25.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1916/2005

z 24. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na druhú zarážku jeho článku 13,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa v prípade prežúvavcov povoľuje používanie syntetických vitamínov A, D a E počas prechodného obdobia, ktoré sa končí 31. decembra 2005.

(2)

Keďže sa predpokladá, že vzhľadom na klimatické podmienky a dostupné zdroje krmív budú naďalej pretrvávať regionálne rozdiely, pokiaľ ide o možnosti prežúvavcov chovaných ekologickým spôsobom získať potrebné základné vitamíny A, D a E v kŕmnych dávkach, malo by sa v prípade prežúvavcov povoliť používanie takýchto syntetických vitamínov aj po tomto dátume.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 2092/91 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 14 nariadenia (EHS) č. 2092/91,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1567/2005 (Ú. v. EÚ L 252, 28.9.2005, s. 1).


PRÍLOHA

V časti D prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa bod 1.2 nahrádza týmto:

„1.2.

Vitamíny, provitamíny a chemicky presne definované látky s podobnými účinkami. Do tejto kategórie patria iba tieto látky:

Vitamíny povolené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (1):

vitamíny získané zo surovín, ktoré sa prirodzene vyskytujú v krmivách,

syntetické vitamíny identické s prírodnými vitamínmi pre monogastrické zvieratá,

s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu členského štátu syntetické vitamíny A, D a E identické s prírodnými vitamínmi pre prežúvavce.


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.“