16.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 369/49


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2140/2004

z 15. decembra 2004,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1245/2004, pokiaľ ide o žiadosti o licencie na lov rýb vo vodách, ktoré patria do výhradnej hospodárskej zóny Grónska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1245/2004 z 28. júna 2004 o uzavretí protokolu, ktorým sa mení štvrtý protokol stanovujúci podmienky týkajúce sa rybolovu, ktoré sú stanovené v Dohode o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na druhej strane (1), najmä na jeho článok 4 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1245/2004 stanovuje, že vlastníci rybárskych plavidiel Spoločenstva, ktorí získajú licenciu pre plavidlo Spoločenstva oprávnené loviť vo vodách, ktoré patria do výhradnej hospodárskej zóny Grónska, zaplatia licenčný poplatok podľa článku 11 ods. 5 štvrtého protokolu.

(2)

Článok 11 ods. 5 štvrtého protokolu stanovuje, že technické postupy prideľovania licencií sú dohodnuté v rámci administratívneho dojednania medzi zmluvnými stranami.

(3)

Medzi grónskou vládou a Spoločenstvom prebehli rokovania s cieľom stanoviť formálne náležitosti týkajúce sa žiadostí o licencie a ich vydávania a výsledkom týchto rokovaní bolo podpísanie administratívneho dojednania 30. septembra 2004.

(4)

Odteraz je potrebné uplatňovať opatrenia stanovené v tomto administratívnom dojednaní.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru rybného hospodárstva a akvakultúry,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok l

Formálne náležitosti týkajúce sa žiadostí o licencie na lov rýb a ich vydávania uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1245/2004 sa stanovujú administratívnym dojednaním uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2004

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 237, 8.7.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Administratívne dojednanie o licenciách medzi Európskou Komisiou, dánskou vládou a miestnou grónskou vládou

Podmienky vykonávania rybolovných činností plavidlami Spoločenstva v rybolovnej zóne Grónska

A.   FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCE SA ŽIADOSTÍ O LICENCIE A ICH VYDÁVANIA

1.

Vlastníci plavidiel predložia Európskej komisii prostredníctvom vnútroštátnych orgánov najneskôr do 1. marca alebo tridsať dní pred začiatkom lovu žiadosť za každé plavidlo, ktoré hodlajú použiť na rybolov v súlade s dohodou. Žiadosti sa podávajú na formulároch, ktoré na tento účel poskytuje Grónsko, a ktorých vzory sú priložené (dodatok 1). Spolu so žiadosťou o licenciu je potrebné predložiť doklad o zaplatení poplatku podľa dĺžky platnosti licencie. Poplatky obsahujú všetky štátne a miestne poplatky, ktoré súvisia s prístupom k rybolovným činnostiam. Správny poplatok pre Grónsky úrad pre rybolov predstavuje jedno percento licenčného poplatku.

Európska komisia predloží Grónskemu úradu pre rybolov žiadosť vlastníka plavidla za každé plavidlo, ktoré hodlá použiť na rybolov podľa dohody.

2.

Grónsky úrad pre rybolov oznámi všetky informácie týkajúce sa bankových účtov, ktoré budú používané na úhradu poplatku, pred nadobudnutím účinnosti administratívneho dojednania.

3.

Licencie sa vydávajú pre konkrétne plavidlo a sú neprenosné – s výhradou ustanovení odseku 4. V licenciách je uvedené maximálne množstvo, ktoré je možné vyloviť a držať na palube. Akákoľvek zmena maximálneho množstva uvedeného v licencii je možná výhradne prostredníctvom novej žiadosti o licenciu. V prípade, že plavidlo prekročí maximálne množstvo uvedené v licencii, zaplatí poplatok za množstvo, o ktoré bolo prekročené maximálne množstvo uvedené v licencii. Nová licencia pre plavidlo môže byť vydaná až po zaplatení poplatku za prekročené množstvo. Tento poplatok je vypočítaný v súlade s časťou B 3.

4.

V prípade zásahu vyššej moci a na žiadosť Komisie Európskych spoločenstiev však môže byť licencia pre plavidlo vymenená za novú licenciu pre iné plavidlo s podobnými vlastnosťami. V novej licencii sa uvádza:

dátum vydania,

skutočnosť, že zrušuje a nahrádza licenciu pre pôvodné plavidlo.

5.

V prípade úplnej alebo čiastočnej zmeny maximálnych množstiev uvedených v licenciách sa vydávajú nové licencie a pôvodné licencie sa odoberajú. V tomto prípade sa žiaden licenčný poplatok neplatí.

