25.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. júla 2006,

ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentačného súboru údajov predloženého na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia metaflumizonu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS

[oznámené pod číslom K(2006) 3238]

(Text s významom pre EHP)

(2006/517/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

V smernici 91/414/EHS sa ustanovuje zostavenie zoznamu účinných látok Spoločenstva povolených na používanie v prípravkoch na ochranu rastlín.

(2)

Spoločnosť BASF Agro S.A.S. predložila dokumentačný súbor údajov o účinnej látke metaflumizon orgánom Spojeného kráľovstva 29. marca 2005 so žiadosťou o jej zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(3)

Orgány Spojeného kráľovstva naznačili Komisii, že po predbežnom preskúmaní sa zdá, že dokumentačný súbor údajov tejto účinnej látky vyhovuje požiadavkám na údaje a informácie stanoveným v prílohe II k smernici 91/414/EHS. Takisto sa zdá, že predložený dokumentačný súbor údajov spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS vzhľadom na jeden výrobok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje uvedenú účinnú látku. V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS žiadateľ následne zaslal dokumentačný súbor údajov Komisii, ostatným členským štátom a Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(4)

Týmto rozhodnutím by sa malo na úrovni Spoločenstva formálne potvrdiť, že dokumentačný súbor údajov v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie ustanovené v prílohe II a pre najmenej jeden prípravok na ochranu rastlín s obsahom príslušnej účinnej látky požiadavky stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS.

(5)

Toto rozhodnutie by sa nemalo dotýkať práva Komisie vyzvať žiadateľa, aby predložil ďalšie údaje alebo informácie s cieľom objasniť určité body dokumentačného súboru údajov.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 4 smernice 91/414/EHS, dokumentačný súbor údajov o účinnej látke stanovenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktorý bol predložený Komisii a členským štátom s cieľom získať zaradenie týchto látok do prílohy I k uvedenej smernici, v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe II k uvedenej smernici.

Dokumentačný súbor údajov spĺňa aj požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe III k uvedenej smernici vzhľadom na jeden prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky, s prihliadnutím na navrhované použitie.

Článok 2

Spravodajský členský štát pokračuje v podrobnom prieskume príslušného dokumentačného súboru údajov a podá Európskej komisii správu o záveroch svojho skúmania doplnených odporúčaniami o zaradení alebo nezaradení príslušnej účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS a akýmikoľvek súvisiacimi podmienkami hneď, ako to bude možné, a najneskôr do jedného roka po uverejnení tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. júla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/45/ES (Ú. v. EÚ L 130, 18.5.2006, s. 27).


PRÍLOHA

ÚČINNÉ LÁTKY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TOTO ROZHODNUTIE

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné číslo CIPAC

Žiadateľ

Dátum začiatku uplatňovania

Spravodajský členský štát

1

Metaflumizon

č. CIPAC 779

BASF Agro S.A.S.

29.3.2005

UK