29.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1949/2005

z 28. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1917/2000, pokiaľ ide o osobitné pohyby tovaru a vyňatie transakcií týkajúcich sa opráv

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1172/95 z 22. mája 1995 o štatistike obchodovania s tovarom Spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1, článok 6 ods. 2, článok 9 ods. 1, článok 10 ods. 4 a článok 15,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1917/2000 zo 7. septembra 2000 zavádzajúcom určité ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 týkajúcom sa štatistiky zahraničného obchodu (2) sa stanovujú údaje, ktoré sa majú zbierať pre štatistiku zahraničného obchodu, a definujú sa tovary a pohyb, ktoré by sa mali vyňať alebo pre ktoré sú z metodických dôvodov potrebné osobitné ustanovenia.

(2)

Tam, kde je to vhodné, by sa v súvislosti s údajmi o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a obchodovaní s tovarom s nečlenskými krajinami mali uplatňovať jednotné definície a pojmy. Keďže sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (3) revidoval rámec pre tvorbu štatistiky Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, je nevyhnutné zodpovedajúcim spôsobom upraviť vykonávacie predpisy pre štatistiku obchodovania s tovarom Spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami.

(3)

V súlade s medzinárodnými odporúčaniami a platnými ustanoveniami o štatistike Spoločenstva, ktoré sa týkajú obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, sa má tovar podstupujúci opravu vyňať zo štatistiky obchodovania s tovarom. V dôsledku toho je potrebné vyňať tovar, na ktorom sa uskutočňujú opravy, zo štatistiky Spoločenstva o obchodovaní s tovarom s nečlenskými krajinami.

(4)

Aby sa zabezpečila porovnateľnosť informácií o osobitnom tovare, s ktorým sa obchoduje v rámci Spoločenstva a s nečlenskými krajinami, je potrebné upraviť ustanovenia o priemyselných zariadeniach, lodiach a lietadlách, zásobách a dodávkach pre lode a lietadlá, rozložených zásielkach, inštaláciách na šírom mori, kozmických lodiach, elektrine, plyne a morských produktoch.

(5)

Mali by sa poskytnúť ďalšie špecifikácie o tovare na dočasné použitie, aby sa harmonizoval spôsob, ktorým je tento tovar vyňatý zo štatistiky Spoločenstva o obchodovaní s tovarom s nečlenskými krajinami.

(6)

Systém kódovania, ktorým sa popisuje druh obchodu, by mal nadväzovať na platné ustanovenia rámca pre tvorbu štatistiky o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.

(7)

Preto by sa malo primerane zmeniť a doplniť nariadenie Komisie (ES) č. 1917/2000.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistiku obchodovania s tovarom s tretími krajinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1917/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Podľa článku 6 ods. 2 základného nariadenia štatistika obchodu s nečlenskými krajinami zasielaná Komisiou nezahŕňa tovar:

prepustený do voľného obehu po tom, čo bol umiestnený v režime aktívneho zušľachťovacieho styku alebo v režime prepracovania pod colným dohľadom,

zahrnutý v zozname výnimiek uvedenom v prílohe 1.“

2.

V článku 15 ods. 2 sa vkladá písmeno m):

„m)

elektrina a plyn.“

3.

V článku 16 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú odsekmi:

„2.   Členské štáty môžu použiť zjednodušený postup deklarovania pri zaznamenávaní vývozu úplného priemyselného celku.

3.   Zjednodušený postup sa môže použiť len pri vývoze úplného priemyselného zariadenia, ktorého celková štatistická hodnota presiahne 3 mil. EUR, pokiaľ nejde o úplné priemyselné zariadenie na opätovné používanie; v takom prípade členský štát informuje Komisiu o použitých kritériách.

Štatistická hodnota priemyselného zariadenia sa vypočíta sčítaním štatistických hodnôt jeho komponentov a štatistických hodnôt tovarov, na ktoré sa odvoláva druhý pododsek odseku 1.“

4.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

1.   Na účely tejto kapitoly sa komponenty spadajúce do danej kapitoly kombinovanej nomenklatúry klasifikujú podľa príslušnej podpoložky úplného priemyselného zariadenia kapitoly 98 uvedenej nomenklatúry.

