32004R0813Úradný vestník L 150 , 30/04/2004 S. 0032 - 0041


Nariadenie Rady (ES) č. 813/2004

z 26. apríla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1626/94, pokiaľ ide o určité opatrenia súvisiace s ochranou a zachovaním vôd okolo Malty

RADA EÚROPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (ďalej len "Zmluva o pristúpení") [1], a najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (ďalej len "Akt o pristúpení") [2], a najmä na jeho článok 21,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) podľa článku 21 Aktu o pristúpení, nariadenie Rady (ES) č. 1626/94 z 27. júna 1994, ktorým sa stanovujú určité technické opatrenia na zachovanie zdrojov rybolovu v Stredozemnom mori [3], je potrebné zmeniť a doplniť v súlade so smernicami uvedenými v prílohe III k Aktu o pristúpení, s cieľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou a zachovaním vôd okolo Malty;

(2) tieto opatrenia je potrebné prijať pred pristúpením, aby boli uplatniteľné od dátumu pristúpenia Malty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1626/94 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Týmto sa vkladajú tieto články:

"Článok 8a

25-míľová riadiaca zóna okolo Malty

1. Prístup lodí spoločenstva do vôd a k zdrojom v zóne siahajúcej až do 25 námorných míľ od základných čiar okolo Maltských ostrovov (ďalej len "riadiaca zóna") sa musí regulovať takto:

a) rybolov v rámci riadiacej zóny sa obmedzuje na rybárske lode o celkovej dĺžke menšej ako 12 metrov, používajúce iné ako vlečné zariadenia;

b) celkové rybolovné výkony týchto lodí vyjadrené ako celková rybolovná kapacita nesmú presiahnuť priemernú úroveň zaznamenanú v rokoch 2000-2001, čo zodpovedá 1950 lodiam s celkovým výkonom motorov 83000 kW a s celkovou tonážou 4035 BRT.

2. Odlišne od bodu ods. 1 písm. a), trawlery nepresahujúce celkovú dĺžku 24 metrov sú oprávnené loviť v určitých oblastiach v rámci riadiacej zóny, tak ako je popísané v prílohe V, časť a) k tomuto nariadeniu, za týchto podmienok:

a) celkový rybolovný výkon trawlerov, ktoré majú povolené vykonávať svoju činnosť v riadiacej zóne, nesmie presiahnuť strop 4800 kW.

b) rybolovný výkon každého trawlera, oprávneného vykonávať svoju činnosť v hĺbke menšej ako 200 metrov, nesmie presiahnuť 185 kW; izobata 200 m hĺbky sa označuje prerušovanou čiarou, ktorej východzie body sú uvedené v prílohe V časť b) k tomuto nariadeniu;

c) trawlery loviace v riadiacej zóne musia mať zvláštne rybárske povolenie v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1627/94 z 27 júna 1994, ktorým sa ustanovujú všeobecné predpisy, ktoré sa týkajú zvláštnych rybárskych povolení [4] a musia byť zahrnuté do zoznamu, v ktorom musí byť uvedený ich názov, ich medzinárodné registračné číslo a charakteristiky lode a ktorý musia dotknuté členské štáty každoročne poskytnúť Komisii;

d) hranice výkonu uvedené v písmenách a) a b) sa pravidelne prehodnocujú na základe odporúčaní príslušných vedeckých orgánov, ktoré sa týkajú ich účinkov a vplyvov na ochranu a zachovanie zásob.

3. Ak celkový rybolovný výkon uvedený v ods. 2 písm. a) presiahne celkový rybolovný výkon trawlerov s celkovou dĺžkou 24 metrov alebo menšou a operujúcich v riadiacej zóne počas referenčného obdobia 2000-2001 (ďalej len "referenčný rybolovný výkon"), Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 10a rozdelí tento prebytok disponibilného rybolovného výkonu medzi členské štáty, berúc do úvahy záujem členských štátov žiadajúcich o povolenie.

Referenčný rybolovný výkon musí zodpovedať 3600 kW.

4. Osobitné rybárske povolenia na prebytok disponibilného rybolovného výkonu uvedený v odseku 3 sa vydajú iba lodiam zahrnutým v registri flotily spoločenstva k dátumu uplatňovania tohto článku.

