8.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/13


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2005/776/SZBP

zo 7. novembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Moldavsko

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Dňa 23. marca 2005 Rada prijala jednotnú akciu 2005/265/SZBP (1), ktorou bol Adriaan JACOBOVITS de SZEGED vymenovaný za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Moldavsko.

(2)

Dňa 28. júla 2005 Rada prijala jednotnú akciu 2005/584/SZBP (2), ktorou sa predlžuje mandát OZEÚ do 28. februára 2006.

(3)

Prezident Moldavska Voronin a prezident Ukrajiny Juščenko požiadali okrem iného Európsku úniu spoločným listom z 2. júna 2005, aby preskúmala možnosti poskytnutia pomoci pri zavádzaní medzinárodnej colnej kontroly na podnesterskom úseku moldavsko-ukrajinskej štátnej hranice, ako aj pri vytváraní účinného medzinárodného monitorovacieho mechanizmu na tomto úseku hranice.

(4)

Dňa 20. septembra 2005 Politický a bezpečnostný výbor súhlasil s vytvorením hraničnej misie EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu aj prostredníctvom posilnenia tímu OZEÚ pre Moldavsko.

(5)

Vzhľadom na nové úlohy OZEÚ pre Moldavsko spojené s hraničnou misiou EÚ pre Moldavsko a Ukrajinu by sa mal jeho mandát zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2005/265/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

v článku 2 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„g)

zlepšenie efektívnosti hraničných a colných kontrol a činností v rámci hraničného dozoru v Moldavsku a na Ukrajine pozdĺž ich spoločnej hranice s osobitným zameraním na podnesterský úsek najmä prostredníctvom hraničnej misie EÚ.“

b)

v článku 3 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„e)

s pomocou podporného tímu vedeného vyšším politickým poradcom OZEÚ:

i)

zabezpečovať politický prehľad o udalostiach a činnostiach týkajúcich sa moldavsko-ukrajinskej štátnej hranice;

ii)

analyzovať plnenie politického záväzku Moldavska a Ukrajiny zlepšovať správu hraníc;

iii)

podporovať spoluprácu medzi moldavskou a ukrajinskou stranou v otázkach týkajúcich sa hraníc, ako aj s cieľom vytvoriť podmienky na urovnanie podnesterského konfliktu.“

c)

v článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Referenčná finančná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ je 430 000 EUR.“

d)

v článku 8 sa jediný odsek očísluje ako odsek 1 a dopĺňa sa tento nový odsek:

„2.   Rada a Komisia v rámci svojich právomocí zaistia súlad medzi vykonávaním tejto jednotnej akcie a vonkajšími činnosťami Spoločenstva v súlade s druhým pododsekom článku 3 zmluvy. Na tento účel Rada a Komisia spolupracujú.“

e)

druhý odsek článku 10 sa nahrádza takto:

„Uplatňuje sa do 28. februára 2006.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. novembra 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Ú. v. EÚ L 81, 30.3.2005, s. 50.

(2)  Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 95.