9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. júla 2004,

ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP

(Prípad č. COMP/M.3333 – SONY/BMG)

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2815)

(Autentické je iba znenie v anglickom jazyku)

(Text s významom pre EHP)

(2005/188/ES)

Komisia prijala 19. júla 2003 rozhodnutie týkajúce sa prípadu spoločného podniku spadajúceho do pôsobnosti nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácie podnikov (1) a najmä jeho článku 8 ods. 2. Neutajenú verziu úplného znenia rozhodnutia možno nájsť v pôvodnom jazyku prípadu a v pracovných jazykoch Komisie na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž na tejto adrese: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

Komisia dostala 9. januára 2004 oznámenie, podľa článku nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 (nariadenie o fúziách) o transakcii, ktorou spoločnosť Bertelsmann AG (Bertelsmann) a spoločnosť Sony Corporation of America patriaca do skupiny Sony (Sony), spájajú ich celkovú obchodnú činnosť v oblasti hudobných nahrávok (s výnimkou aktivít Sony v Japonsku) do spoločného podniku. Tento spoločný podnik bude vystupovať pod menom Sony BMG a bude pôsobiť v oblasti objavovania a podpory umelcov (takzvanom A & R (2)) a následného marketingu a predaja hudobných nahrávok. Sony BMG sa nebude zaoberať súvisiacimi činnosťami, ako sú hudobné vydavateľstvo, výroba a distribúcia.

(2)

Bertelsmann je medzinárodná mediálna spoločnosť s celosvetovou činnosťou v oblasti hudobných nahrávok a vydavateľstva, televízneho, rozhlasového, knižného a časopisového nakladateľstva, tlačiarenských služieb, knižných a hudobných klubov. Bertelsmann je činný v oblasti hudobných nahrávok prostredníctvom ním vlastnenej dcérskej spoločnosti Bertelsmann Music Group (BMG). Medzi značky nahrávok BMG patria Arista Records, Jive Records, Zomba a RCA.

(3)

Sony globálne pôsobí v oblasti hudobných nahrávok a vydavateľstva, priemyselnej a spotrebnej elektronike a v oblasti zábavy. V oblasti hudobných nahrávok pôsobí prostredníctvom Sony Music Entertainment. Pod značku Sony patria Columbia Records Group, Epic Records Group a Sony Classical.

(4)

Poradný výbor pre koncentrácie na svojom 127. stretnutí 9. júla 2004 vydal priaznivé stanovisko k návrhu rozhodnutia udeľujúceho súhlas, ktoré mu Komisia predložila.

(5)

Úradník poverený vypočúvaním v správe z 5. júla 2004 konštatoval, že právo strán, ktoré má byť rešpektované, bolo dodržané.

I.   RELEVANTNÉ TRHY

Hudobné nahrávky

(6)

Komisia zistila, že príslušný trh produktov pre hudobné nahrávky (vrátane A & R a propagácie, predaja a marketingu hudobných nahrávok) môže byť rozdelený na rôzne trhy produktov založené na hudobnom žánri (napr. medzinárodný pop, domáci pop, klasická hudba) alebo pre kompilácie. Na účely tohto prípadu by však mohlo zostať otvorené, či uvedené žánre alebo kategórie tvoria oddelené trhy, pretože koncentrácia nebude viesť k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia podľa akejkoľvek uvažovanej definície trhu.

(7)

Prieskumom trhu sa potvrdilo množstvo faktorov (napr. A & R, cenotvorba, predaj a marketing, ktoré sa realizujú najmä na národnej úrovni, silný dopyt po miestnom repertoári a obmedzené medzinárodné zastúpenie nezávislých nahrávacích spoločností) pre príslušné geografické trhy hudobných nahrávok, ktoré sa považujú za národné.

Hudba online

(8)

Na základe zistení prieskumu trhu Komisia nepovažuje hudbu online za súčasť trhu pre fyzicky nahranú hudbu, najmä pre rozdiel v produkte a jeho distribúcii. Stanovila dva odlišné trhy produktov pre hudbu online: i) veľkoobchodný trh licencií pre hudbu online a ii) maloobchodný trh distribúcie hudby online.