5. Ak celkový rybolovný výkon trawlerov oprávnených vykonávať svoju činnosť v riadiacej zóne v súlade s ods. 2 písm. c) presiahne strop uvedený v ods. 2 písm. a), nakoľko tento strop bol znížený po revízii uvedenej v ods. 2 písm. d), Komisia rozdelí rybolovný výkon medzi členské štáty na základe týchto kritérií:

a) rybolovný výkon v kW zodpovedajúci lodiam, ktoré lovili v zóne v období 2000-2001, sa uvedie ako prvý;

b) rybolovný výkon v kW zodpovedajúci lodiam, ktoré lovili v zóne v ľubovoľnom inom období, sa uvedie ako druhý;

c) akýkoľvek zostávajúci rybolovný výkon pre ostatné lode sa rozdelí medzi členské štáty, berúc do úvahy záujmy členských štátov žiadajúcich o povolenie.

6. Odlišne od odseku 1 písm. a), lode loviace s vakovými kruhovými vlečnými sieťami alebo dlhými vlascami a lode loviace delfíny v súlade s článkom 8b sú oprávnené vykonávať svoju činnosť v riadiacej zóne. Musí sa im vydať osobitné rybárske povolenie v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1627/94 a musia byť zahrnuté do zoznamu, v ktorom sa uvedie ich názov, ich medzinárodné registračné číslo a charakteristiky lode a ktorý musia dotknuté členské štáty poskytnúť Komisii;

Rybolovný výkon sa v každom prípade kontroluje s cieľom zabezpečiť trvalú udržateľnosť takýchto rybolov v zóne.

7. Kapitán každého trawlera, oprávneného loviť v riadiacej zóne v súlade s ods. 2, ktorý nie je vybavený VMS, musí signalizovať každé vplávanie a vyplávanie z riadiacej zóny svojim orgánom a orgánom pobrežného štátu.

Článok 8b

Lov delfínov

1. Každoročne od 1. januára do 5. augusta je zakázané loviť delfínov (Coriphaena spp.) v riadiacej zóne pomocou zariadení na zhlukovanie rýb (FADs).

2. Počet lodí zúčastňujúcich sa na love delfínov v zóne nesmie presiahnuť 130.

3. Maltské úrady každoročne najneskôr do 30. júna stanovia trasy FAD a každú z trás FAD pridelia rybárskym lodiam spoločenstva. Rybárske lode spoločenstva plaviace sa pod inou ako maltskou vlajkou nie sú oprávnené vykonávať svoju činnosť s použitím FAD trasy v rámci 12-míľového pásma.

4. Rybárskym lodiam, oprávneným loviť delfíny, je vydané zvláštne rybárske povolenie v súlade s článkom 7 nariadenia Rady (ES) č. 1627/94 a musia byť zahrnuté do zoznamu, v ktorom je uvedený ich názov, ich medzinárodné registračné číslo a charakteristiky lode a ktorý musia dotknuté členské štáty poskytnúť Komisii.

Napriek ustanoveniam článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1627/94, u lodí s celkovou dĺžkou menšou ako 10 metrov sa vyžaduje osobitné rybárske povolenie."

2. Vkladá sa nasledujúci článok:

"Článok 10a

Vykonávacie predpisy a zmeny a doplnky

Podrobné pravidlá na uplatňovanie článkov 8a a 8b, najmä o kritériách, ktoré sa musia uplatňovať na stanovovanie a prideľovanie trás FAD podľa článku 8b ods. 3, sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o zachovaní a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybolovu podľa spoločnej politiky rybolovu [5]

2. Text uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa vkladá za Prílohu IV.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť iba s výhradou a od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

v Luxemburgu 26. apríla 2004

Za Radu

predseda

J. Walsh

[1] Ú. V. EÚ L 236, 23.9.2003, S. 17.

[2] Ú. V. EÚ L 236, 23.9.2003, S. 23.

[3] Ú. V. ES L 171, 6.7.1994, S. 1. NARIADENIE NAPOSLEDY ZMENENÉ A DOPLNENÉ NARIADENÍM (ES) Č. 973/2001 (Ú. V. ES L 137, 19.5.2001, S. 1).

[4] Ú. V. ES 171, 6.7.1994, S.7.

[5] Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.".

