28.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 381/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2250/2004

z 27. decembra 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 429/90, (ES) č. 2571/97, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2799/1999, (ES) č. 214/2001, (ES) č. 580/2004, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004 týkajúce sa lehôt na predloženie ponúk a na oznamovanie ponúk Komisii

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho články 10, 15 a 31,

keďže:

(1)

Nižšie uvedené nariadenia ustanovujú postupy verejnej súťaže, pokiaľ ide o lehoty na predkladanie súťažných ponúk uchádzačov príslušným orgánom a oznamovanie ponúk členskými štátmi Komisii:

nariadenie Komisie (EHS) č. 429/90 z 20. februára 1990 o prideľovaní subvencií na koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v Spoločenstve (2) prostredníctvom verejnej súťaže,

nariadenie Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 o predaji masla za znížené ceny a poskytovaní podpôr na smotanu, maslo a koncentrované maslo používané pri výrobe pekárskych výrobkov, zmrzliny a iných potravín (3),

nariadenie Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (4),

nariadenie Komisie (ES) č. 2799/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa poskytovania finančnej pomoci na odstredené mlieko a sušené odstredené mlieko určené na výkrm zvierat a na predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka (5),

nariadenie Komisie (ES) č. 214/2001 z 12. januára 2001, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom (6),

nariadenie Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004, ktorým sa ustanovuje verejná súťaž týkajúca sa vývozných náhrad za určité mliečne výrobky (7),

nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady za určité druhy masla (8),

nariadenie Komisie (ES) č. 582/2004 z 26. marca 2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady za sušené odstredené mlieko (9).

(2)

Aby sa zabezpečilo bezproblémové fungovanie systémov verejných súťaží, hlavne aby príslušné oprávnené orgány a útvary Komisie mali dostatočný čas na spracovanie údajov, ktoré sa týkajú každej verejnej súťaže, je vhodné posunúť lehoty na predloženie ponúk uchádzačov a na oznamovanie údajov príslušnými orgánmi Komisii.

(3)

Aby sa minimalizovalo riziko špekulácií v dôsledku očakávaného predloženia ponúk, pokiaľ ide o verejnú súťaž ustanovenú v nariadeniach (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004, nemalo by sa umožniť po dátume uzávierky na predloženie ponúk vopred stanoviť vývozné náhrady podľa ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 174/1999 z 26. januára 1999, ktoré stanovuje osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 804/68, týkajúce sa vývozných licencií a vývozných náhrad v prípade mlieka a mliečnych výrobkov (10).

(4)

Nariadenia (EHS) č. 429/90, (ES) č. 2571/97, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 2771/1999, (ES) č. 2799/1999, (ES) č. 214/2001, (ES) č. 580/2004, (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 3 nariadenia (EHS) č. 429/90 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Lehota na predloženie ponúk v ohlase na jednotlivé výzvy na účasť vo verejnej súťaži sa končí o 11.00 hod. (bruselského času) druhý a štvrtý utorok v mesiaci, s výnimkou druhého utorka v auguste a štvrtého utorka v decembri. Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota končí o 11.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.“

2.

Pridáva sa odsek 4:

„4.   V deň uzávierky, ktorý je uvedený v článku 3 ods. 2, členské štáty informujú Komisiu o množstvách a cenách, ktoré ponúkli uchádzači.

Ak neboli predložené žiadne ponuky, členské štáty oznámia túto skutočnosť Komisii v rámci rovnakého odkladu.“

Článok 2

Článok 14 nariadenia (ES) č. 2571/97 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Lehota na predloženie ponúk v ohlase na jednotlivé výzvy na účasť vo verejnej súťaži sa končí o 11.00 hod. (bruselského času) druhý a štvrtý utorok v mesiaci, s výnimkou druhého utorka v auguste a štvrtého utorka v decembri. Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota končí o 11.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.“

2.

Pridáva sa odsek 3:

„3.   V deň uzávierky, ktorý je uvedený v článku 14 ods. 2, členské štáty informujú Komisiu o množstvách a cenách, ktoré ponúkli uchádzači.

Ak neboli predložené žiadne ponuky, členské štáty oznámia túto skutočnosť Komisii v rámci rovnakého odkladu, ak je maslo k dispozícii na predaj v príslušnom členskom štáte.“

Článok 3

V článku 1 nariadenia (ES) č. 174/1999 sa tretí odsek nahrádza takto:

„3.   Žiadosti o licencie na všetky výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 (11), ktoré boli predložené v zmysle článku 17 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (12), v stredu a vo štvrtok po skončení každej lehoty verejnej súťaže uvedenej v článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 581/2004 (13) a v článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 582/2004 (14) sa považujú za žiadosti predložené v pracovný deň po tomto štvrtku.“

Článok 4

Nariadenie (ES) č. 2771/1999 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 16 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Lehota na predloženie ponúk v ohlase na jednotlivé výzvy na účasť vo verejnej súťaži sa končí o 11.00 hod. (bruselského času) druhý a štvrtý utorok v mesiaci, s výnimkou druhého utorka v auguste. Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota končí o 11.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.“

2.

