19.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/57


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1361/2005

zo 17. augusta 2005,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu rýb druhu Brosme brosme v zónach V, VI a VII (vody Spoločenstva a medzinárodné vody) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 27/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu pre rybárske plavidlá Spoločenstva v roku 2005, pokiaľ ide o určité zásoby hlbokomorských rýb vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2005.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, bola v dôsledku výlovu zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v tejto prílohe vyčerpaná kvóta pridelená na rok 2005.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich držanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu, ktorá bola pridelená členskému štátu uvedenému v tejto prílohe na rok 2005, sa považuje za vyčerpanú dátumom uvedeným v prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v prílohe sa zakazuje od dátumu uvedeného v prílohe. Zakazuje sa držať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami po uvedenom dátume.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. augusta 2005

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1300/2005 (Ú. v. EÚ L 207, 10.8.2005, s. 1).


PRÍLOHA

Členský štát

Španielsko

Zásoby

USK/567-

Druh

Brosme brosme

Zóna

V, VI a VII (vody Spoločenstva a medzinárodné vody)

Dátum

13.7.2005