(9)

Na účely tohto prípadu Komisia považuje tak veľkoobchodný trh licencií pre hudbu online, ako aj maloobchodný trh pre distribúciu hudby online svojím rozsahom za národné. Toto sa môže v budúcnosti zmeniť v závislosti od ďalšieho medzinárodného rozvoja v oblasti licencií pre hudbu online a hudobnej distribúcie.

Hudobné vydavateľstvo

(10)

Na základe faktorov tak na strane dopytu, ako aj ponuky, Komisia zistila náznaky existencie oddelených trhov produktov pre vydávanie hudby v závislosti od využívania rôznych kategórií práv (napr. práva mechanické, interpretačné, synchronizáciu, tlačové a ostatné práva). Presný rozsah príslušného trhu produktov by však mohol zostať otvorený, pretože konkurenčné hodnotenie je rovnaké podľa všetkých zvažovaných definícií trhu.

(11)

Prieskum trhu potvrdil, že geografický rozmer trhu je v podstate a napriek niektorým cezhraničným prvkom, národný, vzhľadom na to, že licenčné poplatky za mechanické a interpretačné práva sú vo všeobecnosti vyberané na vnútroštátnom základe. Na účely tohto prípadu by mohol zostať presný rozsah príslušného geografického trhu otvorený, keďže konkurenčné hodnotenie je rovnaké podľa všetkých zvažovaných definícií trhu.

II.   HODNOTENIE

A.   Možné posilnenie spoločného dominantného postavenia na trhu hudobných nahrávok

Úvod

(12)

Prieskum Komisie nepriniesol dostatočne presvedčivý dôkaz o existencii spoločného dominantného postavenia piatich „najvýznamnejších spoločností“ (Sony, BMG, Universal, EMI a Warner) na trhoch hudobných nahrávok.

(13)

Na základe judikatúry európskych súdov, najmä rozsudku Airtours, je nevyhnutným predpokladom pre existenciu spoločného dominantného postavenia medzi účastníkmi na trhu: i) spoločné chápanie podmienok koordinácie; ii) schopnosť monitorovať, či sa tieto podmienky dodržiavajú; iii) existencia odradzujúceho mechanizmu v prípade porušovania a iv) tretie strany (skutoční a potenciálni konkurenti, zákazníci) nie sú schopní účinne ohroziť výhody očakávané od koordinácie.

(14)

Pri hodnotení, či existuje spoločné dominantné postavenie na trhoch hudobných nahrávok medzi piatimi najvýznamnejšími spoločnosťami, Komisia analyzovala, či mohla byť v priebehu posledných troch až štyroch rokov vytvorená spoločná cenová politika najvýznamnejších spoločností v členských štátoch EHP.

(15)

Na tento účel Komisia preskúmala vývoj veľkoobchodných cien piatich najvýznamnejších spoločností pre veľkopredajcov a malopredajcov v každom členskom štáte v období rokov 1998 - 2003. Analýza Komisie sa osobitne zamerala na vývoj priemerných čistých veľkoobchodných cien (PPD, zverejnené ceny pre predajcov), hrubých a čistých cenových pomerov, ako aj zliav pri fakturácii a zliav so spätnou platnosťou.

(16)

Na zhodnotenie možnej koordinácie veľkoobchodných cien najvýznamnejších spoločností Komisia analyzovala podobnosť vývoja (upraveného o infláciu) priemerných čistých cien prvých 100 singlových albumov každej z najvýznamnejších spoločností v piatich najväčších členských štátoch (toto je považované za reprezentatívnu vzorku, pretože prvých 100 singlových albumov predstavujú približne 70 - 80 % celkového vlastného predaja hudby najvýznamnejších spoločností). Po druhé, Komisia preskúmala, či by sa mohla dosiahnuť akákoľvek koordinácia cien použitím odporúčaných cien (PPD) ako základu. Po tretie, Komisia analyzovala, či boli rôzne zľavy najvýznamnejších spoločností prepojené a dostatočne transparentné, aby sa umožnilo účinné monitorovanie konkurenčného správania.

Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Spojené kráľovstvo

(17)

Na základe čistých priemerných cien Komisia zistila určitú podobnosť a relatívne podobný vývoj cien najvýznamnejších spoločností na piatich najväčších trhoch - Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Spojené kráľovstvo. Samotné pozorovania nie sú však dostatočné na vyvodenie záveru, že v minulosti existovala koordinovaná tvorba cien.

(18)

Komisia preto ďalej preskúmala, či boli dodatočné prvky, najmä odporúčané ceny a zľavy, prispôsobené a dostatočne transparentné, aby poskytli dostatočný dôkaz o koordinácii.

(19)

Komisia zistila niektoré náznaky, že PPD mohli byť použité ako základ pre prispôsobenie odporúčaných cien najvýznamnejších spoločností vo všetkých piatich členských štátoch. Čo sa týka zliav, prieskum naznačil, že úroveň zliav sa v určitom rozsahu medzi najvýznamnejšími spoločnosťami mení a že niektoré druhy zliav neboli dostatočne transparentné na zistenie existujúcej tajnej dohody.

(20)

Komisia okrem toho analyzovala, či trhy s hudobnými nahrávkami charakterizovali prvky uľahčujúce spoločné dominantné postavenie, najmä berúc do úvahy homogénnosť produktov, transparentnosť a odvetné mechanizmy.

(21)

Čo sa týka homogénnosti produktov, Komisia zistila, že obsah jednotlivých albumov je rozdielny, ale tiež, že cenotvorba a marketing sú v určitom rozsahu štandardizované. Rôznorodosť obsahu má však určitý vplyv na cenotvorbu a znižuje transparentnosť na trhu a sťažuje vytvorenie tichej dohody, pretože vyžaduje monitorovanie na úrovni jednotlivých albumov.

(22)

Vzhľadom na transparentnosť Komisia zistila, že uverejňovanie týždenných rebríčkov, stabilita spoločnej základne zákazníkov a monitorovanie maloobchodného trhu najvýznamnejších spoločností prostredníctvom týždenných správ, zvyšuje transparentnosť trhu a uľahčuje monitorovanie koordinovanej politiky. Prieskum však tiež naznačil, že monitorovanie zliav počas kampaní vyžaduje monitorovanie na úrovni albumov, čo znižuje transparentnosť na trhu a sťažuje vytvorenie tichej dohody. Komisia nenašla dostatočný dôkaz o tom, že najvýznamnejšie spoločnosti v minulosti prekonali tento nedostatok transparentnosti.

(23)

Čo sa týka odvetných opatrení, Komisia preskúmala, či najvýznamnejšie spoločnosti mohli podniknúť protiopatrenia proti akejkoľvek „podvádzajúcej“ spoločnosti, najmä (dočasným) návratom ku konkurenčnému správaniu alebo vylúčením porušovateľa z vytvorenia spoločných podnikov alebo uzavretia dohôd. Komisia však nenašla dostatočný dôkaz o uplatnení odvetných mechanizmov alebo ich použití ako hrozby v minulosti.

Holandsko, Švédsko, Írsko, Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Nórsko, Portugalsko, Grécko

(24)

V menších členských štátoch Komisia rovnako zistila značný stupeň podobnosti medzi PPD najvýznamnejších spoločností, ktoré by v princípe mohli byť použité ako základ pre prispôsobovanie cien najvýznamnejších spoločností. Prieskum však ukázal aj v menších štátoch niektoré odlišnosti v úrovni zliav a nedostatky transparentnosti vzhľadom na niektoré zľavy.

(25)

Pozorovania Komisie, pokiaľ ide o homogénnosť produktov, transparentnosť trhu a možnosť podniknúť odvetné opatrenia, ako sú špecifikované vyššie pre väčšie členské štáty, platia aj pre menšie členské štáty.