V článku 17 písm. b) sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V deň uzávierky, ktorý je uvedený v článku 16 ods. 3, členské štáty informujú Komisiu o množstvách a cenách, ktoré ponúkli uchádzači.

Ak neboli predložené žiadne ponuky, členské štáty oznámia túto skutočnosť Komisii v rámci rovnakého odkladu.“

3.

V článku 22 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Lehota na predloženie ponúk v ohlase na jednotlivé výzvy na účasť vo verejnej súťaži sa končí o 11.00 hod. (bruselského času) druhý a štvrtý utorok v mesiaci, s výnimkou druhého utorka v auguste a štvrtého utorka v decembri. Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota končí o 11.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.“

4.

V článku 24 písm. a) sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V deň uzávierky, ktorý je uvedený v článku 22 ods. 2, členské štáty informujú Komisiu o množstvách a cenách, ktoré ponúkli uchádzači, a o množstve masla ponúknutého na predaj.

Ak neboli predložené žiadne ponuky, členské štáty oznámia túto skutočnosť Komisii v rámci rovnakého odkladu, ak je maslo k dispozícii na predaj v príslušnom členskom štáte.“

Článok 5

Nariadenie (ES) č. 2799/1999 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 27 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Lehota na predloženie ponúk v ohlase na jednotlivé výzvy na účasť vo verejnej súťaži sa končí o 11.00 hod. (bruselského času) druhý a štvrtý utorok v mesiaci, s výnimkou druhého utorka v auguste a štvrtého utorka v decembri. Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota končí o 11.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.“

2.

V článku 30 ods. 1 sa pridáva tento pododsek:

„Ak neboli predložené žiadne ponuky, členské štáty oznámia túto skutočnosť Komisii v rámci rovnakého odkladu, ak je sušené odstredené mlieko k dispozícii na predaj v príslušnom členskom štáte.“

Článok 6

Nariadenie (ES) č. 214/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 14 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Lehota na predloženie ponúk v ohlase na jednotlivé výzvy na účasť vo verejnej súťaži sa končí o 11.00 hod. (bruselského času) druhý a štvrtý utorok v mesiaci, s výnimkou druhého utorka v auguste. Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota končí o 11.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.“

2.

V článku 17 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V deň uzávierky, ktorý je uvedený v článku 14 ods. 2, členské štáty informujú Komisiu o množstvách a cenách, ktoré ponúkli uchádzači.

Ak neboli predložené žiadne ponuky, členské štáty oznámia túto skutočnosť Komisii v rámci rovnakého odkladu.“

3.

V článku 22 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Lehota na predloženie ponúk v ohlase na jednotlivé výzvy na účasť vo verejnej súťaži sa končí o 11.00 hod. (bruselského času) druhý a štvrtý utorok v mesiaci, s výnimkou druhého utorka v auguste a štvrtého utorka v decembri. Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota končí o 11.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.“

4.

V článku 24 písm. a) odsek 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ak neboli predložené žiadne ponuky, členské štáty oznámia túto skutočnosť Komisii v rámci rovnakého odkladu, ak je sušené odstredené mlieko k dispozícii na predaj v príslušnom členskom štáte.“

Článok 7

Prvý pododsek článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 580/2004 sa nahrádza takto:

„Členské štáty oznámia Komisii všetky platné ponuky do troch hodín po skončení každej lehoty verejnej súťaže formou, ktorá je uvedená v prílohe, bez uvedenia mien uchádzačov.“

Článok 8

V článku 2 nariadenia (ES) č. 581/2004 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Každá lehota na predloženie ponúk sa začína o 13.00 hod. (bruselského času) prvý a tretí utorok v mesiaci, s výnimkou prvého utorka v auguste a tretieho utorka v decembri. Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota začína o 13.00 hod. (bruselského času) nasledujúceho pracovného dňa.

Každá lehota na predloženie ponúk sa končí o 13.00 hod. (bruselského času) druhý a štvrtý utorok v mesiaci, s výnimkou druhého utorka v auguste a štvrtého utorka v decembri. Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota končí o 13.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.“

Článok 9

V článku 2 nariadenia (ES) č. 582/2004 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Každá lehota na predloženie ponúk sa začína o 13.00 hod. (bruselského času) prvý a tretí utorok v mesiaci, s výnimkou prvého utorka v auguste a tretieho utorka v decembri. Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota začína o 13.00 hod. (bruselského času) nasledujúceho pracovného dňa.

Každá lehota na predloženie ponúk sa končí o 13.00 hod. (bruselského času) druhý a štvrtý utorok v mesiaci, s výnimkou druhého utorka v auguste a štvrtého utorka v decembri. Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom sa lehota končí o 13.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.“

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 45, 21.2.1990, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 921/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 94).

(3)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 921/2004.

(4)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1932/2004 (Ú. v. EÚ L 333, 9.11.2004, s. 4).

(5)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1992/2004 (Ú. v. EÚ L 344, 20.11.2004, s. 11).

(6)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1838/2004 (Ú. v. EÚ L 322, 23.10.2004, s. 3).

(7)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58.

(8)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64.

(9)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67.

(10)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1846/2004 (Ú. v. EÚ L 322, 23.10.2004, s. 16).

(11)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48.

(12)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64.

(14)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67.