20.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1973/2004

z 29. októbra 2004,

ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

OBSAH

Kapitola 1

Pôsobnosť a všeobecné ustanovenia

Kapitola 2

Prémie za osobitú kvalitu pre tvrdú pšenicu

Kapitola 3

Prémie na bielkovinové plodiny

Kapitola 4

Špecifická platba pre plodiny za ryžu

Kapitola 5

Platba na plochu na orechy

Kapitola 6

Podpora na škrobové zemiaky

Kapitola 7

Prémie pre mliečne farmy a doplnková platba

Kapitola 8

Podpora pre energetické plodiny

Oddiel 1

Definície

Oddiel 2

Zmluva

Oddiel 3

Zmeny a doplnenia a vypovedanie zmluvy

Oddiel 4

Reprezentatívne výnosy a dodávané množstvá

Oddiel 5

Podmienky platby pomoci

Oddiel 6

Zmluva a povinnosti žiadateľov a prvých spracovateľov

Oddiel 7

Záruky

Oddiel 8

Doklady pre predaj, prevod alebo dodávku do iného členského štátu alebo vývoz

Oddiel 9

Kontroly

Oddiel 10

Vylúčenie zo schémy a hodnotenie

Kapitola 9

Špecifická regionálna pomoc pre plodiny na ornej pôde

Kapitola 10

Pomoc pre osivo

Kapitola 11

Platba na plochu pre plodiny na ornej pôde

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa oprávnenosti platby na plochu pre plodiny na ornej pôde

Oddiel 2

Osobitné ustanovenia týkajúce sa niektorých plodín na ornej pôde

Oddiel 3

Základné výmery, referenčné výnosy a stropy

Oddiel 4

Vyňatie pôdy z produkcie

Oddiel 5

Záverečné ustanovenia

Kapitola 12

Prémie na ovce a kozy

Oddiel 1

Priame platby

Oddiel 2

Limity, rezervy a prevody

Oddiel 3

Doplnkové platby

Oddiel 4

Všeobecné ustanovenia

Kapitola 13

Platby za hovädzie a teľacie mäso

Oddiel 1

Špeciálne prémie (článok 123 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Oddiel 2

Prémie za zníženie sezónnosti (článok 124 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Oddiel 3

Prémie za dojčiace kravy (články 125 až 129 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Oddiel 4

Ustanovenia spoločné pre špeciálne prémie a prémie za dojčiace kravy

Oddiel 5

Prémie za porážku (článok 130 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Oddiel 6

Doplnkové platby (články 133 až 136 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Oddiel 7

Všeobecné ustanovenia

Oddiel 8

Prechodné a záverečné ustanovenia

Kapitola 14

Schéma jednotnej platby na plochu

Kapitola 15

Doplnkové národné priame platby

Kapitola 16

Využitie pôdy vyňatej z produkcie na produkciu surovín

Oddiel 1

Definície

Oddiel 2

Zmluva

Oddiel 3

Zmena a doplnenie alebo vypovedanie zmluvy

Oddiel 4

Reprezentatívne výnosy a množstvá na dodanie

Oddiel 5

Podmienky platby pomoci

Oddiel 6

Zmluva a povinnosti

Oddiel 7

Záruky

Oddiel 8

Doklady pre predaj, prevod dodávku do iného členského štátu alebo vývoz

Oddiel 9

Kontroly

Oddiel 10

Vylúčenie zo schémy a oznámenia

Kapitola 17

Pomoc na plochu pre chmeľ

Kapitola 18

Záverečné ustanovenia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho prvý odsek článku 41,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktoré ustanovuje spoločné pravidlá pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ustanovuje niektoré podporné schémy pre farmárov a mení a dopĺňa nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä na jeho článok 110 a článok 145, písmená c), d), e) a f),

keďže:

(1)

hlavami IV a IVa nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa zavádzajú niektoré podporné schémy pre farmárov. Implementačné pravidlá niektorých z týchto schém už boli stanovené nasledujúcimi zákonmi: nariadenie Komisie (EHS) č. 1686/72 z 2. augusta 1972 o určitých podrobných pravidlách pomoci pre osivá (2), nariadenie Komisie (EHS) č. 1445/76 z 22. júna 1976, ktorým sa určujú rôzne odrody Lolium perenne L. (3), nariadenie Komisie (ES) č. 1644/96 z 30. júla 1996 stanovujúce podrobné pravidlá poskytovania pomoci pre strukoviny (4), nariadenie Komisie (ES) č. 609/1999 z 19. marca 1999 stanovujúce podrobné pravidlá poskytovania pomoci producentom chmeľu (5); nariadenie Komisie (ES) č. 2316/1999 z 22. októbra 1999 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1251/1999, ktorým sa stanovuje systém podpory pre producentov určitých plodín na ornej pôde (6), nariadenie Komisie (ES) č. 2342/1999 z 28. októbra 1999 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom, čo sa týka schémy (7) prémií, nariadenie Komisie (ES) č. 2461/1999 z 19. novembra 1999 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1251/1999, čo sa týka využitia pôdy vyňatej z produkcie na produkciu surovín (8), nariadenie Komisie (ES) č. 2550/2001 z 21. decembra 2001 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2529/2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom v súvislosti so systémami prémií a meniace a doplňujúce nariadenie (ES)č. 2419/2001 (9), nariadenie Komisie (ES) č. 2199/2003 zo 16. decembra 2003 stanovujúce prechodné opatrenia na uplatnenie v roku 2004, nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999 pokiaľ ide o systém jednotnej platby na plochu pre Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko (10), nariadenie Komisie (ES) č. 2237/2003 z 23. decembra 2003 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania schém podpory stanovených v hlave IV nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá schém priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré schémy podpory pre farmárov (11). V záujme prehľadnosti práva Spoločenstva, je vhodné tieto zákony zrušiť a nahradiť ich jedným nariadením, ktoré stanovuje implementačné pravidlá pre všetky tieto schémy, ktoré bude uplatniteľné od 1. januára 2005;

(2)

s cieľom zabezpečiť účinnú správu týchto schém by platby na plochu mali byť obmedzené na určité oblasti a mali by byť stanovené podmienky ich uplatnenia;

(3)

Malta má veľmi veľký počet malých fariem s rozlohou menšou ako 0,3 ha. Na to, aby sa zabránilo vylúčeniu mnohých farmárov na Malte z priamych platieb založených na ploche, by mala byť minimálna rozloha na uplatnenie priamych platieb založených na ploche na Malte stanovená na 0,1 ha a na roky 2005 a 2006, by mala byť Malte povolená výnimka z článku 107, odsek 9 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

(4)

osev pôdy z výhradného dôvodu získať oprávnenie na platbu na plochu by mal byť zamedzený. Mali by byť stanovené niektoré podmienky vzťahujúce sa na osev a pestovanie plodín, najmä čo sa týka tvrdej pšenice, bielkovinových plodín a ryže. S cieľom premietnutia rôznorodosti poľnohospodárskej praxe v rámci Spoločenstva by mali by byť dodržiavané miestne normy;

(5)

mala by byť dovolená iba jedna žiadosť o platbu na plochu vzhľadom na každý pozemok obrobený v danom roku, okrem prípadov, kde je platba na plochu poskytnutá ako dodatok k tej istej plodine alebo k podpore týkajúcej sa produkcie osiva. Platby na plochu môžu byť poskytnuté pre plodiny subvencované na základe schémy spadajúcej do štrukturálnej alebo environmentálnej politiky Spoločenstva;

(6)

schémy podpory založené na pomoci na plochu stanovujú, aby plocha, na ktorú je podpora požadovaná prekročila maximálnu garantovanú výmeru alebo základné výmery alebo podzákladné výmery, plocha na farmára, na ktorú je požadovaná pomoc bude v danom roku úmerne znížená. Preto je vhodné stanoviť spôsoby a záverečné termíny pre výmenu informácií medzi Komisiou a členskými štátmi za účelom stanovenia koeficientu zníženia a informovania Komisie o plochách, pre ktoré bola podpora vyplatená. Rovnaké ustanovenia by sa mali vzťahovať na zníženie celkovej sumy jednotlivých referenčných množstiev v prípade uplatnenia článku 95, odsek 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

(7)

na základe článku 73 nariadenia (ES) č. 1782/2003 je poskytnutie prémií za osobitú kvalitu pre tvrdú pšenicu podmienené použitím určitých množstiev certifikovaného osiva uznaných odrôd v produkčnej oblasti, keďže sú vysokej kvality pre produkciu hrubej pšeničnej múky alebo cestovín. S cieľom zabezpečiť rešpektovanie týchto požiadaviek by mali byť stanovené kritériá pre metódu triedenia odrôd v každom členskom štáte a postupy na určenie zoznamu kvalifikovaných odrôd, ako aj minimálne množstvo certifikovaného osiva, ktoré sa bude používať;

(8)

krátky čas medzi prijatím nariadenia (ES) č. 1782/2003 a vstupu do platnosti prémie za osobitú kvalitu pre tvrdú pšenicu robí nemožným vypracovanie zoznamu odrôd kvalifikovaných na poskytnutie podpory v roku 2005 podľa navrhnutej metódy triedenia. Preto je potrebné, aby členské štáty stanovili prechodný zoznam založený na výbere bežných odrôd;

(9)

v niektorých regiónoch sú krmoviny tradične zasiate, z agronomických dôvodov, v zmesi s obilninami. Výsledná úroda je tvorená najmä bielkovinovými plodinami. Na účely poskytnutia prémie za bielkovinové plodiny, by preto mali byť takto osiate plochy považované za plochy bielkovinových plodín;

(10)

mali by byť stanovené normy pre vlčí bôb a testy na stanovenie, či sú vzorky vlčieho bôbu sladké alebo nie;

(11)

v záujme účinnosti a dobrej správy schémy pomoci pre orechy by nemala byť poskytnutá podpora na plochu použitá na financovanie okrajových sadov alebo osamotených stromov. Preto by mala byť vymedzená minimálna rozloha pozemku a minimálna hustota stromov v špecializovaných sadoch. Za účelom uľahčenia prechodu medzi existujúcimi plánmi zlepšenia, ktoré skončia neskôr ako zavedenie novej schémy pomoci, je vhodné stanoviť prechodné opatrenia;

(12)

podmienky výpočtu platby, ako aj špecifickej platby na plodiny pre ryžu nezávisia iba na základnej výmere alebo výmerách stanovených pre každý producentský členský štát, určených nariadením (ES) č. 1782/2003, ale aj na možnom rozparcelovaní týchto základných výmer do podzákladných výmer a na objektívnych kritériách zvolených každým členským štátom na prevedenie tohto rozparcelovania, na podmienkach, za ktorých sú obrábateľné parcely obrábané a na minimálnej rozlohe základných výmer. V tomto dôsledku by mali byť stanovené podrobné pravidlá pre spôsoby vytvárania, správy a obrábania uplatniteľné na základnej výmere a podzákladných výmerách;

(13)

spozorovanie možného prekročenia základnej plochy uvedené v článku 82 nariadenia (ES) č. 1782/2003 má za následok zníženie špecifickej platby na plodiny pre ryžu. Za účelom stanovenia spôsobov výpočtu takéhoto zníženia by mali byť zadefinované kritériá, ktoré budú zohľadňované, ako aj použiteľné koeficienty;

(14)

na pokračovanie výplat špecifickej platby na plodiny pre ryžu je potrebné zaslať Komisii určité informácie týkajúce sa obrábania základných výmer a podzákladných výmer. Na tento účel by mali byť stanovené podrobné informácie, ktoré by mali členské štáty oznamovať Komisii, ako aj záverečný termín pre tieto oznámenia;

(15)

články 93 a 94 nariadenia (ES) č. 1782/2003 stanovujú pomoc farmárom produkujúcim zemiaky určené na výrobu zemiakového škrobu, ktorá je podmienená pestovateľskou zmluvou a je v rámci kvót stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 1868/94 z 27. júla 1994 o stanovení systému kvót v súvislosti s produkciou zemiakového škrobu (12). Preto by mali byť stanovené podmienky pre poskytnutie pomoci a, kde je to vhodné, by mali byť urobené krížové referencie k existujúcim opatreniam týkajúcich sa systému kvót stanoveného v nariadení (ES) č. 1868/94;

(16)

články 95 a 96 nariadenia (ES) č. 1782/2003 stanovujú prémie v mliekárenstve a doplnkovú platbu, ktoré budú vyplácané producentom. Nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (13) stanovuje špecifické opatrenia v prípade nečinnosti. Preto je vhodné stanoviť, ak fyzická alebo právnická osoba vlastniaca individuálne referenčné množstvo viac nespĺňa podmienky uvedené v článku 5(c) nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 počas obdobia 12 mesiacov predchádzajúcich 31. marcu príslušného roka, vylúčenie zo získania prémie a platby;

(17)

články 88 až 92 nariadenia (ES) č. 1782/2003 stanovujú nové schémy pomoci pre energetické plodiny, ktoré budú poskytované farmárom. V súlade s nariadením (ES) č. 2461/1999, ktorým je cukrová repa vylúčená z pomoci, by malo byť pestovanie cukrovej repy vylúčené zo schémy pomoci pre energetické plodiny;

(18)

mali by byť stanovené podmienky oprávnenosti na túto pomoc. Na tento účel by malo byť stanovené, že medzi producentom a prvým spracovateľom musí byť uzavretá zmluva týkajúca sa príslušných poľnohospodárskych surovín. Tiež by mali byť definované podmienky pre prípad, kedy je spracovanie vykonané farmárom na jeho poľnohospodárskom majetku;

(19)

prví spracovatelia by mali zložiť zábezpeku na ručenie, že suroviny boli spracované na špecifické energetické výrobky, napriek skutočnosti, že pomoc je poskytnutá farmárom, nie spracovateľom. Záruka by mala byť dostatočne vysoká, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku, že suroviny budú nakoniec odchýlené od ich určenia. Navyše, za účelom zefektívnenia systému kontrol pre schému, predaje surovín a polotovarov by malo byť pred finálnym spracovaním obmedzené na maximálne dva;

(20)

malo by byť urobené jasné rozlíšenie medzi povinnosťami žiadateľa, ktoré končia dodaním celkového množstva zozbieraných surovín a povinnosťami týkajúcimi sa prvých spracovateľov, ktoré začínajú pri dodávke a končia finálnym spracovaním surovín na energetické výrobky;

(21)

niektoré dopravné úkony na území Spoločenstva spojené so surovinami a výrobkami pochádzajúcich z ich spracovania by mali podliehať kontrolám, pri ktorých je požadované použitie kontrolných exemplárov T5, ktoré sú vystavované v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 stanovujúceho ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný sadzobník Spoločenstva (14). Malo by byť vykonané nariadenie pre náhradný dôkaz, v prípade, že bol kontrolný exemplár T5 stratený v dôsledku okolností, za ktoré prvý spracovateľ nie je zodpovedný;

(22)

článok 98 nariadenia (ES) č. 1782/2003 stanovuje zníženie špecifickej regionálnej pomoci pre plodiny na ornej pôde v prípade, že celková suma pomoci prekročí stanovený strop. Preto by mali byť určené spôsoby výpočtu koeficientu zníženia;

(23)

článok 99 nariadenia (ES) č. 1782/2003 stanovuje možnosti priamej pomoci, ktorá je poskytovaná na produkciu jedného alebo viacerých druhov osiva;

(24)

táto pomoc môže byť poskytnutá iba pre produkciu základného osiva alebo certifikovaného osiva a tieto produkty by mali byť jasne vymedzené s odvolávkou na smernice o certifikácii a obchodovaní osiva: smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom krmovín (15), smernicu Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín (16) a smernicu Rady 2002/57/EHS z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (17);

(25)

na umožnenie kontrol by malo byť základné osivo a certifikované osivo vyprodukované na základe zmlúv o pestovaní alebo vyhlásení o pestovaní, ktoré budú pripojené k jednotlivej žiadosti a osivárske zariadenia a pestovatelia by mali byť oficiálne schválení alebo registrovaní. Mali by byť stanovené potrebné opatrenia pre prípady, kedy osivárske zariadenia a pestovatelia z jedného členského štátu pestujú osivo v inom členskom štáte;

(26)

z administratívnych dôvodov by mala byť pomoc, v každom členskom štáte, poskytnutá iba na produkty z úrody na území tohto členského štátu;

(27)

na základe prílohy XI k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, je podpora pre produkciu poskytnuteľná pre základné a certifikované osivo odrôd Cannabis sativa L. s obsahom tetrahydrokanabinolu nepresahujúceho 0,2 %. Aby sa zabezpečilo jednotné uplatnenie pravidiel pre poskytovanie pomoci v rámci Spoločenstva, zoznam odrôd Cannabis sativa L., kvalifikovaných na pomoc stanovenú v prílohe II nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004 stanovujúceho podrobné pravidlá pre krížovú zhodu, moduláciu a spoločnú správu a systém kontrol podľa nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, ktoré stanovuje spoločné pravidlá pre schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a stanovuje určité podporné schémy pre farmárov (18), by mal byť použitý na tento účel;

(28)

v článku 108 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sú zadefinované pozemky, ktoré sú kvalifikované na platby na plochu pre plodiny na ornej pôde. Tento článok povoľuje určité výnimky v rámci kontroly členských štátov, ktoré neovplyvňujú účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení. Za účelom zabránenia tohto rizika by mali byť stanovené vhodné opatrenia na dodržanie celkovej výmery kvalifikovaného pozemku a na zabránenie jeho značného zvýšenia. Tieto opatrenia môžu v niektorých prípadoch zahŕňať plochy predtým považované za kvalifikované, nekvalifikované ako kompenzačné opatrenie;

(29)

členské štáty, v ktorých kukurica nie je tradičnou plodinou môžu oprávniť trávu na siláž na platby na plochu pre plodiny na ornej pôde. V súlade s týmto, je potrebné zadefinovať, čo sa rozumie pod trávou na siláž;

(30)

podľa článku 106 nariadenia (ES) č. 1782/2003 je platba na plochu pre ľan a konope pestované na vlákno podmienená uzavretím zmluvy alebo prevzatím záväzku, ako je uvedené v článku 2, odsek 1 nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 z 27.júla 2000 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno (19). Mali by byť prijaté opatrenia na zasielanie kópie zmluvy alebo záväzku príslušným orgánom členského štátu, zodpovedným za správu žiadostí o platby. Taktiež by malo zabezpečiť, aby odrody ľanu a konope pestované na vlákno boli tie, ktoré sú uvedené v Spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín, ako rastliny na vlákno a najmä v prípade ľanu ako „ľan na vlákno“. Navyše, v prípade konope nesmie obsah tetrahydrokanabinolu prekročiť 0,2 %. Preto by mal byť navrhnutý zoznam kvalifikovaných odrôd ľanu, prijateľné odrody konope sú uvedené v prílohe II nariadenia (ES) č. 796/2004. Na zabezpečenie vyšších záruk v prípade konope by malo byť požadované použitie certifikovaného osiva;

(31)

v článku 109 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa požaduje, aby producenti obilnín, olejnín a bielkovinových rastlín ukončili osev najneskôr do 31.mája. V niektorých prípadoch môže byť osev pre podnebie posunutý po 31. máji. Záverečný termín pre osev a predloženie žiadostí by mal byť pre niektoré plodiny v niektorých regiónoch predĺžený. Takéto predĺženia by však nemali nepriaznivo ovplyvniť účinnosť systému podpory alebo narušiť systém kontroly zavedený kapitolou 4 hlavy II nariadenia (ES) č. 1782/2003;

(32)

s cieľom zabezpečiť, aby spracovateľský priemysel dostával pravidelné dodávky sladkej kukurice počas celého marketingového roku, by mali producenti rozšíriť ich osev na dlhšie obdobie. Záverečný dátum pre osev sladkej kukurice by mal byť preto posunutý na 15. jún;

(33)

vhodné je stanoviť, aby bolo v prípade doplnkovej a špeciálnej podpory pre tvrdú pšenicu použité minimálne množstvo certifikovanej tvrdej pšenice. S ohľadom na rôznorodosť poľnohospodárskej praxe v členských štátoch a ich regiónoch by malo byť stanovenie minimálneho množstva ponechané príslušným členským štátom;

(34)

na účely článku 103 nariadenia (ES) č. 1782/2003 by malo byť zadefinované to, čo sa rozumie pod zavlažovaním;

(35)

mali by sa určiť výmery, ktoré budú zohľadnené pri hodnotení akéhokoľvek prekročenia základnej výmery a pravidlá na stanovenie rozsahu takéhoto prekročenia. Ak je stanovená samostatná základná výmera pre kukuricu, zavlažované plochy alebo trávu na siláž, mali by byť stanovené osobitné pravidlá, čo sa týka výmer, ktoré budú zohľadnené pri výpočte akýchkoľvek prekročení príslušnej základnej výmery. Pravidlá pre stanovenie prekročenia základnej výmery by mali zabezpečiť, že základná výmera je vo všetkých prípadoch vyhovujúca. Spôsob, ktorým bude vypočítané prekročenie maximálnych garantovaných výmer pre tvrdú pšenicu, by mal byť taktiež určený. Tiež by mali byť stanovený postup, ktorý bude dodržiavaný pri určení prekročenia stropu platieb uvedeného v článku 102, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

(36)

v prípade uplatnenia článku 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003 je oprávnenosť na platby na plochu pre plodiny ornej pôde podmienená povinnosťou príslušných producentov vyňať časť pôdy na ich poľnohospodárskych pozemkoch z produkcie. Mali by byť stanovené podrobné implementačné pravidlá umožňujúce zaručiť, aby schéma mala potrebnú efektívnosť. Na tento účel by mali byť urobené opatrenia pre plochy považované za vyňaté z produkcie, ktoré budú porovnateľné s tými, ktoré sú určené na účely výpočtu regionálnej základnej výmery. Mali by byť zadefinované „strukoviny“ uvedené v druhej odrážke článku 107, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

(37)

na základe článku 107, odsek 6 a v prípade uplatnenia článku 66 nariadenia (ES) č. 1782/2003 by mali byť stanovené podrobné pravidlá týkajúce sa dobrovoľného vyňatia pôdy z produkcie. Tieto pravidlá by mali byť v súlade s celkovým systémom zavedeným nariadením (ES) č. 1782/2003;

(38)

musia byť stanovené kritériá oprávnenosti na prémie na ovce a kozy uvedené v kapitole 11 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 a najmä vyžadované podmienky;

(39)

v článku 113, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 je stanovené poskytovanie prémie producentom kozieho mäsa v niektorých oblastiach Spoločenstva. Dané oblasti by mali byť preto určené v súlade s kritériom stanoveným v tom nariadení;

(40)

na základe článku 114, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 môžu farmári, ktorí majú aspoň 50 % ich plochy používanej na poľnohospodárske účely, umiestnených v menej priaznivých oblastiach, požiadať o doplnkovú prémiu. V článku 113, odsek 2 sú uvedené špecifické oblasti geografické oblasti, v ktorých farmári produkujúci kozie mäsa spĺňajú podmienky nevyhnutné na požiadanie o prémie na kozy. Mali by byť navrhnuté predpisy týkajúce sa vyhlásenia, ktoré bude predkladané farmármi spĺňajúcimi tieto kritériá na preukázanie, že aspoň polovica ich pozemku, ktorý používajú pre poľnohospodársku výrobu, je situovaná v menej priaznivých oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú kvalifikované na prémie na kozy;

(41)

na účel kontroly oprávnenosti na správnu úroveň prémií na ovce, by mali členské štáty zostaviť zoznam farmárov obchodujúcich s ovčím mliekom alebo výrobkami z ovčieho mlieka;

(42)

vzhľadom na implementáciu systému jednotlivých limitov, zavedených v článkoch 116, 117 a 118 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa môžu naďalej používať existujúce administratívne pravidlá, najmä čo sa týka využitia práv udelených bezplatne, využitia normálnych práv vrátane minimálneho využitia, dočasného prenájmu a prevodu práv, oznámenia zmien jednotlivých stropov a prevodu práv prostredníctvom národnej rezervy. Niektoré z týchto pravidiel sú špecifické opatrenia pre výnimočné a náležite ospravedlniteľné okolnosti, ako napríklad tie, ktoré sa týkajú využitia práv malými farmármi a farmármi zúčastňujúcimi sa na extenzifikačných programoch a schéme predčasného odchodu do dôchodku a na účely prevodu pri zdedení práv na prémie a v prípade farmárov používajúcich iba verejne alebo kolektívne vlastnené pozemky na pasenie;

(43)

Komisia bude monitorovať nové opatrenia a v tomto dôsledku potrebuje, aby jej členské štáty náležite poskytovali základné informácie týkajúce sa implementácie pravidiel pre prémie;

(44)

ak je to uplatniteľné, mali by byť Komisii zasielané podrobné informácie o národných pravidlách o doplnkových platbách a ich implementácii;

(45)

hlava IV kapitola 12 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa týka platieb za hovädzie a teľacie mäso. Musia byť stanovené kritériá oprávnenosti a najmä podmienky požadované pre tieto platby;

(46)

ciele regionálnych stropov a zaťaženia pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka stanovujú, že špeciálne prémie nemôžu byť viac požadované vzhľadom na tú istú vekovú kategóriu tých zvierat, na ktoré sa vzťahuje uplatnenie týchto dvoch opatrení. Na účely prémií za zníženie sezónnosti by mali byť tieto zvieratá považované za oprávnené na špeciálne prémie;

(47)

mal by byť stanovený predpis pre administratívny doklad, stanovený v článku 123, odsek 3(b) nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorý bude navrhnutý a vystavovaný na národnej úrovni. S cieľom zohľadnenia administratívnych a kontrolných podmienok v členských štátoch by mali byť povolené rôzne formy administratívneho dokladu;

(48)

článok 123, odsek 3 a článok 130, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 stanovujú dĺžku zachovania chovného obdobia ako podmienku pre poskytnutie špeciálnej prémie a prémie za porážku. Preto je potrebné určiť a kvantifikovať toto obdobie;

(49)

opatrenia na poskytnutie špeciálnej prémie v čase porážky by mali byť zosúladené s opatreniami pre poskytnutie prémie za porážku. Mali by byť stanovené tipy dokladov, ktoré musia sprevádzať zviera na bitúnok alebo na vývoz. S cieľom zohľadniť špecifické prvky formy poskytovania v čase porážky by mali byť stanovené podmienky veku býkov a spôsoby prezentácie porazeného dobytku pre dospelé jedince;

(50)

mali by byť stanovené podmienky pre poskytnutie prémie za zníženie sezónnosti v súlade s opatreniami pre poskytnutie prémie za porážku. Komisia by mala určiť, na základe dostupných informácií, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky pre uplatnenie tejto schémy prémií;

(51)

mala by byť zadefinovaná koncepcia pre dojčiace kravy stanovená v článku 125 nariadenia (ES) č. 1782/2003. V tomto ohľade by mali byť držané rovnaké plemená ako tie, ktoré sú uvedené nariadení Komisie (ES) č. 2342/1999. Navyše, existujúce základné požiadavky sa môžu aj naďalej uplatňovať, najmä, čo sa týka priemerného výnosu mlieka a doplnkovej národnej prémie;

(52)

existujúce administratívne pravidlá sa môžu aj naďalej uplatňovať najmä, čo sa týka jednotlivých stropov, oznámení o jednotlivých stropoch a národnej rezervy, práv získaných bezplatne, využitia práv, prevodu a dočasného poskytnutia práv, prevodov prostredníctvom národnej rezervy;

(53)

Komisia by mala na základe dostupných informácií určiť, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky pre uplatnenie špeciálnej schémy stanovenej v článku 129 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Mali by byť upresnené špeciálne opatrenia pre poskytnutie prémie;

(54)

mal by byť stanovený spôsob výpočtu zaťaženia pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka. Mal by byť určený dátum, kedy sa bude zohľadňovať referenčné množstvo mlieka;

(55)

zaťaženie pôdy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami pre schému extenzifikačných platieb by sa malo vzťahovať na všetok hovädzí dobytok vo veku šesť mesiacov a viac, prítomný na poľnohospodárskom pozemku. Preto sú vyžadované špeciálne pravidlá pre počítanie zvierat a na prehlásenie producenta o účasti na schéme. Malo by byť prijatý predpis na používanie počítačovej databázy, uvedenej v nariadení (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (20);

(56)

mali by byť podniknuté kroky, ktorými sa zabezpečí, že extenzifikačná platba nebude poskytnutá farmárom, ktorí umelo spĺňajú priemerné miery zaťaženia, požadované pre poskytnutie platby za extenzifikáciu;

(57)

mali by byť upresnené postupy pre stanovenie, na základe dostupných informácií, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky v článku 132, odsek 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 pre poskytnutie extenzifikačnej platby za dojnice. Malo by byť určené minimálne obdobie zachovania chovu;

(58)

mali by byť stanovené špecifické opatrenia týkajúce sa uplatnenia pravidiel týkajúcich sa lehôt, termínov a časových obmedzení obdobia zachovania chovu;

(59)

v záujme zjednodušenia by mala byť žiadosť o pomoc na „dobytok“ stanovená v integrovanom systéme braná ako reprezentačná žiadosť o prémie za porážku, za podmienky, že obsahuje všetky náležitosti potrebné pre oprávnenie platby prémie a že zviera je porazené v tom istom členskom štáte alebo inom členskom štáte alebo je vyvezené;

(60)

malo by byť možné použitie počítačovej databázy uvedenej v nariadení (ES) č. 1760/2000 na uľahčenie správy prémií za porážku, za podmienky, že príslušný členský štát pokladá databázu za poskytujúcu adekvátne záruky, čo sa týka správnosti údajov, ktoré obsahuje na účely vyplatenia prémií;

(61)

prémia za porážku teliat je podmienená obmedzením maximálnej váhy. Preto by mal byť určený štandardný druh prezentácie porazeného dobytka, na ktorý sa vzťahuje táto maximálna váha;

(62)

Komisii by mali byť zasielaná podrobné informácie o národných pravidlách pre doplnkové platby a ich implementácii;

(63)

s cieľom zabezpečiť, aby farmári dostávali platby tak rýchlo, ako je možné, by malo byť urobené opatrenie na poskytovanie záloh. Vzhľadom na uplatnenie národných alebo regionálnych stropov by však mali byť podniknuté kroky, ktorými sa zaručí, aby zálohy neprekročili konečnú platbu. Preto by mali byť urobené opatrenia, ktorými sa umožní členským štátom znížiť percento zálohy na schémy prémií, ktoré podliehajú týmto stropom;

(64)

nariadenie (ES) č. 1782/2003 stanovuje pokuty za nezákonné používanie alebo držanie látok alebo produktov nedovolených príslušnou veterinárnou legislatívou. V prípade opakovaného porušenia by malo byť stanovenie dĺžky trestu ponechané na členské štáty, ktoré majú lepšie možnosti na posúdenie skutočnej závažnosti spáchaného trestného činu;

(65)

je nevyhnutné určiť dátum stanovujúci náležitosti, ktoré budú zohľadnené pri uplatnení schém špeciálnych prémií a prémií za dojčiace kravy. S cieľom zabezpečiť spoľahlivú a dôslednú správu by mal byť tento dátum, ako všeobecné pravidlo, dátumom na predkladanie žiadostí. Vzhľadom na špeciálne prémie vyplatené pri porážke by však mali byť stanovené špeciálne pravidlá tak, aby sa zabránilo prenosom z jedného roku do nasledujúceho s cieľom získať vyššie prémie. Pri prémiách za porážku je dátum porážky alebo vývozu je najlepším dôkazom, či boli príslušné operácie skutočne vykonané;

(66)

výmenný kurz použitý v deň uskutočnenia platby prémie by mal byť stanovený tak, aby bol zaručený princíp, že tieto prémie nebudú podliehať silným výkyvom kurzu pri prevode na národnú menu pre výmenný kurz v jediný deň;

(67)

malo by byť prijaté opatrenie, ktorým sa stanovia členským štátom povinnosti predkladať určité oznámenia. Na uľahčenie prenosu a analýzy údajov by mal byť stanovený jednotný formát pre predkladanie týchto údajov;

(68)

s cieľom uľahčenia zmeny na novú schému, sú potrebné prechodné ustanovenia pre povinnosť označovať a identifikovať zvieratá;

(69)

článok 143b nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 umožňuje Českej republike, Estónsku, Cypru, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovinsku a Slovensku (nové členské štáty) nahradiť priame platby jednotnou platbou („schéma jednotnej platby na plochu“). Pre túto možnosť sa rozhodli Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Preto by mali byť stanovené podrobné pravidlá pre uplatnenie schémy jednotnej platby na plochu;

(70)

v súlade s druhým pododsekom článku 143b, odsek 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a aby sa zabránilo spravovaniu početných žiadostí, ktoré by vyžadovali platby na majetok nižšie ako 50 EUR, požiadali Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko a Slovensko o povolenie stanoviť minimálnu rozlohu oprávnenej plochy na poľnohospodársky pozemok na úroveň vyššiu ako 0,3 ha;

(71)

Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko a Slovensko ocenili časť ich používanej poľnohospodárskej výmery, ktorá bola udržiavaná v dobrých poľnohospodárskych podmienkach 30. júna 2003 a navrhli upraviť ju v súlade s minimálnou rozlohou oprávnenej plochy na poľnohospodársky pozemok;

(72)

článok 143c nariadenia (ES) č. 1782/2003 stanovuje možnosť doplnkovej priamej pomoci vyplatenej farmárom v nových členských štátoch, ktorá podlieha schváleniu Komisie. Mali by byť stanovené všeobecné spôsoby pre implementáciu tejto možnosti;

(73)

článok 55, bod b) a článok 107, odsek 3 prvá odrážka nariadenia (ES) č. 1782/2003 stanovujú oslobodenie od vyňatia pôdy z produkcie, ak je pôda využívaná na produkciu surovín slúžiacich na výrobu produktov v Spoločenstve, ktoré nie sú priamo určené na spotrebu ľudí alebo zvierat, pod podmienkou, že boli uplatnené účinné systémy kontroly;

