16.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/29


ROZHODNUTIE RADY

zo 17. februára 2005,

ktorým sa upozorňuje Grécko v súlade s článkom 104 ods. 9 Zmluvy o ES, aby prijalo opatrenia na zníženie schodku nevyhnutné na nápravu situácie nadmerného schodku

(2005/441/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 104 ods. 9,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 104 ods. 1 zmluvy sa členské štáty majú vyhýbať nadmernému schodku verejných financií.

(2)

Cieľom, na ktorom sa zakladá Pakt stability a rastu, sú zdravé verejné financie ako prostriedok na posilnenie podmienok cenovej stability a silného trvalo udržateľného rastu, ktorý vedie k vytváraniu zamestnanosti. Pakt stability a rastu zahŕňa nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (1).

(3)

Rezolúcia Európskej rady zo 17. júna 1997 o Pakte stability a rastu Amsterdam (2) dôrazne vyzýva všetky strany, a to členské štáty, Radu a Komisiu, aby dôsledne a včas vykonávali zmluvu a Pakt stability a rastu.

(4)

Rozhodnutím Rady 2004/917/ES (3), z 5. júla 2004 sa rozhodlo v súlade s článkom 104 ods. 6 zmluvy, že v Grécku existuje nadmerný schodok.

(5)

V súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy a článkom 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1467/97 Rada adresovala 5. júla 2004 Grécku odporúčanie, ktorým stanovila 5. november 2004 za konečný termín na to, aby Grécko prijalo opatrenia, ktorými tento nadmerný schodok najneskôr v roku 2005 odstráni.

(6)

Po prijatí rozhodnutia 2004/917/ES sa v septembri 2004 údaje Gréckej vlády oznámené 4. mája 2004 v podstatnej miere revidovali. Číselné údaje pre rok 2003 týkajúce sa schodku sa zvýšili na úroveň 4,6 % HDP (z hodnoty 3,2 % oznámenej 4. mája), zatiaľ čo podľa predpovedí Komisie z jesene 2004 bolo pravdepodobné, že schodok verejných financií dosiahne úroveň 5,5 % HDP v roku 2004 v porovnaní s hodnotou 3,2 % plánovanou na jar. Navyše opatrenia schválené gréckym parlamentom v rozpočte na rok 2005 by nemuseli zaistiť zníženie schodku verejných financií pod úroveň 3 % HDP v roku 2005. Podľa predpovedí Komisie z jesene 2004, v ktorých sa plánoval pomer rastu na úrovni 3,3 % v roku 2005, sú opatrenia zahrnuté v rozpočte Grécka na rok 2005 naplánované tak, že nominálny schodok dosiahne úroveň 3,6 % HDP, čo je nad prahovou hodnotou 3 %.

(7)

Rozhodnutím Rady 2005/334/ES (4), sa stanovilo v súlade s článkom 104 ods. 8 zmluvy, že v reakcii na odporúčanie Rady podľa článku 104 ods. 7 z 5. júla 2004 Grécko neprijalo účinné opatrenie.

(8)

Podľa článku 104 ods. 9, ak členský štát ani potom nevyhovie odporúčaniam Rady, Rada sa môže rozhodnúť, že upozorní členský štát, aby v rámci určitej lehoty prijal opatrenia na zníženie schodku. Rada sa domnieva, že konečný termín stanovený v odporúčaní Rady podľa článku 104 ods. 7 z 5. júla 2004, ktorý sa zakladá na súčasnej predpovedi Komisie, nebude splnený. Článok 5 nariadenia (ES) č. 1467/97 uvádza, že akékoľvek rozhodnutie Rady o takomto upozornení sa má prijať do jedného mesiaca od rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje, že dotknutý členský štát neprijal účinné opatrenie v súlade s článkom 104 ods. 8

(9)