2.   Ak členský štát nepovoľuje zjednodušený postup deklarovania pri zaznamenávaní komponentov podľa podpoložiek kapitoly 98, klasifikuje sa tovar podľa príslušných podpoložiek ďalších kapitol kombinovanej nomenklatúry.“

5.

Článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

V súlade s kombinovanou nomenklatúrou sa čísla kódov pre podpoložky úplných priemyselných zariadení zostavia v súlade s týmito pravidlami:

a)

kód má osem číslic,

b)

prvé štyri číslice sú 9880;

c)

piata a šiesta číslica zodpovedajú kapitole kombinovanej nomenklatúry, do ktorej tovar z komponentu patrí;

d)

siedma a ôsma číslica je nula.“

6.

Článok 19 ods. 3 sa vypúšťa.

7.

Článok 20 sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod c) sa nahrádza takto:

„c)

‚vlastníctvo lode alebo lietadla‘ znamená skutočnosť, že fyzická alebo právnická osoba je registrovaná ako vlastník plavidla alebo lietadla;“

b)

bod b) sa vypúšťa.

8.

Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

1.   Komisii sa zašle štatistika obchodu s nečlenskými štátmi zahŕňajúca tieto transakcie:

a)

prevod vlastníctva lode alebo lietadla z fyzickej alebo právnickej osoby usadenej v nečlenskej krajine na fyzickú alebo právnickú osobu usadenú vo vykazujúcom členskom štáte a registrovanú v národnom registri lodí a lietadiel; táto transakcia sa považuje za dovoz;

b)

prevod vlastníctva lode alebo lietadla z fyzickej alebo právnickej osoby usadenej vo vykazujúcom členskom štáte a registrovanej v národnom registri lodí a lietadiel na fyzickú alebo právnickú osobu usadenú v nečlenskej krajine; táto transakcia sa považuje za vývoz;

c)

dovoz lode alebo lietadla na štatistické územie Spoločenstva alebo vývoz zo štatistického územia Spoločenstva z dôvodov operácií na účely spracovania na základe zmluvy alebo operácií nasledujúcich po spracovaní na základe zmluvy.

Na účely bodu b), ak ide o novú loď alebo lietadlo, vývoz sa zaznamená v členskom štáte výroby.

Na účely bodu c) sa za ‚spracovanie’ považujú iba operácie, ktorých cieľom je konštrukcia novej lode alebo lietadla alebo jeho skutočné zdokonalenie.

2.   Štatistika o transakciách podľa odseku 1, ktorú členské štáty zasielajú Komisii, zahŕňa tieto údaje:

a)

kód prislúchajúci podpoložke kombinovanej nomenklatúry;

b)

štatistickú procedúru;

c)

partnerskú krajinu, a to:

pri transakciách podľa odseku 1 písm. a), nečlenskú krajinu, kde boli loď alebo lietadlo vyrobené, ak ide o novú loď alebo lietadlo; v ostatných prípadoch nečlenskú krajinu, v ktorej je usadená fyzická alebo právnická osoba prevádzajúca vlastníctvo lode alebo lietadla,

pri transakciách podľa odseku 1 písm. b) nečlenskú krajinu, v ktorej je usadená fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa vlastníctvo lode alebo lietadla prevádza,

pri transakciách podľa odseku 1 písm. c) nečlenskú krajinu odoslania pre lode a lietadlá dovezené na štatistické územie Spoločenstva a krajinu určenia pre lode a lietadlá vyvezené zo štatistického územia Spoločenstva;

d)

pre lode množstvo, ako počet položiek a v akýchkoľvek dodatkových merných jednotkách uvedených v kombinovanej nomenklatúre; a pre lietadlá množstvo, ako čistá hmotnosť a v dodatkových merných jednotkách;

e)

štatistickú hodnotu, teda celkovú sumu, ktorá by bola fakturovaná v prípade predaja alebo kúpy celej lode alebo lietadla po odpočítaní všetkých nákladov na dopravu a poistenie.

3.   Referenčné obdobie je mesiac, v ktorom sa uskutoční prevod vlastníctva pri transakciách podľa odseku 1 písm. a) alebo odseku 1 písm. b), alebo mesiac, v ktorom sa uskutoční pohyb pri transakciách podľa odseku 1 c).“

9.

Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Vnútroštátne orgány majú okrem údajov uvedených v článku 7 nariadenia (ES) č. 1172/1995 prístup k ďalším zdrojom údajov, vrátane prístupu k informáciám v národných registroch lodí a lietadiel, ktoré sa môžu požadovať na identifikáciu prevodu vlastníctva daného tovaru.“

10.

V článku 24 ods. 2 sa bod b) nahrádza takto:

„b)

kód partnerskej krajiny alebo zjednodušený kód krajiny QS;“

11.

Článok 25 sa nahrádza takto:

„Článok 25

Na účely tejto kapitoly ‚rozložené zásielky’ znamenajú dovoz alebo vývoz komponentov kompletného tovaru v nezloženom alebo rozloženom stave v priebehu niekoľkých dodávok z komerčných alebo s dopravou súvisiacich dôvodov.“

12.

Článok 29 odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Mesačné výsledky obsahujúce transakcie uvádzané v odseku 1, ktoré členské štáty zasielajú Komisii, obsahujú tieto údaje:

a)

kód prislúchajúci podpoložke kombinovanej nomenklatúry;

b)

kód partnerskej krajiny alebo zjednodušený kód krajiny QW;

c)

štatistickú procedúru;

d)

množstvo vyjadrené v čistej hmotnosti;

e)

štatistickú hodnotu.

Na účely bodu a) sa použijú tieto zjednodušené kódy pre tovar určený prevádzkovateľom inštalácií na šírom mori a na prevádzku motorov, strojov a ostatného vybavenia inštalácií na šírom mori:

9931 24 00: tovar uvedený v kapitolách KN 1 až 24,

9931 27 00: tovar uvedený v kapitole KN 27,

9931 99 00: tovar klasifikovaný inde.

V prípade tovaru pochádzajúceho z inštalácie alebo určeného na inštalácie, ‚partnerská krajina’ uvedená v bode b) je krajina, v ktorej je usadená fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za komerčné využitie zmienenej inštalácie bez toho, aby boli dotknuté colné nariadenia.“

13.

Článok 31 sa nahrádza takto:

„Článok 31

1.   Komisii sa zašle štatistika o obchode s nečlenskými krajinami obsahujúca:

a)

dovoz kozmickej lode na štatistické územie Spoločenstva alebo vývoz zo štatistického územia Spoločenstva z dôvodov operácií na účely spracovania na základe zmluvy alebo operácií nasledujúcich po spracovaní na základe zmluvy;

b)

vypustenie kozmickej lode do vesmíru, ktorá bola predmetom prevodu vlastníctva medzi fyzickou alebo právnickou osobou usadenou v nečlenskej krajine a fyzickou alebo právnickou osobou usadenou v členskom štáte;

c)

vypustenie kozmickej lode do vesmíru, ktorá bola predmetom prevodu vlastníctva medzi fyzickou alebo právnickou osobou usadenou v členskom štáte a fyzickou alebo právnickou osobou usadenou v nečlenskom štáte.

Operácie uvedené v bode b) sa zaznamenajú ako dovoz v členskom štáte, v ktorom je usadený nový vlastník;

Operácia uvedená v bode c) sa zaznamená ako vývoz toho členského štátu, kde sa vyrobila dokončená kozmická loď.

Na účely tohto odseku sa za ‚spracovanie‘ považujú iba operácie, ktorých cieľom je konštrukcia novej kozmickej lode alebo jej skutočné zdokonalenie.

2.   Mesačné výsledky o operáciách uvádzaných v odseku 1, ktoré členské štáty zasielajú Komisii, zahŕňajú tieto údaje:

a)

kód prislúchajúci podpoložke kombinovanej nomenklatúry;

b)

kód partnerskej krajiny;

c)

štatistickú procedúru;

d)

množstvo vyjadrené v čistej hmotnosti a v dodatkových merných jednotkách;

e)

štatistickú hodnotu ako hodnotu kozmickej lode ‚ex works‘ (zo závodu) v súlade s dodacími podmienkami uvedenými v prílohe III tohto nariadenia.

