20.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 244/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1518/2005

z 19. septembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o acetylizovaleryltylozín a fluazuron

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 2 a článok 4 ods. 3,

so zreteľom na stanoviská Európskej agentúry pre lieky, ktoré sformuloval Výbor pre veterinárne lieky,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90 by sa mali zhodnotiť všetky farmakologicky účinné látky, ktoré sa používajú v rámci Spoločenstva vo veterinárnych liekoch určených na podávanie zvieratám určeným na výrobu potravín.

(2)

Acetylizovaleryltylozín bol zaradený do prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 pre svalové tkanivo, kožu, tuk, pečeň a obličku ošípaných. Táto látka bola takisto zaradená do prílohy III k tomuto nariadeniu pre kožu, tuk a pečeň hydiny okrem zvierat, ktoré znášajú vajcia určené na ľudskú spotrebu, zatiaľ čo sa očakáva ukončenie vedeckých štúdií. Tieto štúdie sú už ukončené a acetylizovaleryltylozín by mal byť preto pre hydinu zaradený do prílohy I k tomuto nariadeniu.

(3)

Bola predložená žiadosť o ustanovenie maximálnych limitov rezíduí pre fluazuron. S cieľom umožniť ukončenie vedeckých štúdií pre hovädzí dobytok by mal byť fluazuron zaradený do prílohy III k tomuto nariadeniu.

(4)

Nariadenie (EHS) č. 2377/90 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Pred uplatniteľnosťou tohto nariadenia by sa mala poskytnúť primeraná lehota na to, aby členské štáty mohli vykonať akékoľvek úpravy, ktoré môžu byť na základe tohto nariadenia potrebné pre obchodné povolenia udelené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (2).

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a III k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 19. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. septembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1356/2005 (Ú. v. EÚ L 214, 19.8.2005, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).


PRÍLOHA

A.   Do prílohy I sa zaraďuje(-ú) táto (tieto) látka(-y) (Zoznam farmakologicky účinných látok, pre ktoré boli určené maximálne limity rezíduí)

„1.   Antiinfekčné látky

1.2.   Antibiotiká

1.2.4.   Makrolidy

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Marker rezídua

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Acetylizovaleryltylozín

acetyl-izovaleryltylozín a 3-O-acetyltylozín

hydina (1)

50 μg/kg

koža + tuk

50 μg/kg

pečeň

B.   Do prílohy III sa zaraďuje(-ú) táto (tieto) látka(-y) (Zoznam farmakologicky účinných látok používaných vo veterinárnych liekoch, pre ktoré boli určené predbežné maximálne limity rezíduí)

„2.   Antiparazitné látky

2.2.   Látky pôsobiace proti ektoparazitom

2.2.5.   Deriváty acylmočoviny

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Marker rezídua

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Fluazuron  (2)

fluazuron

hovädzí dobytok (3)

200 μg/kg

svalové tkanivo

7 000 μg/kg

tuk

500 μg/kg

pečeň

500 μg/kg

oblička


(1)  Neurčené pre zvieratá, ktoré znášajú vajcia určené na ľudskú spotrebu.“

(2)  Predbežné MRL strácajú platnosť 1.1.2007.

(3)  Neurčené pre zvieratá, ktoré produkujú mlieko určené na ľudskú spotrebu.“