15.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 184/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1120/2005

zo 14. júla 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú sadzby náhrad uplatniteľné pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17 mája 1999 o spoločnej organizácii trhu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 3,, a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Sadzby náhrad uplatniteľné od 1. júla 2005, na výrobky uvedené v prílohe, vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, boli stanovené nariadením Komisie (ES) č. 1021/2005 (2).

(2)

Z uplatňovania pravidiel a kritérií uvedených v nariadení (ES) č. 1021/2005 na údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vyplýva, že vývozné náhrady uplatňované v súčasnosti by mali byť zmenené podľa prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad stanovené nariadením (ES) č. 1021/2005 sa týmto menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1787/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 121).

(2)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 56.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 15. júla 2005 pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

12,00

12,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce, vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3, maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 2571/97

20,29

20,29

b)

Na vývoz iných tovarov

52,10

52,10

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 2571/97

36,00

36,00

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

99,25

99,25

c)

Na vývoz iných tovarov

92,00

92,00


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskiej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.