6.8.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1421/2004

z 19. júla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2792/1999, ktorým sa ustanovujú presné predpisy a opatrenia týkajúce sa štrukturálnej pomoci spoločenstva v sektore rybného hospodárstva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 2792/1999 (2) obsahuje ustanovenia týkajúce sa ochrany a rozvoja vodných zdrojov a rozvoja sektora akvakultúry v spoločenstve.

(2)

Právne predpisy spoločenstva pri uplatňovaní plánu regenerácie stanovujú možnosť doplnkovej pomoci pri likvidácii. V takomto prípade alebo keď núdzové opatrenia, ktoré prijala Komisia alebo členské štáty, majú podobné účinky, by sa tiež mala zvýšiť pomoc pre členov posádok, ktoré sú prinútené vzdať sa rybolovu v dôsledku plánu alebo týchto opatrení. To isté by sa malo uplatňovať na posádky, ktoré v dôsledku prijatia plánu regenerácie alebo núdzových opatrení stratia svoju prácu bez toho, aby sa likvidovali ich plavidlá.

(3)

Komisia 19. septembra 2002 vydala oznámenie Európskemu parlamentu a Rade týkajúce sa stratégie pre udržateľný rozvoj európskej akvakultúry. Vykonávanie stratégie zahŕňa potrebu zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 2792/1999.

(4)

Ochrana a rozvoj vodných zdrojov sa netýka výhradne opatrení prijatých na mori, ale tiež, a najmä, anadrómnych a katadrómnych druhov vo vnútrozemských vodách. V tejto súvislosti má obnova a znovuotvorenie migračných trás a neresísk osobitný význam.

(5)

Nemalo by sa podporovať žiadne zvýšenie výroby presahujúce predpokladaný žiadaný vývoj. Musia sa uskutočňovať lepšie marketingové stratégie, ale často chýbajú spoľahlivé štatistiky o spotrebe rýb, ako aj ekonomická analýza trhov a uvádzanie výrobkov akvakultúry na trh.

(6)

Nebezpečné vodné kvety rias patria medzi najvážnejšie ohrozenia budúcnosti chovu mäkkýšov a kôrovcov v Európe. Niekedy môže vodný kvet pretrvávať výnimočne dlhé obdobia, alebo sa vyskytne v období akumulovaného predaja a náhrada pre postihnutých chovateľov mäkkýšov a kôrovcov môže byť odôvodnená okrem prípadov častého výskytu tohto javu.

(7)

Rozširovanie vedomostnej základne o tomto hospodárskom odvetví zahŕňa všetky aspekty chovu a je veľmi dôležité pre akvakultúru. Kvôli neprimeraným prostriedkom prideleným na tento účel je dôležité, aby sa v akvakultúre ďalej podporoval aplikovaný výskum a technologický rozvoj rozširovaním možností jeho verejného financovania a podporou súkromných iniciatív v tejto oblasti.

(8)

Podniky v oblasti akvakultúry je treba podporovať s cieľom, aby tieto zlepšili svoje environmentálne správanie a dobrovoľne rozvíjali iniciatívy nad rámec minimálnych právnych požiadaviek týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

(9)

S cieľom umožniť verejnú pomoc na údržbu obslužných plavidiel v akvakultúre je potrebné stanoviť jasný rozdiel medzi týmito plavidlami a rybárskymi plavidlami, ako sú definované v nariadení Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (3), keďže niektoré rybárske plavidlá sa môžu používať výhradne v akvakultúre, ale mohli by sa vrátiť k rybárskej činnosti.

(10)

Na účel podpory stáleho znižovania rybárskeho úsilia, ak Rada prijala plán regenerácie, alebo ak Komisia alebo členské štáty prijali núdzové opatrenia, nemala by sa požadovať náhrada za pomoc, ktorú už získali plavidlá, ktorých sa plán alebo opatrenia týkajú.

(11)

Ak v súvislosti s plánom regenerácie musí plavidlo vymeniť rybolovné zariadenie, prvá výmena rybolovného zariadenia by sa mohla považovať za oprávnený výdavok.

(12)

Od plavidiel spoločenstva sa môže žiadať, aby používali akustické odpudzovače pri určitých rybolovoch, aby sa znížilo náhodné chytanie a usmrcovanie druhov radu cetacea. Náklady na dodržiavanie tejto povinnosti by mali byť oprávnené v rámci pomoci na modernizáciu plavidla.

(13)

Zásahy verejných orgánov v prospech akvakultúry na konci sedemdesiatych rokov podnietili rast výroby, ale v súčasnosti sa situácia zmenila a niektoré odvetvia ohrozuje nadvýroba. V dôsledku toho by sa mali stanoviť nové priority v rámci opatrení týkajúcich sa akvakultúry v programoch Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva a v určitých prípadoch by sa mala znížiť výška pomoci.

(14)

Niektoré formy chovu rýb môžu zohrávať ekologicky prospešnú úlohu, pričom toto je spôsobom, ako spojiť ekonomické činnosti s ochranou alebo rozvojom mokradí. Za takýchto okolností je zvyšovanie verejnej podpory odôvodnené.