Na účely bodu b) sa ‚partnerská krajina‘ stanoví podľa týchto kritérií:

pre operácie uvedené v odseku 1 písm. a) ‚partnerská krajina‘ znamená nečlenskú krajinu pôvodu pre kozmickú loď dovezenú na štatistické územie Spoločenstva a krajinu určenia pre kozmickú loď vyvezenú zo štatistického územia Spoločenstva,

pre operácie uvedené v odseku 1 písm. b), ‚partnerská krajina‘ znamená krajinu výroby dokončenej kozmickej lode,

pre operácie uvedené v odseku 1 písm. c) ‚partnerská krajina‘ znamená krajinu, v ktorej je usadená fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa prevádza vlastníctvo kozmickej lode.

3.   Referenčné obdobie je mesiac, v ktorom sa uskutoční pohyb pri operáciách podľa odseku 1 písm. a), alebo mesiac, v ktorom sa uskutoční prevod vlastníctva pri operáciách podľa odseku 1 písm. b) alebo c).“

14.

V hlave II za článkom 31 sa vkladajú kapitoly 9 a 10:

„KAPITOLA 9

Elektrina a plyn

Článok 31a

Okrem zdrojov údajov uvedených v článku 7 nariadenia (ES) č. 1172/95 môžu vnútroštátne orgány požadovať, aby boli príslušné informácie na sledovanie obchodných tokov elektriny a plynu medzi vykazujúcim členským štátom a nečlenskými krajinami poskytnuté prevádzkovateľmi usadenými vo vykazujúcom členskom štáte, ktorí vlastnia alebo prevádzkujú vnútroštátne rozvodné siete elektriny alebo plynu.

KAPITOLA 10

Morské Produkty

Článok 31b

1.   Na účely tohto článku ‚morské produkty’ znamenajú produkty rybolovu, minerály, zachránený náklad a všetky ostatné produkty, ktoré ešte neboli dopravené na pevninu námornými loďami.

2.   Komisii sa zašle štatistika obchodu s nečlenskými štátmi zahŕňajúca tieto transakcie:

a)

vyloženie morských produktov v prístave vykazujúcej členskej krajiny alebo ich prevzatie loďami registrovanými v členskom štáte z lodí registrovaných v nečlenskej krajine, tieto transakcie sa zaznamenajú ako dovoz;

b)

vyloženie morských produktov v prístave nečlenskej krajiny loďou registrovanou vo vykazujúcom členskom štáte alebo ich prevzatie loďami registrovanými v nečlenskej krajine z lodí registrovaných v členskom štáte, tieto transakcie sa zaznamenajú ako vývoz.

3.   Mesačné výsledky o transakciách uvádzaných v odseku 2, ktoré členské štáty zasielajú Komisii, zahŕňajú tieto údaje:

a)

kód prislúchajúci podpoložke kombinovanej nomenklatúry;

b)

kód partnerskej krajiny, a to:

pri dovoze nečlenskej krajiny, v ktorej je zaregistrovaná loď, ktorá morský produkt získala,

pri vývoze nečlenskej krajiny, v prístave ktorej je morský produkt vyložený, alebo krajiny, kde je registrovaná loď, ktorá morský produkt získala;

c)

štatistickú procedúru;

d)

množstvo vyjadrené v čistej hmotnosti;

e)

štatistickú hodnotu.

4.   Vnútroštátne orgány majú okrem údajov uvedených v článku 7 nariadenia (ES) č. 1172/95 prístup k ďalším zdrojom údajov, vrátane prístupu k informáciám o deklarovaní morských produktov vyložených v nečlenských krajinách loďami registrovanými v členských štátoch.“

15.

Prílohy I a II sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 229, 9.9.2000, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 1917/2000 sa nahrádzajú takto:

PRÍLOHA I

Zoznam tovarov podľa článku 2, ktoré sú vyňaté zo štatistiky o obchodovaní s tovarom s nečlenskými štátmi, ktorá sa zasiela Komisii (Eurostatu)

Pre tieto položky sa nezhromažďujú údaje:

a)

platobné prostriedky, ktoré sú zákonným platidlom, a cenné papiere;

b)

menové zlato;

c)

núdzová pomoc pre oblasti postihnuté živelnými pohromami;

d)

pre diplomatický charakter alebo podobnú povahu ich zamýšľaného využitia:

1.

tovary podliehajúce diplomatickej konzulárnej alebo podobnej imunite,

2.

dary hlave štátu alebo členom vlády či parlamentu,

3.

