27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 632/2005

z 26. apríla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2004, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1185/2004 (2) otvorilo stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry.

(2)

Článok 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1185/2004 upresňuje adresu nemeckej intervenčnej agentúry, na ktorú treba podať ponuky. Vzhľadom na vnútornú reorganizáciu nemeckých úradov je potrebné upraviť túto adresu.

(3)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 5 nariadenia (ES) č. 1185/2004 sa ods. 4 nahrádza takto:

„4.   Ponuky treba podať na adresu nemeckej intervenčnej agentúry:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn, Nemecko

Fax

:

00 49 (0) 228 6845 3985

00 49 (0) 228 6845 3276

.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 28. apríla 2005 od 9.00 hod. (bruselského času).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 227, 26.6.2004, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1730/2004 (Ú. v. EÚ L 307, 5.10.2004, s. 3).