Pri zostavovaní odporúčaní, ktoré majú byť zahrnuté v upozornení, by sa mali zohľadniť tieto faktory. Po prvé, schodok odhadovaný na rok 2004 bude podstatne vyšší, než sa očakávalo v čase, keď bolo prijaté odporúčanie podľa článku 104 ods. 7, a prekročenia sú viac než protiváhou obmedzujúcou opatrenia realizované v roku 2004. Následkom toho celkové fiškálne úsilie, ktoré je potrebné vynaložiť na nápravu nadmerného schodku najneskôr do roku 2005 tak, ako na to vyzýva odporúčanie Rady podľa článku 104 ods. 7 zmluvy z 5. júla 2004, by sa malo uskutočniť v tomto roku. Po druhé, podľa predpovedí Komisie z jesene 2004 rozpočtové opatrenia prijaté gréckym parlamentom na rok 2005 by v prípade ich dôslednej realizácie viedli k zníženiu schodku na úrovni 1,9 percentuálneho bodu HDP. To predstavuje značné zlepšenie fiškálnej pozície, ale nestačilo by to na zníženie nominálneho schodku pod prahovú hodnotu 3 %. Záverom, táto dodatočná úprava by mohla byť dokonca vyššia, ak by sa naplnili neistoty týkajúce sa makroekonomického scenára na rok 2005 a fiškálny výsledok za rok 2004. Zohľadňujúc tieto prvky, celková úprava nevyhnutná na nápravu nadmerného schodku v roku 2005 by mohla byť vyššia než 2,6 percentuálneho bodu HDP, čo by si vyžadovalo dodatočné opatrenia trvalého charakteru, ktoré by viedli k schodku na úrovni najmenej 0,7 percentuálneho bodu HDP. Takéto úsilie v jednom roku by sa mohlo ukázať ako ekonomicky nákladné.

(10)

Vzhľadom na tieto faktory sa zdá, že konečný termín stanovený v júli 2004 pre odstránenie nadmerného schodku v Grécku by sa mal predĺžiť o jeden rok.

(11)

Na základe pomeru rastu na úrovni 3,3 % v predpovediach Komisie z jesene 2004 na roky 2005 a 2006 a za predpokladu neistôt týkajúcich sa makroekonomického scenára a rozpočtových výhľadov by dôsledná realizácia rozpočtu na rok 2005 spolu s opatreniami trvalého charakteru vedúcimi ku korekcii nadmerného schodku na úrovni najmenej 0,6 percentuálneho bodu HDP v roku 2006 spôsobili schodok na úrovni 3,6 % HDP v roku 2005 a zníženie pod úroveň 3 % HDP v roku 2006.

(12)

Predpovede Komisie z jesene 2004 plánujú stabilizáciu miery zadĺženosti na úrovni približne 112 % HDP v rokoch 2004 a 2005 a minimálny pokles na úroveň 110 % v roku 2006. To zodpovedá viac než 60 % referenčnej hodnoty zmluvy. Význam faktorov iných, než čisté pôžičky pre úrovne zadĺženosti je tiež vysoký. Je potrebné, aby grécke orgány aj naďalej venovali náležitú pozornosť takýmto faktorom s cieľom znížiť mieru zadĺženosti primeraným tempom v súlade s predpokladmi týkajúcimi sa salda verejných financií a nominálneho rastu HDP.

(13)

Vzhľadom na značné revízie štatistických údajov a s cieľom umožniť dostatočné monitorovanie stavu verejných financií v Grécku je na zlepšenie zhromažďovania a spracovania údajov o verejných financiách požadovaných súčasným právnym rámcom nevyhnutné ďalšie úsilie, najmä zdokonalenie mechanizmov, ktoré zabezpečia včasné a správne poskytovanie týchto údajov.

(14)

Grécko by malo Komisii predložiť správu pred 21. marcom 2005 a načrtnúť opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby dosiahlo súlad s týmto rozhodnutím. Správa by mala konkrétne obsahovať popis opatrení určených na realizáciu v roku 2005 zameraných na zníženie rozpočtového schodku, posúdenie dosahov schodku z roku 2004, ktorý má byť uvedený v oznámení o postupe pri nadmernom schodku v marci 2005, a popis neistôt súvisiacich s makroekonomickým scenárom. Grécko by v tejto správe malo tiež zahrnúť presný popis opatrení určených na realizáciu v roku 2006 a zameraných na zníženie schodku. Komisia a Rada by mali túto správu preskúmať s cieľom posúdiť jej súlad s týmto rozhodnutím.