(74)

je vhodné za určitých podmienok nevylúčiť plodiny cukrovej repy, topinamburov alebo koreňov čakanky na pôde vyňatej z produkcie. Tieto plodiny nemôžu byť oprávnené na platbu vzhľadom na riziko interferencie s trhom s cukrom. Je predsa len potrebné jednať tak, aby tieto plodiny boli v súlade s pravidlami upravujúcimi použitie pôdy vyňatej z produkcie;

(75)

je vhodné stanoviť podmienky týkajúce sa oprávnenia získať prospech z tejto schémy. V tomto ohľade treba upresniť podmienku uzavretia zmluvy medzi producentom a buď nákupcom alebo prvým spracovateľom na príslušné poľnohospodárske suroviny. V prípade, kde je spracovanie vykonané poľnohospodárom na majetku, musia byť rovnako stanovené podmienky;

(76)

s cieľom zaručenia súladu s bodom 7 memoranda o porozumení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými týkajúceho sa olejnín v rámci GATT, schváleného rozhodnutím Rady 93/355/ES (21), je nevyhnuté stanoviť spôsoby uplatnenia zníženia, ak bude potrebné, množstva vedľajších produktov, ktoré môžu byť vyrobené a určené pre spotrebu ľudí alebo zvierat, ak celkové množstvo príslušných vedľajších produktov prekročí ročne 1 milión metrických ton, vyjadrených v ekvivalentoch múky zo sójových bôbov;

(77)

na zabezpečenie, že suroviny sú spracované do predpokladaných finálnych výrobkov, musí byť zložená nákupcom alebo prvým spracovateľom záruka, napriek skutočnosti, že pomoc je poskytnutá poľnohospodárovi. Okrem toho, s cieľom zefektívnenia kontrolného systému schémy treba obmedziť počet spracovateľov;

(78)

je nevyhnutné výslovne odlíšiť povinnosti žiadateľa, ktoré končia dodaním celkového množstva zozbieraných surovín a povinnosti, zložením záruky, nákupcu alebo prvého spracovateľa, ktoré začínajú v momente dodávky a končia finálnym spracovaním surovín na finálne výrobky;

(79)

niektoré dopravné úkony na území Spoločenstva pri surovinách a výrobkoch, ktoré z nich pochádzajú, musia podliehať systému kontrol spočívajúceho v použití vyhlásenia a kontrolného formuláru T5, ktorý musí byť predložený v súlade s nariadením (EHS) č. 2454/93 pre prípad, kedy nie je kontrolný exemplár T5 vrátený príslušným orgánom nákupcu alebo prvého spracovateľa v dôsledku okolností týmto nezavinených musia byť stanovené náhradné doklady. Na zabezpečenie účinnosti a dobrej správy schémy pomoci je vhodné stanoviť opatrenia upravujúce kontrolu;

(80)

bez ohľadu na kritérium oprávnenosti, stanovené v článku 110o nariadenia (ES) č. 1782/2003, na podporu na plochu na chmeľ, by mali byť stanovené dodatočné kritériá za účelom zabezpečenia, že pomoc, ak je poskytnutá na plochy, na ktorých je chmeľ pestovaný na základe bežných pestovateľských podmienok. Mala by byť upresnená koncepcia plochy „vysadenej chmeľom“ na úrovni Spoločenstva tak, aby bolo zaručené, že plochy, na ktoré bola vyplatená doplnková platba, sú vypočítané rovnakým spôsobom. Je potrebné stanoviť spôsob, ktorým je rozdelená celková suma, ktorú má členský štát k dispozícii na doplnkové platby na oprávnené plochy;

(81)

mala by byť určená časová lehota pre uskutočnenie platieb vzhľadom na opatrenie uvedené v článku 7, odsek 1 (a) až (d) nariadenia Rady (EHS) č. 1696/71 z 26. júla 1971 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom (22) uznanými skupinami producentov chmeľu a Komisia by mala byť informovaná o spôsoboch platby, ktoré boli použité. Akákoľvek suma, nevyužitá v rámci určitej časovej lehoty, by mala byť vrátená späť. Je potrebné stanoviť spôsob, ktorým bude rozdeľovaná celková suma, ktorá je daná k dispozícii členskému štátu na platby pre uznané skupiny producentov chmeľu;

(82)

opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade s názorom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

PÔSOBNOSŤ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a pôsobnosť

1.   Toto nariadenie stanovuje podrobné pravidlá pre zavedenie nasledujúcich schém podpory ustanovených v hlavách IV a IVa nariadenia (ES) č. 1782/2003:

(a)

prémie za osobitú kvalitu pre tvrdú pšenicu stanovené v hlave IV kapitole 1 tohto nariadenia;

(b)

prémie na bielkovinové plodiny stanovené v hlave IV kapitole 2 tohto nariadenia;

(c)

špecifická platba na plodiny za ryžu stanovená hlave IV kapitole 3 tohto nariadenia;

(d)

platba na plochu na orechy stanovená v hlave IV kapitole 4 tohto nariadenia;

(e)

podpora na energetické plodiny stanovená v hlave IV kapitole 5 tohto nariadenia;

(f)

podpora na škrobové zemiaky stanovená v hlave IV kapitole 6 tohto nariadenia;

(g)

prémie pre mliečne farmy a doplnkové platby stanovené v hlave IV kapitole 7 tohto nariadenia;

(h)

špecifická regionálna podpora na plodiny na ornej pôde stanovená v hlave IV kapitole 8 tohto nariadenia;

(i)

podpora na osivo stanovená v hlave IV kapitole 9 tohto nariadenia;

(j)

platba na plochu na plodiny na ornej pôde stanovená v hlave IV kapitole 10 tohto nariadenia;

(k)

prémie na ovce a kozy stanovené v hlave IV kapitole 11 tohto nariadenia;

(l)

platby za hovädzie a teľacie mäso stanovené v hlave IV kapitole 12 tohto nariadenia;

(m)

podpora na strukoviny stanovená v hlave IV kapitole 13 tohto nariadenia;

(n)

schéma jednotnej platby na plochu ustanovená v článku 143b tohto nariadenia;

(o)

doplnkové národné priame platby stanovené v článku 143c tohto nariadenia;

(p)

podpora na plochu na chmeľ stanovená v hlave IV kapitole 10d tohto nariadenia.

2.   Toto nariadenie stanovuje podrobné pravidlá, čo sa týka využitia pôdy vyňatej z produkcie na výrobu surovín na základe schémy jednotnej platby stanovenej v hlave III nariadenia (ES) č. 1782/2003 a na základe platby na plochu na plodiny na ornej pôde stanovenej v hlave IV kapitole 10 tohto nariadenia.

Článok 2

Podmienky platby

1.   Priame platby uvedené v článku 1(a), (b), (c), (e), (h), (i), (j), (m) a (p) budú poskytnuté iba na plochy, na každý druh plodiny, ktoré boli predmetom žiadosti, o rozlohe aspoň 0,3 hektára, kde každý obrábaný pozemok prekračuje minimálnu rozlohu stanovenú členským štátom v rámci limitu uvedeného v článku 14, odsek 4 nariadenia (ES) č. 796/2004.

V prípade Malty, priame platby uvedené v článku 1(a), (b), (c), (e), (h), (i), (j), (m) a (p) budú poskytnuté na plochy, na každý druh plodiny, ktoré boli predmetom žiadosti, s rozlohou aspoň 0,1 hektára, kde každý obrábaný pozemok prekračuje minimálnu rozlohu stanovenú členským štátom v rámci limitu uvedeného v článku 14, odsek 4 nariadenia (ES) č. 796/2004.

2.   Priama platba uvedená v článku 1(a), (b), (c), (h) a (j) bude poskytnutá iba na plochy úplne osiate a na ktorých boli vykonané všetky formy obvyklého obrábania v súlade s miestnymi štandardmi.

Avšak v prípade prémie za osobitú kvalitu pre tvrdú pšenicu, stanovenej v hlave IV kapitole 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a platby na plodiny na ornej pôde, stanovenej v hlave IV kapitole 10 tohto nariadenia, plodiny pestované na plochách, ktoré sú úplne osiate a ktoré sú obrábané v súlade s miestnymi štandardami, ale ktoré nedosiahli fázu kvitnutia dôsledkom výnimočných poveternostných podmienok uznaných príslušným členským štátom, zostanú oprávnené na podporu za predpokladu, že dané plochy nie sú do tejto fázy rastu používané na žiadne iné účely.

3.   V danom roku nemôže byť predložená viac ako jedna žiadosť o platbu na plochu na základe schémy financovanej podľa článku 1, odsek 2 (b) nariadenia (ES) č. 1258/1999 (23) vzhľadom na každú obrábanú parcelu.

Ale:

(a)

akákoľvek obrábaná parcela, ktorá je vzhľadom na ten istý rok pokrytá žiadosťou o prémie za osobitú kvalitu pre tvrdú pšenicu, stanovené v hlave IV kapitole 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo prémie na bielkovinové plodiny, stanovené v hlave IV kapitole 2 tohto nariadenia, môže byť predmetom žiadosti o platbu na plodiny pestované na ornej pôde, stanovenej v hlave IV kapitole 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

(b)

akákoľvek obrábaná parcela, ktorá je vzhľadom na ten istý rok pokrytá žiadosťou o špecifickú platbu na plodiny pre ryžu, stanovenú v hlave IV kapitole 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo prémie na bielkovinové plodiny, stanovené v Hlave IV Kapitole 2 tohto nariadenia, môže byť predmetom žiadosti o podporu na osivo, stanovenej v hlave IV kapitole 9 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

(c)

akákoľvek obrábaná parcela, ktorá je vzhľadom na ten istý rok pokrytá žiadosťou o podporu pre energetické plodiny, stanovenú v hlave IV kapitole 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003, môže byť predmetom žiadosti o platbu na plodiny pestované na ornej pôde, stanovenej v hlave IV kapitole 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003, bez vplyvu na druhý pododsek článku 90 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo môže byť predmetom žiadosti o špecifickú platbu na plodiny pre ryžu, stanovenej v hlave IV kapitole 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

(d)

akákoľvek obrábaná parcela, ktorá je pokrytá vzhľadom na ten istý rok žiadosťou o platbu na plodiny na ornej pôde, stanovenú v hlave IV kapitole 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003, môže byť predmetom žiadosti o podporu na osivo, stanovenej v hlave IV kapitole 9 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

4.   Pozemok, využívaný na produkciu surovín uvedených v článku 55 (b) a v prvej odrážke článku 107, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo obrábaný na základe podpory pre energetické plodiny, stanovenej v hlave IV kapitole 5 tohto nariadenia, nemôže byť oprávnený na podporu Spoločenstva stanovenú v hlave II kapitole VIII nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 (24), s výnimkou podpory poskytnutej vzhľadom na náklady sadenia rýchlo rastúcich druhov, ako je uvedené v druhom pododseku článku 31, odsek 3 toho nariadenia.

Suroviny uvedené v článku 55 bod b) a 107, odsek 3, prvá odrážka nariadenia (ES) č. 1782/2003, pestované na pôde vyňatej z produkcie a polotovary, finálne výrobky, spoluvýrobky a vedľajšie produkty z nich pochádzajúce, nemôžu byť oprávnené na žiadne financovanie Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu podľa článku 1, odsek 2 bod a) a b) nariadenia (ES) č. 1258/1999.

5.   Na účely prémie na bielkovinové plodiny, stanovenej v hlave IV kapitole 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a platby na plochu pre plodiny na ornej pôde, stanovenej v hlave IV kapitole 10 toho nariadenia, sa pod „sladkým vlčím bôbom“ rozumejú tie odrody vlčieho bôbu, ktoré tvoria semená obsahujúce nie viac ako 5 % horkých semiačok. Obsah horkých semiačok musí byť prepočítaný v súlade s testom uvedeným v prílohe I tohto nariadenia.

Článok 3

Oznámenia

Členské štáty musia oznámiť Komisii, elektronickým prenosom. nasledujúcej údaje:

(a)

najneskôr do 15. septembra príslušného roku: dostupné údaje o výmerách alebo množstvách v prípade prémií pre mliečne farmy a doplnkových platieb stanovených v článkoch 95 a 96 nariadenia (ES) č. 1782/2003, na ktoré bola požiadaná podpora na tento kalendárny rok, ak môže byť prípad rozdelený podľa podzákladných výmer;

(b)

najneskôr do 31. októbra príslušného roku: konečné údaje o plochách alebo množstvách uvedených v bode (a), zohľadnením už vykonaných kontrol;

(c)

najneskôr do 31. júla nasledujúceho roku: konečné údaje týkajúce sa plôch alebo množstiev, pre ktoré podpora už bola v skutočnosti pre daný rok vyplatená, po, ak je to uplatniteľné, odpočte znížení výmery, uvedených v hlave IV kapitole 1 nariadenia (ES) č. 796/2004.

Plochy musia byť vyjadrené v hektároch na dve desatinné miesta. Množstvá musia byť uvedené v tonách na tri desatinné miesta.

Článok 4

Koeficient zníženia

1.   Koeficient zníženia plochy v prípade uvedenom v článkoch 75, 78, odsek 2, 82, 85, 89, odsek 2, 98, 143 a 143b, odsek 7 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo množstiev a objektívne kritériá v prípade uvedenom v článku 95, odsek 4 tohto nariadenia sú stanovené najneskôr do 15. novembra príslušného roku na základe údajov oznámených v súlade s článkom 3(b) tohto nariadenia.

2.   V prípadoch uvedených v článku 75, článku 82, článku 85, článku 95, odsek 4, článku 98, článku 143 a článku 143b, odsek 7 nariadenia (ES) č. 1782/2003, oznámia členské štáty Komisii najneskôr do 1.decembra príslušného roku použitý koeficient zníženia a v prípade uvedenom v článku 95, odsek 4 tohto nariadenia použité objektívne kritériá.

KAPITOLA 2

PRÉMIE ZA OSOBITÚ KVALITU PRE TVRDÚ PŠENICU

Článok 5

Triedenie odrôd

1.   Členské štáty uvedené v článku 74, odsek 1 nariadenia (ES) 1782/2003 stanovia zoznam odrôd tvrdej pšenice, ktoré sú oprávnené na prémie za osobitú kvalitu uvedené v článku 72 tohto nariadenia v súlade s metódou triedenia odrôd stanovenou v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2.   Členské štáty určia, minimálne každé dva roky, aspoň dve reprezentatívne odrody. Reprezentatívne odrody musia byť najviac certifikované odrody tvrdej pšenice.

3.   Členské štáty analyzujú odrody tvrdej pšenice podľa nasledujúcich kvalitatívnych parametrov a priradia každému parametru príslušnú váhu:

(a)

obsah bielkovín (40 %);

(b)

kvalita lepku (30 %);

(c)

koeficient žltosti (20 %);

(d)

merná hmotnosť alebo hmotnosť tisícky zŕn (10 %).

Súčet priemerov kvalitatívnych parametrov uvedených v bodoch (a) až (d) prvého pododseku, vynásobený uvedenou hodnotou v percentách, tvorí index kvality odrôd.

Každý členský štát porovná, v priebehu obdobia minimálne dvoch rokov, indexy kvality odrôd tvrdej pšenice s indexmi kvality reprezentatívnych odrôd na regionálnej úrovni. Odrody, ktoré sú určené na preskúmanie sú tie, ktoré sú registrované v národnom katalógu každého členského štátu, s výnimkou tých odrôd, pre ktoré nie sú dostupné žiadne analytické údaje v posledných troch rokoch, keďže sa už viac nepoužívajú alebo sa necertifikujú.

Na tento účel, na základe priemerného indexu kvality 100 reprezentatívnych odrôd, každý členský štát vypočíta, pre každý z kvalitatívnych parametrov uvedených v bodoch (a) až (d) prvého pododseku, percento, ktoré bude pridelené ostatným odrodám tvrdej pšenice v porovnaní s indexom 100. Iba odrody tvrdej pšenice s indexom rovnakým alebo vyšším ako 98 sú oprávnenie na získanie prémií za osobitú kvalitu pre tvrdú pšenicu.

4.   Členský štát môže vylúčiť zo zoznamu oprávnených odrôd odrody, ktoré majú priemernú mieru straty sklovitosti tvrdej pšenice („mitadinage“) prekračujúcu 27 %.

5.   Odrody, ktoré sú registrované v národnom katalógu iného členského štátu môžu byť tiež preskúmané vzhľadom na ich oprávnenosť.

Článok 6

Analytické metódy

1.   Analytické metódy obsahu bielkovín, mernej hmotnosti a miery straty sklovitosti tvrdej pšenice („mitadinage“) sú tie, ktoré sú stanovené v nariadení Komisie č. 824/2000 (25).

2.   Koeficient žltosti je meraný v súlade s metódou ICC 152 alebo ekvivalentnou uznanou metódou.

3.   Kvalita lepku je meraná v súlade s metódou ICC 158 alebo použitím metódy ICC 151.

Článok 7

Množstvo certifikovaného osiva

Členské štáty stanovia, do 1. októbra roku predchádzajúceho roku, na ktorý sú poskytnuté prémie za osobitú kvalitu pre tvrdú pšenicu, minimálne množstvo osiva, certifikovaného v súlade so smernicou 66/402/EHS (26), ktoré bude použité v súlade s bežnou poľnohospodárskou praxou v príslušnom produkčnej oblasti.

Článok 8

Zverejnenia a oznámenia

1.   Členské štáty zverejnia zoznam vybraných odrôd, ktoré sú oprávnené, na národnej a regionálnej úrovni, na prémie za osobitú kvalitu pre tvrdú pšenicu, najneskôr od 1. októbra pre zimné odrody a najneskôr do 31. decembra pre jarné odrody, v roku predchádzajúcom rok, na ktorý je prémia udelená.

2.   Členské štáty oznámia Komisii, nie neskôr ako jeden mesiac po termínoch uvedených v odseku 1, zoznam uvedený v odseku 1, ako aj, ak bolo zmenené, minimálne množstvo certifikovaného osiva, ktoré bude používané.

Článok 9

Platnosť

1.   Odrody začlenené do zoznamu uvedeného v článku 8, odsek 1 musia byť oprávnené na prémie za osobitú kvalitu pre tvrdú pšenicu na obdobie piatich rokov počínajúc dátumom ich prvého začlenenia do tohto zoznamu.

2.   Oprávnenosť každej odrody môže byť predĺžená na obdobie piatich rokov, na základe výsledkov kvalitatívnej analýzy vykonanej počas druhého a tretieho roku päťročného obdobia oprávnenosti.

Článok 10

Prechodné opatrenia

1.   Členské štáty zverejnia zoznam vybraných odrôd, ktoré sú oprávnené na prémie za osobitú kvalitu pre tvrdú pšenicu vzhľadom na rok 2005, najneskôr do 1. októbra 2004 pre zimné odrody a pre jarné odrody najneskôr do 31. decembra 2004.

2.   Členské štáty vytvoria zoznam uvedený v odseku 1, odstránením zo zoznamu odrôd, ktoré sú registrované v národnom katalógu, odrody, ktoré neboli v rokoch 2003 a 2004 certifikované a tie, ktoré nespĺňajú aspoň dva z nasledujúcich štyroch parametrov:

(a)

minimálny obsah bielkovín 11,5 %;

(b)

minimálna merná hmotnosť 78kg/hl alebo minimálna hmotnosť tisícky zŕn 42 g;

(c)

minimálna miera straty sklovitosti tvrdej pšenice („mitadinage“) 27 %;

(d)

minimálny obsah lepku 10 %.

3.   Zoznamy odrôd, ktoré sú oprávnené na prémie v rokoch 2005 a 2006 môžu zahŕňať odrody, ktoré sú na zozname vybraných odrôd iného členského štátu na základe výsledkov kvalitatívnych analýz vykonaných týmto druhým členským štátom.

KAPITOLA 3

PRÉMIE NA BIELKOVINOVÉ PLODINY

Článok 11

Zmes obilnín a bielkovinových plodín

V regiónoch, v ktorých sú bielkovinové plodiny zvyčajne osiate v zmesi s obilninami, je prémia pre bielkovinové plodiny vyplatená na základe žiadosti žiadateľa za podmienky, že preukáže príslušným orgánom príslušného členského štátu, že v zmesi prevládajú bielkovinové plodiny. Príslušné výmery nemôžu byť oprávnené na špecifickú regionálnu podporu pre plodiny na ornej pôde stanovenú v článku 98 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

KAPITOLA 4

ŠPECIFICKÁ PLATBA PRE PLODINY ZA RYŽU

Článok 12

Dátumy výsevu

Na splnenie požiadaviek na poskytnutie špecifickej platby pre plodiny za ryžu, musí byť deklarovaná plocha osiata najneskôr:

(a)

30. júna predchádzajúceho príslušnú žatvu, pre Španielsko a Portugalsko,

(b)

31. mája pre ostatné produkujúce členské štáty uvedené v článku 80, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Vo Francúzskej Guyane sú však plochy osiate v jednom z dvoch období výsevu, najneskôr do 31. decembra a 30. júna a špecifická platba na plodiny za ryžu bude poskytnutá na základe priemeru osiatych plôch pre každé z dvoch období výsevu.

Článok 13

Koeficient zníženia

Koeficient zníženia špecifickej platby na plodiny za ryžu uvedený v článku 82 nariadenia (ES) č. 1782/2003 je vypočítaný v súlade s prílohou II tohto nariadenia.

Článok 14

Oznámenia

1.   Členské štáty oznámia Komisii, v súlade s článkom 3, tieto informácie:

(a)

najneskôr do 15. septembra:

(i)

zoznam odrôd registrovaných v národnom katalógu, klasifikovaných podľa kritéria vymedzeného v položke 2 prílohy I nariadenia Rady (ES) č. 1785/2003 (27),

(ii)

osiate plochy, na ktoré bola predložená žiadosť o špecifickú platbu na plodiny za ryžu, podľa odrody ryže a základnej výmery a podzákladnej výmery, použitím predlohy uvedenej v prílohe III(A) tohto nariadenia, vrátane prekročení základných výmer a podzákladných výmer;

(b)

najneskôr do 31. októbra, zmeny týkajúce sa osiatych plôch, na ktoré boli predložené žiadosti o špecifickú platbu na plodiny za ryžu, oznámené v súlade s pododsekom (a) a použitím predlohy uvedenej v prílohe III(B);

(c)

najneskôr do 31. júla, informácie týkajúce sa osiatych plôch, na ktoré bola v skutočnosti vyplatená špecifická platba na plodiny za ryžu pre uplynulý marketingový rok, v súlade so spôsobom prepočtu určenom v prílohe II a použitím predlohy stanovenej v prílohe III(C).

2.   Pre Francúzsku Guyanu sú informácie týkajúce sa osiatych plôch oznámené na základe priemeru plôch osiatych počas dvoch období výsevu.

3.   Členské štáty môžu každý rok prehodnotiť rozparcelovanie ich základnej výmery alebo výmer v podzákladných oblastiach a objektívne kritériá, na ktorých je toto rozparcelovanie založené. Tieto informácie oznámia Komisii najneskôr do 15. mája predchádzajúceho príslušný zber.

KAPITOLA 5

PLATBA NA PLOCHU NA ORECHY

Článok 15

Podmienky oprávnenosti na podporu Spoločenstva

1.   Na účely tejto kapitoly sa pod sadom rozumie rovnorodá a súdržná plocha vysadená stromami orechov, ktorá nie je preťatá inými plodinami alebo kultúrami a ktorá je geograficky súvislá. Samostatné stromy alebo jediný rad orechových stromov, vysadených pozdĺž ciest alebo iných plodín, nie sú považované za sad.

Spôsobom výnimky z prvého pododseku, môžu členské štáty povoliť prítomnosť stromov, iných ako orechov, v rámci limitu zodpovedajúceho 10 % počtu stromov stanoveného v odseku 3. Navyše, môžu členské štáty povoliť prítomnosť stromov gaštanu, ak je počet stromov stanovený v odseku 3 zachovaný oprávnenými stromami orechov.

2.   Iba sady produkujúce orechy a spĺňajúce podmienky ustanovené v odsekoch 3 a 4 tohto článku v dátume, ktorý bude stanovený v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 796/2004, budú oprávnené na platbu na plochu stanovenú v článku 83 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

V prípade sadu, v ktorom sú pestované viaceré druhu orechov a ak je podpora diferencovaná v závislosti od produktov, použijú sa podmienky oprávnenosti a stupeň špecifickej podpory pre druh orechov, ktorý je prevládajúci.

3.   Minimálna rozloha záhonu sadu nemôže byť menšia ako plocha povrchu o 0,10 hektára.

Počet stromov orechov na hektár sadu nemôže byť nižší ako:

(i)

125 pre lieskové orechy;

(ii)

50 pre mandle;

(iii)

50 pre vlašské orechy;

(iv)

50 pre pistácie;

(v)

30 pre rohovník.

4.   Členské štáty môžu stanoviť minimálnu rozlohu záhonu a hustotu stromov na vyššej úrovni ako je stanovená v odseku 3 v súlade s objektívnymi kritériami a s cieľom zohľadniť špecifické charakteristiky príslušných oblastí a produkcií.

Článok 16

Podmienky oprávnenosti na národnú pomoc

Článok 15 vzťahuje na národnú pomoc stanovenú v článku 87 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Bez vplyvu na článok 87 nariadenia (ES) č. 1782/2003, môže členský štát zaviesť ďalšie kritéria oprávnenosti, za podmienky, že takéto kritériá sú v súlade s environmentálnymi, poľnohospodárskymi, sociálnymi a hospodárskymi cieľmi schémy pomoci a nevytvárajú diskrimináciu medzi producentmi. Členské štáty zavedú potrebné opatrenia za účelom kontroly rešpektovania kritérií oprávnenosti farmármi.

Článok 17

Oznámenia

1.   Členské štáty oznámia Komisii v každom prípade pred dátumom na podanie žiadosti stanoveným členskými štátmi v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 796/2004 a najneskôr:

(a)

do 31. marca, vyššie úrovne a kritériá uvedené v článku 15, odsek 4 a dodatočné kritériá uvedené v článku 16;

(b)

do 15. mája, ak členský štát diferencuje podporu v súlade s článkom 83, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, úroveň platby na plochu pre produkty a/alebo modifikovanú národnú garantovanú výmeru („NGA“).

2.   Všetky zmeny údajov, ktoré sú oznamované Komisii podľa odseku 1 sa vzťahujú na nasledujúci rok a sú bezprostredne oznámené príslušným členským štátom Komisii, doložené objektívnym kritériom zdôvodňujúcim akúkoľvek takúto zmenu.

Článok 18

Prechodné opatrenia

1.   Členské štáty môžu stanoviť, či a za akých podmienok môžu byť plány na zlepšenie uvedené v článku 86, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 zastavené pred ich normálnym ukončením a príslušné plochy sa stať oprávnenými na základe schémy stanovenej v kapitole 4 hlavy IV tohto nariadenia.

2.   Pri stanovovaní podmienok uvedených v odseku 1, členský štát zaručí, že:

(a)

plán nie je zastavený pred úplnou implementáciou ročného obdobia;

(b)

počiatočné ciele plánu boli dosiahnuté k spokojnosti členského štátu.

KAPITOLA 6

PODPORA NA ŠKROBOVÉ ZEMIAKY

Článok 19

Oprávnenosť

Podpora na škrobové zemiaky stanovená v článku 93 nariadenia (ES) č. 1782/2003 je poskytovaná na zemiaky, ktoré sú predmetom zmluvy o pestovaní, ako je stanovené v článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2236/2003 (28), na základe čistej váhy zemiakov stanovenej jednou z metód opísaných v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 2235/2003 (29) a obsahu škrobu dodaných zemiakov v súlade so mierami uvedenými v prílohe II tohto nariadenia.

Podpora na škrobové zemiaky nebude poskytnutá na zemiaky, ktorých obsah škrobu je nižší ako 13 % s výnimkou, ak sa uplatňuje druhý pododsek článku 5, odsek 3 nariadenia (ES) č. 2236/2003.

Článok 20

Minimálna cena

Podpora na škrobové zemiaky je podmienená požiadavkou predloženia dôkazu, že cena nie nižšia ako tá, ktorá je uvedená v článku 4a nariadenia (ES) č. 1868/94, bola zaplatená vo fáze dodania do závodu v súlade s sadzbami stanovenými v prílohe II nariadenia (ES) č. 2235/2003.

Uplatňuje sa článok 10, odsek 2 nariadenia (ES) č. 2236/2003.

Článok 21

Platba

1.   Bez vplyvu na článok 28 nariadenia (ES) č. 1782/2003, je podpora na škrobové zemiaky vyplatená členským štátom, na území ktorého bol zemiakový škrob vyrobený, farmárovi po dodaní všetkých množstiev v marketingovom roku podnikom vyrábajúcim škrob v priebehu štyroch mesiacov od dátumu, kedy bol poskytnutý dôkaz uvedený v článku 20 tohto nariadenia a boli dodržané podmienky uvedené v článku 19 tohto nariadenia.

2.   Členské štáty môžu poskytnúť preddavky, od 1. decembra marketingového roku, založené na rôznych podieloch množstva škrobových zemiakov dodaných farmárom podniku vyrábajúcemu škrob v danom marketingovom roku. Každá preddavková platba je poskytnutá na množstvo dodaných škrobových zemiakov, pre ktoré bol predložený dôkaz uvedený v článku 20 a boli dodržané podmienky uvedené v článku 19.

3.   Výmenný kurz, ktorý bude použitý na vyjadrenie podpory na škrobové zemiaky v národnej mene je ten, ktorý je uplatniteľný na základe článku 20 nariadenia (ES) č. 2236/2003.

KAPITOLA 7

PRÉMIE PRE MLIEČNE FARMY A DOPLNKOVÁ PLATBA

Článok 22

Prípady nečinnosti

1.   Ak fyzická alebo právnická osoba, vlastniaca jednotlivé referenčné množstvo, nespadá do definície producenta uvedenej v článku 5(c) nariadenia (ES) č. 1788/2003 počas obdobia 12 mesiacov končiaceho 31. marcom príslušného roku, nebudú jej vyplatené na daný rok žiadne prémie pre mliečne farmy a doplnková platba, pokiaľ nepreukáže, pred záverečným termínom na podanie žiadosti a k spokojnosti príslušného orgánu, že produkcia bola naviazaná.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na prípady vyššej moci a v náležite zdôvodnené prípady dočasne ovplyvňujúce výrobnú kapacitu príslušných producentov a uznané príslušným orgánom.

KAPITOLA 8

PODPORA PRE ENERGETICKÉ PLODINY

ODDIEL 1

Definície

Článok 23

Definície

Na účely tejto kapitoly:

(a)

„žiadateľ“ je akýkoľvek farmár obrábajúci plochy uvedené v článku 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003 za účelom získania podpory stanovenej v tomto článku;

(b)

„prvý spracovateľ“ je akýkoľvek užívateľ poľnohospodárskych surovín, ktorý vykoná ich prvé spracovanie s cieľom získania jedného alebo viacerých výrobkov uvedených v druhom odseku článku 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

ODDIEL 2

Zmluva

Článok 24

Použitie surovín

1.   Akékoľvek poľnohospodárske suroviny s výnimkou cukrovej repy môžu byť pestované na plochách pokrytých pomocou stanovenou v článku 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003 za podmienky, že sú v prvom rade určené na použitie pri výrobe energetických výrobkov uvedených v druhom odseku tohto článku.

Ekonomická hodnota energetických výrobkov získaných spracovaním surovín musí byť vyššia ako hodnota všetkých ostatných výrobkov určených na iné použitia a získaných takýmto spracovaním, ako je stanovené metódou hodnotenia uvedenou v článku 39, odsek 3.

2.   Suroviny uvedené v odseku 1 sú predmetom zmluvy v súlade s článkom 90 nariadenia (ES) č. 1782/2003 na základe podmienok stanovených v tomto oddieli.

3.   Žiadatelia dodajú všetky zozbierané suroviny prvému spracovateľovi, ktorý prevezme ich dodávku a zaručí, že v rámci Spoločenstva bude použité ekvivalentné množstvo týchto surovín na výrobu jedného alebo viacerých energetických produktov, ako je uvedené v druhom odseku článku 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Ak prvý spracovateľ používa suroviny skutočne zozbierané na výrobu medziproduktov alebo vedľajších produktov, môže použiť ekvivalentné množstvo týchto medziproduktov alebo vedľajších produktov na výrobu jedného alebo viacerých finálnych produktov, ako je uvedené v prvom pododseku.

V prípade uvedenom v druhom pododseku musí o tom prvý spracovateľ informovať príslušný úrad, ktorému bola zložená záruka. Ak je toto ekvivalentné množstvo použité v inom členskom štáte, ako v tom, kde boli suroviny zozbierané, príslušné úrady príslušných členských štátov sa navzájom informujú o podrobnostiach tejto transakcie.

4.   V súlade s národnými opatreniami upravujúcimi zmluvné vzťahy, môže prvý spracovateľ poveriť tretiu stranu zberom surovín od farmára, ktorý žiada o podporu. Zástupca musí jednať v mene a na účet spracovateľa, ktorý zostáva sám zodpovedný za povinnosti stanovené v tejto kapitole.

Článok 25

Výnimky

1.   Nehľadiac na článok 24, odseky 2 a 3 môžu členské štáty žiadateľom dovoliť:

(a)

použiť krátko rotačné lesné stromy spadajúce pod položku ex 0602 90 41 alebo všetky obilniny alebo olejniny spadajúce pod kódy KN 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 a 1206 00 99 zozbierané:

(i)

ako palivá pre vykurovanie ich poľnohospodárskeho pozemku,

(ii)

na výrobu energie alebo biopalív na poľnohospodárskom pozemku;

(b)

spracovať na bioplyn spadajúci pod kód KN 2711 29 00 na ich poľnohospodárskom pozemku všetky zozbierané suroviny.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 žiadateľ:

(a)

sa zaviaže formou vyhlásenia, namiesto zmluvy uvedenej v článku 26, použiť alebo priamo spracovať suroviny pokryté vyhlásením; na tieto prípady sa uplatňujú mutatis mutandis články 26 až 40.

(b)

odváži všetky zozbierané suroviny úradom alebo podnikom určeným členským štátom a vedie oddelené účtovníctvo pre použité suroviny a produkty a vedľajšie produkty získané ich spracovaním; avšak, v prípade obilnín a olejnín a slamy a, ak bola použitá celá rastlina, môže byť váženie nahradené objemovým meraním surovín.

