1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/48


ROZHODNUTIE RADY

zo 16. marca 2005

o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov

(2005/267/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Komplexný plán Rady na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi z 28. februára 2002, ktorý je založený na oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 15. novembra 2001 o spoločnej politike týkajúcej sa nelegálneho prisťahovalectva, vyzval k rozvoju bezpečnej webovej intranetovej stránky na zriadenie bezpečnej a rýchlej výmeny informácií medzi členskými štátmi o nedovolených alebo nelegálnych migračných tokoch a javoch.

(2)

Rozvojom a správou siete by mala byť poverená Komisia.

(3)

Prístup na webovú intranetovú stránku by sa mal obmedziť na oprávnených užívateľov v súlade so stanovenými podmienkami, postupmi a bezpečnostnými opatreniami.

(4)

Pretože ciele tohto rozhodnutia, konkrétne bezpečná a rýchla výmena informácií medzi členskými štátmi, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(5)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných ľudských práv Európskej únie, ako všeobecné zásady právnych predpisov Spoločenstva.

(6)

V kontexte webovej intranetovej stránky by sa mala brať do úvahy smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (2) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov Spoločenstvom, inštitúciami a orgánmi a o voľnom pohybe týchto údajov (3).

(7)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(8)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Dánsko nezúčastňuje prijímania tohto rozhodnutia, a preto ním nie je viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Za predpokladu, že toto rozhodnutie rozvíja Schengenské acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, s výnimkou prípadov, keď zakladá výmenu informácií o problémoch spojených s návratom štátnych príslušníkov tretích krajín, okrem tých, ktorí nespĺňajú alebo už nespĺňajú podmienky na krátkodobý pobyt platné na území členského štátu na základe ustanovení Schengenského acquis, Dánsko v súlade s článkom 5 vyššie uvedeného protokolu rozhodne v lehote šiestich mesiacov od rozhodnutia Rady o tomto rozhodnutí, či ho zavedie do svojho vnútroštátneho práva.

(9)

Pokiaľ ide o Islandskú republiku a Nórske kráľovstvo, s výnimkou prípadov, keď zakladá výmenu informácií o problémoch spojených s návratom štátnych príslušníkov tretích krajín, okrem tých, ktorí nespĺňajú alebo už nespĺňajú podmienky na krátkodobý pobyt platné na území členského štátu na základe ustanovení Schengenského acquis, toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia Schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej 18. mája 1999 Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju Schengenského acquis (5), ktoré patria do oblastí uvedených v článku 1, v bodoch A, B, C a E rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých opatreniach na uplatňovanie tejto dohody (6).

(10)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, okrem prípadov, keď zakladá výmenu informácií o problémoch spojených s návratom štátnych príslušníkov tretích krajín, okrem tých, ktorí nespĺňajú alebo už nespĺňajú podmienky na krátkodobý pobyt platné na území členského štátu na základe ustanovení Schengenského acquis, toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia Schengenského acquis v zmysle dohody podpísanej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vykonávaní, uplatňovaní a vývoji Schengenského acquis (7), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 body A, B, C a E rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/849/ES z 25. októbra 2004 (8) a rozhodnutia Rady 2004/860/ES z 25. októbra 2004 (9) o podpísaní uvedenej dohody v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní určitých ustanovení tejto dohody.

(11)

Musí sa dospieť k takému dojednaniu, ktoré umožní zástupcom Islandu, Nórska a Švajčiarska zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí podľa rozhodnutia s ohľadom na ustanovenia zriaďujúce vývoj Schengenského acquis.

(12)

Spojené kráľovstvo sa zúčastňuje na tomto rozhodnutí v súlade s článkom 5 Protokolu o integrácii Schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a v súlade s článkom 8 ods. 2 rozhodnutia Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis (10) v miere, v akej jej opatrenia rozvíjajú ustanovenia Schengenského acquis proti organizovaniu nelegálneho prisťahovalectva, na ktorých sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje, a Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, pričom sa podľa článku 3 tejto zmluvy oznamuje jeho vôľa zúčastňovať sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(13)

Írsko sa zúčastňuje na tomto rozhodnutí v súlade s článkom 5 Protokolu o integrácii Schengenského acquis do rámca Európskej únie a so Zmluvou o Európskej únii a so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva a s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis (11) do tej miery, pokiaľ jeho opatrenia rozvíjajú ustanovenia Schengenského acquis proti organizovaniu nelegálneho prisťahovalectva, na ktorých sa Írsko zúčastňuje.

