21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 91/2005

z 20. januára 2005

o uplatňovaní redukčného koeficientu na osvedčenia o náhrade pre tovary, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, tak ako je ustanovené v článku 8 odsek 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993, ktorým sa ustanovujú obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému udeľovania vývozných náhrad na niektoré poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), najmä na jeho článok 8 odsek 5,

keďže:

(1)

Oznámenia členských štátov podľa článku 8 odsek 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000 naznačujú, že celková čiastka prijatých žiadostí dosahuje 220 145 448 EUR, zatiaľ čo čiastka, ktorá je k dispozícii pre osvedčenia o náhrade podľa článku 8 odsek 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000, predstavuje 71 047 745 EUR.

(2)

Redukčný koeficient sa vypočíta na základe článku 8 odseky 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000. Takýto koeficient by sa mal preto uplatňovať na požadované čiastky vo forme osvedčení o náhrade určených na použitie v období od 1. februára 2005, ako to stanovuje článok 8 odsek 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Čiastky pre žiadosti o osvedčenia o náhrade určené na použitie v období od 1. februára 2005 podliehajú redukčnému koeficientu vo výške 0,678.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 14).