14.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. októbra 2006,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie šesťmocného chrómu

[oznámené pod číslom K(2006) 4791]

(Text s významom pre EHP)

(2006/692/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Smernicou 2002/95/ES sa od Komisie vyžaduje, aby prehodnotila určité nebezpečné látky, ktoré sú podľa článku 4 ods. 1 tejto smernice zakázané.

(2)

Určité materiály a komponenty, ktoré obsahujú šesťmocný chróm, by sa mali z tohto zákazu vyňať, keďže sa použitiu týchto nebezpečných látok v týchto špecifických materiáloch a komponentoch sa stále nedá vyhnúť, alebo z toho dôvodu, že nepriaznivý vplyv na životné prostredie, zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľa, ktorý by mohla spôsobiť náhrada, pravdepodobne preváži nad jej výhodami, pokiaľ ide o životné prostredie, zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľa. Výnimka sa udeľuje na základe výsledkov procesu preskúmania, ktorý uskutočnili technickí experti, pričom vzali do úvahy dostupné údaje zo štúdií, od zainteresovaných osôb a z iných vedeckých/technických zdrojov. Preskúmaním sa dospelo k záveru, že odstránenie alebo náhrada tejto látky stále nie sú technicky alebo vedecky možné do 1. júla 2007. Podobná výnimka je uvedená v smernici 2000/53/ES o vozidlách po skončení životnosti.

(3)

Rozsah niektorých výnimiek z tohto zákazu pre určité špecifické materiály alebo komponenty by sa mal obmedziť, aby sa nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach postupne prestali používať, keďže ich použitiu na tento účel sa bude možné vyhnúť.

(4)

Podľa článku 5 ods. 1 písm. c) smernice 2002/95/ES sa každá výnimka uvedená v prílohe musí preskúmať aspoň každé štyri roky alebo štyri roky po pridaní položky do zoznamu.

(5)

Smernica 2002/95/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Podľa článku 5 ods. 2 smernice 2002/95/ES sa Komisia poradila s príslušnými stranami.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 18 smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe k smernici 2002/95/EHS sa pridáva bod 28 v tomto znení:

„28.

Šesťmocný chróm v protikoróznych ochranných vrstvách nenatretých kovových fólií a upínacích materiálov, používaný na ochranu proti korózii a na tienenie proti elektromagnetickému rušeniu v zariadení patriacom do kategórie tri uvedenej v smernici 2002/96/ES (zariadenie informačných technológií a telekomunikačné zariadenie). Výnimka povolená do 1. júla 2007.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. októbra 2006

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/310/ES (Ú. v. EÚ L 115, 28.4.2006, s. 38).

(2)  Ú. v. ES L 114, 27.4.2006, s. 9.