3.   Členské štáty uplatňujúce odsek 1 zavedú primerané kontrolné opatrenia na zabezpečenie, že suroviny sú priamo použité na poľnohospodárskom pozemku alebo spracované na bioplyn spadajúci pod kód KN 2711 29 00.

4.   Obilniny a olejniny použité v súlade s odsekom 1(a) sú denaturované v súlade s metódou stanovenou členským štátom. Členské štáty môžu povoliť, aby bol namiesto samotných olejnín denaturovaný olej vyrobený spracovaním olejnín v súlade s odsekom 1(a)(ii), za podmienky, že sa táto denaturácia vykoná bezprostredne po spracovaní semien na olej a použitie, na ktoré sú semená určené, je kontrolované.

Článok 26

Zmluva

1.   Pre zdokladovanie svojich žiadostí o pomoc, žiadatelia predložia ich príslušným úradom zmluvy, ktoré uzavreli s prvým spracovateľom.

2.   Žiadatelia zabezpečia, aby v zmluvách bolo uvedené:

(a)

mená a adresy zmluvných strán;

(b)

dĺžka trvania zmluvy;

(c)

druhy všetkých príslušných surovín a výmera vysadená každým druhom;

(d)

všetky podmienky uplatniteľné pre dodávku plánovaných množstiev surovín;

(e)

záväzok plniť ich povinnosti podľa článku 24, odsek 3;

(f)

zamýšľané primárne konečné použitia surovín, každé konečné použitie musí spĺňať podmienky stanovené v článkoch 24, odsek 1 a 39, odsek 3.

3.   Žiadatelia zabezpečia, aby zmluvy boli uzavreté včas tak, aby bolo prvému spracovateľovi umožnené predložiť rovnopis príslušnému úradu žiadateľa v časovej lehote stanovenej v článku 34, odsek 1.

4.   Na účely kontroly, môžu členské štáty požiadať každého žiadateľa o uzavretie jednotlivých zmlúv o dodávke pre každú surovinu.

ODDIEL 3

Zmeny a doplnenia a vypovedanie zmlúv

Článok 27

Zmeny a doplnenia a vypovedanie zmlúv

Ak zmluvné strany zmenia a doplnia alebo vypovedajú zmluvu, po tom, čo žiadateľ predložil žiadosť o pomoc, môže žiadateľ túto žiadosť o pomoc nestiahnuť iba za podmienky, že s cieľom umožnenia nevyhnutných prehliadok, ktoré budú vykonané, informuje príslušný úrad o tejto zmene a doplnení alebo vypovedaní, nie neskôr ako v záverečnom termíne stanovenom príslušným členským štátom pre zmeny a doplnenia žiadosti.

Článok 28

Výnimočné okolnosti

Bez vplyvu na článok 27, ak žiadateľ informuje svoj príslušný úrad, že v dôsledku výnimočných okolností, nebude schopný dodať všetky alebo časť surovín uvedených v zmluve, môže príslušný úrad, po získaní dostatočných dôkazov o týchto výnimočných okolnostiach, dovoliť zmeny a doplnenia zmluvy, ak sa zdajú oprávnené alebo môže dovoliť jej vypovedanie.

Ak je pozemok, na ktorý sa vzťahuje zmluva, zmenšený dôsledkom jeho zmien, alebo ak je zmluva vypovedaná, žiadateľ stratí svoje práva na podporu, uvedenú v tejto kapitole, na plochy vyňaté zo zmluvy.

Článok 29

Zmeny konečného použitia

Bez vplyvu na článok 27 môžu prví spracovatelia zmeniť prvotne zamýšľané konečné použitie surovín, ako je uvedené v článku 26, odsek 2(f), po tom, čo im boli suroviny na základe zmluvy dodané a boli splnené podmienky stanovené v článku 31, odsek 1 a prvom pododseku článku 34, odsek 3.

Zmeny konečného použitia sú urobené v súlade s podmienkami stanovenými v druhom pododseku článku 24, odsek 1 a článku 39, odsek 3.

Prví spracovatelia vopred informujú ich príslušné úrady na účely predpísaných kontrol.

Oddiel 4

Reprezentatívne výnosy a dodávané množstvá

Článok 30

Reprezentatívne výnosy

Každý rok stanovia členské štáty, použitím vhodných postupov, reprezentatívne výnosy, ktoré musia byť dosiahnuté a informujú o nich príslušných žiadateľov.

Článok 31

Množstvá na dodanie

1.   Žiadatelia oznámia celkové množstvo surovín zozbieraných podľa druhov ich príslušným úradom a potvrdia množstvá dodaných surovín a strany, ktorým boli tieto dodávky vykonané.

2.   Skutočné množstvá, ktoré sú dodané žiadateľmi prvým spracovateľom musia minimálne zodpovedať reprezentatívnemu výnosu.

Avšak, v náležite odôvodnených prípadoch, môžu členské štáty akceptovať, vo forme výnimky, množstvo až do 10 % menšie ako reprezentatívny výnos.

Navyše, ak príslušné úrady povolili zmenu a doplnenie alebo vypovedanie zmlúv v súlade s článkom 28, môžu, kde sa to zdá oprávnené, znížiť množstvá, ktoré žiadatelia musia dodať na základe prvého pododseku tohto odseku.

ODDIEL 5

Podmienky platby pomoci

Článok 32

Platba

1.   Pomoc môže byť vyplatená žiadateľom pred spracovaním surovín. Ale takéto platby sú uskutočnené iba, ak boli množstvá surovín, predpísané v tejto kapitole, dodané prvému spracovateľovi a ak:

(a)

bolo urobené vyhlásenie stanovené v článku 31, odsek 1;

(b)

bol predložený rovnopis zmluvy príslušnému úradu prvého spracovateľa v súlade s článkom 34, odsek 1 a boli splnené podmienky stanovené v článku 24, odsek 1;

(c)

príslušný úrad získal dôkaz, že bola zložená celá záruka stanovená v článku 35, odsek 2;

(d)

príslušný úrad zodpovedný za platbu skontroloval, či boli vzhľadom na každú žiadosť splnené podmienky stanovené v článku 26.

2.   V prípade dvojročných plodín, ak sú suroviny zozbierané a tak dodané iba v priebehu druhého roku pestovania, je platba uskutočnená v každom z dvoch rokov nasledujúcich po dni uzavretia zmluvy, ako je uvedené v článku 26, za predpokladu, že príslušné úrady potvrdia, že:

(a)

sú dodržané povinnosti uvedené v odseku 1(b), (c) a (d) tohto článku, počnúc prvým rokom pestovania;

(b)

v druhom roku pestovania, sú splnené povinnosti uvedené v odseku 1(a) tohto článku a sú oznámené údaje uvedené v prvom pododseku článku 34, odsek 3.

Vzhľadom na prvý rok pestovania, môže byť platba uskutočnená iba, ak príslušné úrady získali dôkaz, že bola zložená záruka, stanovená v článku 35, odsek 2. Vzhľadom na druhý rok pestovania, môže byť platba zrealizovaná bez zloženia záruky.

3.   V prípade trvalých alebo viacročných plodín je platba podpory uskutočnená každý rok odo dňa uzavretia zmluvy. Podmienky stanovené v odseku 2 sú uplatnené mutatis mutandis.

ODDIEL 6

Zmluva a povinnosti žiadateľov a prvých spracovateľov

Článok 33

Počet spracovateľov

Energetické produkty môžu byť získané nanajvýš druhým spracovateľom.

Článok 34

Zmluva a povinnosti žiadateľov a prvých spracovateľov

1.   Prví spracovatelia musia uschovať rovnopis zmluvy u ich príslušných úradov podľa časového harmonogramu, ktorý bude vytvorený príslušným členským štátom a nie po záverečnom termíne na predloženie žiadostí o pomoc pre daný rok v príslušnom členskom štáte.

Ak žiadatelia a prví spracovatelia zmenia a doplnia alebo vypovedajú v danom roku zmluvy pred dátumom uvedeným v článku 27, musia prví spracovatelia predložiť rovnopis zmenenej a doplnenej alebo vypovedanej zmluvy ich príslušným úradom, nie neskôr ako v tento termín.

2.   Prví spracovatelia poskytnú ich príslušným úradom náležité informácie o danom spracovateľskom reťazci, najmä, čo sa týka cien a technických koeficientov spracovania, ktoré budú použité na stanovenie množstiev finálnych produktov, ktoré môžu byť získané, ako je uvedené v druhom pododseku článku 40, odsek 1.

3.   Prví spracovatelia, ktorí prevzali suroviny od žiadateľov, informujú ich príslušné úrady o množstvách získaných surovín, uvedením druhov, mena a adresy zmluvnej strany, ktorá suroviny dodala, miesta dodávky a odkazu na zmluvu v časovej lehote, ktorá bude stanovená členskými štátmi, ktorá umožňuje uskutočnenie platieb v lehote určenej v článku 28 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Ak členský štát prvého spracovateľa nie je ten istý ako členský štát, v ktorom boli dopestované suroviny, informujú príslušné úrady prvého spracovateľa príslušný úrad žiadateľa o celkových množstvách dodaných surovín do 40 pracovných dní od získania informácií uvedených v prvom pododseku.

ODDIEL 7

Záruky

Článok 35

Prví spracovatelia

1.   Prví spracovatelia zložia celú zábezpeku, ako je stanovené v odseku 2, ich príslušných úradom do záverečného termínu na podanie žiadostí o platbu na daný rok v príslušnom členskom štáte.

2.   Záruky, ktoré budú zložené vzhľadom na každú surovinu musia byť vypočítané vynásobením súčtu všetkých plôch pokrytých zmluvou podpísanou príslušným prvým spracovateľom a použitých na produkciu tejto suroviny, sadzbou 60 EUR na hektár.

3.   Ak sú zmluvy zmenené a doplnené alebo vypovedané v súlade s článkami 27 alebo 28, je záruka príslušne upravená.

4.   Časť záruky je uvoľnená pre každú suroviny za podmienky, že príslušný úrad príslušného prvého spracovateľa vlastní dôkazy, že dané množstvo surovín bolo spracované v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 26, odsek 2(f), zohľadnením, kde je to potrebné, všetkých zmien podľa článku 29.

Článok 36

Prvoradé a druhoradé požiadavky

1.   Nasledujúce povinnosti tvoria prvoradé požiadavky v zmysle článku 20 nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 (30):

(a)

povinnosť spracovať množstvá surovín, najmä na finálne produkty uvedené v zmluve. Suroviny budú spracované do 31. júla druhého roku nasledujúceho po zbere;

(b)

povinnosť, aby produkty boli sprevádzané kontrolným formulárom T5 v súlade s článkami 37 a 38 tohto nariadenia.

2.   Nasledujúce povinnosti prvých spracovateľov tvoria druhoradé požiadavky v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85:

(a)

povinnosť prevziať dodávku surovín dodanú žiadateľom podľa článku 24, odsek 3 tohto nariadenia;

(b)

povinnosť predložiť rovnopisy zmlúv v súlade s článkom 34, odsek 1 tohto nariadenia;

(c)

povinnosť poskytnúť informácie požadované v súlade s prvým pododsekom článku 34, odsek 3 tohto nariadenia;

(d)

povinnosť zložiť záruku v súlade s článkom 35, odsek 1 tohto nariadenia.

ODDIEL 8

Dokumenty pre predaj, prevod alebo dodávku do druhého členského štátu alebo vývoz

Článok 37

Kontrolný exemplár T5

Ak prvý spracovateľ predá alebo prevedie na druhého spracovateľa v inom členskom štáte medziprodukty, na ktoré sa vzťahuje zmluva, ako je stanovené v článku 26, produkty sú sprevádzané kontrolným exemplárom T5 vystaveným v súlade s nariadením (EHS) č. 2454/93.

V kolónke 104 kontrolného formulára T5 pod hlavičkou „Iné“ je uvedené jedno z nasledujúcich označení:

Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión;

Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 26 nařízení Komise (ES) 1973/2004

Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

To be used for processing or delivery in accordance with Article 26 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 26

À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 26. panta nosacījumiem

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 26 straipsnio nuostatas

A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 26 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

Na spracovanie alebo dodávku v súlade s článkom 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 26 artiklan mukaisesti

Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

Článok 38

Alternatívy kontrolného exempláru T5

Ak nie je kontrolný exemplár T5 vrátený úradu na výstupe orgánu zodpovedného za kontrolu v členskom štáte, v ktorom je prvý spracovateľ etablovaný, do dvoch mesiacov po uplynutí záverečného termínu pre spracovanie surovín, stanoveného v článku 36, odsek 1, v dôsledku okolností, za ktoré prvý spracovateľ nie je zodpovedný, môžu byť akceptované nasledujúce doklady ako alternatívy kontrolného exempláru T5:

(a)

nákupné faktúry za medziprodukty;

(b)

vyhlásenia druhého spracovateľa potvrdzujúce finálne spracovanie surovín na energetické výrobky, ako je uvedené v článku 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

(c)

overené fotokópie účtovných dokladov druhého spracovateľa potvrdzujúce, že spracovanie bolo vykonané.

ODDIEL 9

Kontroly

Článok 39

Vedenie záznamov

1.   Príslušný úrad členského štátu určí záznamy, ktoré musí viesť spracovateľ a ich pravidelnosť ich aktualizácie, ktorá musí byť aspoň mesačná.

Tieto záznamy obsahujú minimálne nasledujúce údaje:

(a)

množstvá rôznych surovín nakúpených na spracovanie;

(b)

množstvá spracovaných surovín a množstvá a druhy finálnych výrobkov, vedľajších produktov a spoluproduktov z nich získaných;

(c)

straty počas spracovania;

(d)

zničené množstvá a dôvody tohto zničenia;

(e)

množstvá a druhy výrobkov predaných alebo prevedených spracovateľom a získané ceny;

(f)

kde je to uplatniteľné, mená a adresy následných spracovateľov.

2.   Príslušný úrad prvého spracovateľa skontrolujú, či predložená zmluva spĺňa podmienky stanovené v článku 24, odsek 1. Ak tieto podmienky nie sú splnené, je informovaný príslušný úrad žiadateľa.

3.   Za účelom výpočtu ekonomickej hodnoty produktov uvedených v článku 24, odsek 1 príslušné úrady, na základe informácií uvedených v článku 34, odsek 2, porovnajú súčty hodnôt všetkých ostatných produktov určených na iné použitie a získaných tým istým spracovateľským postupom. Každá hodnota sa rovná príslušnému množstvu vynásobenému priemernými cenami loco závod zaznamenanými v predchádzajúcich marketingových rokoch. Ak takéto ceny nie sú dostupné, stanoví príslušný úrad príslušné ceny najmä na základe informácií uvedených v článku 34, odsek 2.

Článok 40

Kontroly v priestoroch spracovateľa

1.   Príslušné úrady členských štátov, v ktorých sa uskutočňuje spracovanie, overia dodržiavanie článku 24, odsek 1 v priestoroch minimálne 25 % spracovateľov zriadených na ich území, vybraných na základe analýzy rizík. Takéto kontroly zahŕňajú aspoň:

(a)

porovnanie súčtu hodnôt všetkých energetických produktov so súčtom hodnôt všetkých ostatných produktov určených na iné použitie a získaných tou istou spracovateľskou operáciou;

(b)

analýzu výrobného systému spracovateľa, spočívajúcu vo fyzickej prehliadke a kontrole obchodných dokladov s cieľom preveriť, v prípade spracovateľov, či sa zhodujú dodávky surovín, finálnych výrobkov, spoluproduktov a vedľajších produktov.

Na účely kontrol uvedených v bode (b) prvého pododseku sa príslušné orgány opierajú najmä o technické koeficienty spracovania pre dané suroviny. Ak existujú takéto koeficienty pre vývoz v legislatíve Spoločenstva, sú použité. Ak v legislatíve Spoločenstva neexistujú takéto, ale iné koeficienty, budú tieto použité. Vo všetkých ostatných prípadoch sa inšpekcia musí spoliehať na koeficienty všeobecné prijaté spracovateľským priemyslom.

2.   Pre spracovateľské úkony uvedené v článku 25 sú kontroly vykonané u 10 % žiadateľov vybraných na základe analýzy rizík zohľadňujúcej:

(a)

sumy pomoci;

(b)

počet poľnohospodárskych pozemkov a výmera pokrytá žiadosťou o pomoc;

(c)

vývoj od predchádzajúceho roka;

(d)

zistenia kontrol vykonaných v minulosti;

(e)

ostatné parametre, ktoré budú zadefinované členskými štátmi, založené na reprezentatívnosti predložených vyhlásení.

3.   Ak kontroly uvedené v odseku 2 odhalia nezákonnosti v minimálne 3 % prípadov, vykoná príslušný úrad počas roka dodatočné kontroly a následne zvýši percento farmárov, ktorí budú podrobení prehliadke na mieste v nasledujúcom roku.

4.   Ak bolo stanovené, že niektoré súčasti kontrol, uvedených v odsekoch 1 a 2 môžu byť vykonané na základe vzoriek, zaručí táto vzorka spoľahlivý a reprezentatívny stupeň kontroly.

5.   Každá kontrola na mieste je predmetom správy o kontrole, podpísanej inšpektorom, v ktorej sú uvedené podrobnosti o vykonanej kontrole. Správa obsahuje najmä:

(a)

dátum kontroly;

(b)

prítomné osoby;

(c)

kontrolované obdobie;

(d)

použité kontrolné techniky, vrátane, kde je to uplatniteľné, metód odberu vzoriek;

(e)

výsledky kontroly.

Článok 41

Produkcia konope

Uplatňujú sa ustanovenia týkajúce sa konope uvedené v článku 29 nariadenia Komisie (ES) č. 795/2004 (31) a článku 33 nariadenia (ES) č. 796/2004.

Článok 42

Dodatočné opatrenia a vzájomná pomoc

1.   Členské štáty prijmú všetky ďalšie opatrenia požadované na náležité uplatnenie tejto kapitoly a poskytnú si vzájomnú pomoc potrebnú na účely kontrol vyžadovaných na základe tejto kapitoly. Kde táto kapitola neustanovuje príslušné zníženia a vylúčenia, môžu členské štáty použiť primerané národné sankcie proti účastníkom trhu zapojených do postupu pre poskytnutie pomoci.

2.   Pokiaľ je potrebné alebo ako je vyžadované touto kapitolou, členské štáty si navzájom pomáhajú s cieľom zabezpečenia efektívnych kontrol a pravosti predložených dokumentov a správnosti vymenených údajov, ktoré budú kontrolované.

ODDIEL 10

Vylúčenie z pomoci pre energetické plodiny a hodnotenie

Článok 43

Vylúčenie surovín z pomoci pre energetické plodiny a minimálna obrábaná výmera

1.   Členské štáty môžu vylúčiť akúkoľvek poľnohospodársku surovinu z pomoci pre energetické plodiny, ak takéto suroviny spôsobia problémy z hľadiska kontroly, verejného zdravia, trestného zákona alebo zníženej sadzby finálnych energetických výrobkov.

2.   Pre všetky suroviny uvedené v článku 24 môžu členské štáty stanoviť minimálnu obrábanú výmeru.

Článok 44

Hodnotenie

Pred 15. októbrom nasledujúcim po konci roka, vzhľadom na ktorý je pomoc poskytnutá, zašlú členské štáty všetky údaje potrebné na zhodnotenie pomoci pre energetické plodiny.

Tieto údaje musia obsahovať najmä:

(a)

výmery zodpovedajúce každému druhu suroviny;

(b)

množstvá každého druhu suroviny, finálnych produktov, získaných vedľajších produktov a spoluproduktov, s podrobnými údajmi o druhu použitej suroviny;

(c)

opatrenia prevzaté na základe článku 25;

(d)

suroviny vylúčené z pomoci pre energetické plodiny podľa článku 43, odsek 1 a minimálne obrábané výmery uvedené v článku 43, odsek 2.

KAPITOLA 9

ŠPECIFICKÁ REGIONÁLNA POMOC PRE PLODINY NA ORNEJ PÔDE

Článok 45

Dátum výsevu

Na získania oprávnenia na regionálnu pomoc pre plodiny na ornej pôde, stanovenú v článku 98 nariadenia (ES) č. 1782/2003, musí byť deklarovaná plocha osiata do dátumu, ktorý bude stanovený členskými štátmi, ktorý by nemal byť neskôr ako 15. jún.

KAPITOLA 10

POMOC PRE OSIVO

Článok 46

Certifikované osivá

V prípade uplatnenia článku 99 nariadenia (ES) č. 1782/2003, je poskytnutá pomoc pre produkciu základného a úradne certifikovaného osiva, ako je určené v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES a vyhovujúceho štandardom a podmienkam stanoveným v týchto smerniciach, v súlade s článkami 47 až 50 tohto nariadenia.

Článok 47

Produkcia osiva

1.   Osivo môže byť produkované:

(a)

buď na základe zmluvy o pestovaní uzavretej medzi semenárskym zariadením alebo chovateľom a pestovateľom osiva,

(b)

alebo priamo semenárskym zariadením alebo chovateľom; takáto produkcia musí byť doložená vyhlásením o pestovaní.

2.   Semenárske zariadenia a chovatelia uvedení v odseku 1 sú schvaľovaní alebo registrovaní členskými štátmi. Schválenie alebo registrácia členským štátom sú platné na celom území Spoločenstva.

3.   Semenárske zariadenie alebo chovateľ pestujúci osivo alebo majúci osivo vypestované v inom členskom štáte, ako v tom, v ktorom bolo vykonané schválenie alebo registrácia uvedené v odseku 2, predložia na požiadanie príslušným úradom tohto členského štátu všetky údaje potrebné na kontrolu oprávnenia na pomoc.

Článok 48

Územná oprávnenosť

Každý členský štát poskytne pomoc iba na osivo zozbierané na jeho území počas kalendárneho roka, v ktorom začína marketingový rok, na ktorý bola pomoc stanovená.

Pomoc je poskytnutá všetkým pestovateľom osiva za podmienok, ktoré zaručujú rovnaké zaobchádzanie s príjemcami bez ohľadu na miesto ich usídlenia v rámci Spoločenstva.

Článok 49

Obchodovanie osiva

Pomoc je poskytnutá iba za podmienky, že osivo bolo v skutočnosti predané na osev príjemcom najneskôr do 15. júna roku nasledujúceho po zbere. „Obchodovať“ znamená držbu k dispozícii alebo na sklade, predajné predvádzanie, predaj alebo dodávku inej osobe.

Článok 50

Odrody Cannabis sativa L.

Odrody Cannabis sativa L. oprávnené na pomoc na základe článku 99, odsek 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sú tie, ktoré sú uvedené v prílohe II nariadenia (ES) č. 796/2004.

KAPITOLA 11

PLATBA NA PLOCHU PRE PLODINY NA ORNEJ PÔDE

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa oprávnenosti na platbu na plochu pre plodiny na ornej pôde

Článok 51

Oprávnený pozemok

1.   Na účely kapitoly 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003:

(a)

„trvalé pasienky“ znamenajú „trvalé pasienky“ v zmysle článku 2 bodu (2) nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004;

(b)

„trvalé plodiny“ znamenajú „trvalé plodiny“ v zmysle článku 2 bodu (c) nariadenia Komisie (ES) č. 795/2004.

2.   Na účely prvého odseku článku 108 nariadenia (ES) č. 1782/2003, pôda pod trvalými pasienkami v roku 2003 je:

(a)

pôda deklarovaná farmárom v jeho žiadosti o pomoc na rok 2003 ako pôda pod trvalými pasienkami,

a

(b)

pôda nedeklarovaná farmárom v jeho žiadosti o pomoc na rok 2003, pokiaľ môže byť preukázané, že pôda nebola pod trvalými pasienkami v roku 2003.

3.   Podľa tretieho odseku článku 108 nariadenia (ES) č. 1782/2003, môžu členské štáty upustiť od prvého odseku tohto článku iba na základe nasledujúcich podmienok:

(a)

pri plochách, ktoré podliehajú programu reštrukturalizácie, definovaného ako „zmena štruktúry a/alebo oprávnenej výmery poľnohospodárskeho pozemku nariadená verejnými orgánmi“, členské štáty podniknú opatrenia na zabránenie značného zvýšenia celkovej poľnohospodárskej výmery oprávnenej na platbu na plochu pre plodiny na ornej pôde; toto môže najmä zahŕňať pokladanie predtým oprávnených výmer za neoprávnené ako kompenzačné opatrenie; plochy nanovo deklarované za oprávnené členským štátom v rámci programu reštrukturalizácie nepresiahnu plochu nanovo deklarovanú za neoprávnenú v rámci tohto programu o viac ako 5 %;

(b)

v prípade jednej alebo druhej formy verejnej intervencie, ak výsledkom tejto intervencie je farmár pestujúci plodiny na pôde predtým považovanej za neoprávnenú na platbu na plochu pre plodiny na ornej pôde za účelom pokračovania jeho obvyklej poľnohospodárskej činnosti a daná intervencia znamená, že pozemok pôvodne oprávnený ním byť prestane, členské štáty môžu zvýšiť ich celkovú oprávnenú poľnohospodársku výmeru, buď dočasne alebo trvalo, o viac ako 0,1 % ich celkovej základnej výmery;

(c)

ak je farmár schopný udať náležité a objektívne dôvody na výmenu pôdu neoprávnenej na platbu na plochu pre plodiny na ornej pôde za oprávnenú pôdu na jeho poľnohospodárskom pozemku, členské štáty skontrolujú, či neexistujú oprávnené dôvody na zamietnutie takýchto výmen, najmä z hľadiska environmentálneho rizika a poskytnú dôkaz v návrhu predloženom Komisii, že celková suma oprávnenej pôdy zostáva nezmenená; za žiadnych okolností nemôžu výmeny viesť k zvýšeniu celkovej výmery prípustnej ornej pôdy na poľnohospodárskom pozemku; členské štáty stanovia systém pre predchádzajúce oznámenie a schválenie týchto výmen.

Článok 52

Podmienky platby

Bez vplyvu na článok 2 sú platby na plochu pre plodiny na ornej pôde vyplácané iba na plochy:

(a)

umiestnené v regiónoch klimaticky a poľnohospodársky vhodných na pestovanie plodín na ornej pôde; členské štáty majú právomoc rozhodnúť, že akýkoľvek región nie je vhodný na produkciu určitých plodín na ornej pôde;

(b)

na sú ktorých plodiny udržiavané aspoň po začiatok kvitnutia za podmienok obvyklého pestovania.

Čo sa týka tvrdej pšenice, plodiny sú navyše pestované v súlade s miestnymi štandardmi najmenej do 30. júna, vzhľadom na ktorý je poskytnutá platba, pokiaľ nie je zožatá v plnej zrelosti pred týmto dátumom.

Článok 53

Regionálna suma

1.   Ak sú plochy producenta oprávnené na platbu na plochu pre plodiny na ornej pôde umiestnené vo viac ako v jednom produkčnom regióne, je suma, ktorá buď vyplatená, stanovená podľa umiestnenia každej plochy, ktorá je predmetom jeho žiadosti.

2.   Členské štáty, ktoré pristupujú osobitne ku kukurici v regiónoch, kde je kukurica pestovaná najmä na siláž, sú oprávnené použiť výnos pre kŕmne obilie v tomto regióne na všetky plochy kukurice v daných regiónoch.

ODDIEL 2

Osobitné ustanovenia týkajúce sa niektorých plodín na ornej pôde

Článok 54

Tráva na siláž

1.   Na účely článku 100, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa pod „trávou na siláž“ rozumie plodina pestovaná na plochách osiatych najmä trávnymi porastami a zožatá za zelena aspoň raz v roku s cieľom konzervácie v uzavretom prostredí anaeróbnou fermentáciou.

Plochy registrované na pestovanie trávneho osiva certifikovaného v súlade so smernicou 66/401/EHS počas príslušného marketingového roku nie sú opravené na platby na plochu pre plodiny na ornej pôde.

2.   Ustanovenia tejto kapitoly, s výnimkou podmienky týkajúcej sa kvitnutia v bode (b) prvého odseku článku 52, sa uplatňujú na trávu na siláž.

3.   V členských štátoch, ktoré prijmú opatrenia týkajúce sa špecifickej plochy pre trávu na siláž, ako je uvedené v prílohe IV, budú farmári oprávnení na platbu na plochu vzhľadom na trávnu siláž.

Článok 55

Tvrdá pšenica

1.   Žiadosti o pomoc, čo sa týka doplnkovej a špeciálnej pomoci na tvrdú pšenicu, stanovenú v článku 105 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sú platné iba ak:

(a)

je predložená žiadosť o platbu na plochu, ako je uvedené v článku 101 nariadenia (ES) č. 1782/2003, na rovnaký počet hektárov osiatych tvrdou pšenicou;

(b)

je použité minimálne množstvo osiva certifikovaného v súlade so smernicou 66/402/EHS.

2.   Členské štáty, pred 1. októbrom roka predchádzajúceho roku, na ktorý je poskytnutá pomoc, stanovia a oznámia farmárom minimálne množstvo certifikovaného osiva, ktoré bude použité v súlade s poľnohospodárskou praxou v príslušnom členskom štáte.

Článok 56

Ľan a konope pestované na vlákno

1.   Platba na plochu pre ľan a konope pestované na vlákno podlieha nasledujúcim podmienkam:

(a)

predloženie rovnopisu zmluvy alebo záväzku uvedeného v prvom odseku článku 106 nariadenia (ES) č. 1782/2003 najneskôr do 15. septembra roku, vzhľadom na ktorý je platba poskytnutá alebo v skorší dátum stanovený členským štátom;

(b)

použitie osiva nasledujúcich odrôd:

(i)

pre ľan pestovaný na vlákno, odrody uvedené v prílohe V 15. mája roku, vzhľadom na ktorý je platba poskytnutá;

(ii)

pre konope pestované na vlákno, odrody uvedené v prílohe II nariadenia (ES) č. 796/200415. mája roku, vzhľadom na ktorý je platba poskytnutá a certifikované v súlade so smernicou 2002/57/EHS (32).

2.   Na účely poskytnutia platby na plochu pre konope pestované na vlákno môžu členské štáty stanoviť minimálnu mieru osiatia zlúčiteľnú s najlepšími skúsenosťami pestovania konope.

Článok 57

Dátum výsevu

Spôsobom výnimky z článku 109 nariadenia (ES) č. 1782/2003 môžu členské štáty posunúť konečný termín na siatie najneskôr na 15. jún pre plodiny uvedené v prílohe VIII tohto nariadenia a v oblastiach, ktoré budú určené príslušnými členskými štátmi, umiestnených v regiónoch uvedených v tejto prílohe.

ODDIEL 3

Základné výmery, referenčné výnosy a stropy

Článok 58

Zavlažovaná a nezavlažovaná pôda

1.   Kde plány rajonizácie uvedené v článku 103 nariadenia (ES) č. 1782/2003 stanovujú odlišné výnosy pre zavlažované a nezavlažované pozemky, členské štáty stanovia pravidlá, ktorými sa určí, či plochy sú alebo nie sú v priebehu marketingového roku zavlažované. Musia stanoviť najmä:

(a)

zoznam plodín na ornej pôde, pre ktoré môžu byť poskytnuté platby na plochu v sadzbe stanovenej pre zavlažované výnosy;

(b)

popis zavlažovacieho zariadenia, ktoré farmár musí mať k dispozícii; toto zariadenie musí byť úmerné pre príslušnú plochu a musí umožňovať dodávku vody potrebnej na normálny vývoj rastlín počas ich cyklu rastu;

(c)

príslušné obdobie zavlažovania.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na produkčné regióny „regadío“ v Španielsku alebo iné regióny, kde je zavlažovanie historickým javom súvisiacim s pozemkami a umožňuje im byť odlíšené a uvedené v zozname.

Článok 59

Prekročenie základnej výmery

1.   Na účely stanovenia akéhokoľvek prekročenia regionálnej základnej výmery v súlade s článkom 102 nariadenia (ES) č. 1782/2003, príslušný úrad príslušného členského štátu zohľadní:

(a)

regionálnu základnú výmeru stanovenú v prílohe IV tohto nariadenia;

(b)

súčet plôch zahrnutých v žiadostiach o platbu na plochu, predložených na každú plodinu, vrátane, v prípade uplatnenia článku 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003, zodpovedajúceho povinného vyňatia pôdy z produkcie (set-aside).

Dobrovoľné vyňatie pôdy z produkcie sa týka plôch iných ako zavlažovaných, iných ako osiatych kukuricou a/alebo iných ako osiatych trávou na siláž.

2.   Súčet plôch, na ktoré sú predložené žiadosti o pomoc nezahŕňa plochy alebo ich časti, na ktoré sú predložené žiadosti, ktoré sa administratívnymi kontrolami preukázali za neoprávnené.

Kde je to uplatniteľné, je zohľadnená plocha skutočne zistená počas kontrol na mieste podľa článku 23 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

3.   Plochy osiate plodinami na ornej pôde v súlade s kapitolou 10 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 a používané pre oprávnenie žiadostí o pomoc na základe kapitoly 12 hlavy IV tohto nariadenia sú pripočítané k súčtu plôch pokrytých predloženými žiadosťami, upravenému v súlade s odsekom 2.

4.   Prekročenie základnej výmery je vypočítané v súlade s tabuľkou v prílohe VI.

Článok 60

Prekročenie obmedzenej plochy pre tvrdú pšenicu

1.   Na účely zistenia prekročenia obmedzenej plochy pre tvrdú pšenicu, oprávnenej na doplnok k platbe na plochu, stanovený v článku 105, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, príslušné úrady členských štátov zohľadnia súčet plôch pokrytých žiadosťami o doplnok k platbám na plochu vzhľadom na tvrdú pšenicu, upravený v súlade s článkom 59, odsek 2 tohto nariadenia a, kde je to uplatniteľné, znížený v súlade s článkom 102 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje na účely zistenia akéhokoľvek prekročenia obmedzených plôch oprávnených na špeciálnu pomoc pre tvrdú pšenicu stanovenej v článku 105, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 61

Konečná miera prekročenia výmer a koeficient zníženia

1.   Ak bolo pri plochách uvedených v článkoch 59 a 60 zistené prekročenie, príslušné členské štáty stanovia, najneskôr do 31. októbra príslušného roka, konečnú mieru prekročenia na dve desatinné miesta.

