24.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. júna 2005,

ktorým sa zriaďuje kontaktná skupina na výmenu a koordináciu informácií týkajúcich sa koexistencie geneticky upravených, konvenčných a ekologických plodín

(2005/463/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

V odporúčaní 2003/556/ES z 23. júla 2003 o usmerneniach pri vypracúvaní národných stratégií a najlepších postupov na zabezpečenie koexistencie geneticky modifikovaných plodín s konvenčným a ekologickým poľnohospodárstvom (1) sa Komisia vyjadrila v prospech prístupu, v rámci ktorého by o vypracúvaní a implementácii administratívnych opatrení týkajúcich sa koexistencie rozhodovali členské štáty. V tejto súvislosti oznámila Komisia svoj zámer uľahčovať výmenu informácií o prebiehajúcich a plánovaných výskumných projektoch na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva.

(2)

Podľa článku 26a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (2) je úlohou Komisie zhromažďovať a koordinovať informácie vyplývajúce zo štúdií uskutočňovaných na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni a v súvislosti s koexistenciou sledovať vývoj v členských štátoch.

(3)

Na účely plnenia týchto úloh by Komisia mala vytvoriť fórum na výmenu informácií medzi členskými štátmi o výsledkoch vedeckých štúdií a najlepších postupoch vypracovaných v rámci národných stratégií pre koexistenciu. Je dôležité, aby Komisia mala v prípade potreby možnosť organizovať zasadania pracovnej skupiny otvorené pre odborníkov na národnej úrovni a iných odborníkov.

(4)

Je preto vhodné zriadiť kontaktnú skupinu na pomoc Komisii v oblasti koexistencie (v skrátenej forme COEX-NET),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa zriaďuje kontaktná skupina na výmenu a koordináciu informácií o vedeckých štúdiách a najlepších postupoch vypracovaných v oblasti koexistencie pestovania rôznych druhov geneticky modifikovaných, konvenčných a ekologických plodín (ďalej len „skupina“).

Článok 2

1.   Skupina pozostáva z odborníkov na národnej úrovni vymenovaných členskými štátmi. Predsedá jej zástupca Komisie.

2.   Zástupca Komisie môže pozvať ďalších odborníkov, aby sa zúčastňovali na zasadaniach a práci skupiny.

3.   Činnosti sekretariátu v súvislosti so zasadaniami a prácou skupiny zabezpečuje Komisia.

4.   Zasadania skupiny sa uskutočňujú v priestoroch Komisie podľa dojednaní a časového harmonogramu určených Komisiou.

Článok 3

1.   Výdavky, ktoré vznikajú odborníkom zúčastňujúcim sa na zasadaniach podľa článku 2, nahrádza Komisia v súlade s jej pravidlami na náhradu cestovných výdavkov, diét a iných výdavkov podľa odsekov 2 a 3.

2.   Odborníkom vymenovaným členskými štátmi sa poskytuje náhrada cestovných výdavkov. Odborníkom pozvaným Komisiou sa poskytuje náhrada cestovných výdavkov a diéty.

3.   V prípade odborníkov vymenovaných členskými štátmi sa náhrada výdavkov obmedzuje len na jedného účastníka z každého členského štátu.

4.   Odborníkom neprislúcha za poskytované služby žiadna náhrada.

Článok 4

Odborníci, ktorí sa zúčastňujú na práci skupiny, sú nezávislí od výrobného odvetvia, obchodných, podnikateľských a iných protichodných záujmov.

Článok 5

Bez toho aby bol dotknutý článok 287 Zmluvy, odborníci sú povinní zdržať sa poskytovania informácií, o ktorých sa dozvedeli pri výkone práce v rámci skupiny, keď ich zástupca Komisie upovedomí o tom, že ide o materiál dôverného charakteru.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. júna 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 36.

(2)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1830/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).