(15)

Nariadenie (ES) č. 2792/1999 by sa preto malo príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2792/1999 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 10 ods. 3 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

pomoc pri výdavkoch na vybavenie a modernizáciu nie je oprávnená počas piatich rokov od poskytnutia verejnej pomoci na stavbu príslušného plavidla, s výnimkou vybavenia lodnými monitorovacími systémami alebo akustickými odpudzovačmi;“

2.

V článku 12 ods. 3 sa dopĺňa nové písmeno e), ktorý znie:

„e)

Ak Rada prijme plán regenerácie alebo ak Komisia alebo jeden, prípadne niekoľko členských štátov prijme osobitné alebo núdzové opatrenia, maximálnu pomoc uvedenú v písmenách b) a c) možno zvýšiť o 20 %. Navyše sa nebude uplatňovať požiadavka, aby plavidlo, na ktorom boli členovia posádky zamestnaní, muselo natrvalo ukončiť činnosť, ako to ustanovuje písmeno b).“

3.

V článku 12 ods. 4 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

že náhrada uvedená v odseku 3 písm. b) alebo odseku 3 písm. e), sa refunduje pomerne, ak užívatelia opäť začnú pracovať ako rybári v rámci obdobia kratšieho ako jeden rok po obdržaní náhrady.“

4.

V článku 13 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

práce zamerané na ochranu a rozvoj zdrojov vodného ekosystému vrátane sladkovodných zdrojov, okrem zarybňovania;“

5.

V článku 15 ods. 3 sa písmeno n) nahrádza takto:

„n)

zlepšovanie znalostí a zvyšovanie prehľadnosti vo výrobe a na trhu vrátane štatistiky a ekonomických analýz.“

6.

Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„1 a)   Členské štáty môžu poskytnúť finančné náhrady chovateľom mäkkýšov a kôrovcov, ak si kontaminácia mäkkýšov a kôrovcov kvôli rastu planktónu produkujúceho toxíny, alebo prítomnosť planktónu obsahujúceho morské biotoxíny, vynucuje, na ochranu ľudského zdravia, pozastavenie výlovu na viac ako štyri po sebe idúce mesiace, alebo ak straty spôsobené pozastavením výlovu počas sezóny predaja predstavujú viac ako 35 % ročného obratu dotknutého podniku, vypočítaného na základe priemerného obratu tohto podniku za predchádzajúce tri roky. Poskytovanie kompenzácie môže pokrývať najviac šesť mesiacov pozastaveného výlovu za celé obdobie od nadobudnutia účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 1421/2004 z 19. júla 2004, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2792/1999 o pravidlách a podmienkach pre štrukturálnu pomoc spoločenstva v odvetví rybolovu (4) do konca roku 2006.

(4)  Ú. v. EÚ L 260, 6.8.2004, s. 1.“"

b)

v odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Finančný príspevok z FIFG na opatrenia uvedené v odsekoch 1, 1a) a 2, na členský štát počas celého obdobia od roku 2000 do roku 2006 nesmie presiahnuť vyššiu z týchto dvoch hodnôt: 1 milión EUR alebo 4 % finančnej pomoci spoločenstva pridelenej sektoru v dotknutom členskom štáte.“

c)

v odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek, ktorý znie:

„Ak Rada prijme plán regenerácie, alebo ak Komisia alebo jeden, prípadne niekoľko členských štátov prijmú núdzové opatrenia, článok 10 ods. 3 písm. b) bod ii) sa neuplatňuje.“

d)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Poskytnutie kompenzácie podľa odsekov 1, 1a), 2 a 3 nie je oprávnené v prípade opakovaného sezónneho pozastavenia rybárskej a akvakultúrnej činnosti.“

7.

V článku 17 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek, ktorý znie:

„Iniciatívy aplikovaného výskumu v malom rozsahu, ktorých celkové náklady neprekročia 150 000 eur a ktorých doba trvania je najviac tri roky, a ktoré uskutočnil podnikateľský subjekt, vedecký alebo technický orgán, zástupca odbornej organizácie alebo iný príslušný orgán, sú oprávnené ako pilotné projekty za predpokladu, že prispievajú k cieľom trvalo udržateľného rozvoja akvakultúrneho priemyslu v spoločenstve.“

8.

