9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe XIV k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o niektoré prevádzkarne v sektore mäsa na Slovensku

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 512)

(Text s významom pre EHP)

(2005/189/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (1), najmä na jeho prílohu XIV kapitolu 5 oddiel B písm. d),

keďže:

(1)

V prílohe XIV kapitole 5 oddiel B písm. a) k Aktu o pristúpení z roku 2003 sa stanovuje, že štrukturálne požiadavky stanovené v prílohe I k smernici Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchod s čerstvým mäsom v rámci Spoločenstva (2) a v prílohách A a B k smernici Rady 77/99/EHS z 21. decembra 1976 o riešení hygienických otázok pri obchodovaní s mäsovými výrobkami v Spoločenstve (3) sa za určitých podmienok do 31. decembra 2006 neuplatňujú na prevádzkarne na Slovensku, ktoré sú uvedené v dodatku (4) prílohy XIV k aktu o pristúpení.

(2)

Dodatok k prílohe XIV k Aktu o pristúpení z roku 2003 sa zmenil a doplnil rozhodnutím Komisie 2004/463/ES (5).

(3)

V súlade s úradným vyhlásením príslušného slovenského úradu ukončili tri prevádzkarne v sektore mäsa modernizačný proces a sú tak v úplnom súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Okrem toho dve prevádzkarne z tohto zoznamu ukončili svoju činnosť. Tieto prevádzkarne by sa preto mali vypustiť zo zoznamu prevádzkarní, na ktoré platí prechodné obdobie.

(4)

Tri prevádzkarne v sektore mäsa uvedené na zozname prevádzkarní, na ktoré platí prechodné obdobie, vynaložili veľké úsilie na dosiahnutie súladu so štrukturálnymi požiadavkami stanovenými právnymi predpismi Spoločenstva. Kvôli mimoriadnym technickým obmedzeniam nie sú však tieto prevádzkarne schopné ukončiť modernizačný proces do predpísaného termínu. Preto sa týmto prevádzkárňam povoľuje poskytnúť dodatočný čas na ukončenie modernizačného procesu.

(5)

Dodatok prílohy XIV k Aktu o pristúpení z roku 2003 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Kvôli jasnosti by sa mal nahradiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí boli oznámené Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dodatok k prílohe XIV k Aktu o pristúpení z roku 2003 sa nahrádza znením prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli, 7. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  Ú. v. ES L 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33), opravená verzia (Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 12).

(3)  Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 85. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/41/ES.

(4)  Ú. v. EÚ C 227 E, 23.9.2003, s. 1654.

(5)  Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 138, opravená verzia (Ú. v. EÚ L 202, 7.6.2004, s. 95).


PRÍLOHA

„DODATOK

uvedený v oddieli B kapitoly 5 prílohy XIV (1)

Zoznam prevádzkarní vrátane nedostatkov a termínov na ich nápravu

Veterinárne schvaľovacie číslo

Názov prevádzkarne

Nedostatky

Dátum dosiahnutia plného súladu

GA 6-2

Seredský MP, a.s.,

Bratislavská 385,

Sered'

 

Smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a), b) a písm. g)

 

príloha I kapitola I bod 11

 

príloha I kapitola II bod 14 písm. a)

 

Smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. a), b) a písm. c)

 

príloha A kapitola I bod 11

31.12.2006

PB 5-6-1

Slovryb a.s.,

Príbovce Hospodárske

stredisko Považská

Bystrica-Rybníky,

Žilinská 776/3, 017 01

Smernica Rady 91/493/EHS

 

Príloha, kapitola III.I, bod 1

 

Príloha, kapitola III.I, bod 2 písm. a), b), c), d), e) a písm. g)

 

Príloha, kapitola III.I bod 9

30.11.2006


Veterinárne schvaľovacie číslo

Názov a adresa prevádzkarne

Sektor: Mäso

Dátum súladu

Činnosť prevádzkarní

Čerstvé mäso, porážka, rozrábka

Mäsové výrobky

Chladiarenský sklad

PE 6-10

COLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.,

Kúpeľná 193

958 04 Partizánske

X

X

 

30.4.2005

MI 6-1

Mäso ZEMPLÍN, a.s.,

Užhorodská č. 86

071 01 Michalovce

 

X

 

30.4.2005

MA 6-30

BERTO-Ignác Bertovič

Hlavná 1

900 66 Vysoká pri Morave

X

X

 

30.4.2005

CA 6-31

K.B.K. spol. s.r.o.

A. Hlinku 27

022 01 Čadca

 

X

 

15.2.2005“


(1)  Text prílohy XIV pozri v Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 915.