(15)

Podľa druhého pododseku článku 104 ods. 9 zmluvy Rada môže požiadať Grécko, aby predložilo správy podľa osobitného časového rozvrhu s cieľom preskúmať úsilie súvisiace s úpravou vynaložené v súlade s týmto rozhodnutím. Je vhodné, aby Grécko predložilo správy hneď po bežných konečných termínoch na podanie správ o schodku verejných financií a zadĺženosti ustanovených článkom 4 nariadenia Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (5), a umožnilo tak Komisii posúdiť súlad s týmto rozhodnutím.

(16)

Podľa Rady by opatrenia týkajúce sa úpravy mali zabezpečiť trvalé zlepšovanie salda verejných financií. S cieľom zabezpečiť udržanie rozpočtovej konsolidácie smerom k takmer vyrovnanému stavu verejných financií alebo stavu v prebytku v strednodobom výhľade, ako je stanovené v Pakte stability a rastu, je nevyhnutné zníženie cyklicky upraveného schodku o najmenej 0,5 percentuálneho bodu HDP ročne po korekcii nadmerného schodku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Grécko ukončí súčasný stav nadmerného schodku čo najskôr, najneskôr do roku 2006 týmto spôsobom:

i)

dôslednou realizáciou rozpočtu na rok 2005 tak, ako to schválil parlament;

ii)

realizáciou opatrení trvalého charakteru súvisiacich s úpravou v roku 2006, ktoré povedú ku korekcii schodku o najmenej 0,6 percentuálneho bodu HDP.

2.   Grécko sa aj naďalej usiluje o identifikáciu a kontrolu iných faktorov než čisté pôžičky, ktoré prispievajú k zmene úrovní zadĺženosti, s cieľom zaistiť dostatočné zníženie miery hrubého verejného dlhu a priblíženie primeraným tempom k referenčnej hodnote v súlade s korekciou nadmerného schodku.

3.   Grécko sa aj naďalej usiluje o zlepšenie zhromažďovania a spracovania údajov o verejných financiách, najmä zdokonalením mechanizmov, ktoré zabezpečujú včasné a správne poskytovanie údajov o verejných financiách podľa súčasného právneho rámca.

Článok 2

1.   Grécko najneskôr do 21. marca 2005 predloží správu, v ktorej načrtne rozhodnutia týkajúce sa dodržiavania odporúčaní tohto rozhodnutia. Komisia a Rada správu analyzujú s cieľom posúdiť dodržiavanie tohto rozhodnutia zo strany Grécka.

2.   Grécko podá správy do 31. októbra 2005, 30. apríla 2006 a 31. októbra 2006, v ktorých preskúma pokrok dosiahnutý dodržiavaním odporúčaní tohto rozhodnutia. Komisia a Rada tieto správy analyzujú s cieľom posúdiť dodržiavanie tohto rozhodnutia zo strany Grécka.

Článok 3

Rada naliehavo vyzýva Grécko, aby prijalo potrebné opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti rozpočtovej konsolidácie smerom k takmer vyrovnanému stavu verejných financií alebo stavu v prebytku prostredníctvom zníženia cyklicky upraveného schodku o najmenej 0,5 percentuálneho bodu HDP ročne po náprave nadmerného schodku.

Článok 4

Grécko prijme účinné opatrenia, aby dosiahlo súlad s týmto rozhodnutím do 21. marca 2005.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Helénskej republike.

V Bruseli 17. februára 2005

Za Radu

predseda

L. FRIEDEN


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  Ú. v. ES C 236, 2.8.1997, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 389, 31.12.2004, s. 25.

(4)  Ú. v. EÚ L 107, 28.4.2005, s. 24.

(5)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7.