2.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/3


NARIADENIE RADY (ES) č. 173/2005

z 24. januára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1260/1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch, pokiaľ ide o predĺženie trvania programu PEACE a poskytnutia nových viazaných finančných prostriedkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 161,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

keďže:

(1)

Článok 7 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (3) ustanovuje podľa cieľa 1 program na podporu mierového procesu v Severnom Írsku (PEACE) na obdobie štyroch rokov od 2000 do 2004 v prospech Severného Írska a hraničných oblastí Írska.

(2)

Európska rada zasadajúca v Bruseli 17. a 18. júna 2004 požiadala Komisiu, aby preskúmala možnosť spojenia opatrení v rámci programu PEACE a Medzinárodného fondu pre Írsko s opatreniami podľa ostatných programov štrukturálnych fondov, ktoré sa končia v roku 2006, vrátane ich finančných dôsledkov.

(3)

Upevnenie mierového procesu v Severnom Írsku, ku ktorému program PEACE doteraz prvotne a významne prispel, si vyžaduje pokračovať vo finančnej podpore príslušným regiónom zo strany Spoločenstva a predĺženie programu PEACE o ďalšie dva roky.

(4)

Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť tak, aby sa vykonávanie programu PEACE predĺžilo o ďalšie dva roky, čo by sa zhodovalo s programovým obdobím pre štrukturálne fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1260/1999 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Prvý pododsek článku 7 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   V rámci cieľa 1 sa na roky 2000 až 2006 zriaďuje v prospech Severného Írska a prihraničných oblastí Írska program na podporu mierového procesu v Severnom Írsku PEACE.“

2.

Príloha I sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. januára 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Súhlas daný 11. januára 2005 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko doručené 16. decembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1105/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 3).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

ŠTRUKTURÁLNE FONDY

Každoročné rozdeľovanie viazaných finančných prostriedkov na obdobie 2000–2006

(podľa článku 7 ods. 1)

(mil. EUR, v cenách roku 1999)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660“