6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/49


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2006,

ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú na prechodnom a špecifickom základe oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v období rokov 2007–2013

[oznámené pod číslom K(2006) 3480]

(2006/597/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006 cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti regiónov.

(2)

Podľa článku 8 ods. 2 prvého pododseku nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 regióny úrovne NUTS 2 úplne pokryté Cieľom 1 v roku 2006 podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (2), ktorých nominálna úroveň hrubého domáceho produktu (HDP) meraného a vypočítaného podľa článku 5 ods. 1 nariadenia č. 1083/2006 presiahne 75 % priemeru EÚ 15, sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na prechodnom a špecifickom základe.

(3)

Podľa článku 8 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa v období rokov 2007 – 2013 prechodné financovanie uplatňované na regióny uvedené v článku 8 ods. 2 prvom pododseku vzťahuje aj na Cyprus.

(4)

Je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zostaviť zoznamy oprávnených regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Regióny oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na prechodnom a špecifickom základe, ako je uvedené v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006, sú regióny uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. augusta 2006

Za Komisiu

Danuta HÜBNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.

(2)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1198/2006 (Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Zoznam regiónov úrovne NUTS 2, ktoré sú na prechodnom a špecifickom základe oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire