9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 388/2005

z 8. marca 2005

o prijatí špecifikácií ad hoc modulu na rok 2006 o prechode z práce do dôchodku, stanovených v nariadení Rady (ES) č. 577/98, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 246/2003

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 246/2003 z 10. februára 2003 o prijatí programu ad hoc modulov na roky 2004 až 2006 pre výberové zisťovanie pracovných síl, stanovené nariadením Rady (ES) č. 577/98 (2) zahŕňa ad hoc modul o prechode z práce do dôchodku.

(2)

V záujme monitorovania pokroku smerujúceho k spoločným cieľom stratégie zamestnanosti Spoločenstva a otvorenej metóde koordinácie v oblasti dôchodkov, ktorá bola predstavená na zasadnutí Európskej rady v Laekene v decembri 2001, existuje potreba komplexného a porovnateľného súboru dát o prechode z práce do dôchodku. Oba procesy určujú za priority podporovanie aktívneho starnutia a predlžovanie pracovného života predovšetkým prostredníctvom usmernenia 5 usmernení pre zamestnanosť 2003 „Zvýšenie ponuky práce a podpora aktívneho starnutia“, prijatých Radou 22. júla 2003 (3) a prostredníctvom cieľa 5 dôchodkových procesov vypracovaných v Spoločnej správe o cieľoch a pracovných metódach v oblasti dôchodkov, schválenej Radou na zasadnutí v Laekene 14. a 15. decembra 2001 a v Spoločnej správe Komisie a Rady o primeraných a udržateľných dôchodkoch, prijatej na zasadnutí Rady v Bruseli 20. a 21. marca 2003.

(3)

V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1145/2002/ES z 10. júna 2002 o stimulujúcich opatreniach Spoločenstva v oblasti zamestnanosti (4) činnosti Spoločenstva týkajúce sa analýzy, výskumu a spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti zamestnanosti a pracovného trhu sa vykonávajú v období od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006 a jedným z cieľov týchto činností je rozvíjať, sledovať a hodnotiť Európsku stratégiu zamestnanosti so silným dôrazom zameraným na budúcnosť.

(4)

S cieľom zvýšiť možnosti vzorky pre ad hoc modul v zmysle analýzy je takisto nevyhnutné aktualizovať špecifikácie vzorky uvedenej v oddiele 3 prílohy k nariadeniu (ES) č. 246/2003.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistické programy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podrobný zoznam informácií, ktoré sa majú prostredníctvom ad hoc modulu o prechode z práce do dôchodku zozbierať v roku 2006, sa uvádza v prílohe.

Článok 2

V oddiele 3 prílohy k nariadeniu (ES) č. 246/2003 sa bod „Výberový súbor“ nahrádza týmto:

„Výberový súbor: Cieľová veková skupina pre výberový súbor pre tento modul pozostáva z osôb vo veku od 50 do 69 rokov. Úplná sada premenných pri výberovom zisťovaní pracovných síl sa získava pre podsúbor použitý pre ad hoc modul. Ak je jednotkou výberu jednotlivec, nie sú potrebné žiadne údaje o ostatných členoch domácnosti.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 34, 11.2.2003, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 197, 5.8.2003, s. 13.

(4)  Ú. v. ES L 170, 29.6.2002. s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 786/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 7).


PRÍLOHA

VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL

Špecifikácie ad hoc modulu na rok 2006 o prechode z práce do dôchodku

1.

Príslušné členské štáty a regióny: všetky.

2.

Premenné sú kódované takto:

Číslovanie premenných vo výberovom zisťovaní pracovných síl v stĺpci „Filter“ (C 11/14, C 24 a C 67/70) odkazuje na nariadenie Komisie (ES) č. 1575/2000.


