16.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/72


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2005/792/SZBP

zo 14. novembra 2005

o reštriktívnych opatreniach voči Uzbekistanu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada 23. mája 2005 ostro odsúdila nadmerné, neprimerané a neuvážené použitie sily uzbeckými bezpečnostnými silami počas májových udalostí v Andižane a vyjadrila hlboké poľutovanie nad neschopnosťou uzbeckých orgánov primerane reagovať na výzvu OSN na nezávislé medzinárodné prešetrenie týchto udalostí.

(2)

Rada 13. júna 2005 odsúdila skutočnosť, že uzbecké orgány odmietli umožniť nezávislé medzinárodné prešetrenie nedávnych udalostí v Andižane, opätovne zdôraznila svoje presvedčenie, že by sa malo uskutočniť dôveryhodné nezávislé medzinárodné prešetrenie, a naliehavo vyzvala uzbecké orgány, aby do konca júna 2005 prehodnotili svoj postoj.

(3)

Rada 18. júla pripomenula svoje závery z 23. mája a 13. júna a vyjadrila ľútosť nad tým, že uzbecké orgány neprehodnotili svoj postoj do určeného konečného termínu na konci júna. Pri tejto príležitosti Rada naznačila, že preskúma opatrenia voči Uzbekistanu, ako napríklad zavedenie embarga na vývoz výzbroje, vojenského vybavenia a vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, do Uzbekistanu, ako aj iné cielené opatrenia.

(4)

Rada 3. októbra 2005 znovu vyjadrila hlboké znepokojenie nad situáciou v Uzbekistane a dôrazne odsúdila skutočnosť, že uzbecké orgány odmietli umožniť nezávislé medzinárodné prešetrenie májových udalostí v Andižane. Vyhlásila, že aj naďalej považuje za najdôležitejšie dôveryhodné a transparentné nezávislé medzinárodné prešetrenie.

(5)

Vzhľadom na nadmerné, neprimerané a neuvážené použitie sily uzbeckými bezpečnostnými silami počas udalostí v Andižane sa Rada rozhodla uvaliť embargo na vývoz výzbroje, vojenského vybavenia a iného vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, do Uzbekistanu.

(6)

Rada sa tiež rozhodla obmedziť vstup do Európskej únie jednotlivcom, ktorí sú priamo zodpovední za neuvážené a neprimerané použitie sily v Andižane a za marenie nezávislého prešetrenia.

(7)

Rada sa rozhodla vykonávať tieto opatrenia počas úvodného obdobia jedného roka. Medzitým Rada preskúma tieto opatrenia v súvislosti so všetkými podstatnými zmenami súčasnej situácie, najmä s ohľadom na:

i)

vedenie a výsledky prebiehajúcich súdnych konaní proti osobám obvineným z podnecovania nepokojov v Andižane a účasti na nich;

ii)

situáciu týkajúcu sa uväznenia a prenasledovania osôb, ktoré spochybňovali verziu udalostí v Andižane poskytnutú uzbeckými orgánmi;

iii)

spoluprácu uzbeckých orgánov s každým nezávislým medzinárodným spravodajcom vymenovaným na vyšetrenie nepokojov v Andižane;

iv)

výsledok každého nezávislého medzinárodného prešetrenia

a akékoľvek opatrenia, ktoré preukazujú ochotu uzbeckých orgánov riadiť sa zásadami dodržiavania ľudských práv, právneho štátu a základných slobôd.

(8)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná činnosť Spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

1.   Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz všetkých druhov výzbroje a súvisiaceho materiálu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar do Uzbekistanu štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov, alebo prostredníctvom ich vlajkových plavidiel alebo lietadiel sa zakazujú, a to bez ohľadu na to, či uvedený tovar pochádza z ich územia.

2.   Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz vybavenia uvedeného v prílohe I, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, do Uzbekistanu sa zakazujú.

3.   Zakazuje sa:

i)

poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby a iné služby súvisiace s vojenskými činnosťami a s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním všetkých druhov výzbroje a súvisiaceho materiálu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedený tovar alebo súvisiace s vybavením, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, priamo alebo nepriamo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Uzbekistane alebo na použitie v Uzbekistane.

ii)

poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s vojenskými činnosťami, najmä granty, pôžičky a poistenie vývozných úverov na akýkoľvek predaj, dodávku, prevod alebo vývoz výzbroje a súvisiaceho materiálu alebo na poskytovanie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb a iných služieb, ako aj v súvislosti s vybavením, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, priamo alebo nepriamo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Uzbekistane alebo na použitie v Uzbekistane.

