13.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. decembra 2005,

ktorým sa Cyprus a Malta oslobodzujú od povinnosti uplatňovať smernicu Rady 2002/54/ES o obchodovaní s osivom repy

[oznámené pod číslom K(2005) 4756]

(Iba grécky a maltský text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/886/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (1), a najmä na jej článok 30a,

so zreteľom na žiadosti predložené Cyprom a Maltou,

keďže:

(1)

Smernica 2002/54/ES definuje niektoré ustanovenia pre obchodovanie s osivom repy. Táto smernica takisto ustanovuje, že za predpokladu splnenia určitých podmienok, môžu byť členské štáty úplne alebo čiastočne oslobodené od povinnosti uplatňovať túto smernicu.

(2)

Na Cypre a Malte sa osivo repy za bežných podmienok nerozmnožuje ani sa s ním neobchoduje. Pestovanie repy má naviac v uvedených krajinách minimálny hospodársky význam.

(3)

Pokiaľ tieto podmienky zotrvávajú, príslušné členské štáty by mali byť oslobodené od povinnosti uplatňovať ustanovenia smernice 2002/54/ES na daný materiál.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Cyprus a Malta sa týmto oslobodzujú od povinnosti uplatňovať ustanovenia smernice 2002/54/ES s výnimkou článku 20.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Cyperskej republike a Maltskej republike.

V Bruseli 9. decembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 12. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/117/ES (Ú. v. EÚ L 14, 18.1.2005, s. 18).