6.

Grónsky úrad pre rybolov odovzdá licencie Komisii Európskych spoločenstiev do 15 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti.

7.

Originálna licencia alebo jej kópia sa musí vždy nachádzať na palube a na vyzvanie musí byť kedykoľvek predložená príslušným grónskym orgánom.

B.   PLATNOSŤ LICENCIÍ A ICH ÚHRADA

1.

Licencie sú platné od dátumu ich vydania do konca kalendárneho roka, v ktorom bola licencia vydaná. Licencie sa vydávajú do 15 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti, po zaplatení požadovaných ročných licenčných poplatkov za každé plavidlo.

Pokiaľ ide o lov huňáčika severného, licencie sa vydávajú od 20. júna do 31. decembra a od 1. januára do 30. apríla.

2.

Licenčné poplatky sa vypočítajú takto:

2005: 2 % z ceny za tonu druhu,

2006: 3 % z ceny za tonu druhu.

3.

Licenčné poplatky na rok 2005 sa vypočítajú na základe prílohy VI k protokolu takto:

Druh

EUR za tonu

Ostriežik

28

Halibut menší alebo grónsky

51

Kreveta

42

Halibut atlantický

56

Huňáčik severný

2

Hlavúň tuponosý

12

Krab (Chionoecetes Opilio)

81

Celková výška licenčného poplatku (maximálne povolené množstvo výlovu vynásobené cenou za tonu) sa zvyšuje o grónsky správny poplatok vo výške jedného percenta z licenčného poplatku.

Ak je vylovené množstvo nižšie než maximálne povolené množstvo výlovu, vlastník plavidla nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti poplatku.

4.

Licenčné poplatky na rok 2006 budú stanovené v novembri 2005 v prílohe k tomuto administratívnemu dojednaniu na základe prílohy VI k protokolu.

5.

Grónsky úrad pre rybolov vypracuje prehľad o poplatkoch za predchádzajúci kalendárny rok na základe licencií vydaných plavidlám Spoločenstva a ďalších informácií, ktoré má k dispozícii.

Prehľad zašle Komisii najneskôr do 5. januára nasledujúceho roka.

C.   PODMIENKY VYPLÁCANIA FINANČNEJ NÁHRADY UVEDENEJ V ČLÁNKU 11 PROTOKOLU

1.

So zreteľom na článok 11 ods. 1 protokolu sa finančná náhrada vypláca ročne na začiatku rybárskeho roka.

So zreteľom na článok 11 ods. 5 protokolu tvoria finančnú náhradu vrátane úpravy dve časti: finančná náhrada ES a licenčné poplatky vlastníkov plavidiel.

Predpokladaná suma, ktorú Grónsko získa výberom licenčných poplatkov od vlastníkov plavidiel, sa odčíta z finančnej náhrady ES.

2.

Po skončení rybárskeho roka sa preskúma suma uhradená vlastníkmi plavidiel a rozdiel medzi sumou získanou v prípade plného využitia a sumou získanou výberom licenčných poplatkov bude v najkratšom možnom čase poukázaný grónskym úradom spolu s finančnou náhradou ES na nasledujúci rok.

D.   DÁTUM NADOBUDNUTIA PLATNOSTI

Toto administratívne dojednanie nadobúda platnosť 1. januára 2005.

Dodatok 1

Žiadosť o licenciu na lov rýb v grónskych vodách

1

Štátna príslušnosť

 

2

Meno plavidla

 

3

Číslo v registri flotily Spoločenstva

 

4

Vonkajšie označenie

 

5

Prístav registrácie

 

6

Volací rádiový znak

 

7

Číslo Inmarsat (telefón, telex, e-mail) (1)

 

8

Rok stavby

 

9

Typ plavidla

 

10

Typ rybolovného zariadenia

 

11

Cieľový druh + množstvo

 

12

Oblasť rybolovu (ICES/NAFO)

 

13

Doba platnosti licencie

 

14

Vlastníci, adresa, telefón, telex, e-mail

 

15

Prevádzkovateľ plavidla

 

16

Meno kapitána

 

17

Počet členov posádky

 

18

Výkon motora (KW)

 

19

Dĺžka (L.O.A.)

 

20

Tonáž v BRT

 

21

Zástupca v Grónsku

Meno a adresa

 

22

Adresa, na ktorú má byť zaslaná licencia, fax

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre rybné hospodárstvo, Rue de la Loi 200, B-1049 Brusel, Fax: +32 2 296 23 38


(1)  Možno zaslať aj po schválení žiadosti.