1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 348/2005

z 28. februára 2005,

ktoré stanovuje výnimku z nariadenia (ES) č. 174/1999 týkajúcu sa doby platnosti vývozných licencií s vopred stanovenou náhradou v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho článok 31 odsek 14,

keďže:

(1)

Článok 6 nariadenia Komisie (ES) č. 174/1999 z 26. januára 1999, ktoré stanovuje osobitné podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 804/68, týkajúce sa vývozných licencií a vývozných náhrad v prípade mlieka a mliečnych výrobkov (2), stanovuje dobu platnosti vývozných licencií.

(2)

Zníženie intervenčných cien pre maslo a sušené odstredené mlieko od 1. júla 2005 by malo viesť k zníženiu cien na trhu s mliečnymi výrobkami v hospodárskom roku 2005/2006.

(3)

Ako preventívne opatrenie pred nepotrebnými výdavkami rozpočtu Spoločenstva a s cieľom zabrániť špekulatívnemu využívaniu režimu vývozných náhrad v mliekarenskom odvetví by mala byť platnosť vývozných licencií s vopred stanovenou náhradou obmedzená do 30. júna 2005.

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 6 nariadenia (ES) č. 174/1999 sú vývozné licencie s vopred stanovenou náhradou pre výrobky uvedené v písmenách a) až d) tohto článku, pre ktoré boli žiadosti podané po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, platné do 30. júna 2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).