Záver

(26)

Komisia konštatuje, že nenašla dostatočný dôkaz o existujúcom spoločnom dominantnom postavení piatich najvýznamnejších hudobných spoločností na trhoch s hudobnými nahrávkami v žiadnom členskom štáte EHP.

B.   Možné vytvorenie spoločného dominantného postavenia na trhoch s hudobnými nahrávkami

(27)

Komisia tiež zvážila, či fúzia podnikov nepovedie k vytvoreniu spoločného dominantného postavenia najvýznamnejších hudobných spoločností v akomkoľvek členskom štáte EHP. Avšak v súlade s uvedenými poznámkami, najmä čo sa týka transparentnosti trhu, rôznorodosti obsahu výrobku a použitia odvetných opatrení, Komisia usudzuje, že vplyv zníženia z piatich na štyri najvýznamnejšie spoločnosti po fúzii podnikov by nebol dostatočný na to, aby viedol k vytvoreniu spoločného dominantného postavenia najvýznamnejších spoločností na trhoch s hudobnými nahrávkami.

C.   Možné vytvorenie samostatného dominantného postavenia na trhoch s hudobnými nahrávkami

(28)

Tretie strany vyjadrili znepokojenie nad tým, že spoločný podnik dosiahne samostatné dominantné postavenie na trhoch s hudobnými nahrávkami vďaka vertikálnemu vzťahu spoločného podniku k účasti mediálnej spoločnosti Bertelsmann. Tvrdí sa, že Bertelsmann by mohol využiť svoje postavenie v televíznych a rozhlasových staniciach na obmedzenie konkurentov a zvýhodnenie Sony BMG, najmä poskytnutím zvýhodnených sadzieb alebo zaobchádzania alebo vyradením konkurentov z propagácie svojich umelcov prostredníctvom týchto kanálov.

(29)

Komisia prišla k záveru, že nie je pravdepodobné, aby navrhovaný spoločný podnik dosiahol samostatné dominantné postavenie na trhoch s hudobnými nahrávkami v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku a Francúzsku, kde Bertelsmann pôsobí prostredníctvom televíznych a rozhlasových staníc RTL. Výhody vyplývajúce z vertikálneho spojenia v mediálnej skupine Bertelsmann (napr. prostredníctvom formátu Pop Idol, ktorý podľa odborníkov v odvetví už dosiahol svoj vrchol) sú už začlenené do podielov na trhu BMG v roku 2003. Na základe týchto podielov na trhu nedosiahne navrhovaný spoločný podnik hranicu samostatného dominantného postavenia. Komisia okrem toho nezistila žiadny dôkaz, že by pre Bertelsmann mohlo byť odstránenie konkurentov z prístupu k jeho televíznym kanálom a rozhlasovým staniciam výhodnou stratégiou.

D.   Možné spoločné dominantné postavenie na veľkoobchodnom trhu licencií pre hudbu online

(30)

Komisia poznamenáva, že trh pre legálnu hudbu online je v súčasnosti v počiatočnom štádiu, lebo väčšina internetových stránok pre hudbu online začala prevádzku v EHP iba nedávno. Preto je ťažké definitívne urobiť záver o postavení na trhu najvýznamnejších nahrávacích spoločností, najmä vo vzťahu k vnútroštátnym trhom. Okrem toho údaje o skutočne stiahnutých alebo prenesených piesňach nie sú dostatočné na to, aby poskytli jasný obraz o postavení rôznych účastníkov na trhu a nie sú k dispozícii žiadne údaje verejného priemyslu. Na základe údajov, ktoré Komisia získala, však možno vyvodiť, že postavenie najvýznamnejších nahrávacích spoločností na veľkoobchodnom trhu licencií pre hudbu online je väčšinou podobné ich postaveniu na trhu s hudobnými nahrávkami.