tovary, ktoré sú v obehu v rámci vzájomnej administratívnej pomoci;

e)

za predpokladu, že nie sú predmetom obchodných transakcií:

1.

rady, čestné vyznamenania a ocenenia, pamätné odznaky a medaily,

2.

cestovné potreby, zásoby a iné položky, vrátane športového výstroja zamýšľaného na osobné použitie alebo spotrebu, ktoré sprevádzajú, predchádzajú alebo nasledujú cestujúceho,

3.

výbava nevesty, položky týkajúce sa sťahovania domácnosti alebo dedičstva,

4.

truhly, pohrebné urny, ozdobné pohrebné predmety a tovary na údržbu hrobov a náhrobných pomníkov,

5.

tlačený reklamný materiál, návody na použitie, cenové ponuky a iné reklamné materiály,

6.

tovar, ktorý sa stal nepoužiteľným alebo ktorý nemožno použiť na priemyselné účely,

7.

záťaž,

8.

poštové známky,

9.

farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach;

f)

výrobky používané ako časť mimoriadnych spoločných opatrení na ochranu osôb alebo životného prostredia;

g)

tovar, ktorý je predmetom neobchodného pohybu medzi osobami trvalo žijúcimi v pohraničných oblastiach definovaných členskými štátmi (pohraničný styk); produkty, ktoré získali poľnohospodárski výrobcovia na pozemkoch nachádzajúcich sa mimo štatistického územia, v rámci ktorého majú svoj domovský podnik, ale k nemu priľahlých;

h)

ak je obchod dočasný, tovar dovážaný a vyvážaný na opravu dopravných prostriedkov, kontajnerov a zariadení súvisiacich s dopravou, avšak ktorý nie je umiestnený v režimoch zušľachtenia, a časti nahradené počas opráv;

i)

tovar vyvážaný národným ozbrojeným silám, ktoré sa nachádzajú mimo štatistického územia, ako aj dovážaný tovar, ktorý národné ozbrojené sily dopravili mimo štatistického územia, ako aj tovar, ktorý získali alebo zničili zahraničné ozbrojené sily na štatistickom území členského štátu, na ktorom sú rozmiestnené;

j)

tovar používaný ako nosiče informácií, taký ako diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audio a videokazety a CD-ROM-y, s ktorými sa obchoduje, aby sa zabezpečili informácie, ktoré sa vyvinuli na objednávku určitého klienta, alebo ak nie sú predmetom obchodnej transakcie, ako aj tovar, ktorý dopĺňa predošlú dodávku, napr. aktualizácia, a ktorá nie je príjemcovi fakturovaná;

k)

satelitné odpaľovacie zariadenia:

pri vývoze a dovoze až do ich vypustenia do vesmíru,

v čase vypustenia do vesmíru;

l)

tovar určený na opravu a tovar po oprave a použité náhradné diely. Oprava znamená obnovenie pôvodnej funkcie alebo stavu tovaru. Cieľom operácie je jednoducho udržať tovar v prevádzke, môže to zahŕňať určitú prestavbu alebo zlepšenia, avšak nijako nemení podstatu tovaru;

m)

Tovar určený na dočasné použitie a po dočasnom použití za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

1.

žiadne spracovanie nie je plánované ani sa neuskutočnilo,

2.

predpokladané trvanie dočasného použitia nie je dlhšie ako 24 mesiacov.

PRÍLOHA II

Zoznam transakcií uvedených v článku 13 ods. 2

A

B

1.

Transakcie zahŕňajúce skutočný alebo zamýšľaný prevod vlastníctva za náhradu (finančnú alebo inú) (okrem transakcií uvedených v bode 2, 7, 8) (1)  (2)  (3)

1.

Priama/kúpa/predaj (2)

2.

Dodávka na predaj na súhlas alebo po schválení, na konsignáciu alebo so sprostredkovaním agenta za províziu

3.

Barterový obchod (náhrada v naturáliách)

4.

Osobné nákupy cestujúcich

5.

Finančný prenájom (nákup na splátky) (3)

2.

Vrátenie tovaru po zaznamenaní pôvodnej transakcie pod kódom 1 (4); bezplatná náhrada tovaru (4)

1.

Vrátenie tovaru

2.

Náhrada vráteného tovaru

3.

Náhrada (napr. v záručnej lehote) za tovar, ktorý sa nevrátil

3.

