25.3.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 88/63


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. marca 2006

o určitých ochranných opatreniach so zreteľom na určité produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Madagaskaru, s výnimkou produktov rybolovu

[oznámené pod číslom K(2006) 888]

(Text s významom pre EHP)

(2006/241/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa ustanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol produktov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 22,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 97/517/ES z 1. augusta 1997 o určitých ochranných opatreniach so zreteľom na určité produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Madagaskaru, s výnimkou produktov rybolovu (2), bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto rozhodnutie kodifikovať.

(2)

Inšpekcie Spoločenstva na Madagaskare ukázali, že v tejto krajine existujú vážne nedostatky, pokiaľ ide o infraštruktúru a hygienu v zariadeniach na produkciu mäsa, a že neexistujú dostatočné záruky účinnosti kontrol vykonávaných príslušnými úradmi. Veterinárna správa na Madagaskare preukazuje vážne nedostatky a neuplatňovanie pravidiel Spoločenstva. V tejto krajine existuje možné riziko pre zdravie verejnosti, pokiaľ ide o produkciu a spracovanie živočíšnych produktov, s výnimkou produktov rybolovu.

(3)

Dovoz produktov živočíšneho pôvodu z Madagaskaru, s výnimkou produktov rybolovu, by sa nemal povoliť, pokiaľ nebude zaručené, že už nehrozí žiadne riziko.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na produkty živočíšneho pôvodu z Madagaskaru, s výnimkou produktov rybolovu.

Článok 2

Členské štáty zakážu dovoz produktov uvedených v článku 1.

Článok 3

Rozhodnutie 97/517/ES sa ruší.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. marca 2006

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 214, 6.8.1997, s. 54. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 97/553/ES (Ú. v. ES L 228, 19.8.1997, s. 31).

(3)  Pozri prílohu I.


PRÍLOHA I

Zrušené rozhodnutie v znení neskorších zmien a doplnení

Rozhodnutie Komisie 97/517/ES (Ú. v. ES L 214, 6.8.1997, s. 54)

 

Rozhodnutie Komisie 97/553/ES (Ú. v. ES L 228, 19.8.1997, s. 31)

iba čo sa týka odkazu na rozhodnutie 97/517/ES v článku 1


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Rozhodnutie 97/517/ES

Toto rozhodnutie

článok 1

článok 1

článok 2 prvý pododsek

článok 2

článok 2 druhý pododsek

článok 3

článok 3

článok 4

článok 5

článok 4

príloha I

príloha II