6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/32


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2006,

ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie rokov 2007–2013

[oznámené pod číslom K(2006) 3472]

(2006/593/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006 cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti regiónov.

(2)

Podľa článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1083/2006 Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. b) uvedeného nariadenia. Podľa článku 4 ods. 2 Kohézny fond takisto zasahuje do tých regiónov, ktoré nie sú oprávnené na pomoc v rámci cieľa Konvergencia a ktoré sa nachádzajú v členských štátoch oprávnených na pomoc z uvedeného fondu.

(3)

Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa má 15,95 % zdrojov, ktoré sú k dispozícii na plnenie záväzkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (ďalej len „fondy“) na obdobie 2007 až 2013, prideliť na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť vrátane 21,14 % na prechodnú a špecifickú pomoc uvedenú v článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(4)

Je potrebné vypracovať indikatívny rozpis zdrojov rozčlenených podľa členských štátov, ktoré sa majú prideliť na cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006 by sa toto malo uskutočniť v súlade s kritériami a metodikou stanovenými v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006.

(5)

V bode 4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 sa stanovuje metóda na pridelenie zdrojov, ktoré sú k dispozícii, členským štátom a regiónom oprávneným na financovanie podľa článku 6 uvedeného nariadenia.

(6)

V bode 6 písm. b) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 sa stanovuje metóda na určenie pridelených prostriedkov v rámci prechodnej pomoci uvedenej v článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(7)

V bode 7 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 sa vymedzuje maximálna výška transferu z fondov pre každý členský štát.

(8)

V bodoch 12 až 31 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 sa stanovujú sumy, ktoré sú určené na určité špecifické prípady na obdobie rokov 2007 – 2013.

(9)

Podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa 0,25 % zdrojov, ktoré sú k dispozícii na plnenie záväzkov z fondov na obdobie rokov 2007 – 2013, vyhradí na financovanie technickej pomoci na základe iniciatívy Komisie; indikatívne pridelené prostriedky rozčlenené podľa členských štátov by preto nemali zahŕňať čiastku určenú na technickú pomoc,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Indikatívne sumy viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených regiónom, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (ES) č. 1083/2006, vrátane dodatočných súm stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu, sú uvedené v tabuľke 1 prílohy I.

Ročný rozpis viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov a podľa rokov uvedených v predchádzajúcom odseku je uvedený v tabuľke 2 prílohy I.

Článok 2

Indikatívne sumy viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených na prechodnú a špecifickú pomoc zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ako sa uvádza v článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006, vrátane dodatočných súm stanovených v prílohe II k uvedenému nariadeniu, sú uvedené v tabuľke 1 prílohy II.

Ročný rozpis viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov a podľa rokov uvedených v predchádzajúcom odseku je uvedený v tabuľke 2 prílohy II.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. augusta 2006

Za Komisiu

Danuta HÜBNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.


PRÍLOHA I

Indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených regiónom, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 1 –

suma rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

Oprávnené regióny v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Dodatočné financovanie uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 podľa bodu:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 2 –

ročný rozpis rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Spolu

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


PRÍLOHA II

Indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov určených regiónom, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov na špecifickom a prechodnom základe v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 1 –

suma rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

Oprávnené regióny v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v prechodnom režime

Dodatočné financovanie uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1083/2006 podľa bodu:

bod 15

bod 19

bod 20

bod 26

bod 27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Spolu

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Členský štát

TABUĽKA 2 –

ročný rozpis rozpočtových prostriedkov (v cenách z roku 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Spolu

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775