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 1.4 a) sa nahrádza takto:

„a)

Plavidlá musia byť zapísané v registri rybárskych plavidiel spoločenstva aspoň päť rokov s výnimkou lodných monitorovacích systémov alebo akustických odpudzovačov. Zmeny v charakteristike plavidiel musia byť oznámené tomuto registru a v prípade modernizácie plavidiel musia byť tieto premerané v súlade s ustanoveniami spoločenstva.“

b)

bod 1.4 b) sa mení a dopĺňa takto:

bod iii) sa mení a dopĺňa takto:

„iii)

zlepšením pracovných a bezpečnostných podmienok, a/alebo“,

dopĺňa sa bod, ktorý znie:

„iv)

nákup akustických odpudzovačov na účely nariadenia Rady (ES) č. 812/2004 z 26. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa neplánovaných výlovov veľrýb v rybnom hospodárstve (5).

posledný pododsek sa nahrádza takto:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 2 sa výmena rybárskeho výstroja nepovažuje za oprávnený výdavok, okrem prípadu, ak plavidlo podlieha plánu regenerácie a vyžaduje sa od neho ukončenie účasti v príslušnom rybárskom odvetví a lov iných druhov s odlišným rybárskym výstrojom. V takom prípade môže Komisia rozhodnúť, že prvú výmenu rybárskeho výstroja, kde sú možnosti rybolovu značne obmedzené plánom regenerácie, možno považovať za oprávnený výdavok.“

c)

prvá veta bodu 2.1 sa nahrádza takto:

„Výdavky oprávnené na pomoc z FIFG sa môžu týkať inštalácie neprenosných alebo prenosných zariadení na ochranu a rozvoj zdrojov vodného ekosystému, revitalizácie riek a jazier vrátane neresísk a umožnenia migrujúcim druhom migrovať po prúde a proti prúdu a na vedecký monitoring projektov.“

d)

bod 2.2 sa nahrádza takto:

„2.2.   Akvakultúra

a)

na účely tohto nariadenia,

‚akvakultúra’ znamená chov alebo odchov vodných organizmov použitím techník určených na zvyšovanie produkcie príslušných organizmov nad prirodzenú kapacitu prostredia; organizmy zostávajú majetkom fyzickej alebo právnickej osoby počas celej doby chovu alebo odchovu až po výlov a vrátane neho.

b)

Zakladatelia projektov intenzívneho chovu rýb zašlú riadiacemu orgánu údaje uvedené v prílohe IV smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (6), spolu so žiadosťou o vyplatenie finančnej pomoci z verejných zdrojov. Riadiaci orgán rozhodne, či musí byť projekt predložený na posúdenie podľa ustanovení článkov 5 až 10 uvedenej smernice. Ak bola poskytnutá finančná pomoc z verejných zdrojov, náklady na zhromažďovanie informácií o vplyvoch na životné prostredie a všetky náklady na posudzovanie sú oprávnenými nákladmi pre pomoc z FIFG.

c)

Počiatočné náklady vynaložené podnikmi v oblasti akvakultúry na zapojenie sa do systému pre ekologické riadenie a audit spoločenstva, ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (7), ako aj investície do prác súvisiacich s inštaláciou alebo zlepšením obehu vody v podnikoch v oblasti akvakultúry a na obslužných plavidlách sú oprávnené.

d)

Rybárske plavidlá definované v článku 3 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (8) sa nepovažujú za obslužné plavidlá, ani v prípade keď sa používajú výlučne v akvakultúre.

e)

V rámci opatrení týkajúcich sa akvakultúry v programoch FIFG sa kladie priorita na:

i)

vývoj techník, ktoré podstatne znižujú vplyvy na životné prostredie;

ii)

zdokonalenie tradičných činností akvakultúry, ktoré sú dôležité pri udržiavaní sociálnej a environmentálnej štruktúry osobitných oblastí;

iii)

modernizáciu existujúcich podnikov;

iv)

opatrenia na úžitok akvakultúr, ktoré patria do rozsahu článkov 14 a 15 tohto nariadenia;

v)

diverzifikáciu chovaných druhov.

f)

Bez ohľadu na stĺpec pre skupinu 3 v tabuľke 3 bodu 2 prílohy IV a bez toho, aby bol dotknutý podiel príspevku najvzdialenejších regiónov, uplatňujú sa tieto podiely na príspevku:

i)

pri investíciách týkajúcich sa používania techník, ktoré podstatne znižujú vplyv na životné prostredie, alebo týkajúcich sa projektov chovu rýb, ktoré majú priaznivý vplyv na životné prostredie, musí byť príspevok súkromných užívateľov (C) aspoň 30 % oprávnených výdavkov v regiónoch spadajúcich pod cieľ 1 a aspoň 50 % v ostatných oblastiach. Posudzovanie environmentálnych ziskov sa uskutoční na náklady zakladateľa a overí ich riadiaci orgán. Ak bola poskytnutá finančná pomoc z verejných zdrojov, náklady na posudzovanie sú oprávnené na vyplatenie finančnej pomoci z FIFG;

ii)

pri investíciách týkajúcich sa výstavby nových intenzívnych chovov rýb, ktoré nie sú uvedené v prioritách vymenovaných v bode e), musí byť príspevok súkromných užívateľov (C) aspoň 50 % oprávnených výdavkov v regiónoch spadajúcich pod cieľ 1 a aspoň 70 % v ostatných oblastiach.

(6)  Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17)."

(7)  Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené aktom o pristúpení z roku 2003."

(8)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.“"

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. júla 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Stanovisko doručené dňa 1. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 639/2004 (Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 9).

(3)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.