Článok 2

1.   Článok 1 sa nevzťahuje na:

i)

predaj, dodávku, prevod alebo vývoz nesmrtiaceho vojenského vybavenia určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely alebo na programy OSN, EÚ a Spoločenstva zamerané na inštitucionálny rozvoj, alebo na operácie EÚ a OSN zamerané na krízové riadenie;

ii)

dodávku, prevod alebo vývoz výzbroje a vybavenia uvedeného v článku 1 silám v Uzbekistane, ktoré prispievajú k medzinárodným bezpečnostným silám ISAF a k operácii „Trvalá sloboda“ (OEF);

iii)

predaj, dodávku, prevod alebo vývoz vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné účely;

iv)

poskytovanie financovania, finančnej pomoci alebo technickej pomoci v súvislosti s vybavením uvedeným v bodoch i), ii) a iii);

pod podmienkou, že takýto vývoz a takúto pomoc vopred schválil dotknutý príslušný orgán.

2.   Článok 1 sa nevzťahuje na ochranné odevy vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Uzbekistanu výlučne pre svoju osobnú potrebu dočasne vyváža personál OSN, EÚ, Spoločenstva alebo jeho členských štátov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabránili vstupu na svoje územia, ako aj prechodu cez tieto územia, jednotlivcom uvedeným v prílohe II, ktorí sú priamo zodpovední za neuvážené a neprimerané použitie sily v Andižane a za marenie nezávislého prešetrenia.

2.   Odsek 1 neukladá členským štátom povinnosť zamietnuť vstup svojim štátnym príslušníkom na ich územie.

3.   Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, v ktorých je členský štát viazaný povinnosťou podľa medzinárodného práva, a to:

i)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej medzivládnej organizácie;

ii)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej konferencie zvolanej Organizáciou Spojených národov alebo pod jej záštitou alebo

iii)

podľa multilaterálnej dohody, ktorá udeľuje výsady a imunity, alebo

iv)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Mestský štát Vatikán) a Taliansko.

4.   Odsek 3 sa uplatňuje aj v prípade, ak je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

5.   Rada musí byť riadne informovaná o všetkých prípadoch, keď členský štát udelí výnimku podľa odseku 3 alebo 4.

6.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených v odseku 1, ak je vycestovanie odôvodnené naliehavou humanitárnou potrebou alebo účasťou na medzivládnych zasadnutiach vrátane tých, ktoré podporuje Európska únia, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Uzbekistane.

7.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 6, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, pokiaľ jeden alebo viacerí členovia Rady písomne nevznesú námietku do dvoch pracovných dní od prijatia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, Rada môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o udelení navrhovanej výnimky.

8.   V prípadoch podľa odsekov 3, 4, 6 a 7, ak členský štát povolí osobám uvedeným v prílohe II vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie, toto povolenie sa obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 4

Neuskutočnia sa žiadne technické zasadnutia plánované v súlade s Dohodou o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej (1).

Článok 5

Táto spoločná pozícia sa uplatňuje počas obdobia 12 mesiacov. Neustále sa preskúmava. Podľa potreby sa obnoví alebo zmení a doplní, ak Rada usúdi, že jej ciele neboli dosiahnuté.

Článok 6

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 7

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. novembra 2005

Za Radu

predsednička

T. JOWELL


(1)  Ú. v. ES L 229, 31.8.1999, s. 3.


PRÍLOHA I

Zoznam vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu

Vybavenie na vnútornú represiu uvedené v článku 1 ods. 2

Nižšie uvedený zoznam neobsahuje položky, ktoré boli osobitne navrhnuté alebo upravené na vojenské použitie.

1.

Prilby poskytujúce balistickú ochranu, prilby používané pri zásahoch proti nepokojom, štíty používané pri zásahoch proti nepokojom a komponenty pre ne osobitne navrhnuté.

2.

Osobitne navrhnuté zariadenie na odoberanie odtlačkov prstov

3.

Svetlomety s regulovaným príkonom

4.

Stavebné zariadenie vybavené balistickou ochranou

5.

Lovecké nože

6.

Osobitne navrhnuté výrobné zariadenie na výrobu brokových zbraní

7.

Nábojnicové ručne nabíjané zariadenie

8.

Komunikačné zachytávacie prístroje

9.

Pevné optické detektory

10.

Zariadenie na intenzifikáciu obrazu

11.

Teleskopické zbraňové zameriavače

12.

Zbrane s hladkou hlavňou a strelivo pre tieto zbrane s výnimkou tých, ktoré sú osobitne navrhnuté na vojenské použitie, a komponenty pre ne osobitne navrhnuté, okrem:

signalizačných pištolí;

plynových zbraní a nabíjacích zbraní, ktoré boli navrhnuté ako priemyselné nástroje alebo prístroje na humánne omráčenie zvierat

13.

