19.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/5


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. februára 2006

podľa článku 83 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Bez toho, aby bola dotknutá plná účinnosť samotného rozhodnutia, sa ďalej v texte uvádza zhrnutie jeho kľúčových ustanovení

[oznámené pod číslom K(2006) 412]

(Text s významom pre EHP)

(2006/626/Euratom)

Toto rozhodnutie je určené British Nuclear Group Sellafield (BNGSL) – Seascale, Cumbria, a BNGSL bolo oznámené 17. februára 2006.

Rozhodnutie je obmedzené na problematiku primeranosti postupov evidencie a vykazovania v súčasnosti uplatňovaných v Sellafield, vrátane, no nie výlučne, závodu THORP. Nezistilo sa, že by bol jadrový materiál stratený alebo sa používal na iné ako určené účely.

Článok 1 (výťah)

BNGSL porušil článok 79 Zmluvy o Euratome v súvislosti s článkami 7, 9 a 12 nariadenia Komisie (Euratom) č. 3227/76 (1) (od 20. marca 2005 v súvislosti článkami 6, 9 a 7 nariadenia Komisie (Euratom) č. 302/2005 (2)), a najmä s Osobitnými bezpečnostnými predpismi (OBO) prijatými Komisiou na základe článku 6 nariadenia o bezpečnostných opatreniach (Euratom) č. 302/2005, článku 81 Zmluvy o Euratome a článku 3 nariadenia (Euratom) č. 3227/76 (od 20. marca 2005 na základe článku 4 nariadenia (Euratom) č. 302/2005).

Článok 2

1.

Komisia vydáva varovanie pre BNGSL.

2.

Varovanie sa ukladá s podmienkou, že BNGSL v určenej lehote od uverejnenia tohto rozhodnutia Komisie preukáže, že zaviedol primerané a dostatočne účinné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a príčin porušení a že zaviedol vhodné opatrenia na neustále zlepšovanie kvality a výkonnosti svojho systému evidencie a kontroly jadrových materiálov.

3.

Varovanie sa ukladá s podmienkou, že BNGSL v ďalšej určenej lehote preukáže, že zavedené nápravné opatrenia majú očakávaný účinok.

Článok 3

1.

BNGSL na konci určenej lehoty od dátumu uverejnenia tohto rozhodnutia Komisie poskytne Komisii správu, ktorá bude obsahovať podrobnosti o zavedených nápravných opatreniach podľa uvedeného článku 2 ods. 2.

2.

BNGSL na konci ďalšej určenej lehoty poskytne Komisii správu, ktorá bude obsahovať podrobnosti o špecifických výsledkoch dosiahnutých vďaka nápravným opatreniam zavedeným podľa uvedeného článku 2 ods. 2.

Článok 4

Ak nebude primerane preukázané jedno z opatrení zhrnutých v článku 2 ods. 2 a 3 tohto rozhodnutia alebo ak nebudú poskytnuté stanovené podrobnosti zhrnuté v článku 3 ods. 1 a 2 tohto rozhodnutia, môže Komisia vykonať ďalšie právne kroky.

Článok 5

1.

Toto rozhodnutie je určené British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG, Spojené kráľovstvo.

2.

Toto rozhodnutie sa oznámi Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 15. februára 2006


(1)  Ú. v. ES L 363, 31.12.1976, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 54, 28.2.2005, s. 1.