2.   Takto stanovená konečná miera prekročenia je použitá pre výpočet pomerného zníženia oprávnenej plochy pre:

(a)

platbu na plochu pre plodiny na ornej pôde v súlade s článkom 102, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

(b)

doplnok k nej a špeciálnu pomoc pre tvrdú pšenicu v súlade s článkom 105 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a po uplatnení článku 102, odsek 1 uvedeného nariadenia.

Článok 62

Podzákladné výmery

Na účely článku 102, odsek 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003 členské štáty stanovia najneskôr do 15. septembra roku, na ktorý sa požaduje platba, nasledujúce údaje a informujú o tom Komisiu:

(a)

národná základná výmera, ktorá bude prerozdelená;

(b)

kritériá použité členským štátom na vytvorenie podzákladných výmer;

(c)

podzákladné výmery (počet, názov a rozloha);

(d)

podrobné pravidlá pre opatrenia koncentrácie uplatniteľné v prípade prekročenia.

Článok 63

Strop súčtu platieb

Na účely stanovenia prekročenia stropu platieb a zodpovedajúceho koeficientu zníženia stanoveného v článku 102, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, príslušné úrady členských štátov zohľadnia pomerné zníženie oprávnených plôch stanovených v článku 102, odsek 1 a článku 105, odsek 2 toho nariadenia.

ODDIEL 4

Pôda vyňatá z produkcie (set-aside)

Článok 64

Definícia

Na účely článku 107, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, „vyňatie pôdy z produkcie“ znamená nechať ležať úhorom pôdu oprávnenú na platby na plochu podľa článku 108 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 65

Podmienky

1.   Uplatňuje sa článok 32 nariadenia (ES) č. 795/2004.

2.   Spôsobom výnimky z článku 107, odsek 9 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a na roky 2005 a 2006, môže Malta stanoviť požiadavky na minimálnu rozlohu pôdy vyňatej z produkcie na menej ako 0,1 ha rozlohy a širokú 10 metrov.

Článok 66

Regionálna špecifikácia

1.   Žiadosti o pomoc uvedené v hlave II nariadenia (ES) č. 1782/2003 sú analyzované podľa regiónov v súlade s plánom rajonizácie uvedenom v článku 103 tohto nariadenia.

2.   Pre každú žiadosť o platbu na plochu v danom produkčnom regióne má byť zodpovedajúce vyhlásenie o vyňatí pôdy z produkcie týkajúce sa minimálne zodpovedajúceho počtu hektárov v tom istom produkčnom regióne.

3.   Členský štát môže stanoviť výnimku z odseku 2 v súlade s objektívnymi kritériami.

4.   Spôsobom výnimky z odseku 2, môže byť povinné vyňatie pôdy z produkcie zodpovedajúce predloženej žiadosti o platbu na plochu môže byť uskutočnené v celku alebo po častiach:

(a)

v Španielsku, v regiónoch „secano“ v prípade poľnohospodárskych pozemkov situovaných v „secano“ a „regadío“ produkčných regiónoch;

(b)

v ostatných produkčných regiónoch, za podmienky, že pôda na vyňatie z produkcie je umiestnená v produkčných regiónoch susediacimi s tými, v ktorých je situovaná obrábaná pôda.

5.   Ak sa uplatňujú odseky 3 a 4, plocha, ktorá má byť vyňatá z produkcie, je prispôsobená na zohľadnenie rozdielov medzi výnosmi používanými na výpočet platby vzhľadom na pôdu vyňatú z produkcie v príslušných regiónoch. Uplatnenie tohto odseku však nemá viesť k menšiemu počtu hektárov vyňatých z produkcie, ako sa povinne vyžaduje.

Článok 67

Strukovinové plodiny

1.   Na účely uplatnenia druhej odrážky článku 107, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa „strukovinovými plodinami“ rozumejú plochy osiate jedným alebo viacerými druhmi kŕmnych strukovín uvedených v prílohe VII tohto nariadenia. Výsev zmesi s obilninami a/alebo trávnymi porastami je dovolený na základe nasledujúcich podmienok:

(a)

plocha je osiata predovšetkým kŕmnymi strukovinami;

(b)

nemôžu byť zozbierané oddelene.

Ak špecifické regionálne environmentálne normy, stanovené členskými štátmi pre organické plodiny, stanovujú limit pre plochu osiatu kŕmnymi strukovinami, je podmienka týkajúca sa plôch osiatych najmä kŕmnymi strukovinami stanovená v bode (a) splnená, ak je dodržaných aspoň 85 % limitu stanoveného členskými štátmi.

2.   Plochy, na ktorých strukovinové plodiny uvedené v odseku 1, získajú oprávnenie medzi 15. januárom a 31. augustom na základe schémy pomoci stanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1786/2003 (33), nie sú oprávnené na platby na plochu.

Článok 68

Platby na pôdu dobrovoľne vyňatú z produkcie

Na účely článku 107, odsek 6 nariadenia (ES) č. 1782/2003, v prípade uplatnenia článku 66 tohto nariadenia, umožnia členské štáty farmárom vyňať z produkcie minimálne 10 % plochy, na ktorú bola podaná žiadosť o platbu na plochu na plodiny na ornej pôde a ktorá nie je použitá na oprávnenie platby nárokov z vyňatia pôdy z produkcie. Vyššie percento môže byť stanovené členským štátom po zohľadnení špecifických podmienok a zabezpečení dostatočného využívania poľnohospodárskej pôdy.

Základná suma pre dobrovoľné vyňatie pôdy z produkcie je pre marketingový rok 2005/2006 63,00 EUR/t. Ak sú stanovené rozdielne výnosy pre zavlažovanú a nezavlažovanú pôdu, uplatňujú sa platby za dobrovoľné vyňatie pôdy z produkcie na nezavlažovanú pôdu.

Členské štáty uplatnia vhodné opatrenia, zosúladené so špecifickými podmienkami plôch dobrovoľne vyňatých z produkcie s cieľom zabezpečiť, aby boli udržiavané v dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienkach a bolo ochránené životné prostredie.

ODDIEL 5

Oznámenia

Článok 69

Oznámenia

1.   Členské štáty zašlú Komisii informácie uvedené v prílohe IX v štandardizovanom formáte v nej popísanom, za produkčné regióny, základné výmery a krajinu, v súlade s časovým harmonogramom stanoveným v článku 3.

2.   Kde je zistené, že plochy uvedené v článkoch 59 a 60, boli prekročené, príslušný členský štát stanoví konečnú mieru prekročenia bezprostredne a najneskôr do 15. novembra príslušného roka a oznámi ju Komisii najneskôr do 1. decembra príslušného roku. Údaje, použité na výpočet miery, v akej je základná výmera prekročená, sú zasielané použitím formuláru uvedeného v prílohe VI.

3.   Kde je miera prekročenia rozdelená v súlade s článkami 102, odsek 5 a 105, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, oznámi príslušný členský štát Komisii toto rozdelenie najneskôr do 15. novembra.

4.   V prípade uplatnenia článku 63 oznámi príslušný členský štát Komisii definitívny koeficient zníženia najneskôr do 1. decembra príslušného roku.

KAPITOLA 12

PRÉMIE NA OVCE A KOZY

ODDIEL 1

Priame platby

Článok 70

Žiadosti a zachovanie dĺžky chovného obdobia

1.   Okrem požiadaviek na základe integrovaného systému správy a kontroly stanoveného v kapitole 4 hlavy II nariadenia (ES) č. 1782/2003 („integrovaný systém“), uvedie farmár vo svojej žiadosti o prémie na ovce a kozy a doplnkové prémie, či obchoduje alebo nie s ovčím mliekom alebo výrobkami z ovčieho mlieka počas roka, na ktorý prémie požaduje.

2.   Žiadosti o prémie v prospech farmárov majúcich ovce a kozy sú predkladané príslušnému úradu, počas mimoriadnej lehoty, stanovenej príslušným členským štátom, začínajúcej nie skôr ako 1. novembra a končiacej nie neskôr ako 30. apríla, predchádzajúceho respektívne nasledujúceho začiatok roka, pre ktorý boli žiadosti predložené.

Spojené kráľovstvo však môže stanoviť pre Severné Írsko lehotu odlišnú, ako je lehota, ktorá je stanovená pre Veľkú Britániu.

3.   Obdobie uvedené v článku 115, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, počas ktorého sa farmár zaviaže udržiavať na svojom poľnohospodárskom pozemku počet oviec a kôz, na ktorý je požadované prémia („zachovanie dĺžky chovného obdobia“), je 100 dní, začínajúc prvým dňom nasledujúcim po poslednom dni lehoty na podanie žiadostí uvedených v odseku 2.

Článok 71

Oblasti oprávnené na prémie na kozy

Kritériá uvedené v článku 113, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sú splnené v oblastiach uvedených v prílohe X.

Členské štáty však pravidelne kontrolujú, či sú tieto kritériá aj naďalej splnené vo všetkých oblastiach, uvedených v prílohe X, spadajúcich do ich vlastných území. Následne po tomto hodnotení oznámia členské štáty Komisii akúkoľvek potrebu zmeniť prílohu X, pred 31. júlom roku predchádzajúceho rok, na ktorý sa zmeny vzťahujú. V oznámení sú uvedené najmä oblasti alebo časti oblastí, uvedené v prílohe X, ktoré viac nespĺňajú kritériá uvedené v článku 113, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, ako aj oblasti, ktoré tieto kritériá spĺňajú, ale ešte nie sú uvedené v prílohe X. Pri potenciálne nových oblastiach, poskytnú členské štáty Komisii podrobné zdôvodnenie ich návrhu.

Článok 72

Žiadosť o doplnkové prémie a prémie na kozy

1.   Za účelom získania doplnkových prémií alebo prémií na kozy, farmár, ktorého pozemok má minimálne 50 %, ale menej ako 100 % jeho výmery, využitej na poľnohospodárstvo, situovaných v oblastiach uvedených v článku 114, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo v oblastiach uvedených v prílohe X tohto nariadenia, predloží vyhlásenie alebo vyhlásenia uvádzajúce umiestnenie jeho pozemku, v súlade s odsekmi 2 a 3 tohto článku:

2.   Farmár, ktorý je požadovaný predložiť každý rok vyhlásenie o celkovej využívanej poľnohospodárskej výmere jeho pozemku, pri príležitosti žiadosti o pomoc, ako je uvedené v článku 22, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, uvedie v tomto vyhlásení tie parcely, používané na poľnohospodárstvo, ktoré sú umiestnené v oblastiach uvedených v článku 114, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo v oblastiach uvedených v prílohe X tohto nariadenia;

Farmár, ktorý nie je požadovaný predložiť vyhlásenie uvedené v prvom odseku, predloží každý rok špecifické vyhlásenie použijúc, kde je to vhodné, systém pre identifikáciu poľnohospodárskych pozemkov stanovený na základe integrovaného systému.

V tomto špecifickom vyhlásení uvedie umiestnenie všetkých pozemkov, ktoré farmár vlastní, prenajíma alebo používa na základe akejkoľvek dohody, uvedením jeho výmery a podrobných údajov o tých pozemkoch používaných na poľnohospodárstvo, ktoré sú umiestnené v oblastiach uvedených v článku 114, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo v oblastiach uvedených v prílohe X tohto nariadenia. Členské štáty môžu zaviesť osobitné vyhlásenie, ktoré bude začlenené v žiadosti o prémie na samice oviec a kôz. Členské štáty môžu tiež žiadať, aby bolo osobitné vyhlásenie urobené prostredníctvom formuláru „žiadosti o jednotnú platbu“.

3.   Príslušný národný úrad môže žiadať predloženie listu vlastníctva, zmluvy o nájme alebo písomnej dohody medzi farmármi a, kde je to vhodné, potvrdenia od miestneho alebo regionálneho úradu, ktorý dal príslušnému farmárovi k dispozícii pôdu používanú na poľnohospodárske účely. V potvrdení je uvedená výmera pôdy pridelenej producentovi a pozemkov umiestnených v oblastiach uvedených v článku 114, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo v oblastiach uvedených v prílohe X tohto nariadenia.

Článok 73

Farmári vykonávajúci transhumanciu

1.   V žiadostiach o prémie predložených farmármi, ktorých majú registrované sídla ich fariem v jednej z geografických oblastí uvedených v článku 114, odsek 2(b) nariadenia (ES) č. 1782/2003 a ktorí chcú byť oprávnení na doplnkové prémie je uvedené:

(a)

miesto alebo miesta, kde bude vykonaná transhumancia v danom roku;

(b)

obdobie aspoň 90 dní uvedené v článku 114, odsek 2(a) nariadenia (ES) č. 1782/2003 a stanovené pre daný rok.

2.   Žiadosti o prémie, farmárov uvedených v odseku 1, sú doložené dokladmi potvrdzujúcimi, že transhumancia bola skutočne vykonaná, s výnimkou prípadov vyššej moci (force majeure) alebo pôsobenia náležite zdôvodniteľných prírodných okolností pôsobiacich na život stáda, počas dvoch predchádzajúcich rokov a najmä potvrdením miestneho alebo regionálneho úradu v mieste transhumancie dokazujúceho, že táto bola skutočne vykonaná počas aspoň 90 po sebe idúcich dní.

Pri výkone administratívnych kontrol žiadostí, členské štáty overia, či miesto transhumancie uvedené v žiadosti o prémie, je skutočne v oblasti uvedenej v článku 114, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 74

Oprávnenosť

1.   Prémie sú vyplácané farmárom na základe počtu oviec a kôz držaných na ich pozemku po dobu zachovania chovného obdobia uvedenú v článku 70, odsek 3.

2.   Zvieratá, spĺňajúce podmienky stanovené v definíciách uvedených v článku 112 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sú v posledný deň obdobia zachovania chovu považované za oprávnené.

Článok 75

Súpis farmárov obchodujúcich s ovčím mliekom alebo s výrobkami z ovčieho mlieka

Pre každý rok zostavia členské štáty, nie neskôr ako 30-ty deň obdobia zachovania chovu, súpis farmárov obchodujúcich s ovčím mliekom alebo s výrobkami z ovčieho mlieka na základe vyhlásení farmárov uvedených v článku 70, odsek 1.

Pri zostavovaní súpisu, členské štáty zohľadnia výsledky kontrol a všetky ostatné zdroje informácií dostupné príslušnému úradu, najmä informácie získané od spracovateľov alebo distribútorov týkajúce sa obchodovania ovčieho mlieka alebo výrobkov z ovčieho mlieka farmármi.

Článok 76

Oznámenie

1.   Členské štáty oznámia Komisii:

(a)

najneskôr do 31. júla každého roku, informácie týkajúce sa žiadostí o prémie predložené pre daný rok, použitím vzoru v prílohe XI;

(b)

najneskôr do 31. júla každého roku, počet a výšku prémií vyplatených v predchádzajúcom roku, po uplatnení zníženia pomoci stanovenej v článku 120 nariadenia (ES) č. 1782/2003, ak je to vhodné, použitím vzoru v prílohe XII tohto nariadenia;

(c)

najneskôr do 31. októbra každého roku, všetky zmeny v zozname geografických oblastí vykonávajúcich transhumanciu uvedených v článku 114, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a článku 73 tohto nariadenia.

Informácie požadované na základe prvého pododseku sú, na požiadanie, sprístupnené národným orgánom zodpovedným za vytvorenie úradných štatistík sektoru ovčieho a kozieho mäsa.

2.   Ak sa údaje požadované na základe odseku 1 zmenia, najmä v dôsledku kontrol alebo opráv alebo vylepšení predchádzajúcich čísiel, je aktualizácia oznámená Komisii do jedného mesiaca po vykonaní zmeny.

ODDIEL 2

Obmedzenia, rezervy a prevody

Článok 77

Práva získané bezplatne

Okrem náležite zdôvodnených prípadov, ak farmár získal právo na prémie bezplatne z národnej rezervy, nie je oprávnený na prevod jeho práv alebo ich dočasné prenajatie po dobu troch rokov od dátumu získania týchto práv.

Článok 78

Použitie práv

1.   Farmár, vlastniaci práva, ich môže použiť využitím týchto práv pre seba a/alebo prenajatím týchto práv inému farmárovi.

2.   Ak farmár nevyužil minimálne percento jeho práv stanovené v odseku 4, počas každého roka, je nevyužitá časť prevedená do národnej rezervy s výnimkou nasledujúcich prípadov:

(a)

v prípade farmára vlastniaceho maximálne 20 práv na prémie, ak tento farmár nevyužil minimálne percento jeho práv, počas dvoch následných kalendárnych rokov, je prevedená do národnej rezervy iba časť nevyužitá v poslednom kalendárnom roku;

(b)

v prípade farmára zúčastňujúceho sa na extenzifikačnom programe uznanom Komisiou;

(c)

v prípade farmára zúčastňujúceho sa na schéme predčasného odchodu do dôchodku uznanej Komisiou, v ktorej nie je prevod a/alebo dočasné prenajatie práv povinné;

(d)

vo výnimočných a náležite zdôvodnených prípadoch.

3.   Dočasný prenájom je možný iba na celé roky a týka sa aspoň minimálneho počtu zvierat stanoveného v článku 79, odsek 1. Na konci každého obdobia dočasného prenájmu, ktoré nesmie prekročiť tri po sebe idúce roky, farmár, s výnimkou prevodu práv, získa späť pre seba všetky práva na minimálne dva po sebe idúce roky. Ak farmár sám nevyužije aspoň minimálne percento svojich práv stanovených v odseku 4 počas každého z dvoch rokov, členský štát, s výnimkou výnimočných a náležite zdôvodnených prípadov, odoberie a vráti do národnej rezervy časť práv nevyužitých farmárom.

V prípade farmárov zúčastňujúcich sa na schéme predčasného odchodu do dôchodku uznanej Komisiou však členské štáty môžu stanoviť na celú dobu trvania dočasného prenájmu na základe týchto schém ich zvýšenie.

Farmári, ktorí sa zaviažu k účasti na extenzifikačnom programe v súlade s opatrením uvedeným v článku 2, odsek 1(c) nariadenia Rady (EHS) č. 2078/92 (34) alebo extenzifikačnom programe v súlade s článkami 22 a 23 nariadenia (ES) č. 1257/1999, nie sú oprávnení na dočasný prenájom a/alebo prevod práv počas obdobia tejto účasti.Toto opatrenie sa však neuplatňuje v prípadoch, keď program umožňuje prevod a/alebo dočasný prenájom práv farmárov, ktorých účasť na iných opatreniach ako tých, ktoré sú uvedené v tomto pododseku, požaduje nadobudnutie práv.

4.   Minimálne percento využitia práv na prémie je 70 %.

Členské štáty však môžu zvýšiť percento až na 100 %. Vopred informujú Komisiu o percente, ktoré zamýšľajú použiť.

Článok 79

Prevod práv a dočasný prenájom

1.   Členské štáty môžu na základe ich výrobných štruktúr stanoviť minimálny počet práv na prémie, ktoré môžu byť predmetom čiastočného prevodu, nezahŕňajúceho prevod vlastníctva. Toto minimum nemôže prekročiť 10 práv na prémie.

2.   Prevody práv na prémie a dočasný prenájom týchto práv sú platné iba až po ich oznámení príslušným úradom členského štátu farmárom prevádzajúcim a/alebo prenajímajúcim práva a farmárom získavajúcim práva.

Toto oznámenie sa uskutoční v lehote stanovenej členským štátom a nie neskôr ako v deň, v ktorý sa končí lehota žiadosti o prémie v tomto členskom štáte, s výnimkou prípadov, kedy sa prevod uskutoční prostredníctvom dedičského konania. V týchto prípadoch farmár, ktorý získava práva, musí predložiť príslušné právne doklady dokazujúce, že je dedičom zosnulého farmára.

3.   V prípade prevodu bez prevodu vlastníctva, počet práv prevedených bez kompenzácie do národnej rezervy nemôže v žiadnom prípade byť nižší ako jeden.

Článok 80

Zmena jednotlivých stropov

V prípade prevodu alebo dočasného prenájmu práv na prémie, členské štáty stanovia nové jednotlivé stropy a oznámia zainteresovaným farmárom počet práv na prémie, na ktorý sú oprávnení, nie neskôr ako 60 dní po poslednom dni obdobia, v priebehu ktorého producent predložil svoju žiadosť.

Prvý odsek sa nevzťahuje na prípad, kedy sa prevod uskutoční prostredníctvom dedičského konania, ako je uvedené v článku 79, odsek 2.

Článok 81

Farmári, ktorí nevlastnia pôdu, ktorú obrábajú

K farmárom, obhospodarujúcim iba verejne alebo kolektívne vlastnenú pôdu, ktorí sa rozhodnú zastaviť používanie tejto pôdy na pasenie a previesť všetky ich práva na iného farmára, sa pristupuje rovnakým spôsobom, ako k farmárom predávajúcim alebo prevádzajúcim ich pozemky. Vo všetkých ostatných prípadoch sa k týmto farmárom pristupuje rovnakým spôsobom ako k farmárom prevádzajúcim iba ich práva na prémie.

Článok 82

Prevod prostredníctvom národnej rezervy

Ak členské štáty stanovia, že prevod práv má byť uskutočňovaný prostredníctvom národnej rezervy, použijú národné ustanovenia obdobné tým, ktoré sú v tejto kapitole. Navyše, v týchto prípadoch:

(a)

členské štáty môžu stanoviť, že dočasný prenájom má byť vykonaný prostredníctvom národnej rezervy,

(b)

v prípade prevodu práv na prémie alebo dočasného prenájmu podľa bodu (a), prevod na rezervu bude platný až po vykonaní oznámenia príslušným úradom členského štátu farmára prevádzajúceho a/alebo prenajímajúceho práva a prevody z národnej rezervy inému farmárovi nebudú platné pred upovedomením tohto farmára úradmi.

Navyše, národné predpisy uvedené v prvom odseku zabezpečia, že časť práv, na ktoré sa nevzťahuje druhý odsek článku 117, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, musí byť vyrovnaná platbou členského štátu zodpovedajúcou platbe, ktorá by bola vyplynula z priameho prevodu medzi farmármi, zohľadnením najmä trendov produkcie v príslušnom členskom štáte. Táto platba je rovná platbe účtovanej farmárovi, ktorý dostal obdobné práva z národnej rezervy.

Článok 83

Výpočet jednotlivých limitov

Pri počiatočnej kalkulácii a následných úpravách jednotlivých limitov práv na prémie sa používajú iba celé čísla.

Na tento účel sa, ak konečný výsledok aritmetického výpočtu nie je celé číslo, použije najbližšie celé číslo. Ale ak výsledok výpočtu spadá presne medzi dve celé čísla, použije sa vyššie celé číslo.

Článok 84

Oznámenia

1.   Členské štáty informujú Komisiu, najneskôr do 1. marca 2005, o časti prevedených práv na prémie, ktoré majú byť odovzdané do národnej rezervy v súlade s článkom 117, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a, kde je to uplatniteľné, o opatreniach prijatých na základe článku 117, odsek 3 tohto nariadenia a pred 1. januárom každého roka o všetkých ich zmenách.

2.   Použijúc tabuľku uvedenú v prílohách XIII a XIV oznámia členské štáty Komisii najneskôr do 30. apríla každého roka:

(a)

počet práv na prémie vrátených bez kompenzačnej platby do národnej rezervy následne po prevodoch práv bez prevodu vlastníctva v priebehu predchádzajúceho roka,

(b)

počet nevyužitých práv na prémie, ako je uvedené v článku 118, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, prevedených do národnej rezervy v priebehu predchádzajúceho roka,

(c)

počet práv poskytnutých na základe článku 118, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v priebehu predchádzajúceho roka,

(d)

počet práv na prémie udelených farmárom v menej priaznivých oblastiach z národnej rezervy v priebehu predchádzajúceho roka,

(e)

dátumy týkajúce sa lehôt a záverečných termínov súvisiacich s prevodmi práv a žiadosťami o prémie.

ODDIEL 3

Doplnkové platby

Článok 85

Doplnkové platby

Členské štáty uplatňujúce článok 71 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 poskytnú Komisii informácie o ich národných úpravách týkajúcich sa poskytnutia doplnkových platieb stanovených v článku 119 toto nariadenia. Kde je to uplatniteľné, tieto informácie obsahujú najmä:

(a)

čo sa týka platieb na hlavu:

(i)

indikatívne sumy na hlavu a dohody o poskytnutí,

(ii)

indikatívny odhad celkových nákladov a počet príslušných zvierat,

(iii)

špecifické požiadavky na zaťaženie pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka,

(iv)

ostatné informácie o pravidlách uplatnenia,

(b)

čo sa týka platieb na plochu, kde je to potrebné:

(i)

výpočet regionálnych základných výmer,

(ii)

indikatívne sumy na hektár,

(iii)

indikatívny odhad celkových nákladov a počet príslušných hektárov,

(iv)

ostatné informácie o pravidlách uplatnenia,

(c)

podrobné údaje o ostatných schémach, ktoré boli vytvorené pre doplnkové platby.

Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny v ich národnej úprave v lehote jedného mesiaca od dátumu každej takejto zmeny.

ODDIEL 4

Všeobecné ustanovenia

Článok 86

Prevod na národnú menu

Platná udalosť pre výmenný kurz, ktorý bude použitý pre sumu prémií a platby uvedené v článkoch 113, 114 a 119 nariadenia (ES) č. 1782/2003 je začiatok kalendárneho roka, na ktorý je prémia alebo platba poskytnutá.

Výmenný kurz, ktorý bude uplatnený, je priemerom výmenných kurzov použitých v mesiaci december predchádzajúcom dátumu udalosti, vypočítaný pomerným dielom. Je stanovený Komisiou v mesiaci nasledujúcom po dátume udalosti.

KAPITOLA 13

PLATBY ZA HOVÄDZIE A TEĽACIE MÄSO

ODDIEL 1

Špeciálne prémie

(Článok 123 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Článok 87

Žiadosti

1.   Okrem požiadaviek na základe integrovaného systému každá žiadosť o priame platby uvedené v článku 22 nariadenia (ES) č. 1782/2003 obsahuje:

(a)

rozpis počtu zvierat podľa vekových kategórií;

(b)

odvolávku na preukazy alebo administratívne doklady sprevádzajúce zvieratá, ktoré sú predmetom žiadosti.

2.   Žiadosti môžu byť predložené iba na zvieratá, ktoré sú na začiatku obdobia zachovania chovu uvedeného v článku 90:

(a)

v prípade býkov, nie mladšie ako sedem mesiacov;

(b)

v prípade volov:

(i)

nie mladšie ako sedem mesiacov a nie staršie ako 19 mesiacov v prípade prvej vekovej kategórie;

(ii)

aspoň 20-mesačné v prípade druhej vekovej kategórie.

Článok 88

Poskytnutie prémie

Zvieratá, ktoré nie sú oprávnené na špeciálne prémie, buď na základe žiadosti o pomerné zníženie stanovené v článku 123, odsek 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo žiadosti o prémie za zaťaženie plochy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami, stanovenej v článku 131 tohto nariadenia, nemôžu byť viac predmetom žiadosti pre rovnakú vekovú kategóriu a je považované, že boli predmetom platby prémie.

Článok 89

Preukazy a administratívne doklady

1.   Ak, na základe podmienok stanovených v článku 6 nariadenia (ES) č. 1760/2000, preukaz nie je dostupný, bude nahradený národným administratívnym dokladom, ako je stanovené v článku 123, odsek 3(b) nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2.   Príslušné úrady členského štátu zabezpečia, aby bolo preukazmi alebo administratívnymi dokladmi zaručené, že je poskytnutá iba jedna prémia na zviera a na vekovú kategóriu. Členské štáty si na tento účel, v prípade potreby, navzájom pomáhajú.

3.   Členské štáty môžu stanoviť, aby národný administratívny doklad uvedený v odseku 1 mal formu:

(a)

dokladu sprevádzajúceho každé jednotlivé zviera,

(b)

komplexného zoznamu, udržiavaného farmárom, obsahujúceho všetky údaje požadované pre administratívny doklad, za podmienky, že príslušné zvieratá zostanú, od dátumu, kedy bola podaná prvá žiadosť, u toho istého farmára až dokiaľ nie sú umiestnené na trh s cieľom porážky,

(c)

komplexného zoznamu, udržiavaného ústrednými orgánmi, obsahujúceho všetky údaje požadované pre administratívny doklad, za podmienky, že členský štát alebo región členského štátu využijúc túto možnosť vykoná kontroly na mieste všetkých zvierat pokrytých žiadosťou, kontroly pohybov týchto zvierat a umiestni na každé skontrolované zviera odlišovaní znak, na ktorý požiada farmára o povolenie,

(d)

komplexného zoznamu, udržiavaného ústrednými orgánmi, obsahujúceho všetky údaje požadované pre administratívny doklad, za podmienky, že členský štát prevezme opatrenia potrebné na zabezpečenie, že prémie nie sú pre rovnakú vekovú kategóriu poskytnuté dvakrát a poskytne informácie týkajúce sa stavu prémií na každé zviera bezprostredne po žiadosti.

4.   Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť jednu alebo viacero možností stanovených v odseku 3 o tom informujú Komisiu v stanovenom čase a zašlú jej príslušné implementačné ustanovenia.

Na účely bodu (c) odseku 3, Veľká Británia a samostatne Severné Írsko sú považované za regióny členského štátu.

Článok 90

Zachovanie dĺžky chovného obdobia

Dĺžka zachovania obdobia chovu, uvedená v článku 123, odsek 3 (a) nariadenia (ES) č. 1782/2003, je dva mesiace, začínajúca dňom nasledujúcim po dni predloženia žiadosti.

Členské štáty však môžu stanoviť, že farmár môže určiť iné počiatočné dátumy za podmienky, že nezačnú viac ako dva mesiace nasledujúce po dni podania žiadosti.

Článok 91

Regionálne stropy

1.   Ak uplatnenie pomerného zníženia stanoveného v článku 123, odsek 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 udáva počet oprávnených zvierat, ktorý je nižší ako celé číslo, budú poskytnuté vzhľadom na desatinné časti zodpovedajúci časti jednotnej sumy prémie. Na tento účel je zohľadnené iba prvé desatinné miesto.

2.   Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť rozdielne regióny v zmysle článku 122(a) nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo zmeniť existujúce regióny v rámci ich územia, informujú Komisiu o ich rozhodnutí pred 1. januárom daného roku, uvedúc definíciu regiónu a stanovený strop. Akákoľvek následná zmena bude oznámená Komisii pred 1. januárom daného roku.

Článok 92

Obmedzenia počtu zvierat na poľnohospodársky pozemok

1.   Ak sa členské štáty rozhodnú zmeniť limit 90 hláv dobytku na pozemok a vekovú kategóriu, uvedený v článku 123, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, alebo z neho upustiť, informujú Komisiu pred 1. januárom príslušného kalendárneho roku.

Ak navyše členské štáty stanovia minimálny počet zvierat na pozemok, pod ktorým sa neuplatňuje pomerné zníženie, informujú Komisiu pred 1. januárom príslušného kalendárneho roku.

2.   Akékoľvek následné zmeny uplatnenia odseku 1 sú oznámené Komisii pred 1. januárom príslušného roka.

Článok 93

Poskytnutie v čase porážky

1.   Členské štáty môžu poskytnúť špeciálne prémie v čase porážky takto:

(a)

v prípade býkov, pre jednotlivé vekové kategórie,

(b)

v prípade volov, pre prvú alebo druhú vekovú kategóriu alebo kombináciou poskytnutia prémií pre dve vekové kategórie.

2.   Členské štáty, ktoré sa rozhodnú poskytnúť špeciálnu prémiu v čase porážky v súlade s odsekom 1 zabezpečia, aby prémia bola tiež poskytnutá, ak sú oprávnené zvieratá odoslané do iného členského štátu alebo vyvezené do tretej krajiny.

3.   Ak sa členské štáty rozhodnú poskytnúť špeciálnu prémiu v čase porážky v súlade s odsekom 1, uplatnia mutatis mutandis na poskytnutie prémií tento oddiel a článok 120 a článok 121, odseky 1 a 2.

4.   Okrem údajov uvedených v článku 121, odsek 1, v žiadosti o pomoc je uvedené, či je zviera býk alebo vôl a je sprevádzané dokladom obsahujúcim podrobné údaje požadované na účely článku 89, odsek 2. Tento doklad je na základe voľby členského štátu jedným z nasledujúcich:

(a)

preukaz alebo kópia preukazu, ak je použitý typ tvorený viacerými kópiami;

(b)

kópia preukazu, kde je typ použitého preukazu tvorený iba jednou kópiou, ktorá musí byť vrátená príslušnému úradu na účely článku 6 nariadenia (ES) č. 1760/2000; v takom prípade členský štát urobí kroky na zabezpečenie, aby informácie obsiahnuté v kópii zodpovedali originálu,

(c)

národný administratívny doklad, ak preukaz nie je dostupný, na základe podmienok stanovených v článku 6 nariadenia (ES) č. 1760/2000.

Členské štáty môžu pozastaviť uplatnenie národného administratívneho dokladu. V takom prípade prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby prémie neboli poskytnuté dvakrát pre tú istú vekovú kategóriu zvierat, ktoré boli predmetom obchodu vo vnútri Spoločenstva.

Ak počítačová databáza, stanovená v článku 3 (b) nariadenia (ES) č. 1760/2000 obsahuje, k spokojnosti členského štátu, informácie potrebné na zabezpečenie, aby bola poskytnutá iba jedna prémia na každé zviera a každú vekovú kategóriu, žiadosť o pomoc nemusí byť doplnená dokladom uvedeným v prvom pododseku tohto odseku.

Spôsobom výnimky z prvého pododseku tohto odseku, ak členské štáty uplatnia možnosť uvedenú v prvom pododseku článku 121, odsek 2, prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby farmár mohol určiť zvieratá, na ktoré požaduje špeciálne prémie.

5.   V prípade býkov, je v doklad o porážke uvedená váha porazeného zvieraťa.

6.   Ak je zviera zasielané, je dôkaz o zaslaní zabezpečený prostredníctvom vyhlásenia zasielateľa uvedením členského štátu určenia zvieraťa.

V takomto prípade, žiadosti o pomoc obsahujú:

(a)

názov a adresu zasielateľa (alebo ekvivalentný kód),

(b)

identifikačné číslo zvieraťa,

(c)

prehlásenie, že zviera nie je mladšie ako deväť mesiacov.

Žiadosti o pomoc sú podané pred tým, ako zviera opustí územie príslušného členského štátu a dôkaz o zaslaní je predložený v rámci troch mesiacov od dátumu, kedy zvieratá opustia územie príslušného členského štátu.

Článok 94

Podrobnosti systému grantov

1.   Výnimkou z článku 90 sú prémie vyplatené farmárom, ktorí držali zvieratá počas minimálneho obdobia zachovania chovu dvoch mesiacov končiaceho menej ako jeden mesiac pred dátumom porážky alebo zásielky alebo končiaceho menej ako dva mesiace pred dátumom vývozu.

V prípade volov podlieha vyplatenie prémie nasledujúcim pravidlám:

(a)

prémie na prvú kategóriu sú vyplatené, iba ak farmár držal zviera počas obdobia nie kratšieho ako dva mesiace v období, kedy zviera nebolo mladšie ako sedem mesiacov a kedy bolo mladšie ako 22 mesiacov,

(b)

prémie na druhú vekovú kategóriu môžu byť vyplatené, iba ak farmár držal zviera nie mladšie ako 20 mesiacov po dobu nie kratšiu ako dva mesiace,

(c)

prémie na dve vekové kategórie môžu byť vyplatené, iba ak farmár držal zviera po dobu nie kratšiu ako štyri po sebe idúce mesiace v súlade s požiadavkami na vek stanovenými v bodoch (a) a (b),

(d)

prémie na druhú vekovú kategóriu môžu byť vyplatené, iba ak zviera bolo odoslané z iného členského štátu, keď dosiahlo 19 mesiacov.

2.   V súvislosti s výpočtom zaťaženia pôdy s produkciou krmovín dobytčími jednotkami, stanovenom v článku 131 nariadenia (ES) č. 1782/2003, je každé zviera, ktoré je predmetom kombinovanej žiadosti na dve vekové kategórie, zarátané dvakrát.

3.   Váha porazeného dobytka je stanovená na základe porazeného zvieraťa v zmysle článku 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1208/81 (35).

Ak sa prezentácia porazeného dobytka odlišuje od definície, použijú sa opravné faktory stanovené v prílohe nariadenia Komisie (EHS) č. 563/82 (36).

Ak sa porážka uskutoční na bitúnku, ktorý nepodlieha uplatneniu triediacej stupnice Spoločenstva pre porazený dospelý hovädzí dobytok, môžu členské štáty povoliť váhu, ktorá bude stanovená na základe živej váhy porazeného zvieraťa. V týchto prípadoch je váha porazeného zvieraťa považovaná za rovnakú alebo vyššiu ako 185 kilogramov, ak živá váha porazeného zvieraťa bola rovná alebo vyššia ako 340 kilogramov.

Článok 95

Oznámenie

Členské štáty oznámia Komisii pred začiatkom príslušného kalendárneho roku ich rozhodnutie alebo všetky zmeny týkajúce sa uplatnenia článku 93 a príslušných postupov.

ODDIEL 2

Prémie za zníženie sezónnosti

(Článok 124 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Článok 96

Žiadosť o prémie

Komisia rozhodne, najneskôr do 1. septembra každého kalendárneho roka, v ktorých členských štátoch môžu byť poskytované prémie za zníženie sezónnosti pre nasledujúci kalendárny rok.

Členské štáty informujú Komisiu, najneskôr do 1. januára kalendárneho roku, na ktorý sú prémie poskytované, či sa rozhodli uplatniť článok 124, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 97

Nárok na prémie

1.   Prémie za zníženie sezónnosti môžu byť poskytnuté iba na volov, ktorí už dostali špeciálne prémie alebo sú považovaní, že dostali špeciálne prémie podľa článku 88, v členskom štáte uplatňujúcom prémie za zníženie sezónnosti a ktoré sú porazené v členskom štáte uplatňujúcom prémie za zníženie sezónnosti.

2.   Prémie za zníženie sezónnosti môžu byť udelené iba farmárovi, ktorý ako posledný vlastnil zviera pred porážkou.

Článok 98

Žiadosti

1.   Farmár predloží žiadosť príslušnému úradu členského štátu, na území ktorého je umiestnený jeho pozemok.

2.   Žiadosť je zostavená v súlade s článkami 93, odsek 4 a 121, uplatnenými mutatis mutandis.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na overenie, či boli poskytnuté špeciálne prémie a vykonajú pravidelné, neohlásené kontroly správnosti certifikátov stanovených v článku 121.

ODDIEL 3

Prémie za dojčiace kravy

(Články 125 až 129 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Článok 99

Kravy patriace do plemien na mäso

Na účely článkov 122 (d) a 129, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, kravy patriace do plemien hovädzieho dobytka uvedených v prílohe XV tohto nariadenia, nie sú považované za kravy patriace do plemien na mäso.

Článok 100

Maximálne jednotlivé referenčné množstvo

1.   Ak sa členské štáty rozhodnú zmeniť maximálne jednotlivé referenčné množstvo 120 000 kilogramov uvedené v článku 125, odsek 2 (b) nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo upustiť od neho, informujú Komisiu pred 1. januárom príslušného kalendárneho roka.

2.   Všetky následné zmeny v uplatnení odseku 1 budú oznámené Komisii pred 1. januárom príslušného roka.

Článok 101

Zachovanie dĺžky chovného obdobia

Šesťmesačné obdobie zachovania chovu stanovené v článku 125, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 začína dňom nasledujúcim po dni, kedy bola predložená žiadosť.

Článok 102

Žiadosti

1.   Bez vplyvu na požiadavky v rámci integrovaného systému, ak je žiadosť podaná na prémie podľa článku 125, odsek 2 (b) nariadenia (ES) č. 1782/2003, žiadosť o priame platby stanovené v článku 22 nariadenie (ES) č. 1782/2003 obsahuje:

(a)

vyhlásenie uvádzajúce jednotlivé referenčné množstvo mlieka, ktoré má producent k dispozícii 31. marca predchádzajúceho začiatku 12-mesačného obdobia uplatnenia schémy dodatočného poplatku, začínajúceho v príslušnom kalendárnom roku; ak je toto množstvo neznáme v deň, v ktorý je žiadosť predložená, bude oznámené príslušným úradom pri najbližšej príležitosti.

(b)

záväzok farmára nezvýšiť jeho jednotlivé referenčné množstvo nad množstevný limit stanovený v článku 125, odsek 2 (b) nariadenia (ES) č. 1782/2003 počas 12-mesačného obdobia začínajúceho dňom, v ktorý bola predložená žiadosť.

Bod (b) sa neuplatňuje, ak členský štát zrušil množstevný limit.

2.   Žiadosti sú predkladané v rámci súhrnného obdobia šiestich mesiacov v priebehu kalendárneho roka, ktoré bude stanovené členským štátom.

Členské štáty môžu v rámci tohto súhrnného obdobia stanoviť samostatné lehoty na predkladanie žiadostí.

Článok 103

Priemerný výnos mlieka

Priemerný výnos mlieka je vypočítaný na základe priemerných výnosov uvedených v prílohe XVI. Na výpočet však môžu členské štáty použiť doklad nimi uznaný, dosvedčujúci priemerný výnos farmárovho stáda dojníc.

Článok 104

Doplnkové národné prémie

1.   Doplnkové národné prémie za dojčiace kravy, ako je stanovené v článku 125, odsek 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003, môžu byť poskytnuté iba farmárovi, ktorý v tom istom kalendárnom roku získa prémie za dojčiace kravy.

Doplnkové národné prémie za dojčiace kravy sú poskytnuté iba v rámci limitu na počet zvierat oprávnených na prémie za dojčiace kraby, ak je to vhodné po uplatnení pomerného zníženia stanoveného v druhom pododseku článku 129, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2.   Členské štáty môžu stanoviť dodatočné podmienky pre poskytnutie doplnkových prémií za dojčiace kravy. Informujú o nich Komisiu v dostatočnom čase pred vstupom podmienok do platnosti.

3.   Komisia rozhodne najneskôr do 1. septembra každého kalendárneho roku, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky stanovené v treťom pododseku článku 125, odsek 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 105

Jednotlivé stropy

Členské štáty stanovia jednotlivé stropy na farmára v súlade s článkom 126, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 106

Oznámenia

1.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 1. marca 2005 všetky zmeny postupov používaných na zavedenie zníženia jednotlivých stropov v súlade s článkom 126, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2.   Členské štáty oznámia Komisii:

(a)

najneskôr do 1. marca 2005 všetky zmeny spôsobov výpočtu zníženia stanovených v druhom pododseku článku 127, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

(b)

pred 1. januárom každého roka, kde je to uplatniteľné, všetky úpravy opatrení prevzatých na základe článku 127, odsek 2 (a) tohto nariadenia.

3.   Použitím tabuľky uvedenej v časti 3 prílohy XVIII, členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 1. marca, predbežne a najneskôr do 31. júla, definitívne, pre každý rok:

(a)

počet práv na prémie vrátených bez kompenzačnej platby do národnej rezervy po prevodoch práv bez prevodov vlastníctva v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku;

(b)

počet nevyužitých práv na prémie, ako je uvedené v článku 109, odsek 2 prevedených do národnej rezervy v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka;

(c)

počet práv poskytnutých na základe článku 128, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka.

Článok 107

Práva získané bezplatne

Okrem náležite odôvodnených prípadov, ak farmár získal právo na prémie bezplatne z národnej rezervy, nie je oprávnený na prevod jeho práv a/alebo ich dočasné prenajatie po dobu troch nasledujúcich kalendárnych rokov.

Článok 108

Použitie práv

1.   Farmár, vlastniaci práva, ich môže použiť využitím týchto práv pre seba a/alebo prenajatím týchto práv inému producentovi.

2.   Ak farmár nevyužil aspoň minimálne percento svojich práv, stanovených v súlade s odsekom 4, v priebehu každého kalendárneho roka, je nevyužitá časť prevedená do národnej rezervy, s výnimkou:

v prípade farmára vlastniaceho maximálne sedem práv na prémie, ak tento farmár nevyužil minimálne percento svojich práv, stanovených v súlade s odsekom 4, počas každého z dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokov, je časť nevyužitá počas posledného kalendárneho roka prevedená do národnej rezervy;

v prípade farmára zúčastňujúceho sa na extenzifikačnom programe uznanom Komisiou;

v prípade farmára zúčastňujúceho sa na schéme predčasného odchodu do dôchodku uznanej Komisiou, v ktorej nie sú prevod a/alebo dočasné prenajatie práv povinné;

alebo

vo výnimočných a náležite zdôvodnených prípadoch.

3.   Dočasný prenájom je iba možný iba na celé kalendárne roky a týka sa aspoň minimálneho počtu zvierat stanoveného v článku 109, odsek 1. Na konci každého obdobia dočasného prenájmu, ktoré nesmie prekročiť tri po sebe idúce roky, farmár, s výnimkou prevodu práv, získa späť všetky jeho práva na minimálne dva po sebe idúce roky. Ak farmár sám nevyužije aspoň minimálne percento svojich práv, stanovených v súlade s odsekom 4, v priebehu každého z dvoch rokov, členský štát s výnimkou výnimočných a náležite odôvodnených prípadov odoberie a vráti do národnej rezervy časť práv nevyužitých farmárom.

Avšak, v prípade farmárov zúčastňujúcich sa na schéme predčasného odchodu do dôchodku uznanej Komisiou, členské štáty môžu stanoviť, na celú dobu trvania dočasného prenájmu na základe týchto schém, ich zvýšenie.

Farmári, ktorí sa zaviažu participovať na extenzifikačnom programe v súlade s opatrením uvedeným v článku 2, odsek 1 (c) nariadenia Rady (EHS) č. 2078/92 (37) alebo extenzifikačnom programe v súlade s článkami 22 a 23 nariadenia (ES) č. 1257/1999 (38), nie sú oprávnení na dočasný prenájom a/alebo prevod práv počas obdobia tejto účasti. Toto opatrenie sa však neuplatňuje v prípadoch, ak program umožňuje prevod a/alebo dočasný prenájom práv farmárov, ktorých účasť na iných opatreniach ako tých, ktoré sú uvedené v tomto pododseku, vyžaduje nadobudnutie práv.

4.   Minimálne percento využitia práv na prémie je 70 %. Členské štáty však môžu zvýšiť toto percento až na 100 %.

Členské štáty vopred informujú Komisiu o percente, ktoré zamýšľajú použiť alebo o akejkoľvek jeho zmene.

Článok 109

Prevod práv a dočasný prenájom

1.   Členské štáty môžu stanoviť, na základe ich výrobných štruktúr, minimálny počet práv na prémie, ktoré môžu byť predmetom čiastočného prevodu, nezahŕňajúceho prevod vlastníctva. Toto minimum nemôže prekročiť päť práv na prémie.

2.   Prevody práv na prémie a dočasný prenájom týchto práv sú platné až po ich súčasnom oznámení príslušným úradom členského štátu farmárom prevádzajúcim a/alebo prenajímajúcim práva a farmárom získavajúcim práva.

Toto oznámenie sa uskutoční v lehote stanovenej členským štátom a nie neskôr ako v deň, v ktorý končí lehota žiadosti o prémie v tomto členskom štáte, okrem tých prípadov, kedy sa prevod uskutoční prostredníctvom dedičského konania. V tomto prípade farmár, ktorý získava práva, musí predložiť príslušné právne doklady na dokázanie, že je dedičom zosnulého farmára.

Článok 110

Zmena jednotlivých stropov

V prípade prevodov alebo dočasného prenájmu práv na prémie, členské štáty stanovia nové jednotlivé stropy a oznámia zainteresovaným farmárom počet práv na prémie, na ktorý sú oprávnení, nie neskôr ako 60 dní po poslednom dni obdobia, v priebehu ktorého producent predložil svoju žiadosť.

Prvý odsek sa nevzťahuje na prípad, kedy sa prevod uskutoční prostredníctvom dedičského konania.

Článok 111

Pestovatelia, ktorú nevlastnia pôdu, ktorú obrábajú

K farmárom, obhospodarujúcim iba verejne alebo kolektívne vlastnenú pôdu, ktorí sa rozhodnú zastaviť obrábanie tejto pôdy a previesť všetky ich práva na iného farmára, sa pristupuje rovnakým spôsobom ako k farmárom predávajúcim alebo prevádzajúcimi ich vlastníctva. Vo všetkých ostatných prípadoch sa k týmto farmárom pristupuje rovnakým spôsobom ako k farmárom prevádzajúcim iba ich práva na prémie.

Článok 112

Prevod prostredníctvom národnej rezervy

Ak členské štáty stanovia, že prevod práv bez prevodu vlastníctva má byť uskutočňovaný prostredníctvom národnej rezervy v súlade s článkom 127, odsek 2 (b) nariadenia (ES) č. 1782/2003, uplatnia národné ustanovenia obdobné tým, ktoré sú uvedené v článkoch 109 až 111. Navyše v tomto prípade:

členské štáty môžu stanoviť, že dočasný prenájom má byť vykonávaný prostredníctvom národnej rezervy,

ak sú práva na prémie prevedené alebo dočasne prenajaté v prípadoch, kedy sa uplatňuje prvá odrážka, prevody na rezervu nebudú platnými pokiaľ nebolo vykonané oznámenie príslušným úradom členského štátu farmára prevádzajúceho a/alebo prenajímajúceho práva a prevody z národnej rezervy inému farmárovi nebudú platné pred upovedomením tohto farmára týmito úradmi.

Navyše, tieto predpisy musia zabezpečiť, že platba bude vykonaná členským štátom na časť práv inú, ako časť práv uvedených v druhom odseku článku 127, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, zodpovedajúca tej platbe, ktorá by bola vyplynula z priameho prevodu medzi farmármi, zohľadneným najmä trendov produkcie v príslušnom členskom štáte. Táto platba sa rovná platbe, ktorá bude požadovaná od farmára, ktorý dostal obdobné práva z národnej rezervy.

Článok 113

Čiastkové práva

1.   Ak sa výpočtami, ktoré sa vykonajú podľa článkov 105 až 112, dosiahnu čísla, ktoré nie sú celé čísla, bude sa brať do úvahy iba prvé desatinné miesto.

2.   Ak uplatnenie ustanovení tohto oddielu vyústi do čiastkových práv na prémie, buď pre farmárov alebo národnú rezervu, sú tieto čiastkové práva pripočítané.

3.   Ak farmár vlastní čiastkové právo, toto čiastkové právo udelí nárok iba na zodpovedajúcu časť jednotkovej sumy prémií a, kde je to uplatniteľné, doplnkovej národnej prémie uvedenej v článku 104 a extenzifikačnej platby uvedenej v článku 118.

Článok 114

Špeciálna schéma pre jalovice

1.   Členské štáty, ktoré chcú využiť možnosť uvedenú v článku 129, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 informujú o tom Komisiu a súčasne oznámia Komisii príslušné údaje umožňujúce stanoviť, či sú splnené podmienky stanovené v článku 129, odsek 1 tohto nariadenia.

Príslušné členské štáty tiež oznámia, kde je to uplatniteľné, špecifický strop, ktorý stanovili.

Komisia rozhodne, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky stanovené v článku 129, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Rozhodnutia platné v čase vstupu do platnosti tohto nariadenia sa aj naďalej uplatňujú.

2.   Členské štáty spĺňajúce podmienky stanovené v článku 129, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 oznámia Komisii pred 1. januárom príslušného roku všetky zmeny špecifických národných stropov, ktoré stanovili.

3.   Členské štáty uplatňujúce špeciálnu schému stanovia kritériá, ktorými sa zabezpečí, že prémie sú vyplatené farmárom, ktorých stádo jalovíc je určené na doplnenie stád kráv. Tieto kritériá môžu zahŕňať najmä vekové obmedzenie a/alebo požiadavky na plemeno. Členské štáty informujú Komisiu pred 1. januárom príslušného roku o prijatých kritériách. Všetky následné zmeny sú oznámené Komisii pred 1. januárom príslušného roku.

4.   Ak uplatnenie pomerného zníženia uvedeného v druhom pododseku článku 129, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 udá počet oprávnených zvierat, ktorý je nižší ako celé číslo, sú poskytnuté vzhľadom na desatinnú časť zodpovedajúcu podielu jednotkovej sumy prémií a, kde je uplatniteľné, doplnkových národných prémií uvedených v článku 104 a extenzifikačných platieb uvedených v článku 118. Na tento účel sa berie do úvahy iba prvé desatinné miesto.

5.   V členských štátoch uplatňujúcich špeciálnu schému, požiadavky stanovené v článku 125, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 týkajúce sa minimálneho počtu zvierat, ktoré sú držané, musia byť splnené celkove buď dojčiacimi kravami, ak farmár podal žiadosť na dojčiace kravy alebo jalovice, ak farmár podal žiadosť na jalovice.

6.   Ustanovenia článkov 105 až 113 sa v rámci tejto špeciálnej schémy neuplatňujú.

Článok 115

Zaokrúhlenie počtu zvierat

Ak výpočtom maximálneho počtu jalovíc, ako percenta stanoveného v druhom pododseku článku 125, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 je výsledok, ktorý nie je celým číslom, je tento počet zaokrúhlený nadol na najbližšie celé číslo, ak je menší ako 0,5 a nahor na najbližšie celé číslo, ak je 0,5 a viac.

ODDIEL 4

Ustanovenia spoločné pre špeciálne prémie a prémie na dojčiace kravy

Pododdiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 116

Žiadosti o špeciálne prémie a prémie za dojčiace kravy

1.   Členské štáty môžu z administratívnych dôvodov stanoviť, že žiadosti o pomoc o priame platby uvedené v článku 22 nariadenia (ES) č. 1782/2003, čo sa týka špeciálnych prémií a prémií za dojčiace kravy, sú predložené na minimálny počet zvierat, za predpokladu, že tento nepresiahne tri.

2.   Bez vplyvu na články 102, odsek 2 a 118c, odsek 2 môžu členské štáty stanoviť lehoty a termíny na predkladanie žiadostí a počet žiadostí, ktoré môžu farmári predložiť na schému prémií a kalendárny rok.

Článok 117

Zaťaženie pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka

1.   Pre každého farmára, ktorý na ten istý kalendárny rok, predloží žiadosť o priame platby uvedené v článku 22 nariadenia (ES) č. 1782/2003 na špeciálne prémie alebo prémie za dojčiace kravy, stanovia príslušné úrady počet jednotiek dobytka zodpovedajúci počtu zvierat, na ktoré môžu byť poskytnuté špeciálne prémie alebo prémie za dojčiace kravy, zohľadnením plochy krmovín na jeho pozemku.

2.   Pri stanovení zaťaženia pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytku uvedenom v článku 131 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa uplatňuje nasledujúci postup:

(a)

zohľadní sa jednotlivé referenčné množstvo mlieka, ktoré má farmár k dispozícii 31. marca predchádzajúceho začiatku lehoty 12-tich mesiacov uplatňovania schémy dodatočných poplatkov, začínajúcej v príslušnom kalendárnom roku,

(b)

počet dojníc potrebný na produkciu referenčného množstva je vypočítaný v súlade s článkom 103 tohto nariadenia.

3.   Pri stanovení počtu zvierat oprávnených na prémie:

(a)

počet hektárov stanovený v súlade s pravidlami predpísanými v integrovanom systéme je vynásobený zaťažením pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka uvedeným v článku 131 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

(b)

počet jednotiek dobytka zodpovedajúci počtu dojníc potrebných na produkciu referenčného množstva mlieka, ktoré má farmár k dispozícii, je odpočítaný od takto dosiahnutého počtu.

(c)

počet jednotiek dobytka zodpovedajúci počtu oviec a/alebo kôz, na ktoré je predložená žiadosť o prémie, je odpočítaný od takto dosiahnutého počtu.

Výsledné číslo takto dosiahnuté zodpovedá maximálnemu počtu jednotiek dobytka, na ktorý môžu byť poskytnuté špeciálne prémie a prémie za dojčiace kravy.

4.   Členské štáty informujú každého farmára o zaťažení pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka pre neho stanovenom a výsledný počet jednotiek dobytka, na ktorý môžu byť poskytnuté prémie.

Pododdiel 2

Schéma extenzifikačnej platby

(Článok 132 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Článok 118

Účasť na schéme extenzifikačnej platby

1.   Na získanie oprávnenia na extenzifikačnú platbu, farmári uvedú v žiadosti o priame platby uvedené v článku 22 nariadenia (ES) č. 1782/2003, že sa chcú zúčastňovať na schéme extenzifikačnej platby.

2.   Zvieratá, ktoré sú považované, že dostali špeciálne prémie v zmysle článku 88, nie sú oprávnené na extenzifikačnú platbu.

Článok 118a

Stanovenie zaťaženia pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka pomocou sčítania

1.   Za účelom kontroly, že celkové množstvo zvierat vypočítané v súlade s článkom 132, odsek 3 (a) nariadenia (ES) č. 1782/2003 spĺňa požiadavky na zaťaženie pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka, stanovené v článku 132, odsek 2 tohto nariadenia, členské štáty stanovia každý rok päť dátumov na sčítania zvierat a informuje o nich Komisiu.

Okrem tých prípadov, kedy sa členské štáty rozhodnú, že termíny sčítania môžu byť akýkoľvek deň v roku, majú byť dátumy sčítania rozdelené náhodne takým spôsobom, ktorý je reprezentačný pre celý rok, menený každoročne a každý dátum sčítania je stanovený na základe skúseností a oznámený farmárovi najskôr dva týždne po tom, ako bol stanovený.

2.   V deň sčítania sú zvieratá sčítané v súlade s jednou z nasledujúcich metód, podľa výberu členského štátu:

(a)

členské štáty môžu požiadať každého farmára o vyhlásenie, na základe registra jeho farmy, pred dátumom, ktorý je stanovený členským štátom, počtu jednotiek dobytka alebo počtu zvierat každej z dvoch kategórií hovädzieho dobytka, uvedených v prevodnej tabuľke stanovenej v článku 131, odsek 2 (a) nariadenia (ES) č. 1782/2003,

(b)

členské štáty môžu použiť počítačovú databázu, uvedenú v článku 3 (b) nariadenia (ES) č. 1760/2000, na stanovenie počtu jednotiek dobytka za podmienky, že táto databáza poskytuje, k spokojnosti príslušného členského štátu, adekvátne záruky, čo sa týka správnosti obsiahnutých údajov na účely schémy extenzifikačnej platby.

3.   Počet jednotiek dobytka použitý na zistenie, či farmár spĺňa požiadavky na zaťaženie pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka, stanovené v článku 132, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 je aritmetickým priemerom počtov jednotiek dobytka spočítaných v deň sčítania a počtu jednotiek dobytka zodpovedajúcich ovciam a kozám, na ktoré boli predložené žiadosti o prémie na ten istý kalendárny rok.

Ak však členské štáty rozhodnú, že dátumy sčítania môžu byť akýkoľvek deň v roku, môžu stanoviť, že počty uvedené v odseku 2 (a) a (b) sú vypočítané pomerným dielom na obdobie, počas ktorého sú zvieratá prítomné na poľnohospodárskom pozemku.

4.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na uplatnenie článku 29 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v prípade farmárov, ktorí prostredníctvom abnormálne nízkych podielov dobytka v priebehu časti roka, umelo vytvárajú podmienky požadované v článku 132 tohto nariadenia.

Článok 118b

Zjednodušené stanovenie zaťaženia pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka

1.   Spôsobom výnimky z článku 118a, môžu členské štáty dať farmárom možnosť výberu zjednodušenej schémy pre výpočet zaťaženia pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka.

V tomto prípade farmár uvedie v žiadosti o pomoc:

(a)

vyhlásenie, že každý deň spĺňal maximálne zaťaženie pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka, stanovené v článku 132 nariadenia (ES) č. 1782/2003 až do dňa jeho žiadosti o pomoc,

(b)

záväzok spĺňať každý deň zaťaženie pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka v období medzi dňom jeho žiadosti o pomoc a nasledujúcim 31. decembrom.

Ak príslušný členský štát zvolil uplatnenie druhého pododseku článku 132, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, uvedie farmár vo svojej žiadosti, ktoré z dvoch maximálnych zaťažení pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka sleduje. Farmár môže zmeniť túto voľbu pred oznámením kontroly na mieste počtu jeho zvierat.

Farmár môže oznámiť príslušnému úradu zrušenie záväzku uvedeného v bode (b) druhého pododseku pred oznámením kontroly na mieste počtu jeho zvierat. V takom prípade nie je oprávnený na extenzifikačnú platbu.

Vyhlásenie a záväzok, stanovené v druhom pododseku, podliehajú kontrole a trestným predpisom stanoveným na základe integrovaného systému.

2.   Ak členské štáty zvolia uplatnenie alebo prestanú uplatňovať možnosť stanovenú v druhom pododseku článku 132, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, informujú Komisiu o ich rozhodnutí pred 1. januárom príslušného kalendárneho roku.

Článok 118c

Farmári v horských oblastiach

1.   Členské štáty, ktoré chcú využiť možnosť stanovenú v článku 132, odsek 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 informujú o tom Komisiu a zároveň oznámia Komisii príslušné údaje umožňujúce stanoviť, či sú splnené podmienky uvedené v tomto článku.

Na účely článku 132, odsek 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa pod ’farmárom v horských oblastiach’ rozumie buď:

(a)

farmár, ktorého farma je situovaná v horskej oblasti,

(b)

farmár, ktorého aspoň 50 % plochy s produkciou krmovín je umiestnených v horskej oblasti.

Komisia rozhodne, ktoré členské štáty spĺňajú podmienky stanovené v článku 132, odsek 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Rozhodnutia platné v čase vstupu do platnosti tohto nariadenia sa naďalej uplatňujú.

2.   Bez vplyvu na článok 118, odsek 1, farmári, ktorí chcú získať oprávnenie na extenzifikačnú platbu na základe odseku 1 tohto článku uvedú v žiadosti o pomoc, že žiadajú o extenzifikačnú platbu. Farmári držia po dobu aspoň šesť po sebe idúcich mesiacov, začínajúcu dňom, kedy bola podaná žiadosť uvedená v článku 118, počet dojníc rovný minimálne počtu dojníc, na ktoré bola požadovaná extenzifikačná platba. Toto šesťmesačné obdobie zachovania chovu začína dňom nasledujúcim po dni, kedy bola podaná žiadosť.

Žiadosti sú predkladané v rámci súhrnného obdobia šiestich mesiacov v priebehu kalendárneho roka, ktoré bude stanovené členským štátom.

Členské štáty môžu v rámci súhrnného obdobia stanoviť oddelené obdobia na predkladanie žiadostí.

Článok 118d

Maximálny počet dojníc oprávnených na platbu

Počet dojníc, na ktorý je farmárovi poskytnutá extenzifikačná platba nemôže prekročiť tieto dva údaje:

(a)

počet dojníc potrebných na produkciu jednotlivého referenčného množstva mlieka, ktoré má farmár k dispozícii 31. marca predchádzajúceho začiatku 12-mesačnej lehoty uplatnenia schémy dodatočných poplatkov začínajúcej v príslušnom kalendárnom roku; tento počet kráv je vypočítaný použitím priemerného výnosu mlieka uvedeného v prílohe XVI,

(b)

celkový počet kráv na poľnohospodárskom pozemku, stanovený v súlade s článkom 118a, bez počtu dojčiacich kráv zodpovedajúcemu jednotlivému stropu.

Článok 119

Všeobecné ustanovenia

1.   Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek zmeny definície ’pozemku na pasienky’, použitej na účely článku 132, odsek 3 (c) nariadenia (ES) č. 1782/2003, pred 1. januárom príslušného roku.

2.   Na účely výpočtu zaťaženia pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka podľa tohto pododdielu sa zohľadňujú iba prvé dve desatinné miesta.

3.   V prípade, že príslušné veterinárne úrady rozhodnú, že žiadne zviera namôže opustiť produkčnú jednotku s výnimkou účelov porážky, počet jednotiek dobytka vedených na poľnohospodárskom pozemku je vynásobený koeficientom 0,8 na účely uplatnenia tohto pododdielu.

Toto opatrenie je obmedzené na dobu, viac ako 20 dní, v rámci ktorej sa uplatňuje rozhodnutie uvedené v prvom pododseku, za podmienky, že farmár informoval príslušný úrad, písomne do 10 pracovných dní od rozhodnutia, o prítomnosti príslušných zvierat a prijal všetky opatrenia potrebné na zabránenie a/alebo obmedzenie výskytu epidémie medzi zvieratami.

ODDIEL 5

Prémie za porážku

(Článok 130 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Článok 120

Členské štáty môžu stanoviť, že za účelom získania oprávnenia na prémie za porážku pre daný kalendárny rok, každý farmár pred alebo súčasne pri podaní prvej žiadosti na daný kalendárny rok, predloží vyhlásenie o účasti.

Ak však farmár neurobí žiadne zmeny vyhlásenia o účasti, môže členský štát akceptovať predchádzajúce vyhlásenie za platné.

Článok 121

Žiadosti

1.   Žiadosti o pomoc obsahujú údaje potrebné na vyplatenie prémií za porážku, najmä dátum narodenia zvieraťa v prípade zvierat narodených po 1. januári 1998.

Žiadosti o pomoc sú predkladané v lehote, ktorá bude stanovená členským štátom, ktorá nemôže presiahnuť šesť mesiacov po porážke zvieraťa alebo, ak je zviera vyvezené, po dni kedy opustilo colné územie Spoločenstva a skončí nie neskôr ako koncom februára nasledujúceho roku, s výnimkou výnimočných prípadov, ktoré budú rozhodnuté príslušným členským štátom, kedy sú zvieratá expedované alebo vyvezené. Bez vplyvu na tento časový limit, členské štáty môžu stanoviť lehoty a termíny na predkladanie žiadostí o pomoc a môžu stanoviť počet žiadostí, ktoré môže každý farmár podať na kalendárny rok.

Členské štáty môžu povoliť žiadosti, ktoré budú predložené prostredníctvom osoby inej ako farmár. V týchto prípadoch žiadosť nesie meno a adresu farmára, ktorý je zodpovedný za získanie oprávnenia na prémie za porážku.

Okrem požiadaviek, zavedených ako súčasť integrovaného systému, každá žiadosť obsahuje:

(a)

v prípadoch, kedy je poskytnutie vykonané v čase porážky, osvedčenie bitúnku alebo iný doklad vystavený alebo podpísaný bitúnkom, obsahujúci minimálne tie isté údaje, v ktorom je uvedené:

(i)

meno a adresa bitúnku (alebo príslušný kód),

(ii)

dátum porážky a identifikačné a porážkové čísla zvieraťa,

(iii)

v prípade teliat, váhu porazeného zvieraťa, ak sa uplatňuje článok 122, odsek 4,

(b)

v prípadoch, kedy je zviera vyvezené do tretej krajiny:

(i)

meno a adresa vývozcu (alebo príslušný kód),

(ii)

identifikačné číslo zvieraťa,

(iii)

vývozné vyhlásenie, v ktorom je uvedený vek zvieraťa pri zvieratách narodených po 1. januári 1998 a v prípade teliat, ak sa uplatňuje článok 122, odsek 4, živú váhu, ktorá nesmie prekročiť 300 kilogramov,

(iv)

dôkaz, že zviera opustilo colné územie Spoločenstva, preukázaný rovnakým spôsobom ako pri vývoznej náhrade.

Členské štáty môžu stanoviť, že údaje uvedené v bodoch (a) a (b) štvrtého pododseku budú zasielané prostredníctvom osoby alebo osôb schválených členským štátom, ktoré môžu používať informačné technológie.

Členské štáty vykonajú pravidelné, neoznámené kontroly správnosti certifikátov alebo vystavených dokladov a, kde je to vhodné, údajov uvedených vo štvrtom pododseku.

2.   Spôsobom výnimky z odseku 1 môžu členské štáty stanoviť, že údaje o porážke zvierat, vložené do počítačových databáz, uvedených v článku 3(b) nariadenia (ES) č. 1760/2000, zaslané príslušnému úradu bitúnkami, sú považované za žiadosti o prémie za porážku v mene farmárov, za podmienky, že tieto databázy poskytujú, k spokojnosti členského štátu, primerané záruky, čo sa týka správnosti údajov v nich obsiahnutých na účely schémy prémie za porážku a, kde je o uplatniteľné, platby špeciálnej prémie na porážku a/alebo doplnkovej platby, ak sú tieto vyplácané pri porážke a/alebo prémií za zníženie sezónnosti.

Členské štáty však môžu stanoviť, že žiadosti sa musia predkladať. V takom prípade môžu určiť druh informácií, ktoré sú priložené k žiadosti.

Členské štáty, ktoré zvolili uplatnenie tohto odseku informujú Komisiu o každej následnej zmene pred tým, ako je zavedená.

Členské štáty zabezpečia, že údaje sprístupnené platobnej agentúre obsahujú všetky informácie potrebné na vyplatenie prémie za porážku, najmä:

(a)

druhy a počty zvierat, ako je uvedené v článku 130, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 porazených v príslušnom roku,

(b)

informácie týkajúce sa súladu s vekovými limitmi a váhy porazených zvierat uvedených v tomto článku a s obdobím zachovania chovu uvedeným v článku 123 tohto nariadenia,

(c)

kde je to upatnitelné, údaje potrebné na vyplatenie špeciálnej prémie v čase porážky a/alebo doplnkových platieb, ak sú tieto vyplácané pri porážke a/alebo prémie za zníženie sezónnosti.

3.   Pre zvieratá, ktoré sú predmetom obchodu vo vnútri Spoločenstva po zachovaní dĺžky chovného obdobia, uvedeného v článku 123, aj v prípade, že členský štát, v ktorom bola porážka vykonaná, zvolil uplatnenie výnimky stanovenej v odseku 2 tohto článku, bitúnok vystaví doklad uvedený v bode (a) štvrtého pododseku odseku 1 tohto článku.

Ak sú však ich systémy prenosu dát kompatibilné, môžu sa dva členské štáty dohodnúť na používaní systému opísaného v odseku 2.

Členské štáty si navzájom pomáhajú pri zabezpečení účinných kontrol pravosti predložených dokladov a/alebo správnosti vymenených údajov. Na tento účel členský štát, v ktorom je uskutočnená platba, zasiela pravidelne členskému štátu, v ktorom sa uskutoční porážka, prehľad, rozdelený podľa bitúnkov, certifikátov bitúnkov (alebo namiesto nich informácie) získané od tohto členského štátu.

Článok 122

Váha a prezentácia porazeného dobytka

1.   Na účely článku 130, odsek 1 (b) nariadenia (ES) č. 1782/2003 je porazený hovädzí dobytok prezentovaný po stiahnutí z kože, vybraní vnútorností a vykrvácaní, bez hlavy alebo nôh, ale s pečeňou, obličkami a obličkovým tukom.

2.   Váha, ktorá bude vzatá do úvahy je váha porazeného zvieraťa po zamrazení alebo teplá váha porazeného zvieraťa zistená čo najskôr po porážke, znížená o 2 %.

3.   Ak sú porazené zvieratá prezentované bez pečene, obličiek a/alebo obličkového tuku, ich váha je zvýšená o:

(a)

3,5 kilogramov na pečeň,

(b)

0,5 kilogramu na obličky,

(c)

3,5 kilogramu na obličkový tuk.

4.   Členské štáty môžu stanoviť, že ak teľa je mladšie ako šesť mesiacov v čase porážky alebo vývozu, sú požiadavky na váhu uvedené v článku 130, odsek 1 (b) nariadenia (ES) č. 1782/2003 pokladané za splnené.

Ak váha porazeného zvieraťa nemôže byť stanovená bitúnkom, je požiadavka na váhu uvedená v článku 130, odsek 1 (b) nariadenia (ES) č. 1782/2003, považovaná za splnenú, ak živá váha neprekročila 300 kilogramov.

Článok 123

Príjemca prémií

1.   Prémie za porážku sú vyplatené farmárovi, ktorý vlastnil zviera po dobu zachovania chovu dvoch mesiacov končiacu menej ako jeden mesiac pred porážkou alebo končiacu menej ako dva mesiace pred vývozom.

2.   V prípade teliat porazených pre dosiahnutím veku troch mesiacov je dĺžka zachovania obdobia chovu jeden mesiac.

Článok 124

Národné stropy

1.   Národné stropy uvedené v článku 130, odseky 1 a 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sú stanovené v prílohe XVII tohto nariadenia.

2.   Ak uplatnenie pomerného zníženia stanoveného v článku 130, odsek 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 udá počet oprávnených zvierat, ktorý je nižší ako celé číslo, sú udelené vzhľadom na desatinnú časť zodpovedajúceho podielu jednotkovej sumy prémie za porážku. Na tento účel sa zohľadňuje iba prvé desatinné miesto.

ODDIEL 6

Doplnkové platby

(Články 133 až 136 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Článok 125

Národné úpravy

Podrobné údaje o národných úpravách uvedených v článku 137 nariadenia (ES) č. 1782/2003 zahŕňajú:

(1)

Pre platby na hlavu, ak sú uplatniteľné:

(a)

indikatívne sumy na hlavu pre každú kategóriu zvierat a úpravy ich poskytovania,

(b)

indikatívny odhad celkových nákladov pre každú kategóriu zvierat, uvedením, či sú platby vykonané v forme doplnku k prémii za porážku a počtu príslušných zvierat,

(c)

špecifické požiadavky na zaťaženie pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka, s výnimkou v prípadoch platieb formou doplnku k prémiám za porážku,

(d)

limit na hlavu na samčí hovädzí dobytok na poľnohospodársky pozemok, kde je to uplatniteľné,

(e)

ostatné informácie o pravidlách uplatnenia.

Kategórie zvierat uvedené v bodoch (a) a (b) sú býky, voly, dojčiace kravy, dojnice, jalovice oprávnené na prémie za dojčiace kravy a ostatné jalovice alebo akékoľvek podskupiny zvierat stanovené členským štátom a začlenené do týchto kategórií,

(2)

Pre platby na plochu, ak je potrebné:

(a)

výpočet regionálnej základnej výmery,

(b)

indikatívne sumy na hektár,

(c)

indikatívny odhad celkových nákladov a počet príslušných hektárov,

(d)

ostatné informácie o pravidlách uplatnenia.

ODDIEL 7

Všeobecné ustanovenia

Článok 126

Platba preddavkov

1.   V súlade s článkom 28, odsek 3 (b) nariadenia (ES) č. 1782/2003, na základe výsledkov administratívnych kontrol a kontrol na mieste, vyplatí príslušný úrad farmárovi na počet zvierat považovaných za oprávnené preddavok vo výške 60 % špeciálnej prémie, prémie za dojčiace kravy a prémie za porážku.

V prípade špeciálnej prémie, špeciálnej schémy pre jalovice uvedenej v článku 114 a prémie za porážku, môže byť percento preddavku členským štátom znížené, ale nemôže byť nižšie ako 40 %.

Navyše, na základe administratívnych kontrol a kontrol na mieste, sa môžu členské štáty rozhodnúť vyplatiť farmárom preddavok maximálne 60 % zo sumy doplnkových platieb uvedených v článku 133 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Preddavok nemôže byť vyplatený pred 16. októbrom kalendárneho roku, na ktorý je prémia požadovaná alebo je poskytnutá doplnková platba.

2.   Konečná platba prémie alebo doplnkovej platby je suma rovná rozdielu medzi preddavkovou platbou a sumou prémie alebo doplnkovej platby, na ktoré má farmár nárok.

Článok 127

Alokačný rok

1.   Dátum podania žiadosti je rozhodujúci pre stanovenie roku, do ktorého sú zvieratá kryté schémami špeciálnych prémií, prémií za dojčiace kravy, prémií za zníženie sezónnosti a extenzifikačnej platby, zadelené a počet jednotiek dobytka, ktorý bude použitý na výpočet zaťaženia pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka.

Ak je však poskytnutá špeciálna prémia v súlade s článkom 93, je tá výška prémie uplatniteľná, ktorá je v platnosti 31. decembra roku, v ktorom sa porážka alebo vývoz uskutočnia v nasledujúcich prípadoch:

(a)

ak zviera bolo porazené alebo vyvezené nie neskôr ako 31. decembra,

(b)

ak je žiadosť o prémie na toto zviera podaná po tomto dátume.

2.   Čo sa týka prémie za porážku, na účely uplatnenia sadzby pomoci a výpočet pomerného zníženia v súlade s článkom 124, je alokačným rokom rok porážky alebo vývozu.

Článok 128

Prevod na národnú menu

Prevod na národnú menu čiastok prémií, extenzifikačnej platby a doplnkových platieb je vykonaný v súlade s priemerom, vypočítaným pomerným dielom, výmenných kurzov používaných v mesiaci december predchádzajúcom alokačnému roku stanovenom v súlade s článkom 127. Priemerný výmenný kurz je stanovený Komisiou v priebehu nasledujúceho mesiaca.

Článok 129

Tresty za nezákonné použitie alebo držbu látok alebo produktov

V prípade opakovaného porušenia prostredníctvom nezákonného použitia alebo držby látok alebo produktov nedovolených príslušnými nariadeniami Komisie vo veterinárnom sektore, členské štáty stanovia, na základe závažnosti porušenia, dĺžku vylúčenia zo schém pomoci podľa druhého pododseku článku 140, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 130

Stanovenie jednotlivého referenčného množstva mlieka

Až do konca 11. obdobia stanoveného v článku 1 nariadenia (ES) č. 1788/2003, spôsobom výnimky z článkov 102, odsek 1 (a), 117, odsek 2 (a) a 118d (a) tohto nariadenia, môže členský štát rozhodnúť, že v prípade farmárov mlieka, ktorý uvoľnia alebo prevezmú všetky alebo časť jednotlivých referenčných množstiev s účinnosťou 31. marca alebo prípadne 1. apríla v súlade s článkom 5 (j) a (k) nariadenia (ES) č. 1788/2003 alebo podľa národných ustanovení prijatých na implementáciu článkov 16, 17 a 18 tohto nariadenia, má byť 1. apríla stanovené:

(a)

maximálne jednotlivé referenčné množstvo mlieka, ktoré je k dispozícii na získanie oprávnenia na prémie za dojčiace kravy a maximálny počet dojčiacich kráv,

(b)

poskytnutia doplnkových platieb na hlavu pre dojnice,

(c)

počet dojníc s ohľadom na udelenie extenzifikačnej platby pre dojnice vlastnených na poľnohospodárskom pozemku umiestnenom v horských oblastiach,

(d)

zaťaženie pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka.

Článok 130a

Stanovenie dĺžky zachovania chovného obdobia

Posledný deň zachovania dĺžky chovného obdobia uvedeného v článkoch 90, 94, odsek 1, 101, 118c, odsek 2 a 123 je deň, či už pracovný alebo nie, predchádzajúci dňu, ktorý má rovnaké číslo, ako začiatočný deň lehoty.

Článok 131

Oznámenia

1.   V prípade uplatnenia článku 68, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 oznámia členské štáty Komisii:

(a)

ročne najneskôr do 15. septembra údaje za prvých šesť mesiacov bežného roka a 1. marca údaje za druhých šesť mesiacov predchádzajúceho roka o počte teliat, na ktoré boli požadované prémie za porážku a uvedením, či boli zvieratá porazené alebo vyvezené,

(b)

najneskôr do 31. júla každého roka a za predchádzajúci kalendárny rok:

(i)

počet teliat, na ktoré boli skutočne poskytnuté prémie za porážku a uvedením, či bola pomoc poskytnutá na porážku alebo na vývoz, ako aj počet príslušných farmárov,

(ii)

počet teliat, na ktoré nebola poskytnutá prémia za porážku na predchádzajúci kalendárny rok pre uplatnenie národných stropov.

2.   V prípade uplatnenia článku 68, odsek 2 (a) (i) a (ii) nariadenia (ES) č. 1782/2003, členské štáty oznámia Komisii:

(a)

ročne najneskôr do 15. septembra údaje za prvých šesť mesiacov bežného roka a 1. marca údaje za druhých šesť mesiacov predchádzajúceho roka o:

(i)

počte kráv, na ktoré boli požiadané prémie za dojčiace kravy, rozpísané podľa schém uvedených v článku 125, odsek 2 (a) a (b) nariadenia (ES) č. 1782/2003,

(ii)

počet hovädzieho dobytka, iného ako teľatá, na ktorý boli požiadané prémie za porážku a uvedením, či boli zvieratá porazené alebo vyvezené,

(b)

najneskôr do 31. júla každého roku a za predchádzajúci kalendárny rok:

(i)

počet kráv a jalovíc, na ktoré boli prémie za dojčiace kravy skutočne poskytnuté, rozpísaním podľa schém uvedených v článku 125, odsek 2 (a) a (b) nariadenia (ES) č. 1782/2003, ako aj počet farmárov zainteresovaných v prípade každej schémy,

(ii)

kde je to uplatniteľné, počet zvierat, na ktoré neboli prémie poskytnuté vzhľadom na predchádzajúci kalendárny rok pre uplatnenie špecifického národného stropu pre jalovice,

(ii)

kde je to uplatniteľné, poskytnutie akýchkoľvek národných prémií navyše k prémiám za dojčiace kravy, uvedením:

podmienok pre poskytnutie prémie,

sumy poskytnutej na zviera,

(iv)

počet hovädzieho dobytka, iného ako teľatá, na ktorý boli skutočne poskytnuté prémie za porážku a uvedením, či bola pomoc poskytnutá na porážku alebo vývoz, ako aj počet príslušných farmárov,

(v)

počet hovädzieho dobytka, iného ako teľatá, na ktorý neboli prémie za porážku udelené vzhľadom na predchádzajúci kalendárny rok pre uplatnenie národných stropov.

3.   V prípade uplatnenia článku 68, odsek 2(b)(i) nariadenia (ES) č. 1782/2003, členské štáty oznámia Komisii:

(a)

ročne najneskôr do 15. septembra údaje za prvých šesť mesiacov bežného roka a 1. marca údaje za druhých šesť mesiacov predchádzajúceho roka o počte hovädzieho dobytka iného ako teliat, na ktorý bola požadovaná prémia za porážku a uvedením, či boli zvieratá porazené alebo vyvezené.

(b)

najneskôr do 31. júla každého roku a za predchádzajúci kalendárny rok:

(i)

počet hovädzieho dobytka, iného ako teľatá, na ktorý boli skutočne poskytnuté prémie za porážku a uvedením, či zvieratá boli porazené alebo vyvezené, ako aj počet príslušných farmárov,

(ii)

počet hovädzieho dobytka, iného ako teľatá, na ktorý neboli prémie za porážku udelené vzhľadom na predchádzajúci kalendárny rok pre uplatnenie národných stropov.

4.   V prípade uplatnenia článku 68, odsek 2 (b) (ii) nariadenia (ES) č. 1782/2003 členské štáty oznámia Komisii:

(a)

ročne najneskôr do 15. septembra údaje za prvých šesť mesiacov bežného roka a 1. marca údaje za druhých šesť mesiacov predchádzajúceho roka o počte hovädzieho dobytka, na ktorý boli požadované špeciálne prémie, rozpísaním podľa vekovej kategórie a druhu zvierat (býky alebo voly),

(b)

najneskôr do 31. júla každého roka a za predchádzajúci kalendárny rok:

(i)

počet samčieho hovädzieho dobytka, na ktorý boli špeciálne prémie skutočne poskytnuté, rozpísaný podľa vekovej kategórie a druhu zvierat (býky alebo voly) a počet zainteresovaných farmárov,

(ii)

počet zvierat, rozpísaný podľa vekovej kategórie, na ktorý špeciálne prémie neboli poskytnuté vzhľadom na predchádzajúci kalendárny rok pre uplatnenie regionálnych stropov.

5.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 31. júla každého roka a za predchádzajúci kalendárny rok sumu prémií skutočne vyplatených, podľa urobeného výberu, čo sa týka čiastočnej implementácie schémy jednotnej platby, po uplatnení zníženia stanoveného v druhom odseku článku 139 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

6.   V prípade uplatnenia článku 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003, členské štáty oznámia Komisii:

(a)

kde je to uplatniteľné, ročne najneskôr do 15. septembra údaje za prvých šesť mesiacov bežného roka a 1. marca údaje za druhých šesť mesiacov predchádzajúceho roka o počte zvierat, na ktoré boli prémie za zníženie sezónnosti skutočne udelené, rozpísaný podľa toho, či boli prijaté z prvej alebo druhej tranže špeciálnych prémií a počet farmárov zodpovedajúci každej z dvoch vekových kategórií,

(b)

najneskôr do 31. júla každého roka a za predchádzajúci kalendárny rok:

(i)

počet samčieho hovädzieho dobytka, rozpísaný podľa limitov stanovených v článku 132, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, na ktorý bola skutočne poskytnutá extenzifikačná platba, ako aj počet zainteresovaných farmárov, uvedený oddelene v súlade s týmito limitmi,

(ii)

počet kráv a jalovíc, rozpísaný podľa limitov stanovených v článku 132, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, na ktorý bola skutočne poskytnutá extenzifikačná platba, ako aj počet zainteresovaných farmárov, uvedený oddelene v súlade s týmito limitmi,

(iii)

počet dojníc, na ktoré bola skutočne poskytnutá extenzfikačná platba,

(iv)

počet zvierat, na ktoré boli prémie, neovplyvnené zaťažením pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka, skutočne poskytnuté a počet zainteresovaných farmárov.

7.   Členské štáty oznámia podrobné údaje uvedené v tomto článku použitím tabuliek uvedených v prílohách XVIII a XIX.

ODDIEL 8

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 132

Prechodné ustanovenia

Požiadavka označovať a registrovať zvieratá stanovená v článku 138 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa uplatňuje pre zvieratá narodené pred 1. januárom 1998 v súlade s postupom stanoveným v smernici Rady 92/102/EHS (39), s výnimkou prípadu zvierat, ktoré sú predmetom obchodu vo vnútri Spoločenstva.

Článok 133

Ustanovenia uplatniteľné v prechodnom období uvedenom v článku 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003

Bez vplyvu na ostatné články tejto kapitoly sa v kalendárnych rokoch 2005 a 2006 uplatňujú články 96, 97, 98, 117, 118 až 119 a 125, pokiaľ sa členské štáty rozhodnú využiť možnosť stanovenú v článku 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

KAPITOLA 14

SCHÉMA JEDNOTNEJ PLATBY NA PLOCHU

(Článok 143b nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Článok 134

Minimálna rozloha prípustnej plochy na poľnohospodársky pozemok

Minimálna rozloha prípustnej plochy na poľnohospodársky pozemok, na ktorú môžu byť požadované platby na úrovni vyššej ako 0,3 ha, ako je uvedené v článku 143b, odsek 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003, je stanovená v prílohe XX.

Článok 135

Poľnohospodárske oblasti

Poľnohospodárske oblasti na základe schémy jednotnej platby na plochu, ako je stanovené v článku 143b, odsek 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sú uvedené v prílohe XXI.

Článok 136

Uplatnenie nariadenia (ES) č. 796/2004

Bez vplyvu na tretí pododsek článku 143b, odsek 6 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa pri schéme jednotnej platby na plochu uplatňuje nariadenie (ES) č. 796/2004 s výnimkou jeho článku 6, odsek 3, článku 7, článku 8, odsek 2 (b) a (c), článku 12, odseky 1 (c) a 2, článku 13, odseky 2 až 8, článku 14, odseky 2 a 3, článkov 16 a 17, článku 21, odsek 3, článku 24, odsek 1 (b), (d) a (e), článku 26, odseky 1(a), (b) a (c) a 2, (b), (c) a (d), článku 27, odsek 2 (g), (h), (i) a (j), článku 28, odsek 1 (d), článku 30, odsek 3, článku 31, článkov 34 až 40, článku 49, odseky 2 a 3, článku 50, odseky 2, 4, 5 a 6, článkov 51 až 64, článku 69 a článku 71, odsek 1.

Článok 137

Žiadosť o jednotnú platbu na plochu

1.   So žiadosťou o jednotnú platbu na plochu je zaobchádzané ako s jednotlivou žiadosťou v zmysle článku 2, odsek 11 nariadenia (ES) č. 796/2004 na účely uplatnenia tohto nariadenia.

2.   V žiadosti o jednotnú platbu na plochu sú uvedené prípustné plochy v súlade s podmienkami uvedenými v článku 143b, odsek 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 138

Zníženia a vylúčenia vzhľadom na podmienky prípustnosti

1.   S výnimkou prípadov vyššej moci (force majeure) alebo výnimočných okolností, ako sú uvedené v článku 72 nariadenia (ES) č. 796/2004, ak je administratívnou kontrolou alebo kontrolou na mieste, zistené, že zistený rozdiel medzi deklarovanou plochou a plochou stanovenou v zmysle bodu (22) článku 2 nariadenia (ES) č. 796/2004, je viac ako 3 %, ale menej ako 30 % stanovenej plochy, je suma poskytnutá na základe schémy jednotnej platby na plochu znížená na daný rok o dvojnásobok zisteného rozdielu.

Ak je rozdiel vyšší ako 30 % stanovenej plochy, nemôže byť na daný rok poskytnutá žiadna pomoc.

Ak je rozdiel viac ako 50 %, je farmár znova vylúčený z získania pomoci až do výšky, ktorá zodpovedá rozdielu medzi deklarovanou a stanovenou plochou. Táto suma musí byť kompenzovaná platbami pomoci, na ktoré má farmár nárok v súvislosti so žiadosťami, ktoré predloží v priebehu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po roku zistenia.

2.   Ak sú rozdiely medzi deklarovanou a stanovenou plochou spôsobené úmyselným nezákonným konaním, pomoc, na ktorú by mal farmár nárok, mu nebude v danom kalendárnom roku poskytnutá.

Navyše, ak je rozdiel vyšší ako 20 % stanovenej plochy, je farmár znovu vylúčený z získania pomoci až do výšky, ktorá zodpovedá rozdielu medzi deklarovanou a stanovenou plochou. Táto suma musí byť kompenzovaná platbami pomoci, na ktoré má farmár nárok v súvislosti so žiadosťami, ktoré predloží v priebehu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po roku zistenia.

3.   Na účely stanovenia predpísanej plochy v zmysle bodu (22) článku 2 nariadenia (ES) č. 796/2004 sa uplatňuje článok 143b, odsek 5 a prvý pododsek článku 143b, odsek 6 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a článok 137 tohto nariadenia.

KAPITOLA 15

DOPLNKOVÉ NÁRODNÉ PRIAME PLATBY

(Článok 143c nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Článok 139

Koeficient zníženia

Ak by v danom sektore prekročili doplnkové priame platby maximálnu úroveň povolenú Komisiou v súlade s článkom 143c, odsek 7 nariadenia (ES) č. 1782/2003, je úmerne znížená sadzba doplnkových národných priamych platieb príslušného sektora použitím koeficientu zníženia.

Článok 140

Kontroly a sankcie

1.   Nariadenie (ES) č. 796/2004 sa uplatňuje pri doplnkových národných priamych platbách spolufinancovaných v súlade s článkom 33h nariadenia (ES) č. 1257/1999.

2.   V prípade nespolufiancovania, musia príslušné nové členské štáty použiť vhodné kontrolné opatrenia za účelom zabezpečenia, že boli splnené podmienky pre poskytnutie doplnkových národných priamych platieb, uvedené v povolení Komisie v súlade s článkom 143c, odsek 7 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 141

Oznámenia

Nové členské štáty predložia správu obsahujúcu informácie o opatreniach na zavedenie doplnkových národných priamych platieb do 30. júna v roku nasledujúceho po ich zavedení. Správa obsahuje minimálne:

(a)

všetky zmeny okolností ovplyvňujúcich doplnkové národné priame platby;

(b)

pre každú doplnkovú národnú priamu platbu počet príjemcov, hektáre alebo jednotky vyplatenej platby;

(c)

správu o kontrolách a sankciách uplatnených v súlade s článkom 140.

Článok 142

Štátna pomoc

Doplnkové národné priame platby vyplatené nie v súlade s povolením Komisie uvedeným v článku 143c, odsek 6 nariadenia (ES) č 1782/20036 sú považované za nezákonnú štátnu pomoc v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 (40).

KAPITOLA 16

VYUŽITIE PÔDY VYŇATEJ Z PRODUKCIE NA PRODUKCIU SUROVÍN

ODDIEL 1

Predmet a definície

Článok 143

Predmet

1.   Pôda vyňatá z produkcie v rámci schémy priamej podpory stanovenej v nariadení (ES) č. 1782/2003 môže byť použitá, v súlade s článkom 55 (b) a prvej odrážky odseku 3 článku 107 tohto nariadenia, na produkciu surovín slúžiacich na výrobu produktov v Spoločenstve, ktoré nie sú určené na priamu spotrebu ľudí alebo zvierat za podmienok stanovených v tejto kapitole.

2.   Platba nie je poskytnutá na pôdu vyňatú z produkcie, na ktorej je pestovaná cukrová repa, tapinambury alebo korene čakanky. Ustanovenia tejto kapitoly sa však vzťahujú na tieto plodiny na pôde vyňatej z produkcie za rovnakých podmienok, ako keby platba bola poskytnutá.

Plodiny týchto surovín na pôde vyňatej z produkcie sú povolené za podmienky, že:

(a)

cukrová repa nie je určená na výrobu cukru, stanovenú v nariadení (EHS) č. 314/2002 (41), ani vo forme medziproduktu, spoluprodukt alebo vedľajšieho produktu,

(b)

korene čakanky a topinambury neprejdú procesom hydrolýzy stanovenom v nariadení (EHS) č. 314/2002, či už v stave medziproduktu, ako inulín, alebo spoluproduktu, ako oligofruktóza alebo ako prípadný vedľajší produkt.

Článok 144

Definície

Na účely tejto kapitoly sa rozumejú:

a)

pod „žiadateľom“, farmár, ktorý vyžíva pôdu vyňatú z produkcie v súlade s článkom 55 b) a prvou odrážkou odseku 3 článku 107 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

b)

pod „nákupcom“, všetky osoby, ktoré podpísali zmluvu stanovenú v článku 147, ktorý nakupuje na svoj účet suroviny uvedené v článku 145, určené na použitie stanovené v prílohe XXIII ;

c)

pod „prvým spracovateľom“, užívateľ poľnohospodárskych surovín, ktorý vykoná ich prvé spracovanie s cieľom získania jedného alebo viacerých výrobkov uvedených v prílohe XXIII tohto nariadenia.

ODDIEL 2

Zmluva

Článok 145

Použitie surovín

1.   Všetky poľnohospodárske suroviny môžu byť pestované na plochách vyňatých z produkcie v súlade s článkom 53 bodom b) a prvou odrážkou odseku 3 článku 107 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Ekonomická hodnota výrobkov použitých na nepotravinové účely, uvedených v prílohe XXIII tohto nariadenia, získaných spracovaním surovín musí byť vyššia ako hodnota všetkých ostatných výrobkov určených na iné použitia a získaných rovnakým spracovaním, v súlade s metódou hodnotenia uvedenou v odseku 3 článku 163 tohto nariadenia.

2.   Suroviny uvedené v odseku 1 musia byť predmetom zmluvy v súlade s článkom 147 bez vplyvu na článok 148.

3.   Žiadateľ dodá všetky zozbierané suroviny buď nákupcovi alebo prvému spracovateľovi, ktorý ich prevezme a zabezpečí, že v rámci Spoločenstva bude použité zodpovedajúce množstvo týchto surovín na výrobu jedného alebo viacerých finálnych výrobkov určených na nepotravinové účely uvedené v prílohe XXIII.

Ak prvý spracovateľ používa suroviny skutočne zozbierané na výrobu medziproduktov alebo vedľajších produktov, môže použiť zodpovedajúce množstvo takýchto medziproduktov alebo vedľajších produktov na výrobu jedného alebo viacerých finálnych produktov, ako je uvedené v prvom pododseku.

V prípade uvedenom v druhom pododseku, kde ak nákupca predá zodpovedajúce zozbierané suroviny, prvý spracovateľ alebo nákupca informuje príslušný úrad, ktorému bola zložená záruka. Ak je toto zodpovedajúce množstvo použité v inom členskom štáte ako v tom, kde boli suroviny zozbierané, vymenia si príslušné úrady príslušných členských navzájom informácie o podrobnostiach tejto transakcie.

4.   V súlade s národnými opatreniami upravujúcimi zmluvné vzťahy, môže prvý spracovateľ splnomocniť tretiu stranu na zber surovín od farmára, ktorý požaduje pomoc. Spracovateľ zostáva jediný zodpovedný vzhľadom na povinnosti stanovené v tejto kapitole.

Článok 146

Výnimky

1.   Výnimkou z odsekov 2 a 3 článku 145 môžu členské štáty povoliť žiadateľovi:

a)

použiť všetky obilniny alebo olejniny spadajúce pod kódy KN 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 a 1206 00 99, zozbierané:

i)

ako palivá pre vykurovanie ich poľnohospodárskeho majetku;

ii)

na výrobu, na ich poľnohospodárskom majetku, energie alebo biopalív;

b)

spracovať, na svojom poľnohospodárskom majetku, všetky zozbierané suroviny na bioplyn spadajúci pod kód KN 2711 29 00.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 žiadateľ:

a)

sa zaviaže, vyhlásením nahrádzajúcim zmluvu uvedenú v článku 147, použiť alebo priamo spracovať suroviny, ktoré sú predmetom vyhlásenia; pre tieto prípady sa uplatňujú mutatis mutandis články 147 až 164.

b)

nechá odvážiť všetky zozbierané suroviny úradom alebo podnikom určeným členským štátom a vedie oddelené účtovníctvo pre použité suroviny a produkty a vedľajšie produkty získané ich spracovaním; ale v prípade obilnín a olejnín a slamy a aj v prípade použitia celej rastliny možno váženie nahradiť objemovým meraním surovín.

3.   Členské štáty uplatňujúce možnosti uvedené v odseku 1 zavedú adekvátne kontrolné opatrenia zabezpečujúce, že suroviny sú priamo použité na majetku alebo spracované na bioplyn spadajúci pod kód KN 2711 29 00.

4.   Obilniny alebo olejniny použité v súlade s odsekom 1, bod a) musia byť denaturované v súlade s metódou stanovenou členským štátom. Členské štáty však môžu povoliť denaturáciu oleja vyrobeného spracovaním olejnatých semien uvedených v odsekom 1 bode a) ii), namiesto denaturácie semien, za podmienky, že denaturácia je vykonaná bezprostredne po spracovaní na olej a že kontrolné opatrenia týkajúce sa použitia semien boli vykonané.

Článok 147

Zmluva

1.   Na podporu svojej žiadosti o pomoc, žiadateľ predloží príslušnému úradu zmluvu, uzavretú medzi ním a buď nákupcom alebo prvým spracovateľom. Členský štát však môže rozhodnúť, že zmluva môže byť uzavretá iba medzi žiadateľom a prvým spracovateľom.

2.   Žiadateľ sa zaručí, že zmluva obsahuje tieto údaje:

a)

meno a adresu zmluvných strán;

b)

dĺžku trvania zmluvy;

c)

druhy každej príslušnej suroviny a plochu vysadenú každým druhom;

d)

všetky podmienky uplatniteľné pre dodávku, ako aj predpokladané množstvo pri olejninách, považované príslušným úradom za reprezentatívne, plánovaných množstiev daných surovín;

e)

záväzok plniť povinnosti stanovené v odseku 3 článku 145;

f)

zamýšľané primárne konečné použitia surovín v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 1 článku 145 a odseku 3 článku 163.

3.   Žiadateľ dbá, aby zmluva bola uzavretá v termíne umožňujúcom nákupcovi alebo prvému spracovateľovi predložiť rovnopis zmluvy príslušnému úradu nákupcu alebo spracovateľa v časovej lehote stanovenej v odseku 1 článku 157.

4.   Členské štáty môžu požadovať, na účely kontroly aby, každý žiadateľ uzavrel iba jednu zmluvu o dodávke pre každú surovinu.

5.   Ak sa zmluva týka semien repky, repky olejnej, slnečnice alebo sójových bôbov spadajúce pod kódy KN 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 alebo 1201 00 90, žiadateľ zaručí, aby v zmluve bolo, okrem informácií uvedených v odseku 2, uvedené celkové predpokladané množstvo vedľajších produktov a predpokladané množstvo vedľajších produktov určených na spotrebu ľudí alebo zvierat, vyjadrené v obidvoch prípadoch podľa druhu.

Uvedené množstvá sú kalkulované na základe nasledujúcich pomerov:

a)

100 kilogramov semien repky a/alebo repky olejnej spadajúcich pod kód KN 1205 10 90 alebo 1205 90 00 je považovaných za ekvivalent 56 kilogramov vedľajších produktov ;

b)

100 kilogramov semien slnečnice spadajúcich pod kód KN 1206 00 91 alebo KN 1206 00 99 je považovaných za ekvivalent 56 kilogramov vedľajších produktov ;

c)

100 kilogramov sójových bôbov spadajúcich pod kód KN 1201 00 90 je považovaných za ekvivalent 78 kilogramov vedľajších produktov ;

Článok 148

Suroviny, ktoré nemôžu byť predmetom zmluvy

Výnimkou z článku 147 nemôžu suroviny vymenované v prílohe XXII byť predmetom zmluvy.

Na získanie platby, sa žiadateľ, ktorý chce používať pôdu vyňatú z produkcie na pestovanie týchto surovín zaviaže príslušnému úradu v svojom členskom štáte, písomným vyhlásením, v momente predloženia svojej žiadosti o platbu, k tomu, že v prípade použitia na svojom poľnohospodárskom majetku alebo predaja príslušných surovín, musia byť tieto určené na použitia stanovené v prílohe XXIII.

