21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/75


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. decembra 2004

o pridelení ďalších dní neprítomnosti v prístave Holandska v súlade s prílohou V k nariadeniu Rady (ES) č. 2287/2003

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5269)

(Iba holandský text je autentický)

(2005/38/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2287/2003 z 19. decembra 2003, ktorým sa na rok 2004 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (1), najmä na odsek 6 písm. c) jeho prílohy V,

keďže:

(1)

V odseku 6 písm. a) prílohy V k nariadeniu (ES) č. 2287/2003 sa stanovuje počet dní, počas ktorých môžu byť niektoré plavidlá Spoločenstva od 1. februára do 31. decembra 2004 neprítomné v prístave v zemepisných oblastiach určených v odseku 2 uvedenej prílohy.

(2)

V odseku 6 písm. c) tejto prílohy sa Komisii umožňuje prideliť ďalšie dni, počas ktorých môže byť plavidlo neprítomné v prístave a súčasne mať na palube ktorékoľvek zo zariadení určených v odseku 4 tejto prílohy na základe výsledkov dosiahnutých od 1. januára 2002 v programoch vyraďovania rybárskych plavidiel, ktorých sa dotýkajú ustanovenia uvedenej prílohy.

(3)

Holandsko predložilo údaje o vyraďovaní rybárskych plavidiel, ktoré majú na palube rybárske siete s rozporným brvnom v ústí siete s veľkosťou oka najmenej 80 mm, v rokoch 2002 a 2003.

(4)

S ohľadom na predložené údaje by mali byť Holandsku pridelené ďalšie dni pre plavidlá, ktoré majú na palube uvedené rybárske zariadenia definované v odseku 4 písm. b) prílohy V k nariadeniu č. 2287/2003,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

K dňom stanoveným v odseku 6 písm. a) prílohy V k nariadeniu (ES) č. 2287/2003 sa Holandsku pridávajú dva ďalšie dni na každý kalendárny mesiac pre plavidlá, ktoré majú na palube rybárske siete s rozporným brvnom v ústí siete s veľkosťou oka najmenej 80 mm.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 27. decembra 2004

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 31.12.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1928/2004 (Ú v. EÚ L 332, 6.11.2004, s. 5).