12.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/37


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1954/2004

z 11. novembra 2004

týkajúce sa podaných ponúk na dovoz ciroku v rámci verejnej súťaže, ktorá je predmetom nariadenia (ES) č. 238/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálnej zľavy z dovozného cla na dovoz ciroku do Španielska bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 238/2004 (2).

(2)

V súlade s článkom 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3) môže Komisia na základe podaných ponúk podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozhodnúť, že ponukám vo verejnej súťaži nevyhovie.

(3)

So zreteľom najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95 nie je vhodné stanoviť maximálnu zľavu z cla.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám predloženým v čase od 5. do 11. novembra 2004 v rámci verejnej súťaže na priznanie zľavy z dovozného cla na dovoz ciroku podľa nariadenia (ES) č. 238/2004 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. novembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. novembra 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2004, s. 23.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2235/2000 (Ú. v. ES L 256, 10.10.2000, s. 13).