Článok 149

Ekvivalentnosť vedľajších produktov olejnín v sójovej múke

1.   Príslušný úrad informuje Komisiu, hneď ako je to možné a najneskôr 30. júna roku, v ktorom sa uskutočnil zber surovín, o celkovom predpokladanom množstve, podľa druhov, vedľajších produktov určených na spotrebu ľudí a zvierat na základe zmlúv uvedených v článku 147, ak sa takéto zmluvy týkajú semien repky, semien repky olejnej, semien slnečnice alebo sójových bôbov spadajúcich pod kódy KN 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 alebo 1201 00 90, ako aj o ploche podľa jednotlivých druhov týchto olejnín.

2.   Komisia vypočíta celkové predpokladané množstvo vedľajších produktov určených na spotrebu ľudí alebo zvierat, vyjadrené v ekvivalente sójovej múky, na základe údajov poskytnutých v súlade s odsekom 1 použitím nasledujúcich koeficientov:

pokrutiny sóje: 48 %,

pokrutiny repky olejnej: 32 %,

pokrutiny slnečnice: 28 %.

Ak Komisia na základe výpočtu uskutočneného v súlade s prvým odsekom zistí prekročenie stropu 1 miliónu ton vedľajších produktov určených na spotrebu ľudí alebo zvierat, stanoví, čo najskôr to bude možné a najneskôr do 31. júla roku, v ktorom sa uskutočnil zber surovín, percento zníženia na každú zmluvu, s cieľom výpočtu maximálneho množstva vedľajších produktov, ktoré môžu byť určené na spotrebu ľudí alebo zvierat.

ODDIEL 3

Zmeny a doplnenie alebo vypovedanie zmluvy

Článok 150

Zmeny a doplnenia alebo vypovedanie zmluvy

V prípade, že zmluvné strany zmenia a doplnia alebo vypovedajú zmluvu po tom, čo žiadateľ predložil žiadosť o pomoc, môže tento svoju žiadosť o pomoc nestiahnuť iba za podmienky, že informuje príslušný úrad o takejto zmene a doplnení alebo vypovedaní s cieľom umožniť nevyhnutné prehliadky, nie neskôr ako v záverečnom termíne stanovenom príslušným členským štátom pre zmeny a doplnenia žiadosti o pomoc.

Článok 151

Výnimočné okolnosti

Bez vplyvu na článok 150, ak žiadateľ informuje príslušný úrad, že v dôsledku výnimočných okolností, nebude schopný dodať všetky alebo časť surovín uvedených v zmluve, môže príslušný úrad, po získaní dostatočných dôkazov o týchto výnimočných okolnostiach, dovoliť zmeny a doplnenia zmluvy v rozsahu, ako sa to zdá oprávnené, alebo jej vypovedanie.

V prípade, kde sa zmena zmluvy týka zmenšenia pozemku, ktorý je predmetom zmluvy alebo v prípade, kde je zmluva vypovedaná, je žiadateľ, pre udržanie svojho nároku na platbu, povinný:

a)

znovu vyňať danú pôdu z produkcie prostriedkami schválenými príslušným úradom;

b)

nepredať, nepreviesť ani nepoužívať suroviny pestované na pôde vyňatej zo zmluvy.

Článok 152

Zmeny konečného použitia

Bez vplyvu na článok 150, je nákupca alebo prvý spracovateľ oprávnený zmeniť zamýšľané konečné hlavné použitie surovín uvedené v bode f) odseku 2 článku 147, po tom, čo mu boli suroviny na základe zmluvy dodané a boli splnené podmienky stanovené v článku 154, odsek 1 a prvom pododseku bodu 3 článku 157.

Zmena konečného použitia je vykonaná v súlade s podmienkami stanovenými v druhom pododseku odseku 1 článku 145 a v odseku 3 článku 163.

Nákupca alebo prvý spracovateľ vopred informuje svoj príslušný úrad na účely umožnenia výkonu nevyhnutných kontrol.

ODDIEL 4

Reprezentatívne výnosy a množstvá na dodanie

Článok 153

Reprezentatívne výnosy

Členské štáty stanovia každý rok a vhodným postupom reprezentatívne výnosy, ktoré musia byť skutočne dosiahnuté a informuje o nich príslušných žiadateľov.

Suroviny vymenované v prílohe XXII však môžu byť z reprezentatívnych výnosov vyňaté.

Článok 154

Množstvá na dodanie

1.   Žiadateľ oznámi jeho príslušnému úradu celkové množstvo surovín zozbieraných, podľa každého druhu, a potvrdí množstvo dodaných surovín a stranu, ktorej tieto suroviny dodal.

2.   Množstvo, ktoré je skutočne dodané žiadateľom nákupcovi alebo prvému spracovateľovi musí zodpovedať minimálne reprezentatívnemu výnosu.

Avšak, v náležite odôvodnených prípadoch, môžu členské štáty akceptovať, formou výnimky, že toto množstvo je menšie ako reprezentatívny výnos, až do výšky 10 % uvedeného výnosu.

Navyše, v prípade, že príslušný úrad povolil zmenu a doplnenie alebo vypovedanie zmluvy v súlade s článkom 151, môže príslušný úrad, kde sa to zdá oprávnené, znížiť množstvo, ktoré je žiadateľ povinný dodať na základe prvého pododseku.

ODDIEL 5

Podmienky platby pomoci

Článok 155

Platba

1.   Platba pomoci žiadateľovi môže byť vyplatená pred spracovaním surovín. Platba sa však realizuje iba vtedy, keď množstvo surovín, ktoré musí byť dodané podľa tejto kapitoly, bolo dodané nákupcovi alebo prvému spracovateľovi a keď

a)

bolo urobené vyhlásenie stanovené v odseku 1 článku 154;

b)

bol predložený rovnopis zmluvy príslušnému úradu nákupcu alebo prvého spracovateľa v súlade s odsekom 1 článku 158 a boli splnené podmienky stanovené v odseku 1 článku 145;

c)

príslušný úrad dostal dôkaz, že bola zložená celá záruka stanovená v odseku 2 článku 158;

d)

príslušný úrad zodpovedný za platbu skontroloval pri každej žiadosti, či boli dodržané podmienky stanovené v článku 147.

2.   V prípade dvojročných plodín, kde sú zber a teda dodávka surovín uskutočnené iba v priebehu druhého roku pestovania, je platba uskutočnená počas dvoch rokov nasledujúcich po uzavretí zmluvy, ako je uvedené v článku 147, za podmienky, že príslušné úrady potvrdia, že:

a)

sú dodržané povinnosti uvedené v odseku 1, bodoch b), c) a d), počnúc prvým rokom pestovania;

b)

v druhom roku pestovania sú splnené povinnosti uvedené v odseku 1, bode a) tohto článku, ako aj oznámenie informácií uvedených v prvom pododseku odseku 3 článku 157.

Pre prvý rok pestovania, môže byť platba uskutočnená iba, ak príslušný úrad získal dôkaz, že bola zložená záruka stanovená v odseku 2 článku 158. Pre druhý rok pestovania nie je zloženie záruky požiadavkou na uskutočnenie platby.

3.   V prípade trvalých alebo viacročných plodín, je platba pomoci vykonaná každý rok od uzavretia zmluvy. Podmienky stanovené v odseku 2 sú uplatnené mutatis mutandis.

ODDIEL 6

Povinnosti nákupcu a prvého spracovateľa

Článok 156

Počet spracovateľov

Nepotravinové produkty musia byť získané nanajvýš tretím spracovateľom.

Článok 157

Povinnosti

1.   Nákupca alebo prvý spracovateľ uschová rovnopis zmluvy u jeho príslušného úradu podľa časového harmonogramu stanoveného príslušným členským štátom, najneskôr v záverečnom termíne na predloženie žiadosti o pomoc v príslušnom členskom štáte, počas daného roku.

Ak žiadateľ a nákupca alebo prvý spracovateľ zmenia a doplnia alebo vypovedajú zmluvu pred dátumom uvedeným v článku 150 v priebehu daného roka, nákupca alebo prvý spracovateľ predloží rovnopis zmenenej a doplnenej alebo vypovedanej zmluvy svojmu príslušnému úradu, najneskôr v tomto termíne.

2.   Prvý spracovateľ poskytne jeho príslušnému úrade nevyhnutné informácie týkajúce sa daného spracovateľského reťazca, najmä, čo sa týka cien a technických koeficientov spracovania, ktoré slúžia na určenie množstiev finálnych produktov, ktoré môžu byť získané, ako je uvedené v druhom pododseku odseku 2 článku 164.

3.   Nákupca alebo prvý spracovateľ, ktorí prevzal suroviny dodané žiadateľom, informuje svoj príslušný úrad o množstvách získaných surovín, uvedením druhov, ako aj mena a adresy zmluvnej strany, ktorá mu suroviny dodala, miesta dodávky a odkazu na danú zmluvu, v časovej lehote, ktorá bude stanovená členskými štátmi spôsobom, ktorý umožňuje uskutočnenie platieb v lehote určenej v článku 28 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

V prípade, že členský štát nákupcu alebo prvého spracovateľa je odlišný od toho, v ktorom boli suroviny dopestované, informuje príslušný úrad príslušný úrad žiadateľa v lehote 40 pracovných dní od doručenia informácií uvedených v prvom pododseku o celkovom množstve dodaných surovín

ODDIEL 7

Záruky

Článok 158

Záruka nákupcu alebo prvého spracovateľa

1.   Nákupca alebo prvý spracovateľ zloží celú záruku, ako je stanovené v odseku 2, jeho príslušnému úradu najneskôr do záverečného termínu na podanie žiadostí o platbu počas daného roka v príslušnom členskom štáte.

2.   Záruka je kalkulovaná, pre každú surovinu, na základe sumy 250 EUR na hektár vynásobenej súčtom všetkých obrobených pozemkov, ktoré sú predmetom zmluvy, podpísanej príslušným nákupcom alebo prvým spracovateľom a ktoré sú použité na produkciu danej suroviny.

3.   V prípade, že zmluva bola zmenená a doplnená alebo vypovedaná za podmienok uvedených v článku 150 alebo 151, je zložená záruka následne upravená.

4.   Záruka je uvoľnená, pomerne, pre každú surovinu, za podmienky, že príslušný úrad nákupcu alebo spracovateľa získal tieto dôkazy:

a)

dôkaz, že príslušné množstvá surovín boli spracované v súlade s použitiami uvedenými v bode f) odseku 2 článku 147, zohľadnením, ak je to potrebné, všetkých zmien vykonaných podľa ustanovení článku 152;

b)

ak sa zmluva týka semien repky, repky olejnej, slnečnice alebo sójových bôbov spadajúcich pod kódy KN ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 alebo 1201 00 90, že postup stanovený v druhom pododseku odseku 2 článku 149 je uplatnený, dôkaz, že množstvá vedľajších produktov prekračujúce maximálne množstvo, ktoré môže byť určené na spotrebu ľudí alebo zvierat našli iné odbytisko ako potravinový trh.

5.   Bez vplyvu na odsek 4, ak bola záruka zložená nákupcom, je uvoľnená po tom, čo bola príslušná surovina dodaná prvému spracovateľovi za podmienky, že príslušný úrad nákupcu vlastní dôkaz, že prvý spracovateľ zložil zodpovedajúcu záruku svojmu príslušnému úradu.

Článok 159

Prvotné a druhotné požiadavky

1.   Nasledujúce povinnosti tvoria prvotné požiadavky v zmysle článku 20 nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85:

a)

povinnosť spracovať množstvá surovín najmä na finálne produkty uvedené v zmluve. Spracovanie musí byť vykonané pred 31. júlom druhého roku nasledujúceho po roku zberu suroviny;

b)

povinnosť nájsť, pred dátumom uvedeným v bode a), iné odbytiská ako potravinový trh pre množstvá vedľajších produktov prekračujúce maximálne množstvo, ktoré môže byť určené pre spotrebu ľudí alebo zvierat, ak sa uplatňuje postup stanovený v druhom pododseku odseku 2 článku 149 tohto nariadenia;

c)

povinnosť, že výrobok je sprevádzaný kontrolným formulárom T5 v súlade s článkami 160 a 161 tohto nariadenia.

2.   Nasledujúce povinnosti, spočívajúce na zberačovi alebo prvom spracovateľovi, tvoria druhotné požiadavky v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85:

a)

povinnosť prevziať dodávku všetkých surovín dodaných žiadateľom v súlade s odsekom 3 článku 145 tohto nariadenia;

b)

povinnosť predložiť rovnopis zmluvy v súlade s odsekom 1 článku 157 tohto nariadenia;

c)

povinnosť vykonať oznámenia v súlade s prvým pododsekom odseku 3 článku 157 tohto nariadenia;

d)

povinnosť zložiť záruku v súlade s odsekom 1 článku 158 tohto nariadenia.

ODDIEL 8

Doklady pre predaj, prevod alebo dodávku do iného členského štátu alebo vývoz

Článok 160

Kontrolný exemplár T5

1.   V prípade, keď prvý spracovateľ predá alebo postúpi spracovateľovi v inom členskom štáte medziprodukty, ktoré sú predmetom zmluvy, ako je stanovené v článku 147, je produkt sprevádzaný kontrolným exemplárom T5 vystaveným v súlade s nariadením (EHS) č. 2454/93.

V prípade, keď nákupca predá alebo postúpi prvému spracovateľovi v inom členskom štáte suroviny, ktoré sú predmetom zmluvy, uplatňujú sa ustanovenia prvého odseku.

2.   Jedno z nasledujúcich označení je uvedené v kolónke „Iné“ v políčku 104 kontrolného exempláru T5:

Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión;

Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 147 nařízení Rady (ES) 1973/2004

Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 147 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 147 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

To be used for processing or delivery in accordance with Article 147 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 147

À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 147 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 147 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 147. panta nosacījumiem

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 147 straipsnio nuostatas

A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 147 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 147 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 147 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

Na spracovanie alebo dodávku v súlade s článkom 147 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 147 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 147 artiklan mukaisesti

Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 147 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

Článok 161

Kontrolný exemplár T5 pre vývoz

V prípade, že viacero finálnych produktov, medziproduktov, spoluproduktov alebo vedľajších produktov, ktoré sú predmetom zmluvy uvedenej v článku 147 sú určené na vývoz do tretích krajín, je ich preprava na území Spoločenstva krytá kontrolným exemplárom T5 vystaveným príslušným úradom členského štátu, v ktorom boli tieto produkty získané.

Jedno z nasledujúcich označení je uvedené v kolónke „Iné“ v políčku 104 kontrolného exempláru T5:

Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo

Pro tento produkt nemůže být poskytnuto financování podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 Rady

De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999, kan ikke anvendes på dette produkt

Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates in Betracht

Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να τύχει καμιάς από τις χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου

This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1(2) of Council Regulation (EC) No 1258/1999

Kõnealuse toote puhul nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 1 lõikele 2 vastavaid soodustusi ei anta.

Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article ler, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil

Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio

Šis produkts nevar saņemt Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 1. panta 2. punktā noteikto finansējumu

Šiam produktui netaikoma jokia išmoka pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 1 straipsnio 2 punktą.

Ez a termék nem jogosult az 1258/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti semmilyen ellátásra

Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad

Ten produkt nie kwalifikuje się do finansowania przewidzianego w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999

O presente produto não pode beneficiar de medidas ao abrigo do n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho

Tento produkt nie je oprávnený na financovanie uvedené v odseku 2 článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999

Ta proizvod ni upravičen do financiranja iz člena 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999

Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

De åtgärder som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 kan inte användas för denna produkt.

Prvý a druhý pododsek sa uplatňujú iba v prípade, ak finálny produkt, uvedený v prílohe XXIII, medziprodukt, spoluprodukt alebo vedľajší produkt, ktoré sú predmetom zmluvy uvedenej v článku 147 by bol určený na vývozné náhrady, ak by bol získaný na základe surovín pestovaných mimo tejto schémy.

Článok 162

Alternatívne dôkazy kontrolného exempláru T5

Výnimkou z bodu b) odseku 1 článku 159, ak nie je kontrolný exemplár T5 vrátený úradu na výstupe orgánu zodpovedného za kontrolu v členskom štáte, v ktorom má sídlo nákupca alebo prvý spracovateľ dva mesiace po uplynutí lehoty stanovenej bode a) odseku 1 článku 159, v dôsledku okolností, za ktoré prvý spracovateľ nie je zodpovedný, môžu byť akceptované nasledujúce doklady ako alternatívne dôkazy kontrolného exempláru T5:

a)

nákupné faktúry za medziprodukty;

b)

vyhlásenia posledného spracovateľa o finálnom spracovaní na nepotravinové produkty;

c)

overené fotokópie, posledným spracovateľom, účtovných dokladov potvrdzujúcich, že spracovanie bolo vykonané.

ODDIEL 9

Kontroly

Článok 163

Vedenie záznamov

1.   Príslušný úrad členského štátu určí záznamy, ktoré musí viesť zberač alebo spracovateľ, ako aj pravidelnosť ich aktualizácie, ktorá musí byť minimálne mesačná.

Čo sa týka nákupcu, tieto záznamy obsahujú minimálne tieto údaje:

a)

množstvá všetkých surovín kúpených a predaných na spracovanie v rámci tejto schémy;

b)

meno a adresu prvého spracovateľa.

Čo sa týka spracovateľa, tieto záznamy obsahujú minimálne tieto údaje:

a)

množstvá rôznych surovín kúpených na spracovanie;

b)

množstvá spracovaných surovín, ako aj množstvá a druhy finálnych produktov, spoluproduktov a vedľajších produktov z nich získaných;

c)

straty počas spracovania;

d)

zničené množstvá, ako aj zdôvodnenie ich zničenia;

e)

množstvá a druhy produktov predaných alebo postúpených spracovateľom a získané ceny;

f)

poprípade, mená a adresy následných spracovateľov.

2.   Príslušný úrad nákupcu alebo prvého spracovateľa skontroluje, či predložená zmluva spĺňa podmienky stanovené v odseku 1 článku 145. Ak tieto podmienky nie sú splnené, je o tom informovaný príslušný úrad žiadateľa.

3.   Za účelom výpočtu ekonomickej hodnoty produktov uvedených v odseku 1 článku 145, príslušné porovnajú úrady na základe informácií uvedených v odseku 2 článku 157 súčet hodnôt všetkých ostatných nepotravinových produktov so súčtom hodnôt všetkých produktov určených na iné použitia, získaných tým istým spracovaním. Každá hodnota sa musí rovnať príslušnému množstvu vynásobenému priemernými cenami loco závod zaznamenaných v predchádzajúcich marketingových rokoch. V prípade, že tieto ceny nie sú dostupné, príslušný úrad stanoví príslušné ceny najmä na základe informácií uvedených v odseku 2 článku 157.

Článok 164

Kontroly u nákupcov a spracovateľov

1.   Príslušné úrady členských štátov, v ktorých sa nachádzajú nákupcovia, pristúpia ku kontrolám u najmenej 25 % nákupcov so sídlom na ich území, vybraných na základe analýzy rizík. Takéto kontroly zahŕňajú fyzickú prehliadku a kontrolu obchodných dokladov, s cieľom zaručiť, či existuje zhoda medzi nákupmi surovín a príslušnými dodávkami.

2.   Príslušné úrady členských štátov, v ktorých sa uskutočňujú spracovania, pristúpia ku kontrolám dodržiavania odseku 1 článku 146 u najmenej 25 % spracovateľov zriadených na ich území, vybraných na základe analýzy rizík. Tieto kontroly zahŕňajú najmenej tieto prvky:

a)

porovnanie súčtu hodnôt všetkých nepotravinových produktov so súčtom hodnôt všetkých ostatných produktov určených na iné použitia, získaných tým istým spracovaním;

b)

analýzu výrobného systému spracovateľa, spočívajúcu vo fyzickej prehliadke a kontrole obchodných dokladov, s cieľom preveriť, v prípade spracovateľov, či sa zhodujú dodávky surovín, finálnych výrobkov, spoluproduktov a vedľajších produktov.

Pri kontrole uvedenej v bode b) sa príslušné orgány opierajú najmä o technické koeficienty spracovania daných surovín. Ak existujú takéto koeficienty pre vývoz v legislatíve Spoločenstva, sú uplatniteľné. Pri ich nedostatku, ak existujú iné koeficienty v legislatíve Spoločenstva, sú použité. Vo všetkých ostatných prípadoch, sa inšpekcia zakladá najmä na koeficientoch všeobecne prijatých príslušným spracovateľským priemyslom.

3.   Pre spracovania uvedené v článku 146 sú kontroly vykonané u 10 % žiadateľov, vybraných na základe analýzy rizík zohľadňujúcej:

a)

výšku pomoci;

b)

počet poľnohospodárskych pozemkov a plocha, ktorá je predmetom žiadosti o pomoc ;

c)

vývoj v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

d)

výsledky kontrol vykonaných v priebehu predchádzajúcich rokov;

e)

ostatné parametre, ktoré budú stanovené členskými štátmi, na základe prvku reprezentatívnosti predložených deklarácií.

4.   V prípade, že kontroly uvedené v odseku 3, zistia nezákonnosti v aspoň 3 % prípadov, vykoná príslušný úrad dodatočné kontroly počas daného roku a následne zvýši percento farmárov, ktorí budú podrobení kontrole na mieste v nasledujúcom roku.

5.   Ak je stanovené, že niektoré súčasti kontrol uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 môžu byť vykonané na základe vzorky, musí táto zaručiť spoľahlivý a reprezentatívny stupeň kontroly.

6.   Každá kontrola je predmetom správy o kontrole podpísanej kontrolórom, v ktorej sú uvedené podrobnosti o rôznych prvkoch kontroly. Správa obsahuje najmä:

a)

dátum kontroly;

b)

prítomné osoby;

c)

kontrolované obdobie;

d)

použité kontrolné techniky, vrátane, kde je to vhodné, zmienky o metódach odberu vzoriek;

e)

výsledky kontroly.

Článok 165

Produkcia konope

Uplatňujú sa ustanovenia týkajúce sa konope uvedené v článku 29 nariadenia (ES) č. 795/2004 a článku 33 nariadenia (ES) č. 796/2004.

Článok 166

Dodatočné opatrenia a vzájomná pomoc

1.   Členské štáty prijmú všetky dodatočné opatrenia potrebné na správne uplatnenie tejto kapitoly a poskytnú si vzájomnú pomoc na vykonanie kontrol stanovených v tejto kapitole. Ak v tejto kapitole nie sú ustanovené príslušné zníženia a vylúčenia, môžu členské štáty uplatniť vhodné národné sankcie proti operátorom obchodného odvetvia zapojených do postupu pre poskytnutie pomoci.

2.   Pokiaľ je potrebné alebo vyžadované v opatreniach a ustanoveniach tejto kapitoly, si členské štáty poskytujú vzájomnú pomoc pre zabezpečenie efektívnosti kontrol a umožnenie overenia pravosti predkladaných dokumentov a správnosti vymenených údajov.

ODDIEL 10

Vylúčenie zo schémy a oznámenia

Článok 167

Vylúčenie surovín zo schémy

Členské štáty môžu vylúčiť zo schémy zavedenej touto kapitolou všetky poľnohospodárske suroviny v prípade, ak tieto spôsobia problémy spojené s kontrolou, verejným zdravím, životným prostredím, trestným zákonom alebo zníženou sadzbou finálnych nepotravinových výrobkov

Článok 168

Minimálna výmera

Členské štáty môžu stanoviť minimálnu obrábanú výmeru pre každú surovinu uvedenú v odseku 1 článku 145.

Článok 169

Oznámenia

Členské štáty predložia Komisii pred 15. októbrom nasledujúcim po skončení daného roku všetky tieto informácie:

a)

plochy, ktoré vyplývajú zo zmlúv uvedených v článku 147 a vyhlásenia uvedené v odseku 2 článku 146 a 148, pre každú surovinu ;

b)

množstvá každého druhu suroviny, získaných finálnych produktov, vedľajších produktov a spoluproduktov, s uvedením druhu použitej suroviny ;

c)

opatrenia prijaté pri uplatnení článku 146 ;

d)

suroviny vylúčené zo schémy v súlade s článkom 167 ;

e)

minimálne výmery stanovené v súlade s článkom 168.

KAPITOLA 17

POMOC NA PLOCHU PRE CHMEĽ

Článok 170

Doplnková platba pre pestovateľov chmeľu

1.   Doplnková platba uvedená v druhom odseku článku 68a nariadenia (ES) č. 1782/2003 je poskytnutá pestovateľom chmeľu na hektár pre plochy spĺňajúce podmienky stanovené v článku 110 o) tohto nariadenia, za podmienky, že:

a)

boli vysadené v rovnakej hustote najmenej 1 500 rastlín na hektár v prípade dvojitého uväzovania/drôtovania alebo 2 000 rastlín na hektár v prípade jednoduchého uväzovania/drôtovania,

b)

prešli obvyklými úkonmi ošetrovania.

2.   Plocha „vysadená chmeľom“ uvedená v druhej odrážke článku 110 o) nariadenia (ES) č. 1782/2003 predstavuje plochu ohraničenú radom spojených vonkajších zábran stĺpov. Ak sú priesady chmeľu na tomto rade, je pridaný ku každej strane tejto plochy dodatočný pás o šírke zodpovedajúcej priemernej šírke záhonov na tomto pozemku. Dodatočný pás nesmie tvoriť súčasť verejnej cesty. Dva výbežky na koncoch riadkov chmeľu, ktoré sú potrebné na ovládanie poľnohospodárskych strojov sú začlenené do plochy, za predpokladu, že dĺžka žiadneho výbežku nepresahuje osem metrov a netvoria časť verejnej cesty.

3.   Plochy vysadené mladými priesadami chmeľu vypestovanými predovšetkým ako produkty pestovateľských škôlok nie sú oprávnené na doplnkovú platbu.

4.   Celková suma k dispozícii na doplnkové platby je rozdelená rovnomerne na oprávnené plochy vysadené chmeľom na území príslušného členského štátu.

Článok 171

Platby pre uznané skupiny producentov chmeľu

1.   Uznané skupiny producentov chmeľu požiadajú o platbu uvedenú v druhom odseku článku 68a nariadenia (ES) č. 1782/2003 nie neskôr ako 1. septembra v roku zberu.

2.   Suma vyplatená uznaným skupinám producentov chmeľu je využitá na opatrenia stanovené v článku 7, odsek 1 (a) až (d) nariadenia (EHS) č. 1696/71 v priebehu 3 rokov od dátumu platby. Akákoľvek suma nevyužitá v rámci tohto obdobia je vrátená späť platobnej agentúre a odpočítaná od celkových náklady financovaných garančnou sekciou EAGGF.

3.   Pomoc neposkytnutá na zbery predchádzajúce zberu v roku 2005 v súlade s článkom 12, odsek 5, bod c) nariadenia (EHS) č. 1696/71 bude vyčerpaná do 31. decembra 2008.

4.   Členský štát poskytujúci platby uznaným skupinám producentov zašle každý rok správu Komisii o použití platby ním uznanými skupinami producentov, vrátane opisu opatrení stanovených v článku 7, odsek 1 (a) až (d) nariadenia (EHS) č. 1696/71 financovaných prostredníctvom platby. Správa je zaslaná najneskôr do 30. júna každého roku.

5.   Celková suma, ktorá je k dispozícii v danom členskom štáte, na platby uznaným skupinám producentov uvedených v druhom odseku článku 68a nariadenia (ES) č. 1782/2003 bude rozdelená týmto skupinám úmerne plochám spĺňajúcim podmienky v článku 170 tohto nariadenia, na ktoré ich členovia predložili žiadosti podľa hlavy II časti II nariadenia (ES) č. 796/2004.

KAPITOLA 18

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 172

Zrušenia

1.   Nariadenia (EHS) č. 1686/72, (EHS) č. 1445/76, (ES) č. 1644/1996, (ES) č. 2316/1999, (ES) č. 2461/1999, (ES) č. 2550/2001, (ES) č. 2199/2003 a (ES) č. 2237/2003 sa rušia s účinnosťou od 1. januára 2005.

Naďalej sa však uplatňujú na žiadosti o pomoc týkajúce sa marketingového roku 2004/2005 alebo lehoty prémií a predchádzajúce marketingové roky alebo lehoty prémií. V prípade uplatnenia článku 66 alebo článku 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003, článkov 20, odseky 2 až 5 nariadenia (ES) č. 2316/1999 zostanú uplatniteľné až do vypršania záväzkov farmárov.

2.   Nariadenie (ES) č. 2342/1999 sa ruší s účinnosťou od 1. januára 2005. Zostáva uplatniteľné na žiadosti predložené na rok 2004.

3.   Nariadenie (ES) č. 609/1999 sa ruší s účinnosťou od 1. januára 2005. Naďalej sa však uplatňuje na žiadosti o priame platby na zber v roku 2004 a zber roku 2005 v prípade uplatnenia článku 71, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

4.   Odkazy na zrušené zákony sú chápané ako odkazy k tomuto nariadeniu.

Článok 173

Toto nariadenie vstúpi do platnosti v siedmy deň nasledujúci po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti o pomoc týkajúce sa marketingových rokov alebo lehôt prémií od 1. januára 2005 s výnimkou článku 10, ktorý sa uplatňuje od dátumu vstupu tohto nariadenia do platnosti.

Toto nariadenie je záväzné v svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2004

Za Komisiu

F. FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 864/2004 (Ú. v. ES L 161, 30.4.2004, s. 48).

(2)  Ú. v. ES L 177, 4.8.1972, s. 26. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 323/2004 (Ú. v. ES L 58, 26.2.2004, s. 14).

(3)  Ú. v. ES L 161, 23.6.1976, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1252/2001 (Ú. v. ES L 173, 27.6.2001, s. 27).

(4)  Ú. v. ES L 207, 17.8.1996, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 75, 20.3.1999, s. 20.

(6)  Ú. v. ES L 280, 30.10.1999, s. 43. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 206/2004 (Ú. v. ES L 34, 6.2.2004, s. 33).

(7)  Ú. v. ES L 281, 4.11.1999, s. 30. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1777/2004 (Ú. v. ES L 316, 15.10.2004, s. 66).

(8)  Ú. v. ES L 299, 20.11.1999, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 345/2002 (Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 10).

(9)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 105. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 920/2004 (Ú. v. ES L 163, 30.4.2004, s. 92).

(10)  Ú. v. ES L 328, 17.12.2003, s. 21. Nariadenia naposledy zmenené a doplnené nariadením č. 1766/2004 (Ú. v. ES L 315, 14.10.2004, s. 27)

(11)  Ú. v. ES L 339, 24.12.2003, s. 52.

(12)  Ú. v. ES L 197, 30.7.1994, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003.

(13)  Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 123.

(14)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. ES L 343, 31.12.2003, s. 1).

(15)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/55/ES (Ú. v. ES L 114, 21.4.2004, s. 18).

(16)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/61/ES (Ú. v. ES L 165, 3.7.2003, s. 23).

(17)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/61/ES.

(18)  Ú. v. ES L 141, 30.4.2004, s. 18.

(19)  Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 393/2004 (Ú. v. ES L 65, 3.3.2004, s. 4).

(20)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z r. 2003.

(21)  Ú. v. ES L 147 z 18.6.1993, s. 25

(22)  Ú. v. ES L 175, 4.8.1971, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2320/2003 (Ú. v. ES L 345, 31.12.2003, s. 18).

(23)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

(24)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

(25)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31.

(26)  Ú. v. ES L 125, 11.7.1966, s. 2309.

(27)  Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 96.

(28)  Ú. v. ES L 339, 24.12.2003, s. 45.

(29)  Ú. v. ES L 339, 24.12.2003, s. 36.

(30)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 96.

(31)  Ú. v. ES L 141, 30.4.2004, s. 1.

(32)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.

(33)  Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 114.

(34)  Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 85

(35)  Ú. v. ES L 123, 7.5.1981, s. 3.

(36)  Ú. v. ES L 67, 11.3.1982, s. 23.

(37)  Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 85.

(38)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

(39)  Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 32.

(40)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(41)  Ú. v. ES L 50, 21.2.2002, s. 40.


PRÍLOHA I

TEST PRE VLČÍ BÔB UVEDENÝ V ČLÁNKU 2, ODSEK 5

Musí byť vykonaný na vzorke 200 zŕn odobratých z balíka o 1 kg z každého množstva maximálne 20 t.

Test je určený iba na zabezpečenie kvalitatívneho dôkazu prítomnosti horkých zŕn vo vzorke. Tolerancia rovnorodosti je 1 zrnko zo 100. Použiť metódu rezu zrna v súlade s Von Sengbuschom (1942), Ivanovou a Smirnovou (1932) a Eggebrechtom (1949). Suché alebo naklíčené zrná prerezať pozdĺžne. Položiť polovicu zrna na sitko a ponoriť ho do jódového roztoku na desať sekúnd, potom opláchnuť vodou po dobu päť sekúnd. Plochy rezu horkých zŕn zhnednú, zatiaľ čo tie, ktoré obsahujú málo alkaloidov zostanú žlté.

Na prípravu jódového roztoku, rozpustiť 14 g jodidu draselného v čo najmenšom množstve vody, pridať 10 g jódu a rozriediť na 1 000 cm3. Pred použitím nechať roztok ustáliť po dobu jedného týždňa. Skladovať v hnedých nádobách. Pred použitím rozriediť daný roztok na troj- až päťnásobok krát jeho pôvodného množstva.


PRÍLOHA II

ŠPECIFICKÁ PLATBA NA PLODINY ZA RYŽU

Výpočet koeficientu zníženia uvedeného v článku 13

1.

Na zistenie možného prekročenia základnej výmery uvedenej v článku 82 nariadenia (ES) č. 1782/2003, zohľadní príslušný orgán členského štátu, na jednej strane, základné výmery alebo podzákladné výmery, určené v článku 81 toho nariadenia a na druhej strane súčet plôch, na ktoré boli podané žiadosti pre tieto základné výmery a podzákladné výmery.

2.

Pri stanovení celkovej výmery, na ktorú boli predložené žiadosti o pomoc, by nemali byť zohľadnené žiadosti alebo časti žiadostí, ktorých kontrola zjavne preukázala, že nie sú oprávnené.

3.

Ak je zistené prekročenie niektorých základných výmer alebo podzákladných výmer, stanoví členský štát pre tieto výmery percento prekročenia, vypočítané na dve desatinné miesta v súlade so záverečným termínom stanoveným v článku 18, odsek 2 tohto nariadenia. Ak môže byť prekročenie predvídané, členský štát bezodkladne informuje producentov.

