29.10.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1874/2004

z 28. októbra 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, pokiaľ ide o ich prahy uplatňovania v oblasti postupov uzatvárania zmlúv

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

zo zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 týkajúcu sa koordinácie postupov uzatvárania zmlúv v sektoroch vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 69,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 týkajúcu sa koordinácie postupov uzatvárania verejných zmlúv na verejné práce, tovary a služby (2), a najmä na jej článok 78,

po konzultácii s poradným výborom pre verejné obstarávanie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES zo dňa 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzatvárania v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o oblasti vyplývajúce z jeho právomocí, dohôd vyplývajúcich z multilaterálnych rokovaní Uruguajského kola (1986-1994) (3) schválila Rada dohodu o verejnom obstarávaní, ďalej len „dohoda“, obsiahnutú v prílohe 4 k uvedenému rozhodnutiu. V zmysle ustanovení tejto dohody, pravidlá, ktoré táto dohoda obsahuje, musia byť dodržiavané od chvíle, keď príslušné trhy dosiahnu alebo presiahnu určité čiastky, ďalej len „prahy“, ktoré sú vyjadrené vo zvláštnych právach čerpania.

(2)

Cieľom smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES je okrem iného umožniť obstarávateľom, ktorí ich uplatňujú, zároveň dodržiavať záväzky dohody. Na tento účel musí Komisia skontrolovať prahy ustanovené v týchto smerniciach týkajúce sa dohody a prípadne ich zvýšiť alebo znížiť tak, aby zodpovedali protihodnote prahov v eurách, zaokrúhlenej na tisíciny nadol, ustanovených dohodou. Výšky vyššie uvedených prahov smerníc nezodpovedajú prepočítaným protihodnotám prahov dohody pre obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005 (4). Preto je potrebné ich upraviť.

(3)

Okrem toho v rámci smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES, s cieľom znížiť počet prahov, ktoré je potrebné dodržiavať, prahy, ktoré nevyplývajú z dohody boli prepojené s prahmi, ktoré z nej vyplývajú. Je preto vhodné tieto rovnako upraviť.

(4)

Príslušné zmeny a doplnenia ponechávajú v platnosti vnútroštátne ustanovenia uplatňujúce smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES s výnimkou prahov, ktoré sú nižšie ako prahy uvedené v smerniciach.

(5)

Je preto potrebné príslušne zmeniť a doplniť smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písm. a) sa čiastka „499 000 EUR“ nahrádza čiastkou „473 000 EUR“;

b)

v písm. b) sa čiastka „6 242 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 923 000 EUR“;

2.

článok 61 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa čiastka „499 000 EUR“ nahrádza čiastkou „473 000 EUR“;

b)

v odseku 2 sa čiastka „499 000 EUR“ nahrádza čiastkou „473 000 EUR“.

Článok 2

Smernica 2004/18/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písm. a) sa čiastka „162 000 EUR“ nahrádza čiastkou „154 000 EUR“;

b)

v písm. b) sa čiastka „249 000 EUR“ nahrádza čiastkou „236 000 EUR“;

c)

v písm. c) sa čiastka „6 242 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 923 000 EUR“;

2.

článok 8, prvá zarážka, sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písm. a) sa čiastka „6 242 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 923 000 EUR“;

b)

v písm. b) sa čiastka „249 000 EUR“ nahrádza čiastkou „154 000 EUR“;

3.

v článku 56 sa čiastka „6 242 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 923 000 EUR“;

4.

v článku 63 ods. 1 prvej zarážke sa čiastka „6 242 000 EUR“ nahrádza čiastkou „5 923 000 EUR“;

5.

článok 67 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písm. a) sa čiastka „162 000 EUR“ nahrádza čiastkou „154 000 EUR“;

b)

v písm. b) sa čiastka „249 000 EUR“ nahrádza čiastkou „236 000 EUR“;

c)

v písm. c) sa čiastka „249 000 EUR“ nahrádza čiastkou „236 000 EUR“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň nasledujúci po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2004

Za Komisiu

Frederik BOLKESTEIN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2003, s. 14.