14.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 560/2005

z 12. apríla 2005,

ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 60, 301 a 308,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2004/852/SZBP z 13. decembra 2004 o obmedzujúcich opatreniach voči Pobrežiu Slonoviny (1),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Vo svojej rezolúcii 1572 (2004) z 15. novembra 2004 Bezpečnostná rada OSN, konajúc na základe kapitoly VII Charty OSN a odsudzujúc obnovenie vojnového stavu na Pobreží Slonoviny a opakované porušovanie dohody o prímerí z 3. mája 2003, rozhodla o uložení niektorých obmedzujúcich opatrení proti Pobrežiu Slonoviny.

(2)

Spoločná pozícia 2004/852/SZBP ustanovuje vykonávanie opatrení ustanovených v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 1572 (2004) vrátane zmrazenia finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov osôb určených príslušným Sankčným výborom OSN, ktoré predstavujú hrozbu pre mier a proces národného zmierenia na Pobreží Slonoviny, a najmä tých osôb, ktoré bránia vykonávaniu dohôd z Linas-Marcoussis a Accra III, akejkoľvek ďalšej osoby, ktorá bola určená ako zodpovedná za závažné porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva na Pobreží Slonoviny na základe relevantných informácií, akejkoľvek ďalšej osoby, ktorá verejne podnecuje k nenávisti a násiliu, a akejkoľvek ďalšej osoby určenej výborom, ktorá porušuje zbrojné embargo uložené taktiež na základe rezolúcie 1572 (2004).

(3)

Uvedené opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže sú na ich vykonanie v rámci Spoločenstva potrebné právne predpisy Spoločenstva. Na účely tohto nariadenia sa za územie Spoločenstva považujú územia členských štátov, na ktoré sa uplatňuje zmluva za podmienok v nej stanovených.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia stanovené v tomto nariadení boli efektívne, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

1.

„Sankčný výbor“ znamená výbor Bezpečnostnej rady OSN, ktorý bol zriadený podľa odseku 14 rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1572 (2004).

2.

„Finančné prostriedky“ znamenajú finančné aktíva a prospech každého druhu, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené iba na:

a)

hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, cudzie zmenky, peňažné poukážky a ďalšie platobné nástroje;

b)

vklady vo finančných inštitúciách alebo ďalších subjektoch, zostatky na účtoch, dlhy a dlhopisy;

c)

verejne a súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akciového kapitálu a akcií, certifikátov predstavujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, obligácií a zmlúv o odvodených cenných papieroch;

d)

úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív alebo hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami;

e)

kredit, právo vyrovnať pohľadávku, garancie, garančnú poistku na splnenie zmluvy alebo ďalšie finančné záväzky;

f)

akreditív, konosamenty, kúpne zmluvy;

g)

dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

h)

iný nástroj financovania exportu.

3.

„Zmrazenie finančných prostriedkov“ znamená zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, zmene, použitiu, prístupu alebo disponovaniu s finančnými prostriedkami akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mal za následok zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, povahy, miesta určenia alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov vrátane správy portfólia.

4.

„Hospodárske zdroje“ znamenajú aktíva každého druhu, hmotné či nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, môžu sa však použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb.

5.

„Zmrazenie hospodárskych zdrojov“ znamená zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom vrátane, ale nielen, predaja, prenájmu alebo zaťaženia hypotékou.

Článok 2

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia alebo kontrolujú fyzické alebo právnické osoby, alebo subjekty uvedené v prílohe I, sa zmrazia.

2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, alebo subjektom uvedeným v prílohe I alebo v ich prospech nesmú byť sprístupnené žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   Vedomá a zámerná účasť na činnostiach, ktorých cieľom alebo účinkom je priame alebo nepriame obchádzanie opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2, je zakázaná.

Článok 3

1.   Odchylne od článku 2 a za predpokladu, že príslušné orgány členských štátov, uvedené v prílohe II, oznámili sankčnému výboru zámer povoliť prístup k takýmto finančným prostriedkom a hospodárskym zdrojom a nedostali záporné rozhodnutie sankčného výboru do dvoch pracovných dní od takého oznámenia, môžu povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupniť určité zmrazené finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje za takých podmienok, ktoré považujú za vhodné, po tom, ako určia, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

nevyhnutné na úhradu základných výdavkov zahŕňajúcich platby za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, dane, poistné a poplatky za služby vo verejnom záujme;

b)

určené výlučne na platbu primeraných poplatkov odborníkov a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na platbu poplatkov alebo poplatkov za služby za bežné vedenie alebo správu zmrazených prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov.

2.   Odchylne od článku 2 príslušné orgány členských štátov, ako sú uvedené v prílohe II, môžu povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupniť určité zmrazené finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje po tom, ako určia, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na úhradu mimoriadnych výdavkov, za predpokladu, že oznámili toto určenie sankčnému výboru, ktorý toto určenie schválil na základe podmienok, ktoré predpokladá odsek 14 písm. e) rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1572 (2004).

Článok 4

Odchylne od článku 2 príslušné orgány členských štátov, ako sú uvedené v prílohe II, môžu povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje podliehajú súdnemu, správnemu alebo arbitrážnemu zádržnému právu, ktoré bolo zriadené pred 15. novembrom 2004, alebo súdnemu, správnemu alebo arbitrážnemu rozhodnutiu, ktoré bolo vydané pred týmto dátumom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zaistených takýmto zádržným právom alebo uznaných ako platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

zádržné právo alebo rozhodnutie nie je v prospech osoby alebo subjektu uvedeného v prílohe I;

d)

uznanie zádržného práva alebo rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v danom členskom štáte;

e)

príslušné orgány informovali sankčný výbor o tomto zádržnom práve alebo rozhodnutí.

Článok 5

Príslušný orgán informuje príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu o každom povolení udelenom podľa článkov 3 alebo 4.

Článok 6

Článok 2 ods. 2 sa neuplatňuje na prírastok zmrazených účtov:

a)

úroku alebo iných výnosov na týchto účtoc; alebo

b)

platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré boli uzavreté alebo vznikli pred dňom, ku ktorému tieto účty začali podliehať tomuto nariadeniu,

za predpokladu, že každý takýto úrok, ostatné výnosy a platby sú zmrazené v súlade s článkom 2 ods. 1.

Článok 7

Článok 2 ods. 2 nebráni finančným inštitúciám pripisovať na zmrazené účty prijaté finančné prostriedky, ktoré boli prevedené tretími stranami na účty osôb alebo subjektov uvedených v prílohe I, za predpokladu, že všetky prírastky na takýchto účtoch budú tiež zmrazené. Finančná inštitúcia bezodkladne informuje príslušné orgány o takýchto transakciách.

Článok 8

1.   Bez toho, aby boli dotknuté príslušné pravidlá týkajúce sa podávania správ, utajenia a povinnosti mlčanlivosti a ustanovenia článku 284 zmluvy, musia fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

ihneď poskytovať akékoľvek informácie, ktoré by uľahčili dodržiavanie tohto nariadenia, ako sú napr. účty a sumy zmrazené v súlade s článkom 2, príslušnými orgánmi členských štátov, uvedenými v prílohe II, v mieste bydliska alebo tam, kde sa nachádzajú, a priamo alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov postúpiť tieto informácie Komisii;

b)

spolupracovať s príslušnými orgánmi uvedenými v prílohe II na akomkoľvek overovaní týchto informácií.

2.   Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré dostane priamo Komisia, sa sprístupnia príslušným orgánom dotknutého členského štátu.

3.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom budú použité len na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

Článok 9

Zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutie sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, uskutočnené v dobrej viere na základe toho, že takéto konanie je v súlade s týmto nariadením, nespôsobuje vznik zodpovednosti žiadneho druhu u takto konajúcej fyzickej alebo právnickej osoby alebo subjektu, alebo u jeho riaditeľov alebo zamestnancov, pokiaľ sa nepreukáže, že k zmrazeniu finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov došlo v dôsledku nedbanlivosti.

Článok 10

Komisia a členské štáty sa vzájomne ihneď informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a vzájomne si poskytujú všetky ostatné relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, najmä informácie týkajúce sa porušovania a problémov s vynutiteľnosťou a súdnymi rozhodnutiami vynesenými vnútroštátnymi súdmi.

Článok 11

Komisia je splnomocnená:

a)

meniť a dopĺňať prílohu I na základe zistení sankčného výboru; a

b)

meniť a dopĺňať prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 12

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich realizácie. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto pravidlá Komisii bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a oznámia jej každú následnú zmenu a doplnenie.

Článok 13

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

v rámci územia Spoločenstva vrátane jeho vzdušného priestoru;

b)

na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla podliehajúceho právomoci členského štátu;

c)

na akúkoľvek osobu na území Spoločenstva alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu;

d)

na akúkoľvek právnickú osobu, skupinu alebo subjekt, ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e)

na akúkoľvek právnickú osobu, skupinu alebo subjekt, ktoré podnikajú v rámci Spoločenstva.

Článok 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 12. apríla 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 50.

(2)  Stanovisko doručené 24. februára 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


PRÍLOHA I

Zoznam fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo subjektov uvedených v článkoch 2, 4 a 7


PRÍLOHA II

Zoznam príslušných orgánov uvedených v článkoch 3, 4, 5, 7 a 8

BELGICKO

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

tel.: (420-2) 57 04 45 01

fax: (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

tel.: (420-2) 24 18 29 87

fax: (420-2) 24 18 40 80

DÁNSKO

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NEMECKO

v súvislosti so zmrazením finančných prostriedkov:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

v súvislosti s technickou pomocou:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTÓNSKO

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680 500

Fax: +372 6680 501

GRÉCKO

A.

Zmrazenie majetku

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tel.: (30) 210 333 27 86

Fax: (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 333 27 86

Φαξ: (30) 210 333 28 10

B.

Obmedzenia dovozu-vývozu

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel.: (30) 210 328 64 01-3

Fax: (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

Φαξ: (30) 210 328 64 04

ŠPANIELSKO

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCÚZSKO

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction «Politique commerciale et investissements»

Service «Investissements et propriété intellectuelle»

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

ÍRSKO

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tel. (353-1) 478 08 22

Fax (353-1) 408 21 65

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax (353-1) 679 88 82

TALIANSKO

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

CYPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tel: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tel: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tel: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tālr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

LITVA

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tel. +370 5 271 74 47

Faks. +370 5 262 18 26

LUXEMBURSKO

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

MAĎARSKO

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

HOLANDSKO

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax: (31-70) 342 79 84

Tel: (31-70) 342 89 97

RAKÚSKO

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax: (+43-1) 404 20-7399

POĽSKO

Hlavný orgán:

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Koordinačný orgán:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

PORTUGALSKO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 33 90/8

Fax: (351) 218 82 33 99

SLOVINSKO

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

Faks (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 22 11

Faks (386-1) 431 81 64

SLOVENSKO

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 78 11 11

Fax: (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 11 11

Fax: (421-2) 52 49 80 42

FÍNSKO

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVÉDSKO

Články 3, 4 a 5

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Články 7 a 8

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

VEĽKÁ BRITÁNIA

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-20) 72 70 59 77

Fax (44-20) 72 70 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-20) 76 01 46 07

Fax (44-20) 76 01 43 09

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63