21.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/36


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. júla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve

[oznámené pod číslom K(2006) 3257]

(Text s významom pre EHP)

(2006/506/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990, týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (3), a najmä na jej článok 66 ods. 2,

keďže:

(1)

Maďarsko v dôsledku výskytu ohniska vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H5N1 v kŕdli hydiny na svojom území prijalo náležité opatrenia uvedené v rozhodnutí Komisie 2006/415/ES zo 14. júna 2006 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/135/ES (4).

(2)

Vzhľadom na ďalší vývoj epidemiologického stavu v Maďarsku je potrebné v súlade s článkom 4 ods. 4 písm. b) bodom iii) rozhodnutia 2006/415/ES predĺžiť obdobie uplatňovania opatrení stanovených pre oblasti A a B.

(3)

Dánsko oznámilo Komisii, že všetky kontrolné opatrenia v súvislosti s výskytom ohniska vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H5N1 v drobnochove hydiny sa prestali uplatňovať 30. júna 2006 a z toho dôvodu už nie je potrebné uplatňovať opatrenia zavedené pre oblasti A a B podľa článku 4 ods. 2 uvedeného rozhodnutia.

(4)

Časti A a B prílohy I k rozhodnutiu 2006/415/ES je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2006/415/ES sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. júla 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 164, 16.6.2006, s. 51.


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2006/415/ES sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

ČASŤ A

Oblasť A vymedzená v súlade s článkom 4 ods. 2:

Kód štátu podľa ISO

Členský štát

Oblasť A

Platné do článok 4 ods. 4 písm. b)

Kód

(ak existuje)

Názov

HU

MAĎARSKO

 

V župe Bács-Kiskun obce:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

31. augusta 2006

 

V župe Csongrád obce:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

31. augusta 2006

ČASŤ B

Oblasť B vymedzená v súlade s článkom 4 ods. 2:

Kód štátu podľa ISO

Členský štát

Oblasť B

Platné do článok 4 ods. 4 písm. b)

Kód

(ak existuje)

Názov

HU

MAĎARSKO

ADNS

Župy:

31. augusta 2006

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD“