30.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/6


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1553/2005

zo 7. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) (2) ustanovuje spoločný rámec pre systematickú tvorbu štatistík Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach, ktorý zahŕňa porovnateľné a včasné prierezové a dlhodobé údaje o príjmoch, ako aj o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia na národnej a európskej úrovni.

(2)

Následkom pristúpenia nových členských štátov do Európskej únie dňa 1. mája 2004 je potrebné rozšíriť prílohu II k nariadeniu (ES) č. 1177/2003, keďže táto príloha stanovuje pre každý členský štát minimálnu efektívnu veľkosť vzorky, ktorá sa vyžaduje v rámci systému EU-SILC.

(3)

Navyše sa zdá, že väčšina týchto nových členských štátov a niekoľko existujúcich členských štátov potrebuje dodatočný čas na prispôsobenie svojich systémov harmonizovaným metódam a definíciám, ktoré sa používajú pri zostavovaní štatistík Spoločenstva.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1177/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1177/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.   „Odchylne od odseku 1 môže Česká republika, Nemecko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Holandsko, Poľsko, Slovinsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo začať zber ročných prierezových a dlhodobých údajov v roku 2005.

Toto povolenie je podmienené tým, že tieto členské štáty poskytnú porovnateľné údaje za rok 2004 pre spoločné prierezové ukazovatele Európskej únie, ktoré prijala Rada pred 1. januárom 2003 v rámci otvorenej metódy koordinácie a ktoré je možné získať na základe nástroja EU-SILC.“

2.

V článku 13 sa dopĺňajú tieto odseky:

4.   „Odchylne od odseku 1 dostane Estónsko od Spoločenstva finančný príspevok na náklady spojené s prácami súvisiacimi so zberom údajov za štyri roky počínajúc rokom 2005.

5.   Financovanie na rok 2007 má byť zabezpečené z budúceho programu Spoločenstva.“

3.

Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 7. septembra 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. mája 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. júla 2005.

(2)  Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

MINIMÁLNE EFEKTÍVNE VEĽKOSTI VZORIEK

 

Domácnosti

Osoby vo veku 16 rokov a viac, s ktorými sa má uskutočniť rozhovor

prierezové

dlhodobé

prierezové

dlhodobé

1

2

3

4

Členské štáty EÚ

Belgicko

4 750

3 500

8 750

6 500

Česká republika

4 750

3 500

10 000

7 500

Dánsko

4 250

3 250

7 250

5 500

Nemecko

8 250

6 000

14 500

10 500

Estónsko

3 500

2 750

7 750

5 750

Grécko

4 750

3 500

10 000

7 250

Španielsko

6 500

5 000

16 000

12 250

Francúzsko

7 250

5 500

13 500

10 250

Írsko

3 750

2 750

8 000

6 000

Taliansko

7 250

5 500

15 500

11 750

Cyprus

3 250

2 500

7 500

5 500

Lotyšsko

3 750

2 750

7 650

5 600

Litva

4 000

3 000

9 000

6 750

Luxembursko

3 250

2 500

6 500

5 000

Maďarsko

4 750

3 500

10 250

7 750

Malta

3 000

2 250

7 000

5 250

Holandsko

5 000

3 750

8 750

6 500

Rakúsko

4 500

3 250

8 750

6 250

Poľsko

6 000

4 500

15 000

11 250

Portugalsko

4 500

3 250

10 500

7 500

Slovinsko

3 750

2 750

9 000

6 750

Slovensko

4 250

3 250

11 000

8 250

Fínsko

4 000

3 000

6 750

5 000

Švédsko

4 500

3 500

7 500

5 750

Spojené kráľovstvo

7 500

5 750

13 750

10 500

Členské štáty EÚ spolu

121 000

90 750

250 150

186 850

Island

2 250

1 700

3 750

2 800

Nórsko

3 750

2 750

6 250

4 650

Spolu vrátane Islandu a Nórska

127 000

95 200

260 150

194 300

Poznámka: Odkaz sa týka efektívnej veľkosti vzorky, ktorá sa vyžaduje, ak je zisťovanie založené na jednoduchom náhodnom výbere (koeficient zostavenia vzorky vo vzťahu k premennej ‚miera rizika chudoby’ = 1,0). Skutočná veľkosť vzorky musí byť väčšia do takej miery, do akej koeficient zostavenia vzorky presiahne 1,0, aby sa kompenzovali všetky druhy neodpovede. Navyše sa veľkosť vzorky vzťahuje na počet platných domácností, od ktorých (od všetkých ich členov) sa získali všetky alebo takmer všetky požadované informácie.“