12.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1852/2005

z 11. novembra 2005,

ktorým sa určujú indexy uplatniteľné na obilniny vyvezené vo forme Scotch whisky na obdobie roka 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2825/93 z 15. októbra 1993, ktorým sa ustanovujú určité pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vzhľadom na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín (2), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

V článku 4 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2825/93 sa uvádza, že množstvá obilnín, na ktoré sa uplatňujú náhrady, sú množstvá obilnín dané pod kontrolu a destilované, zaťažené indexom, ktorý sa každoročne musí stanovovať pre každý príslušný členský štát. Tento index musí vyjadrovať pomer medzi celkovými vyvezenými množstvami a celkovými predanými množstvami dotyčných liehovín, na základe vývoja uvedeného v tých množstvách počas počtu rokov zodpovedajúcich priemernej dobe dozrievania príslušných liehovín.

(2)

Na základe informácií, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo a ktoré sa vzťahujú na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2004, priemerná doba dozrievania Scotch whisky v roku 2004 predstavovala sedem rokov. Preto treba určiť indexy na obdobie od 1. októbra 2005 do 30. septembra 2006.

(3)

Článok 10 protokolu 3 Dohody o Európskom hospodárskom priestore vylučuje udeľovanie náhrad za vývoz do Lichtenštajnska, Islandu a Nórska. Okrem toho Spoločenstvo uzavrelo s určitými tretími krajinami dohody, ktoré sa týkajú zrušenia vývozných náhrad. Na základe článku 7 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 to treba vziať do úvahy pri výpočte indexu na obdobie roka 2005/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na obdobie od 1. októbra 2005 do 30. septembra 2006 sa indexy uvedené v článku 4 nariadenia (EHS) č. 2825/93, ktoré sa uplatňujú na obilniny používané v Spojenom kráľovstve na výrobu Scotch whisky, určujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Je uplatniteľné s účinnosťou od 1. októbra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. novembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1633/2000 (Ú. v. ES L 187, 26.7.2000, s. 29).


PRÍLOHA

Indexy uplatniteľné v Spojenom kráľovstve

Obdobie uplatňovania

Uplatniteľný index

pre jačmeň spracovaný na slad používaný na výrobu sladu whisky

pre obilniny používané na výrobu obilnej whisky

Od 1. októbra 2005 do 30. septembra 2006

0,543

0,551