toho istého dátumu do septembra 1995, sa dohovor rozšíril aj na stanovenie lehôt splatnosti.

(17)

Minimálne od konca roku 1994 združenie Federacciai systematickejšie štrukturovalo svoje organizačné aktivity, čo sa týka cien aj čo sa týka množstva vyrobenej a predanej guľatiny do železobetónu.

(18)

Od roku 1995 účastníci dohovoru začali ujednocovať zníženie či kontrolu produkcie alebo predaja za účelom redukovať množstvá guľatiny, ktoré boli vypustené na trh. Niektoré z výrobných podnikov zrealizovali systém viacstrannej vzájomnej kontroly, ktorý presnejšie a systematickejšie kontroloval Množstvá vyrobené a predané v jednotlivými podnikmi.

(19)

Komisia nedisponuje dostatočnými informáciami, aby mohla preukázať porušenie pravidiel konkurenčného boja v období nasledujúcom po 4. júli 2000. Je nutné upresniť, že nie všetky podniky sa zúčastňovali na všetkých popísaných prístupoch, a že niektoré sa na nich zúčastňovali v kratších obdobiach.

II.   POKUTY

(20)

Priestupok spočíva v jednotnom, komplexnom a nepretržitom vykonávaní dohovoru, ktorého predmetom bolo stanovenie cien a obmedzovanie alebo kontrola výroby a predaja. Toto správanie svojou povahou predstavuje veľmi vážne porušenie článku 65, paragrafu 1, dohovoru CECA (Európske združenie pre uhlie a oceľ). Kartel rozšíril svoju činnosť vo vnútri teritória Talianskej republiky. Bolo zistené, že dohody kartelu sa praktizovali a mali následný trhový efekt, i keď kartel nie vždy úplne dosiahol želané výsledky. Komisia sa preto domnieva, že adresáti rozhodnutia sa dopustili veľmi vážneho priestupku. Obmedzenie účinkov dohovoru výlučne na taliansky trh nedáva dôvod na zníženie závažnosti priestupku z veľmi vážneho na vážny, pretože je nutné brať do úvahy dosah talianskej produkcie.

(21)

Komisia, bez akéhokoľvek predsudku vzhľadom k veľmi vážnej povahe priestupku, mala pri stanovovaní základnej sumy pokuty na zreteli špecifické vlastnosti tohto prípadu, týkajúceho sa národného trhu, ktorý bol v období uskutočnenia popísaných udalostí viazaný zvláštnou normatívou dohovoru Montánnej únie, a v ktorom predmetné podniky – adresáti tohto rozhodnutia – v prvom období realizácie priestupku reprezentovali len obmedzenú časť dotyčného trhu.

(22)

V zmysle článku 65, paragrafu 5 dohovoru Montánnej únie (CECA), nijaké združenie podnikov nemôže byť postihnuté pokutami alebo sankciami z prieťahov. V texte článku 65, č. 1 však nie je uvedené nič, čo by nedovoľovalo domnievať sa, že horeuvedený schválený zákaz takéhoto nariadenia by sa nemohol aplikovať na združenie, ktoré prijalo rozhodnutie s tendenciou brániť, obmedzovať alebo prekrútiť riadne pravidlá konkurenčného boja. Preto, aj keď nebol stanovený žiadny trest z dôvodu popísaného antikonkurenčného správania, je aj združenie Federacciai, adresátom tohto rozhodnutia.

(23)

V kategórii veľmi vážnych priestupkov umožňuje sadzobník aplikovateľných pokút diferencovaný prístup k jednotlivým podnikom, aby sa tak prihliadalo na skutočnú ekonomickú schopnosť autorov priestupku významným spôsobom poškodiť konkurenciu, a aby zároveň bolo možné stanoviť pokutu na takej úrovni, ktorá by zaručila dostatočný varovný efekt.

(24)

Komisia je toho názoru, že trhové podiely, ktoré adresáti tohto rozhodnutia získali v poslednom úplnom roku konania priestupku (rok 1999) nepredstavujú ich efektívnu prítomnosť na relevantnom trhu v uvedenom období. Medzi rokmi 1990 a 1999 sa uvedené trhové podiely týchto firiem strojnásobili. Z toho dôvodu je možné, na základe analýzy priemerných trhových podielov v období 1990-1999, odlíšiť tri skupiny podnikov v zostupnom poradí podľa prítomnosti na trhu. V prvej skupine sú firmy Feralpi a Valsabbia. V druhej Lucchini/Siderpotenza, Alfa, Riva a Leali (s priemerným podielom na trhu rovnajúcim sa zhruba 70 % podielu podnikov z prvej skupiny). Nakoniec sa v tretej skupine nachádzajú Iro a Ferriere Nord (s priemerným trhovým podielom okolo 35 % podielu podnikov v prvej skupine).