Stĺpec

Kód

Opis

Filter

240

 

Osoba so zníženým počtom pracovných hodín, ktorá čoskoro prejde do dôchodku

Každý vo veku od 50 do 69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

1

Áno, v progresívnom systéme odchodu do dôchodku/čiastočného dôchodku

2

Áno, ale nie v progresívnom systéme odchodu do dôchodku/čiastočného dôchodku

3

Nie, ale záujem tak urobiť v priebehu nasledujúcich 5 rokov

4

Nie a nemá záujem tak urobiť v nasledujúcich 5 rokoch/neurobil tak

5

Nie a nemá plány pre nasledujúcich 5 rokov alebo plány nie sú relevantné

9

Nevzťahuje sa (nezahrnutí v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

241/242

 

Plánovaný vek, keď prestane pracovať za mzdu alebo zisk

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

50–93

2 číslice

94

Žiadny presne naplánovaný vek, ale bude to pred dovŕšením 60. roku života

95

Žiadny presne naplánovaný vek, ale bude to medzi 60. a 64. rokom

96

Žiadny presne naplánovaný vek, ale bude to v 65. roku života alebo neskôr alebo záujem pracovať čo možno najdlhšie

97

Žiadny presne naplánovaný vek a ani nevie, kedy to bude

98

Už prestal/a pracovať za mzdu alebo zisk

99

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

243

 

Hlavný pracovný status tesne po odchode z posledného zamestnania

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49

1

Nezamestnaný/á

2

V dôchodku alebo v predčasnom dôchodku

3

Dlhodobo chorý/á alebo postihnutý/á

4

Ostatné

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

244

 

Hlavný dôvod na odchod do dôchodku alebo predčasného dôchodku

C243 = 2

1

Strata zamestnania

2

Dosiahol/a povinný dôchodkový vek

3

Vlastný zdravotný stav alebo postihnutie

4

Starostlivosť o iných

5

Problémy súvisiace so zamestnaním

6

Výhodný finančný program pre odchod zo zamestnania

7

Preferencia prestať pracovať, iná ako uvedené v predchádzajúcich kódoch

8

Ostatné

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

245

 

Flexibilnejší pracovný čas by bol býval prispel k tomu, aby osoba zostala v zamestnaní dlhšie/by prispel k tomu, aby osoba zostala v zamestnaní dlhšie

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

1

Áno

2

Nie

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

246

 

Viac príležitostí na zdokonalenie zručností by bolo bývalo prispelo k tomu, aby osoba zostala v zamestnaní dlhšie/by prispelo k tomu, aby osoba zostala v zamestnaní dlhšie

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

1

Áno

2

Nie

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

247

 

Lepší zdravotný stav a/alebo bezpečnosť pri práci by boli bývali prispeli k tomu, aby osoba zostala v zamestnaní dlhšie/by prispeli k tomu, aby osoba zostala v zamestnaní dlhšie

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

1

Áno

2

Nie

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

248/249

 

Vek, v ktorom osoba začala poberať individuálny starobný dôchodok

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

 

2 číslice

97

Nepoberá individuálny starobný dôchodok napriek tomu, že má naň nárok

98

Nemá/ešte nemá nárok na individuálny starobný dôchodok

99

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

250

 

Osoba, ktorá poberá individuálny dôchodok alebo individuálne dávky, iné ako starobný dôchodok, alebo príspevok v nezamestnanosti, napríklad invalidný dôchodok, nemocenské dávky alebo príspevok z programu pri odchode do predčasného dôchodku

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49

1

Áno, invalidný dôchodok alebo nemocenské dávky

2

Áno, príspevok z programu pri odchode do predčasného dôchodku

3

Áno, ďalšia individuálna dávka, inde nezaradená

4

Áno, kombinácia kódov 1,2 alebo 3

5

Nie

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

251

 

Hlavný finančný dôvod, pre ktorý osoba naďalej pracuje

Každý vo veku od 50 do 69 a C24 = 1, 2 a C248/249 < 98

1

Zvýšenie nárokovateľného starobného dôchodku

2

Zabezpečenie dostatočného príjmu do domácnosti

3

Bez finančného dôvodu

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

252/253

 

Počet rokov odpracovaných za mzdu alebo zisk (počas pracovného života)

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

 

2 číslice

99

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

254/259

 

Faktor váženia pre LFS modul 2006 (dobrovoľný)

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

0000–9999

Stĺpce 254–257 obsahujú celé čísla

00–99

Stĺpce 258–259 obsahujú desatinné miesta