7.7.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 236/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1242/2004

z 28. júna 2004,

ktorým sa novým členským štátom udeľujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 2371/2002 týkajúcich sa referenčných úrovní pre rybárske flotily

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, najmä na jeho článok 57,

keďže:

(1)

Článok 12 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1) stanovuje, že referenčné úrovne budú pre flotilu každého členského štátu stanovené ako súhrn cieľov viacročného usmerňujúceho programu pre každý segment na roky 1997 až 2002.

(2)

Nové členské štáty nemajú ciele podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

(3)

Referenčné úrovne by mohli byť pre tieto členské štáty stanovené iba odkazom na úroveň ich flotíl v momente pristúpenia. V takom prípade by však boli záväzky uvedené v článku 11 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 nadbytočné, keďže by sa tieto záväzky prekrývali so záväzkami vyplývajúcimi zo systému vstup-výstup uvedeného v článku 13 toho nariadenia.

(4)

Preto nie je vhodné stanoviť pre nové štáty referenčné úrovne uvedené v článku 12 nariadenia (ES) č. 2371/2002, ani na ne uplatňovať články 11 ods. 2 a 4 uvedeného nariadenia, keďže by to nemalo žiadny účinok na riadenie flotíl novými členskými štátmi.

(5)

Vzhľadom na krátku lehotu, počas ktorej môžu tieto nové členské štáty udeliť pomoc na obnovu svojich flotíl, nie je vhodné vyžadovať zníženie kapacít týchto flotíl podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

(6)

Preto by mali byť novým členským štátom udelené výnimky z týchto ustanovení nariadenia (ES) č. 2371/2002,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Formou výnimky sa článok 11 ods. 2 a 4, článok 12 a článok 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 neuplatňujú na Českú republiku, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovinsko a Slovensko.

Článok 2

Toto nariadenie vstupuje do platnosti tretí deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 28. júna 2004

Za Radu

predseda

M. CULLEN


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.