Simulátory na výcvik v používaní strelných zbraní a komponenty a príslušenstvo pre ne osobitne navrhnuté alebo upravené

14.

Bomby a granáty s výnimkou tých, ktoré sú osobitne určené na vojenské použitie, a komponenty pre ne osobitne navrhnuté.

15.

Nepriestrelné vesty s výnimkou tých, ktoré sú vyrobené podľa vojenských noriem alebo špecifikácií, a komponenty pre ne osobitne navrhnuté.

16.

Úžitkové vozidlá s pohonom všetkých kolies schopné jazdiť v teréne, ktoré boli vyrobené s balistickou ochranou alebo ňou vybavené, a tvarované pancierovanie pre takéto vozidlá

17.

Vodné delo a komponenty preň osobitne navrhnuté alebo upravené

18.

Vozidlá vybavené vodným delom

19.

Vozidlá osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby boli elektrifikované na odrážanie útočníkov, a komponenty pre ne na tento účel osobitne navrhnuté alebo upravené

20.

Akustické prístroje označené výrobcom alebo dodávateľom za vhodné na účely zvládania nepokojov a komponenty pre ne osobitne navrhnuté.

21.

Putá na nohy, reťaze, putá a remene na elektrické šoky osobitne navrhnuté na obmedzenie pohybu osôb, okrem:

pút, pre ktoré maximálny celkový rozmer, vrátane reťaze, nepresahuje 240 mm, keď sú uzamknuté.

22.

Prenosné prístroje navrhnuté alebo upravené na účely zvládania nepokojov alebo sebaobrany použitím zneškodňujúcej látky (ako je slzný plyn alebo paprikový sprej) a komponenty pre ne osobitne navrhnuté

23.

Prenosné prístroje navrhnuté alebo upravené na účely zvládania nepokojov alebo sebaobrany použitím elektrického šoku (vrátane elektrošokových obuškov, elektrošokových štítov, omračovacích pušiek a elektrošokových šípových pušiek) a komponenty pre ne na tento účel osobitne navrhnuté alebo upravené

24.

Elektronické vybavenie na zisťovanie skrytých výbušnín a komponenty preň osobitne navrhnuté, okrem:

televízneho alebo röntgenového kontrolného zariadenia

25.

Elektronické rušiace zariadenie osobitne navrhnuté na zabránenie vznietenia diaľkovým rádiovým ovládaním improvizovaných prístrojov a komponenty preň osobitne navrhnuté

26.

Zariadenia a prístroje osobitne navrhnuté na odpaľovanie výbuchov prostredníctvom elektrických alebo neelektrických prostriedkov vrátane odpaľovacích súprav, rozbušiek, zapaľovačov, zosilňovačov a detonačných šnúr a komponenty pre ne osobitne navrhnuté, okrem:

tých, ktoré sú osobitne navrhnuté na komerčné použitie pozostávajúce z využívania výbušnín na uvádzanie do činnosti alebo ovládanie iných zariadení alebo prístrojov, ktorých funkcia nespočíva vo vytváraní výbuchov (napr. nafukovače vzduchových vankúšov v autách, pohlcovače elektrických rázov ovládačov požiarnych striekačiek)

27.

Vybavenie a prístroje navrhnuté na účely nakladania s výbušným arzenálom, okrem:

ochranných krytov bômb;

kontajnerov na predmety, o ktorých sa vie alebo predpokladá, že ide o improvizované výbušné systémy

28.

Zariadenia nočného videnia a termo-optické prístroje a prístroje na intenzifikáciu obrazu alebo pevné senzory pre ne

29.

Výbušné náplne na lineárne rezanie

30.

Tieto výbušniny a súvisiace látky:

amatol

nitrocelulóza (obsahujúca viac ako 12,5 % dusíka)

nitroglykol

tetranitrát pentaerytritolu (PETN)

chlorid pikrylu

trinitrofenylmetylnitramín (tetryl)

2,4,6-trinitrotoluén (TNT)

31.

Softvér osobitne navrhnutý a technológia potrebná pre všetky položky uvedené v zozname


PRÍLOHA II

Zoznam osôb uvedený v článku 3 tejto spoločnej pozície

1.

Priezvisko, meno: Almatov, Zakirjan

Krycie meno:

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: minister vnútra

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): Taškent, Uzbekistan

Dátum narodenia:

10. október 1949

Miesto narodenia (mesto, štát): Taškent, Uzbekistan

Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania): číslo pasu DA 0002600 (diplomatický pas)

Národnosť: uzbecká

Ďalšie údaje (napr. meno otca a matky, daňové identifikačné číslo, telefónne alebo faxové číslo): žiadne

2.