(31)

Vzhľadom na počiatočné štádium vývoja trhov a na rozdiely v cenotvorbe a v podmienkach v existujúcich dohodách, Komisia usúdila, že neexistuje dostatočný dôkaz o existujúcom spoločnom dominantnom postavení najvýznamnejších spoločností na vnútroštátnych trhoch licencií pre hudbu online, ani o tom, že by koncentrácia vyústila do vytvorenia spoločného dominantného postavenia na týchto trhoch.

E.   Možné samostatné dominantné postavenie na trhoch distribúcie hudby online

(32)

Tretie strany vyjadrili znepokojenie, že Sony získa transakciou samostatné dominantné postavenie na vnútroštátnych trhoch distribúcie hudby online prostredníctvom jej služby na sťahovanie hudby z internetu Sony Connect. Argumentovalo sa tým, že Sony by mohla využiť kontrolu nad spoločným podnikom na obmedzenie konkurentov na trhu odbytu pre distribúciu hudby online, najmä odoprením prístupu konkurenčných online platform k archívu spoločného podniku alebo diskriminačným správaním voči konkurentom, napr. prostredníctvom zvykových pravidiel, času vydania nových piesní a formátu zvukového záznamu.

(33)

Komisia konštatuje, že Sony Connect je v súčasnosti iba v procese uvádzania na trh v Európe po tom, čo bola uvedená v USA v máji 2004. Preto v súčasnosti nemá podiel na trhu. Ostatní účastníci trhu už získali určitú pozíciu na trhu (napr. OD2) a ďalší účastníci vstúpili na trh nedávno alebo oznámili, že tak čoskoro urobia. Okrem toho, obmedzením konkurentov by sa navrhovaný spoločný podnik Sony BMG vzdal značných príjmov z licencií na zvukové záznamy, ktoré predávajú konkurenti, a zdá sa nepravdepodobné, že by takáto stratégia bola výhodná.

F.   Možné nepriaznivé vplyvy v oblasti hudobného vydavateľstva

(34)

Tretie strany vyjadrili znepokojenie nad tým, že dôsledkom vytvorenia spoločného podniku vznikne koordinácia konkurenčného správania strán na úzko súvisiacich trhoch v oblasti hudobného vydavateľstva.

(35)

Komisia usudzuje, že akákoľvek koordinácia by sa mohla zrealizovať iba v značne obmedzenom rozsahu, keďže spravovanie vydavateľských práv je vykonávané predovšetkým spoločnosťami poverenými výberom (aspoň pre dôležité mechanické a interpretačné práva). Spoločnosti poverené výberom poskytujú, na základe platnej legislatívy, licencie na základe nediskriminačných podmienok a odsúhlasujú honoráre pre vydavateľov, autorov a skladateľov. Komisia tiež konštatuje, na rozdiel od obáv tretích strán, že koncentrácia nepovedie k obchádzaniu spoločností poverených výberom najvýznamnejšími spoločnosťami, keďže neexistuje dostatočný konkrétny dôkaz o takejto stratégii.

III.   ZÁVER

(36)

Rozhodnutím sa dospelo k záveru, že navrhovaná koncentrácia nevytvorí ani neposilní samostatné alebo spoločné dominantné postavenie na vnútroštátnych trhoch hudobných nahrávok, licencií pre hudbu online alebo distribúcie hudby online, ktorého dôsledkom by bolo významné obmedzenie účinnej hospodárskej súťaže na spoločnom trhu alebo jeho podstatnej časti. Rozhodnutím sa ďalej prišlo k záveru, že zámerom alebo výsledkom transakcie nie je koordinácia konkurenčného správania sa materských spoločností spoločného podniku, Sony a Bertelsmann, na trhoch hudobného vydavateľstva. Rozhodnutím sa preto koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s Dohodou o EHP, v súlade s článkom 2 ods. 2, článkom 2 ods. 4 a článkom 8 ods. 2 nariadenia o fúziách a článkom 57 Dohody o EHP.


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1310/97 (Ú. v. ES L 180, 9.7.1997, s. 1).

(2)  A & R = Umelec a repertoár; obdoba výskumu a vývoja v hudobnom priemysle.