4.

Koeficient zníženia špecifickej platby pre plodiny za ryžu musí byť vypočítaný v súlade s článkom 82 nariadenia (ES) č. 1782/2003, podľa nasledujúceho vzorca:

Koeficient zníženia = referenčná plocha podzákladnej výmery delená celkovou plochou, na ktorú boli podané žiadosti pre túto podzákladnú výmeru.

Znížená špecifická platba pre plodiny za ryžu musí byť vypočítaná na základe nasledujúceho vzorca:

Znížená špecifická platba na plodiny na ryžu = špecifická pomoc pre plodiny za ryžu vynásobená koeficientom zníženia.

Tento koeficient zníženia a táto znížená špecifická platba pre plodiny za ryžu musí byť vypočítaný pre každú podzákladnú výmeru, po uplatnení prerozdelenia stanoveného v článku 82, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Prerozdelenie je urobené v prospech podzákladných výmer, ktorých hranice boli prekročené. Toto musí byť urobené úmerne k zisteným prekročeniam podzákladých výmer, pri ktorých boli prekročené hranice.


PRÍLOHA III

ŠPECIFICKÁ PLATBA NA PLODINY PRE RYŽU

A.   Osiata plocha, na ktorú bola požadovaná pomoc (predbežné údaje).

Marketingový rok: 2.../2…Členský štát: ……

(iba pre Francúzsko) základná výmera: ……

Podvýmera

Referenčná plocha (v hektároch) (1)

Odroda

Osiata plocha, na ktorú je požadovaná pomoc (v hektároch) (2)

Percento prekročenia

Názov podzákladnej výmery 1

 

Odroda 1

 

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

Odroda 4

 

Odroda 5

 

…..

 

CELKOVE

 

Názov podzákladnej výmery 2

 

Odroda 1

 

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

Odroda 4

 

Odroda 5

 

…..

 

CELKOVE

 

Názov podzákladnej výmery 3

 

Odroda 1

 

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

Odroda 4

 

Odroda 5

 

…..

 

CELKOVE

 

…..

 

Odroda 1

 

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

Odroda 4

 

Odroda 5

 

…..

 

CELKOVE

 

CELKOVE

 

 

 

 

B.   Osiata plocha, na ktorú bola požadovaná pomoc (definitívne údaje).

Marketingový rok: 2.../2…Členský štát: ……

(iba pre Francúzsko) základná výmera: ……

Podvýmera

Referenčná plocha (v hektároch) (3)

Odroda

Osiata plocha, na ktorú je požadovaná pomoc (v hektároch) (4)

Percento prekročenia

Názov podzákladnej výmery 1

 

Odroda 1

 

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

Odroda 4

 

Odroda 5

 

…..

 

CELKOVE

 

Názov podzákladnej výmery 2

 

Odroda 1

 

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

Odroda 4

 

Odroda 5

 

…..

 

CELKOVE

 

Názov podzákladnej výmery 3

 

Odroda 1

 

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

Odroda 4

 

Odroda 5

 

…..

 

CELKOVE

 

…..

 

Odroda 1

 

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

Odroda 4

 

Odroda 5

 

…..

 

CELKOVE

 

CELKOVE

 

 

 

 

C.   Osiata plocha, na ktorú bola vyplatená pomoc.

Marketingový rok: 2.../2…Členský štát: ……

(iba pre Francúzsko) základná výmera: ……

Podvýmera

Referenčná plocha (v hektároch) (5)

Odroda

Osiata plocha, na ktorú bola vyplatená pomoc (v hektároch)

Vyplatená špecifická pomoc (EUR/ha) (6)

Názov podzákladnej výmery 1

 

Odroda 1

 

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

Odroda 4

 

Odroda 5

 

…..

 

CELKOVE

 

Názov podzákladnej výmery 2

 

Odroda 1

 

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

Odroda 4

 

Odroda 5

 

…..

 

CELKOVE

 

Názov podzákladnej výmery 3

 

Odroda 1

 

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

Odroda 4

 

Odroda 5

 

…..

 

CELKOVE

 

…..

 

Odroda 1

 

 

Odroda 2

 

Odroda 3

 

Odroda 4

 

Odroda 5

 

…..

 

CELKOVE

 

CELKOVE

 

 

 

 


(1)  Článok 81 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(2)  Článok 80, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(3)  Článok 81 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(4)  Článok 80, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(5)  Článok 81 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(6)  Článok 82 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a príloha II tohto nariadenia.


PRÍLOHA IV

uvedená v článkoch 54, odsek 3 a článok 59, odsek 1

ZÁKLADNÉ VÝMERY

(1000 ha)

Región

Všetky plodiny

z nich kukurica

z nich tráva na siláž

BELGICKO

Celkove

489,5

96,4

 

z toho: Flanders-Brussels

 

 

 

DÁNSKO

2 018,6

 

 

NEMECKO

10 159,4 (1)

540,3 (3)

 

Schleswig-Holstein

506,2

 

 

Hamburg

5,1

 

 

Niedersachsen

1 424,7

 

 

Bremen

1,8

 

 

Nordrhein-Westfalen

948,5

 

 

Rheinland-Pfalz

368,6

 

 

Hessen

461,4

 

 

Baden-Württemberg

735,5

122,1

 

Bayern

1 776,0

418,2

 

Saarland

36,6

 

 

Berlin

2,9

 

 

Brandenburg

889,6

 

 

Mecklenburg-Vorpommern

968,2

 

 

Sachsen

599,0

 

 

Sachsen-Anhalt

880,9

 

 

Thüringen

554,4

 

 

GRÉCKO

1 491,7

222,1

 

ŠPANIELSKO

Zavlažované polia

1 371,1

403,4

 

Nezavlažované polia

7 849,0

 

 

FRANCÚZSKO

Celkove

13 582,1

 

 

Základná výmera pre kukuricu

 

613,8 (2)

 

Zavlažovaná základná výmera

1 209,7 (2)

 

 

ÍRSKO

345,6

0,2

 

TALIANSKO

5 801,2

400,8

 

LUXEMBUSKO

42,8

 

 

HOLANDSKO

441,7

208,3

 

RAKÚSKO

1 203,5

 

 

PORTUGALSKO

Açores

9,7

 

 

Madeira

 

 

 

— Zavlažované polia

0,31

0,29

 

— Ostatné

0,30

 

 

Kontinent

 

 

 

— Zavlažované polia

293,4

221,4

 

— Ostatné

622,7

 

 

FÍNSKO

1 591,5

 

200,0

ŠVÉDSKO

1 737,1

 

130,0

VEĽKÁ BRITÁNIA

Anglicko

3 794,6

33,2 (3)

 

Škótsko

551,6

 

 

Severné Írsko

52,9

 

 

Wales

61,4

1,2 (1)

 


(1)  Kde je uplatnený článok 102, odsek 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(2)  Vrátane 284 000 ha zavlažovanej kukurice.

(3)  S výnimkou sladkej kukurice.


PRÍLOHA V

uvedená v článku 56, odsek 1(b)

Odrody ľanu pestovaného na vlákno oprávnené na platby na plochu pre plodiny na ornej pôde

Adélie

Agatha

Alba

Alizée

Angelin

Argos

Ariane

Artemida

Aurore

Belinka

Bonet

Caesar Augustus

Diane

Diva

Drakkar

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Jitka

Jordan

Kastyciai

Laura

Liflax

Liviola

Loréa

Luna

Marina

Marylin

Melina

Merkur

Modran

Nike

Opaline

Rosalin

Selena

Super

Tabor

Texa

Venica

Venus

Veralin

Viking

Viola


PRÍLOHA VI

uvedená v článkoch 59, odsek 4 a článok 69, odsek 2

Image


PRÍLOHA VII

Kŕmne strukoviny uvedené v článku 67

Kód KN

 

0713 90

Vicia spp. okrem Vicia faba a Vicia sativa, zozbierané v úplnej zrelosti

Vicia sativa iné ako zozbierané v úplnej zrelosti

ex 1209 29 50

Lupinus spp. iné ako sladký vlčí bôb

ex 1214 90 99

Medicago spp.

Trifolium spp.

Lathyrus spp.

Melilotus spp.

Onobrychis spp.

Ornithopus sativus

Hedysarum coronarium

Lotus corniculatus

Galega orientalis

Trigonella foenum-graecum

Vigna sinensis


PRÍLOHA VIII

Plodiny uvedené v článku 57

Plodina

Členský štát

Región

Všetky oprávnené plodiny

Estónsko

Fínsko

celé územie

celé územie

Švédsko

celé územie

Sladká kukurica

Konope pestované na vlákno

všetky členské štáty

celé územie


PRÍLOHA IX

INFORMÁCIE, KTORÉ BUDÚ OZNAMOVANÉ KOMISII

uvedené v článku 69, odsek 1

Informácie budú predkladané formou série tabuliek navrhnutých v súlade so vzorom opísaným nižšie:

prvá sada tabuliek sa týka informácií o regionálnej produkčnej úrovni v zmysle článku 103 nariadenia (ES) č. 1782/2003,

druhá sada tabuliek pre informácie týkajúce sa každej základnej výmery v zmysle prílohy IV tohto nariadenia,

samostatná tabuľka, v ktorej sumarizované informácie za každý členský štát.

Tabuľku budú predkladané v papierovej a v elektronickej forme.

Vzorce pre plochy:

:

5 = 1 + 2 + 3 + 4

10 = 7 + 8 + 9

16 = 17 + 18

21 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20

Poznámky:

Každá tabuľka musí zodpovedať príslušnému regiónu.

Výnos je ten, ktorý sa používa na výpočet platieb na plochu pre plodiny na ornej pôde v súlade s kapitolou 10 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Rozlíšenie medzi „zavlažovanou“ a „nezavlažovanou“ pôdou by malo byť vykonané iba v prípade regiónov obsahujúcich oboje. V takom prípade:

 

(d) = (e) + (f)

 

(j) = (k) + (l)

Riadok 1 sa týka iba tvrdej pšenice, ktorá je oprávnená na doplnok k platbe na plochu stanovený v článku 105, odsek 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Riadok 2 sa týka iba tvrdej pšenice, ktorá je oprávnená na špeciálnu pomoc stanovenú v článku 105, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Riadok 19 sa týka pôdy vyňatej z produkcie alebo zalesňovaných plôch na základe článkov 22, 23, 24 a 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999 a považovaných za ornú pôdu vyňatú z produkcie na základe článku 107, odsek 8 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Riadok 20 sa vzťahuje na plochy uvedené v článku 102, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Informácie musia byť tiež zaslané vzhľadom na producentov nežiadajúcich pomoc na hektár na základe platby na plochu pre plodiny pestované na ornej pôde (kapitola 10 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003). Tieto informácie, ktoré budú uvedené pod „Ostatné“ v stĺpcoch „m“ a „n“, sa hlavne týkajú plodín pestovaných na ornej pôde kŕmne deklarovaných za plochy s produkciou krmovín na účely získania prémií za produkciu hovädzieho/teľacieho mäsa a ovčieho mäsa.

Riadok 23 sa týka pôdy vyňatej z produkcie na produkciu nepotravinových plodín a na ktorú neboli poskytnuté žiadne platby na základe pravidiel implementujúcich prvú odrážku článku 107, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 (napr. cukrová repa, artičoky a korene čakanky).

Riadok 24 sa týka pôdy vyňatej z produkcie a využitej na pestovanie kŕmnych strukovín v súlade s druhou odrážkou článku 107, odsek 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

ÚDAJE

Názov regiónu:..........

Dátum:..........

PLODINA

č.

Žiadosť > 92 ton

Žiadosť < 92 ton

Ostatné

Celkový počet žiadostí =

Celkový počet žiadostí =

Celkový počet žiadostí =

Výnos (tony/hektár)

Plocha (hektáre)

Výnos (tony/hektár)

Plocha (hektáre)

Výnos (tony/hektár)

Plocha (hektáre)

Celkove

nezavlažovaná

zavlažovaná

Celkove

nezavlažovaná

zavlažovaná

Celkove

nezavlažovaná

zavlažovaná

Celkove

nezavlažovaná

zavlažovaná

 

 

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

Tvrdá pšenica, článok 105, odsek 1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvrdá pšenica, článok 105, odsek 3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukurica (oddelená základná výmera)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné obilniny

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obilniny celkove

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— z nich tráva na siláž

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sójové bôby

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repka olejná

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slnečnica

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olejniny celkove

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielkovinové plodiny celkove

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľanové semeno celkove

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľan pestovaný na vlákno celkove

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konope pestované vlákno celkove

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tráva na siláž

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôda vyňatá z produkcie celkove (článok 107)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— z toho povinné vyňatie

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— z toho dobrovoľné vyňatie, článok 107, odsek 6

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— z toho neplatené vyňatie, článok 107, odsek 8

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodiny na ornej pôde prehlásené za plochy s produkciou krmovín na prémie za hovädzí dobytok a ovce

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkove

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepotravinové vyňatie pôdy z produkcie

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— z toho neplatené

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyňatie pôdy z produkcie použité na kŕmne strukoviny

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA X

PLOCHY OPRÁVNENÉ NA ZÍSKANIE PRÉMIE ZA KOZY

1.

Nemecko: všetky horské oblasti v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č. 1257/99.

2.

Grécko: celá krajina (1).

3.

Španielsko: autonómne regióny Andalúzia, Aragon, Baleárske ostrovy, Castile-La Mancha, Castile-Leon, Katalánsko, Extremadura, Galícia (s výnimkou provincií Coruña a Lugo), Madrid, Murcia, La Rioja a Comunidad Valenciana a Kanárske ostrovy (1) a všetky horské oblasti v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č. 1257/99 situované mimo týchto regiónov.

4.

Francúzsko: Korzika, zámorské departmány (1) a všetky horské oblasti v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č. 1257/99 situované mimo týchto regiónov.

5.

Taliansko: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Kalábria, Sicília a Sardínia a všetky horské oblasti v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č. 1257/99 situované mimo týchto regiónov.

6.

Cyprus: celá krajina.

7.

Rakúsko: všetky horské oblasti v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č. 1257/99.

8.

Portugalsko: celá krajina s výnimkou Azorských ostrovov (1).

9.

Slovinsko: celá krajina.

10.

Slovensko: všetky horské oblasti v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č. 1257/99.


(1)  Francúzske zámorské územia, Madeira, Kanárske ostrovy a ostrovy v Egejskom mori sú považované za vylúčené z tejto prílohy v prípade uplatnenia dobrovoľného vylúčenia stanoveného v článku 70, odsek 1(b) nariadenia (ES) č. 1782/2003 zainteresovaným členským štátom.


PRÍLOHA XI

ŽIADOSTI O PRÉMIE NA OVCE A KOZY

ČLENSKÝ ŠTÁT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÁTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZÁVEREČNÝ TERMÍN NA PREDLOŽENIE: 31. JÚL KAŽDÉHO ROKU

Druh samice

Nedojné ovce

Dojné ovce

Kozy

Samice celkove

Počet žiadostí  (1)

 

 

 

 

Celkový počet samíc deklarovaných na žiadosť farmára  (2)

10/20 (3)

 

 

 

 

21/50

 

 

 

 

51/100

 

 

 

 

101/500

 

 

 

 

501/1 000

 

 

 

 

+1 000

 

 

 

 

Počet požadovaných prémií

CELKOVE

 

 

 

 

Z toho s doplnkom k prémiám  (4)

 

 

 

 


(1)  Napríklad, v zmiešaných farmách majúcich nedojné ovce a kozy bude v okienku tohto riadku „1“ týkajúca sa nedojných oviec a kôz - taktiež v stĺpci „samice celkove“ - a „0“ v okienku pre dojné ovce. Toto znamená, že v tomto riadku môže mať stĺpec „samice celkove“ hodnotu, ktorá je nižšia ako súčet ostatných troch čísiel v riadku.

(2)  Riadok, ktorý sa použije (veľkosť stáda) musí byť založený na celkovom počte samíc. Pre riadky tohto označenia stĺpca „samice celkove“ musí byť rovný súčtu počtu „nedojných oviec“, „dojných oviec“ a „kôz“ predchádzajúcich troch stĺpcov.

(3)  Podľa nariadenia Rady 1782/2003 nie je možné predložiť žiadosť na menej ako 10 oviec a/alebo kôz.

(4)  V súlade s článkom 4 a 5 tohto nariadenia (menej priaznivé oblasti).


PRÍLOHA XII

PLATBY PRÉMIÍ NA OVCE A KOZY

ČLENSKÝ ŠTÁT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÁTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZÁVEREČNÝ TERMÍN NA PREDLOŽENIE: 31. JÚL KAŽDÉHO ROKU

Druh samice

Nedojné ovce

Dojné ovce

Kozy

Samice celkove alebo suma

Počet vyplatených prémií

(Hlavy)

Počet doplnkových platieb na hlavu  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Počet doplnkových prémií  (2)

 

 

 

 

Počet prémií na ovce a kozy

 

 

 

 

VYPLATENÉ SUMY

(EUR)

Sumy doplnkových platieb iných ako na  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Sumy doplnkových platieb na hlavu  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Sumy doplnkových prémií  (2)

 

 

 

 

Sumy prémií na ovce a kozy

 

 

 

 

CELKOVE

 

 

 

 


(1)  Ak sa uplatňuje článok 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003 (prechodné obdobie).

(2)  V súlade s článkami s 72 a 73 tohto nariadenia (menej priaznivé oblasti).


PRÍLOHA XIII

OPERÁCIE NÁRODNEJ REZERVY

ČLENSKÝ ŠTÁT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÁTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZÁVEREČNÝ TERMÍN NA PREDLOŽENIE: 30. APRÍL KAŽDÉHO ROKU

PREVODY PRÁV POČAS ROKA UVEDENÉHO VYŠŠIE

POČET PRÁV NA PRÉMIE

(a)

BILANCIA NÁRODNEJ REZERVY NA ZAČIATKU ROKA ( = KONIEC PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA)

 

VRÁTENÉ BEZ KOMPENZAČNEJ PLATBY DO NÁRODNEJ REZERVY

(b)

PO PREVODE PRÁV BEZ PREVODU VLASTNÍCTVA

 

(c)

Z NEVYUŽITÝCH PRÁV NA PRÉMIE (NEDOSTATOČNE VYUŽITIE)

 

(d)

CELKOVE = (b) + (c)

 

(e)

PRIDELENÉ PRÁVA

 

(f)

PRÁVA POSKYTNUTÉ FARMÁROM V MENEJ PRIAZNIVÝCH OBLASTIACH

 

(g)

BILANCIA NÁRODNEJ REZERVY NA KONCI ROKA = (a) + (d) — (e)

 


PRÍLOHA XIV

LEHOTY A ZÁVEREČNÉ TERMÍNY NA PREVOD PRÁV A ŽIADOSTÍ O PRÉMIE

ČLENSKÝ ŠTÁT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DÁTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZÁVEREČNÝ TERMÍN NA PREDLOŽENIE: 30. APRÍL KAŽDÉHO ROKU

 

POČIATOČNÝ DÁTUM

KONEČNÝ DÁTUM

ZÁVEREČNÝ TERMÍN PRE TRVALÉ PREVODY PRÁV

XXXXX

 

ZÁVEREČNÝ TERMÍN PRE DOČASNÝ PRENÁJOM PRÁV

XXXXX

 

LEHOTA ŽIADOSTI O PRÁVA Z NÁRODNEJ REZERVY

 

 

ZÁVEREČNÝ TERMÍN PRE PRIDELENIE PRÁV Z NÁRODNEJ REZERVY

XXXXX

 

LEHOTA ŽIADOSTI O PRÉMIE

 

 

DĹŽKA ZACHOVANIA CHOVNÉHO OBDOBIA

 

 


PRÍLOHA XV

ZOZNAM PLEMIEN HOVÄDZIEHO DOBYTKA UVEDENÝ V ČLÁNKU 99

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD)

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-noire

Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR)

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.


PRÍLOHA XVI

PRIEMERNÝ VÝNOS MLIEKA UVEDENÝ V ČLÁNKU 103

(kilogramy)

Belgicko

5 450

Dánsko

6 800

Nemecko

5 800

Grécko

4 250

Španielsko

4 650

Francúzsko

5 550

Írsko

4 100

Taliansko

5 150

Luxembursko

5 700

Holandsko

6 800

Rakúsko

4 650

Portugalsko

5 100

Fínsko

6 400

Švédsko

7 150

Spojené kráľovstvo

5 900


PRÍLOHA XVII

NÁRODNÉ STROPY NA PRÉMIE ZA PORÁŽKU UVEDENÉ V ČLÁNKU 124, ODSEK 1 UPLATNITEĽNÉ OD 1. JANUÁRA 2005

 

Dospelý hovädzí dobytok

Teľatá

Belgicko

711 232

335 935

Dánsko

711 589

54 700

Nemecko

4 357 713

652 132

Grécko

235 060

80 324

Španielsko (1)

1 982 216

25 629

Francúzsko (2)

4 041 075

2 045 731

Írsko

1 776 668

0

Taliansko

3 426 835

1 321 236

Luxembursko

21 867

3 432

Holandsko

1 207 849

1 198 113

Rakúsko

546 557

129 881

Portugalsko (3)

325 093

70 911

Fínsko

382 536

10 090

Švédsko

502 063

29 933

Spojené kráľovstvo

3 266 212

26 271


(1)  Bez vplyvu na článok 5 nariadenia (ES) č. 1454/2001.

(2)  Bez vplyvu na článok 9 nariadenia (ES) č. 1452/2001.

(3)  Bez vplyvu na články 13 a 22 nariadenia (ES) č. 1453/2001.


PRÍLOHA XVIII

Tabuľka uvedená v článkoch 106, odseky 3 a 131

1.   ŠPECIÁLNE PRÉMIE

Počet zvierat

(ES) č. …./2004 Nariadenie

Záverečný termín na predloženie

Ref.

Požadované informácie

Všeobecná schéma a porážková schéma

Iba porážková schéma

Jednotná veková kategória alebo prvá veková kategória

Druhá veková kategória

Obidve vekové kategórie spolu

býky

voly

voly

voly

Článok . 131, odsek 4(a)

15. september

1.1

Počet požadovaných zvierat (január až jún)

 

 

 

 

1. marec

1.2

Počet požadovaných zvierat (júl až december)

 

 

 

 

Článok. 131, odsek 4(b)(i)

31. júl

1.3

Počet akceptovaných zvierat (celý rok)

 

 

 

 

Článok. 131, odsek 4(b)(ii)

31. júl

1.4

Počet zvierat neakceptovaných kvôli uplatneniu stropu

 

 

 

 

Počet producentov

Nariadenie (ES) č./2004

Záverečný termín na predloženie

Ref.

Požadované informácie

Všeobecná schéma a porážková schéma

Iba porážková schéma

Jednotná veková kategória alebo iba prvá veková kategória

Iba druhá veková kategória

Obidve vekové kategórie spolu

Iba obidve vekové kategórie spolu

Článok. 131, odsek 4(b)(i)

31. júl

1.5

Počet producentov, ktorým boli poskytnuté prémie

 

 

 

 

2.   PRÉMIE ZA ZNÍŽENIE SEZÓNNOSTI

Nariadenie (ES) č./2004

Záverečný termín na predloženie

Ref.

Požadované informácie

Jednotná veková kategória alebo prvá veková kategória

Druhá veková kategória

Obidve vekové kategórie spolu

Článok. 131, odsek 6(a)

15. september

2.1

Počet požadovaných zvierat

 

 

 

2.2

Počet producentov

 

 

 

1. marec

2.3

Počet akceptovaných zvierat

 

 

 

2.4

Počet producentov

 

 

 

3.   PRÉMIE ZA DOJČIACE KRAVY

Nariadenie (ES) č./2004

Záverečný termín na predloženie

Ref.

Požadované informácie

Čisté stáda dojčiacich kráv

Zmiešané stáda

Článok. 131, odsek 2(a)(i)

15. september

3.1.

Počet požadovaných zvierat (január až jún)

 

 

1. marec

3.2

Počet požadovaných zvierat (júl až december)

 

 

Článok. 131, odsek 2(b)(i); 131, odsek 6(b)(ii)

31. júl

3.3.

Počet akceptovaných kráv (celý rok)

 

 

3.4.

Počet akceptovaných jalovíc (celý rok)

 

 

3.5

Počet producentov, ktorým boli poskytnuté prémie (celý rok)

 

 

 

 

 

 

Suma na hlavu

 

Článok. 131, odsek 2(b)(iii)

31 . júl

3.6.

Národné prémie

 

 

Článok. 131, odsek 2(b)(ii)

31. júl

3.7.

Počet zvierat neakceptovaných kvôli uplatneniu národného stropu pre jalovice

 

 

4.   EXTENZIFIKAČNÁ PLATBA

4.1.   Uplatnenie jednotného zaťaženia pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka (prvý pododsek článku 132, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Nariadenie (ES) č./2004

Záverečný termín na predloženie

Ref.

Požadované informácie

Špeciálne prémie

Prémie za dojčiace kravy

Dojnice

CELKOVE

Článok. 131, odsek 6(b)(i); 131, odsek 6(b)(ii); 131, odsek 6(b)(iii)

31. júl

4.1.1

Počet akceptovaných zvierat

 

 

 

 

4.1.2

Počet producentov, ktorým boli poskytnuté platby

 

 

 

 

4.2.   Uplatnenie dvoch zaťažení pôdy s produkciou krmovín jednotkami dobytka (druhý pododsek článku 132, odsek 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Nariadenie (ES) č./2004

Záverečný termín na predloženie

Ref.

Požadované informácie

Špeciálne prémie

Prémie za dojčiace kravy

Dojnice

CELKOVE

1 - 1

< 1

1 - 1

< 1

1 - 1

< 1

1 - 1

< 1

Článok. 131, odsek 6(b)(i); 131, odsek 6(b)(ii); 131, odsek 6(b)(iii)

31. júl

4.2.1

Počet akceptovaných zvierat

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Počet producentov, ktorým boli poskytnuté platby

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   PRÉMIE NEPODLIEHAJÚCE FAKTORU ZAŤAŽENIA

Nariadenie (ES) č./2004

Záverečný termín na predloženie

Ref.

Požadované informácie

Zvieratá

Producenti

Článok. 131, odsek 6(b)(iv)

31. júl

5

Počet zvierat a producentov, vzhľadom na ktorých bola poskytnutá prémia nepodliehajúca faktoru zaťaženia

 

 

6.   PRÉMIE ZA PORÁŽKU

Počet zvierat

Nariadenie (ES) č./2004

Záverečný termín na predloženie

Ref.

Požadované informácie

Porážka

Vývoz

Dospelí

Teľatá

Dospelí

Teľatá

Článok. 131, odsek 1(a); 131, odsek 2(a)(ii); 131, odsek 3(a)

15. september

6.1

Počet požadovaných zvierat (január až jún)

 

 

 

 

1. marec

6.2

Počet požadovaných zvierat (júl až december)

 

 

 

 

Článok. 131, odsek 1(b)(i); 132, odsek 2(b)(iv); 132, odsek 3(b)(i)

31. júl

6.3

Počet akceptovaných zvierat (celý rok)

 

 

 

 

Článok. 131, odsek 1(b)(ii); 131, odsek 2(b)(v); 131, odsek 3(b)(ii)

31. júl

6.4

Počet zvierat neakceptovaných kvôli uplatneniu stropu

 

 

 

 

Počet producentov

Nariadenie (ES) č./2004

Záverečný termín na predloženie

Ref.

Požadované informácie

Porážka

Vývoz

Dospelí

Teľatá

Dospelí

Teľatá

Článok. 131, odsek 1(b)(i); 131, odsek 2(b)(iv); 131, odsek 3(b)(i)

31. júl

6.5

Počet producentov, ktorým boli poskytnuté

 

 

 

 

7.   KVÓTA PRE DOJČIACE KRAVY

Nariadenie (ES) č./2004

Záverečný termín na predloženie

Ref.

Bilancia práv na začiatku roka

Práva postúpené do národnej rezervy vyplývajúce z

Práva získané z národnej rezervy

Bilancia práv na konci roka

Článok. 106, odsek 3

1. marec (predbežný údaj)

7.1

 

(a)

prevodov bez prevodu vlastníctva

(b)

nedostatočného využitia

 

 

Článok. 106, odsek 3

31. júl (definitívny údaj)

7.2

 

 

 

 

 


PRÍLOHA XIX

TABUĽKA UVEDENÁ V ČLÁNKU 131 NA UPLATNENIE JEHO ODSEKU 5

 

až do 100 % prémie za porážku (teľatá)

až do 100 % prémie za dojčiace kravy

až do 40 % prémie za porážku (hovädzí dobytok, iný ako teľatá)

až do 100 % prémie za porážku (hovädzí dobytok, iný ako teľatá)

až do 75 % špeciálnej prémie

Odvolávka v nariadení (ES) č. 1782/2003

Článok 68, odsek 1

Článok 68, odsek 2(a) (i)

Článok 68, odsek 2(a) (ii)

Článok 68, odsek 2(b) (i)

Článok 68, odsek 2(b) (ii)

Suma skutočne vyplatená v EUR (po znížení stanovenom v článku 139)

 

 

 

 

 


PRÍLOHA XX

MINIMÁLNA ROZLOHA OPRÁVNENEJ PLOCHY NA ZÁKLADE SCHÉMY JEDNOTNEJ PLATBY NA PLOCHU

Nové členské štáty

Minimálna rozloha prípustnej plochy na majetok

(ha)

Cyprus

0,3

Česká republika

1

Estónsko

1

Maďarsko

1

Ale majetky s viac ako 0 ha sadov alebo viníc môžu požiadať o platby

Lotyšsko

1

Litva

1

Poľsko

1

Slovensko

1


PRÍLOHA XXI

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝMERY NA ZÁKLADE SCHÉMY JEDNOTNEJ PLATBY NA PLOCHU

Nové členské štáty

Poľnohospodárska výmera na základe schémy jednotnej platby na plochu uvedenej v článku 143b, odsek 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003

(tis. ha)

Cyprus

140

Česká republika

3 469

Estónsko

800

Maďarsko

4 355

Lotyšsko

1 475

Litva

2 289

Poľsko

14 843

Slovensko

1 976


PRÍLOHA XXII

SUROVINY UVEDENÉ V ČLÁNKU 148

Kód KN

Krátky opis produktov

ex 0602 90 41

Lesné stromy s cyklom ťažby 20 rokov a menej

ex 0602 90 49

Stromy, kríky a kríčky, produkujúce rastlinný materiál spadajúci pod kód KN 1211 a kapitolu 14 Kombinovanej nomenklatúry, okrem tých, ktoré môžu byť použité na ľudskú spotrebu alebo spotrebu zvierat

ex 0602 90 51

Vonkajšie viacročné rastliny (napr. Miscanthus sinensis) iné ako tie, ktoré môžu byť použité na ľudskú spotrebu alebo spotrebu zvierat, najmä tie, ktoré produkujú rastlinný materiál spadajúci pod kód KN 1211, iné ako levanduľa, lavadín, šalvia a kapitolu 14 Kombinovanej nomenklatúry

ex 0602 90 59

Euphorbia lathyris, Sylibum marianum, Polygonum tinctorium a Isatis tinctoria

1211 90 95

Digitalis lanata, Secale cornutum a Hypericum perforatum, okrem rastlinných materiálov, ktoré môžu byť použité na ľudskú spotrebu alebo spotrebu zvierat


PRÍLOHA XXIII

Finálne výrobky, ktoré môžu byť vyrobené zo surovín uvedených v článku 145:

všetky výrobky spadajúce pod kapitoly 25 až 99 Kombinovanej nomenklatúry,

všetky výrobky spadajúce pod kapitolu 15 Kombinovanej nomenklatúry a určené na iné použitie ako ľudskú spotrebu a spotrebu zvierat,

výrobky spadajúce pod kód KN 2207 20 00 a určené na priame použitie v motorových palivách alebo na spracovanie pre použitie v motorových palivách,

obalový materiál spadajúci pod kódy KN ex 1904 a ex 1905 90 90, za podmienky, že boli predložené dôkazy, že produkty boli použité na nepotravinové účely v súlade s článkom 158, odsek 4 tohto nariadenia,

podhubie húb spadajúce pod kód KN 0602 91 10,

šelak, prírodné gumy, živice, gumoživice a balzamy spadajúce pod kód KN 1301,

rastlinné šťavy a výťažky z ópia spadajúce pod kód KN 1302 11 00,

rastlinné šťavy a výťažky z rimbaby (Pyrethrum) alebo koreňov rastlín obsahujúcich retonón spadajúce pod kód KN 1302 14 00,

ostatné slizy a zahusťovadlá spadajúce pod kód KN 1302 39 00,

všetky poľnohospodárske výrobky uvedené v článku 146 odsek 1 a výrobky z nich odvodené polospracovaním a používané ako palivá pre energetickú výrobu,

všetky výrobky uvedené v článku 146 odsek 1 a výrobky z nich odvodené a určené na energetické účely,

Miscanthus sinensis spadajúci pod kód 0602 90 51, nadrobno nakrájaný, určený na použitie ako podstielka pre kone, hnojivo, prísady na zlepšenie kompostu a podstielku pre sušenie a čistenie rastlín, aj ako surovina alebo jej vlákna, používané ako stavebné materiály

všetky výrobky uvedené v nariadení Komisie (EHS) č. 1722/93 (1), naposledy zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 216/2004 (2), za podmienky, že nie sú získané z obilnín alebo zemiakov pestovaných na pôde vyňatej z produkcie a neobsahujú produkty odvodené z obilnín alebo zemiakov pestovaných na pôde vyňatej z produkcie,

všetky výrobky uvedené v nariadení Komisie (EHS) č. 1260/2001 (3), naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (ES) č. 30/2004 (4), za podmienky, že nie sú získané z cukrovej repy pestovanej na pôde vyňatej z produkcie a neobsahujú produkty odvodené z cukrovej repy pestovanej na pôde vyňatej z produkcie.


(1)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112.

(2)  Ú. v. ES L 36, 7.2.2004, s. 36.

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 6, 10.1.2004, s. 16.