Priezvisko, meno: Mulladžonov, Tochir Ochunovič

Krycie meno: ďalšie možné písanie priezviska: Mulladžanov

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: prvý tajomník ministra vnútra

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): Taškent, Uzbekistan

Dátum narodenia:

10. október 1950

Miesto narodenia (mesto, štát): Ferghana, Uzbekistan

Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania): číslo pasu DA 0003586 (diplomatický pas), platný do 5. novembra 2009

Národnosť: uzbecká

Ďalšie údaje (napr. meno otca a matky, daňové identifikačné číslo, telefónne alebo faxové číslo): žiadne

3.

Priezvisko, meno: Gulamov, Kadir Gafurovič

Krycie meno:

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: minister obrany

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): Taškent, Uzbekistan

Dátum narodenia:

17. február 1945

Miesto narodenia (mesto, štát): Taškent, Uzbekistan

Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania): číslo pasu DA 0002284 (diplomatický pas), platný do 24. októbra 2005

Národnosť: uzbecká

Ďalšie údaje (napr. meno otca a matky, daňové identifikačné číslo, telefónne alebo faxové číslo): žiadne

4.

Priezvisko, meno: Mirzajev, Ruslan

Krycie meno:

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: štátny radca Národnej bezpečnostnej rady

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

Dátum narodenia:

Miesto narodenia (mesto, štát):

Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania):

Národnosť:

Ďalšie údaje (napr. meno otca a matky, daňové identifikačné číslo, telefónne alebo faxové číslo):

5.

Priezvisko, meno: Begalijev, Saidullo Begalijevič

Krycie meno:

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: regionálny guvernér Andižanu

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

Dátum narodenia:

Miesto narodenia (mesto, štát):

Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania):

Národnosť:

Ďalšie údaje (napr. meno otca a matky, daňové identifikačné číslo, telefónne alebo faxové číslo):

6.

Priezvisko, meno: Achmedov, Kossimali

Krycie meno:

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: generálmajor

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

Dátum narodenia:

Miesto narodenia (mesto, štát):

Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania):

Národnosť:

Ďalšie údaje (napr. meno otca a matky, daňové identifikačné číslo, telefónne alebo faxové číslo):

7.

Priezvisko, meno: Ergašev, Izmail Ergaševič

Krycie meno:

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: generálmajor (vo výslužbe)

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): neznáma

Dátum narodenia:

5. august 1945

Miesto narodenia (mesto, štát): Vali Aitachaga, Uzbekistan

Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania): žiadne údaje

Národnosť: uzbecká

Ďalšie údaje (napr. meno otca a matky, daňové identifikačné číslo, telefónne alebo faxové číslo): žiadne

8.

Priezvisko, meno: Ergašev, Pavel Islamovič

Krycie meno:

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: plukovník

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

Dátum narodenia:

Miesto narodenia (mesto, štát):

Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania):

Národnosť:

Ďalšie údaje (napr. meno otca a matky, daňové identifikačné číslo, telefónne alebo faxové číslo):

9.

Priezvisko, meno: Mamo, Vladimir Adolfovič

Krycie meno:

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: generálmajor

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

Dátum narodenia:

Miesto narodenia (mesto, štát):

Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania):

Národnosť:

Ďalšie údaje (napr. meno otca a matky, daňové identifikačné číslo, telefónne alebo faxové číslo):

10.

Priezvisko, meno: Pak, Gregori

Krycie meno:

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: plukovník

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

Dátum narodenia:

Miesto narodenia (mesto, štát):

Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania):

Národnosť:

Ďalšie údaje (napr. meno otca a matky, daňové identifikačné číslo, telefónne alebo faxové číslo):

11.

Priezvisko, meno: Tadžijev, Valeri

Krycie meno:

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: plukovník

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát):

Dátum narodenia:

Miesto narodenia (mesto, štát):

Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania):

Národnosť:

Ďalšie údaje (napr. meno otca a matky, daňové identifikačné číslo, telefónne alebo faxové číslo):

12.

Priezvisko, meno: Inojatov, Rustam Raulovič

Krycie meno:

Pohlavie: mužské

Titul, funkcia: veliteľ SNB (Národnej bezpečnostnej služby)

Adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): Taškent, Uzbekistan

Dátum narodenia:

22. jún 1944

Miesto narodenia (mesto, štát): Šherabad, Uzbekistan

Číslo pasu alebo občianskeho preukazu (vrátane krajiny, ktorá ho vydala, dátumu a miesta vydania): číslo pasu DA 0003171 (diplomatický pas); tiež diplomatický pas č. 0001892 (platný do 15. septembra 2004)

Národnosť: uzbecká

Ďalšie údaje (napr. meno otca a matky, daňové identifikačné číslo, telefónne alebo faxové číslo): žiadne