(25)

Pre podniky Riva a Lucchini/Siderpotenza, je potrebné navýšiť základnú sumu pokuty, vypočítanú vo vzťahu k relatívnemu dosahu na príslušný trh, a to preto, aby bolo možné brať do úvahy veľkosť a globálne zdroje uvedenej spoločnosti. Faktom je, že obrat realizovaný týmito podnikmi s výrobkami Montánnej únie (CECA) je ďaleko najvyšší (zhruba 3,5 miliárd euro v roku 2001 pre spoločnosť Riva a zhruba 1,2 miliardy pre spoločnosť Lucchini) v porovnaní s ostatnými podnikmi, zainteresovanými v uvedenej záležitosti. Okrem toho je potrebné pripomenúť, že podľa toho, čo sa dá vyčítať zo spisu, vedenia týchto podnikov boli v mnohých prípadoch priamo zainteresované do vytýkaných priestupkov. Na dosiahnutia dostatočného zastrašujúceho efektu je preto potrebné zvýšiť základnú sumu pokuty o 225 % v prípade spoločnosti Lucchini/Siderpotenza, proporčne k faktu, že jej obrat vo výrobkoch CECA (Montánna únia) je zhruba trikrát vyšší ako obrat najväčšieho z ostatných podnikov, a o 375 % v prípade spoločnosti Riva, ktorej globálny obrat vo výrobkoch CECA (Montánna únia) je zhruba trikrát vyšší ako obrat spoločnosti Lucchini/Siderpotenza. Pri aplikácii týchto násobkov sa brala do úvahy značná rozdielnosť vo veľkosti a v globálnych zdrojoch medzi týmito dvomi podnikmi a ostatnými adresátmi tohto rozhodnutia.

(26)

Porušovanie pravidiel teda trvalo viac ako 10 rokov a šesť mesiacov v prípade všetkých podnikov s výnimkou spoločnosti Ferriere Nord a.s., v jej prípade je dĺžka trvania viac ako sedem rokov. Z tohto dôvodu sa základná suma pokuty navýši o 105 % pre všetky podniky, okrem spoločnosti Ferriere Nord, pre ktorú sa navýši o 70 %.

(27)

V tomto prípade zistila Komisia len jednu priťažujúcu okolnosť v opakujúcom sa správaní spoločnosti Ferriere Nord, ktorá už raz bola adresátom rozhodnutia Komisie z 2. augusta 1989; rozhodnutie sa týkalo jej zainteresovanosti pri dohovore o určovaní cien a obmedzovaní predaja v oblasti elektricky zvaránej siete.

(28)

Komisia z toho dôvodu považuje za potrebné uložiť spoločnosti Ferriere Nord zvýšenie základnej sadzby o 50 %.

(29)

Komisia nezistila žiadne poľahčujúce okolnosti.

(30)

Žiadny z podnikov – adresátov tohto rozhodnutia sa nekvalifikuje na odpustenie pokuty, alebo na značné či významné zníženie sadzby pokuty, ako predpisujú body B a C v ozname o zhovievavom prístupe z roku 1996 (1) pretože žiadna z podmienok uvedených v ozname nebola naplnená. Spoločnosti dohodu neoznámili a ani pred, ani po tom, čo Komisia pristúpila k vyšetrovaniu, neposkytli žiadne určujúce alebo presvedčivé údaje za účelom dokázania existencie dohovoru.

(31)

Pokiaľ ide o bod D toho istého oznamu z roku 1996, Komisia uznáva, že spoločnosť Ferriere Nord jej poskytla užitočné indície, ktoré Komisii umožnili lepšie pochopiť fungovanie dohovoru. Komisia má za to, že tento fakt napĺňa prvý odsek bodu D oznamu, ktorý nariaďuje možné zníženie sadzby pokuty, v prípade že pred zaslaním obžaloby dotyčná spoločnosť poskytne Komisii informácie, dokumenty alebo iné usvedčujúce podklady, ktoré prispejú k potvrdeniu existencie priestupku.

(32)

Komisia sa domnieva, že je opodstatnené povoliť spoločnosti Ferriere Nord zníženie penálnej sadzby o 20 %.

Rozhodnutie

1.

Ukladajú sa nasledovné pokuty:

-

Feralpi Siderurgica a.s.

10,25 miliónov euro

-

Valsabbia Investimenti a.s. a Ferriera Valsabbia a.s, solidárne,

10,25 miliónov euro

-

Lucchini a.s. a Siderpotenza a.s., solidárne

16,14 miliónov euro

-

Alfa Acciai a.s.

7,175 miliónov euro

-

Riva Acciaio a.s.

26,9 milioni di euro

-

Leali a.s. a Oceliarne a Železiarne Leali Luigi a.s. v likvidácii, solidárne

6,093 miliónov euro

-

Leali a.s. (2)

1,082 miliónov euro

-

IRO Industrie Riunite Odolesi a.s.,

3,58 miliónov euro

-

Ferriere Nord a.s.

3,57 miliónov euro

2.

Združenie Federacciai a podniky uvedené v zozname okamžite ukončia porušovanie pravidiel, ak tak ešte neurobili. Uvedené spoločnosti sa v budúcnosti zdržia podobných postupov a počínania a prijmú opatrenia, ktorých predmet a účel bude ekvivalentný.


(1)  GU C 45 zo dňa 19.2.2002, strana 3.

(2)  Je potrebné rozlišovať medzi správaním spoločnosti Acciaierie a Ferriere Leali Luigi a.s. do obdobia, keď bola daná do likvidácie a správaním spoločnosti Leali a.s. od jej založenia: prvé uvedené správanie sa pripisuje solidárne spoločnostiam Acciaierie a Ferriere Leali Luigi a.s. v likvidácii a Leali a.s., druhé uvedené správanie sa dáva za zodpovednosť výlučne spoločnosti Leali a.s. Z toho dôvodu bola uložená suma za pokutu rozdelená na dve obdobia, v pomere k času, ktorý v prvom prípade ubehol od začiatku priestupku do 25. novembra 1998 a v druhom prípade od tohto dátumu do ukončenia priestupku. Pokuta za prvé obdobie je uložená solidárne spoločnostiam Leali a.s. a Acciaierie a Ferriere Leali Luigi a.s. v likvidácii, zatiaľ čo pokuta za druhé obdobie je uložená len spoločnosti Leali a.s.