19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/68


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 718/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

(Tento text zrušuje a náhradza text, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie L 121 z 13. mája 2005, s. 64 )

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 718/2005

z 12. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (1), najmä na jeho článok 19,

keďže:

(1)

Česká republika určila orgán Spoločenstva a informovala o tom Komisiu. Komisia dospela k záveru, že bol poskytnutý dostatočný dôkaz o tom, že tento orgán je schopný spoľahlivo, včas, efektívne a primerane plniť úlohy, ktoré vyžadujú kapitoly II, III a V nariadenia (ES) č. 2368/2002.

(2)

Spojené kráľovstvo informovalo Komisiu o podrobnostiach týkajúcich sa novej adresy pre jeho orgán Spoločenstva.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 22 nariadenia (ES) č. 2368/2002,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 2368/2002 sa týmto nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2005

Za Komisiu

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komisie

PRÍLOHA

‚PRÍLOHA III

Zoznam príslušných orgánov členských štátov a ich úlohy, ako sú uvedené v článkoch 2 a 19

BELGICKO

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

tel. (32-3) 206 94 70

fax (32-3) 206 94 90

e-mail: Diamond@mineco.fgov.be

 

V Belgicku sa kontroly dovozov a vývozov neopracovaných diamantov, požadované nariadením (ES) č. 2368/2002, a colné odbavovanie uskutočnia iba v:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

ČESKÁ REPUBLIKA

 

V Českej republike sa kontroly dovozov a vývozov neopracovaných diamantov, požadované nariadením (ES) č. 2368/2002, a colné odbavovanie uskutočnia iba v:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax: (420-2) 61 33 38 70

e-mail: diamond@cs.mfcr.cz

NEMECKO

 

V Nemecku sa sa kontroly dovozov a vývozov neopracovaných diamantov, požadované nariadením (ES) č. 2368/2002, a colné odbavovanie uskutočnia iba v tomto orgáne:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel.: (49-6781) 56 27 - 0

Fax: (49-6781) 56 27 - 19

e-mail: zaio@hzako.bfinv.de

 

Na účely článku 5 ods. 3, článkov 6, 9, 10, článku 14 ods. 3, článkov 15 a 17 tohto nariadenia, ktoré sa týkajú najmä povinností podávať správy Komisii, ako príslušný nemecký orgán bude konať tento orgán:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel.: (44-207) 008 6903

Fax: (44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk’


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 28. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 522/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 2.4.2005, s. 8).