Transakcie (nie dočasné) zahŕňajúce prevod vlastníctva, ale bez náhrady (finančnej alebo inej)

1.

Tovar dodaný v rámci programov pomoci riadených alebo financovaných čiastočne alebo celkom Európskym spoločenstvom

2.

Iné všeobecné dodávky v rámci vládnej pomoci

3.

Iné dodávky v rámci pomoci (jednotlivci, mimovládne organizácie)

4.

Iné

4.

Operácie na účely spracovania na základe zmluvy (5) (okrem tých, ktoré sú zaznamenané pod kódom 7)

 (8)

5.

Operácie nasledujúce po spracovaní na základe zmluvy (5) (okrem tých, ktoré sú zaznamenané pod kódom 7)

 (8)

6.

Osobitné transakcie kódované na vnútroštátne účely (6)

 (8)

7.

Operácie v rámci projektov spoločnej obrany alebo iných spoločných medzivládnych výrobných programov (napr. Airbus)

 (8)

8.

Dodávka stavebného materiálu a zariadenia pre práce, ktoré sú súčasťou všeobecnej zmluvy o výstavbe alebo inžinierskej zmluvy (7)

 (8)

9.

Iné transakcie

 (8)


(1)  Táto položka zahŕňa väčšinu vývozov a dovozov, t. j. transakcií, pri ktorých:

sa vlastníctvo prevádza z rezidenta na nerezidenta a

existuje alebo bude existovať platba alebo nefinančná náhrada.

Treba upozorniť, že toto sa tiež vzťahuje na pohyby medzi subjektami patriacimi tomu istému podniku alebo do tej istej skupiny podnikov a pre pohyby do/z centrálnych distribučných skladov, pokiaľ príde k platbe alebo inej náhrade (inak spadajú pod kód 3).

(2)  Vrátane dodávok náhradných dielov a iných náhradných tovarov za úhradu.

(3)  Vrátane finančného prenájmu: splátky na prenájom sa vypočítajú tak, aby zahŕňali celú alebo takmer celú hodnotu tovaru. Riziká a výnosy z vlastníctva prechádzajú na nájomcu. Po ukončení zmluvy sa nájomca stáva zákonným vlastníkom tovaru.

(4)  Odoslanie vráteného a náhradného tovaru pôvodne zaznamenaného pod položkami 3 až 9 stĺpca A by malo byť zaznamenané pod zodpovedajúcimi položkami.

(5)  Spracovanie zahŕňa operácie (premena, konštrukcia, zostavenie, zdokonalenie, obnovu …) s cieľom vyrobiť nový alebo skutočne zdokonalený výrobok. Toto nevyhnutne neznamená zmenu v zaradení výrobku. Spracovateľské aktivity na účet spracovateľa nie sú zahrnuté pod touto položkou a mali by byť zaznamenané pod položkou 1 stĺpca A.

Tovar na a po spracovaní sa zaznamená ako dovoz alebo vývoz.

Oprava by sa však takto zaznamenávať nemala. Oprava znamená obnovenie pôvodnej funkcie alebo stavu tovaru. Cieľom operácie je jednoducho udržať tovar v prevádzke; toto môže zahŕňať určitú prestavbu alebo zlepšenia, avšak nijako nemení podstatu tovaru.

Tovar na a po oprave je vyňatý zo štatistiky obchodu s nečlenskými krajinami, pozri prílohu I písmeno l).

(6)  Transakcie zaznamenané pod touto položkou môžu byť napríklad: transakcie nezahŕňajúce prevod vlastníctva, napr. oprava, prenájom, pôžička, operatívny lízing a iné dočasné použitia s výnimkou spracovania podľa zmluvy (dodanie alebo vrátenie). Transakcie evidované pod týmto kódom sa nezasielajú Komisii.

(7)  Transakcie zaznamenané pod položkou 8 stĺpca A zahŕňajú tovar, ktorý sa nefakturuje osobitne, ale na ktorý sa vyhotovuje jedna faktúra s celkovou hodnotou prác. Ak toto neplatí, transakcie by sa mali zaznamenať pod položkou 1.

(8)  Čísla kódov na vnútroštátne účely sa môžu zapísať v stĺpci B za predpokladu, že Komisii sa zasielajú iba čísla kódov v stĺpci A.