24.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/115


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií

( Úradný vestník Európskej únie L 255 z 30. septembra 2005 )

Na strane 130 v prílohe V.7 v tabuľke 5.7.1 v kolónke pre Španielsko (España) v stĺpci „Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii“ v siedmej zarážke (opravená korigendom uverejneným v Ú. v. EÚ L 93, 4.4.2008, s. 28):

namiesto:

„—

Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;“

má byť:

„—

Universidad de A Coruña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña,“

.