(14)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, Írsko sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu do tej miery, pokiaľ jeho opatrenia nerozvíjajú ustanovenia Schengenského acquis proti organizovaniu nelegálneho prisťahovalectva, na ktorých sa Írsko zúčastňuje,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Toto rozhodnutie zriaďuje bezpečnú webovú informačnú a koordinačnú sieť na výmenu informácií o nedovolenej migrácii, nelegálnom vstupe a prisťahovalectve a návrate osôb s nelegálnym pobytom na území členského štátu.

Článok 2

1.   Komisia je zodpovedná za rozvoj a správu siete vrátane jej štruktúry a obsahu a prvkov výmeny informácií.

2.   Prvky výmeny informácií obsahujú aspoň:

a)

systém včasného varovania pred nelegálnym prisťahovalectvom a siete prevádzačov;

b)

sieť imigračných styčných dôstojníkov;

c)

informácie o použití víz, hraníc a cestovných dokladov spojených s nelegálnym prisťahovalectvom;

d)

otázky týkajúce sa návratu.

3.   Sieť obsahuje všetky vhodné nástroje, ktorých utajenie sa určuje v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2.

4.   Komisia využíva súčasnú technickú platformu v rámci Spoločenstva o transeurópskej telematickej sieti pre výmenu údajov medzi administatívami.

Článok 3

V súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2 Komisia:

a)

zriaďuje podmienky a postupy na udeľovanie neobmedzeného alebo selektívneho prístupu do siete;

b)

stanovuje pravidlá a usmernenia k podmienkam na použitie systému vrátane pravidiel utajenia, prenosu, uchovávania, správy súborov a vymazávania informácií a štandardizovaných formulárov.

Článok 4

1.   Členské štáty poskytujú prístup do siete v zhode s opatreniami prijatými Komisiou v súlade s článkom 3.

2.   Členské štáty určujú vnútroštátne kontaktné body a oznamujú ich Komisii.

Článok 5

1.   Vkladanie údajov do siete neovplyvňuje vlastníctvo príslušných informácií. Oprávnení užívatelia naďalej výlučne zodpovedajú za informácie, ktoré poskytujú, a zabezpečujú, aby sa ich obsah plne zhodoval so súčasným právom Spoločenstva a vnútroštátnym právom.

2.   Pokiaľ poskytované informácie nie sú označené ako verejné, obmedzujú sa striktne na oprávnených používateľov siete a nesmú sa sprístupniť tretím stranám bez predchádzajúceho povolenia vlastníka príslušných informácií.

3.   Členské štáty prijmú nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na to, aby:

a)

sa predchádzalo prístupu neoprávnenej osoby do siete;

b)

sa zaručilo, že pri používaní siete majú oprávnené osoby prístup výhradne k údajom v rámci ich rozsahu pôsobnosti;

c)

sa predchádzalo prečítaniu, skopírovaniu, pozmeneniu alebo vymazaniu informácií v sieti neoprávnenými osobami.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, prijme Komisia ďalšie bezpečnostné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2

Článok 6

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa rozhodnutia Rady 2002/463/ES z 13. júna 2002, ktorým sa prijíma akčný program pre správnu spoluprácu v oblastiach vonkajších hraníc, víz, azylu a prisťahovalectva (program ARGO) (12).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 7

1.   Ak je to nevyhnutné pre rozvoj siete, Komisia uzavrie dohody s verejnoprávnymi orgánmi zriadenými podľa Zmlúv o založení Európskych spoločenstiev alebo zriadenými v rámci Európskej únie.

2.   Komisia informuje Radu o pokroku v rokovaniach o takýchto dohodách.

Článok 8

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 16. marca 2005

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Stanovisko doručené 20. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  13054/04 dostupný na http://register.consilium.eu.int

(8)  Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26.

(9)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78.

(10)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(11)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(12)  Ú. v. ES L 161, 19.6.2002, s. 11.