13.12.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/35


ROZHODNUTIE RADY

z 2. decembra 2005

o účinkoch pristúpenia Českej republiky a Poľskej republiky k Európskej únii na účasť Európskeho spoločenstva na Dohovore o Medzinárodnej komisii na ochranu rieky Odry a na Dohovore o Medzinárodnej komisii na ochranu rieky Labe

(2005/884/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2003, a najmä na jeho článok 57,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Účasť Európskeho spoločenstva na Dohovore o Medzinárodnej komisii na ochranu rieky Odry (1), ako aj na Dohovore o Medzinárodnej komisii na ochranu rieky Labe (2) (ďalej len „dohovory o Odre a Labe“) bola potrebná, lebo tieto dohovory boli uzatvorené s tretími štátmi a zaoberali sa záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje environmentálna politika Spoločenstva.

(2)

Od 1. mája 2004 po pristúpení Českej republiky a Poľskej republiky k Európskej únii všetky zmluvné strany dohovorov o Odre a Labe sú členskými štátmi Európskej únie. A preto už nie je dôvod na súhlas Spoločenstva s tým, aby bolo týmito dohovormi viazané. Od tejto chvíle už nie je účasť Spoločenstva potrebná ani odôvodnená.

(3)

Rozšírenie Európskej únie malo vplyv na radikálnu transformáciu právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami. Od pristúpenia možno dosiahnuť zásadné strategické ciele dohovorov o Odre a Labe prostredníctvom opatrení, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva.

(4)

Akt o pristúpení z roku 2003 nestanovil osobitné ustanovenia pre takúto situáciu, a preto je potrebné prijať požadované opatrenia podľa jeho článku 57, ktorý umožňuje nápravu takéhoto opomenutia.

(5)

Bolo by potrebné ujasniť si, že Spoločenstvo s účinkom odo dňa pristúpenia už viac nie je zmluvnou stranou dohovorov o Odre a Labe, z čoho vyplýva potreba prijať určité prechodné opatrenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Európske spoločenstvo prestáva byť s účinkom od 1. mája 2004 zmluvnou stranou Dohovoru o Medzinárodnej komisii na ochranu rieky Odry a Dohovoru o Medzinárodnej komisii na ochranu rieky Labe.

2.   V prípade potreby sa Komisia dohodne s Českou republikou, Spolkovou republikou Nemecko a Poľskou republikou na riešení akéhokoľvek dočasného problému, ktorý môže nastať z dôvodu ukončenia účasti Spoločenstva na dohovoroch o Odre a Labe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Českej republike, Spolkovej republike Nemecko a Poľskej republike.

V Bruseli 2. decembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Rozhodnutie 1999/257/ES (Ú. v. ES L 100, 15.4.1999, s. 20).

(2)  Rozhodnutie 91/598/EHS (Ú. v. ES L 321, 23.11.1991, s. 24).