9.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS, pokiaľ ide o určité pracoviská na odber a produkciu embryí v Spojených štátoch amerických

[oznámené pod číslom K(2006) 3456]

(Text s významom pre EHP)

(2006/556/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovoz týchto embryí z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 92/452/EHS z 30. júla 1992 ustanovujúcom zoznamy pracovísk na odber a produkciu embryí v tretích krajinách s povolením na vývoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva (2) sa ustanovuje, že členské štáty môžu dovážať embryá z tretích krajín len v prípade, ak sa tieto embryá odoberajú, spracúvajú a uchovávajú na pracoviskách na odber embryí vymenovaných v uvedenom rozhodnutí.

(2)

Spojené štáty americké požiadali o vykonanie zmien v zápisoch, ktoré sa ich týkajú v uvedených zoznamoch, v súvislosti s určitými pracoviskami na odber a produkciu embryí.

(3)

Spojené štáty americké poskytli záruky dodržiavania príslušných pravidiel stanovených v smernici 89/556/EHS a dotknuté pracoviská na odber embryí boli úradne schválené veterinárnymi úradmi danej krajiny na účely vývozu do Spoločenstva.

(4)

Rozhodnutie 92/452/EHS by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od tretieho dňa po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. augusta 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2006/60/ES (Ú. v. EÚ L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  Ú. v. ES L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/395/ES (Ú. v. EÚ L 152, 7.6.2006, s. 34).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 92/452/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a)

Riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí č. 98KY101 v Spojených štátoch amerických sa nahrádza takto:

„US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr. Cheryl Feddern Nelson“

b)

Vypúšťa sa tento riadok týkajúci sa pracoviska na odber embryí v Spojených štátoch amerických:

„US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr. Hardy Dungan“

c)

Dopĺňa sa tento riadok týkajúci sa Spojených štátov amerických:

„US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr. John Prososki“