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA V

25 míľová riadiaca zóna okolo maltských ostrovov

a) Povolené oblasti pre trawlery na prístup k maltským ostrovom:zemepisné súradnice

Zóna A | Zóna H |

A1 – 36° S, 14°V | H1 – 35° S, 14°V |

A2 – 36° S, 14°V | H2 – 35° S, 14°V |

A3 – 35° S, 14°V | H3 – 35° S, 14°V |

A4 – 35° S, 14°V | H4 – 35° S, 14°V |

A5 – 35° S, 14°V | H5 – 35° S, 14°V |

A6 – 35° S, 14°V | |

Zóna B | Zóna I |

B1 – 35° S, 14°V | I1 – 36° S, 14°V |

B2 – 35° S, 14°V | I2 – 36° S, 14°V |

B3 – 35° S, 14°V | I3 – 36° S, 14°V |

B4 – 35° S, 14°V | I4 – 36° S, 14°V |

B5 – 35° S, 14°V | |

B6 – 35° S, 14°V | |

Zóna C | Zóna J |

C1 – 35° S, 14°V | J1 – 36° S, 13°V |

C2 – 35° S, 14°V | J2 – 36° S, 14°V |

C3 – 35° S, 14°V | J3 – 36° S, 14°V |

C4 – 35° S, 14°V | J4 – 36° S, 13°V |

Zóna D | Zóna K |

D1 – 36° S, 14°V | K1 – 35° S, 14°V |

D2 – 36° S, 14°V | K2 – 36° S, 14°V |

D3 – 35° S, 14°V | K3 – 36° S, 13°V |

D4 – 36° S, 14°V | K4 – 36° S, 13°V |

| K5 – 36° S, 13°V |

Zóna E | Zóna L |

E1 – 35° S, 14°V | L1 – 35° S, 14°V |

E2 – 36° S, 14°V | L2 – 35° S, 14°V |

E3 – 35° S, 14°V | L3 – 35° S, 14°V |

E4 – 35° S, 14°V | L4 – 35° S, 13°V |

E5 – 35° S, 14°V | |

Zóna F | Zóna M |

F1 – 36° S, 14°V | M1 – 36° S, 14°V |

F2 – 36° S, 14°V | M2 – 36° S, 14°V |

F3 – 36° S, 14°V | M3 – 36° S, 14°V |

F4 – 36° S, 14°V | M4 – 36° S, 14°V |

| M5 – 36° S, 14°V |

Zóna G | Zóna N |

G1 – 36° S, 14°V | N1 – 36° S, 14°V |

G2 – 35° S, 15°V | N2 – 36° S, 14°V |

G3 – 35° S, 14°V | N3 – 36° S, 14°V |

G4 – 35° S, 14°V | N4 – 36° S, 14°V |

G5 – 35° S, 14°V | N5 – 36° S, 14°V |

| N6 – 36° S, 14°V |

b) Zemepisné súradnice niektorých východiskových bodov pozdĺž 200 m izobaty v rámci 25 míľovej riadiacej zóny

ID | zemepisná šírka | zemepisná dĺžka |

1 | 36.3673° S | 14.5540° V |

2 | 36.3159° S | 14.5567° V |

3 | 36.2735° S | 14.5379° V |

4 | 36.2357° S | 14.4785° V |

5 | 36.1699° S | 14.4316° V |

6 | 36.1307° S | 14.3534° V |

7 | 36.1117° S | 14.2127° V |

8 | 36.1003° S | 14.1658° V |

9 | 36.0859° S | 14.152° V |

10 | 36.0547° S | 14.143° V |

11 | 35.9921° S | 14.1584° V |

12 | 35.9744° S | 14.1815° V |

13 | 35.9608° S | 14.2235° V |

14 | 35.9296° S | 14.2164° V |

15 | 35.8983° S | 14.2328° V |

16 | 35.867° S | 14.4929° V |

17 | 35.8358° S | 14.2845° V |

18 | 35.8191° S | 14.2753° V |

19 | 35.7863° S | 14.3534° V |

20 | 35.7542° S | 14.4316° V |

21 | 35.7355° S | 14.4473° V |

22 | 35.7225° S | 14.5098° V |

23 | 35.6951° S | 14.5365° V |

24 | 35.6325° S | 14.536° V |

25 | 35.57° S | 14.5221° V |

26 | 35.5348° S | 14.588° V |

27 | 35.5037° S | 14.6192° V |

28 | 35.5128° S | 14.6349° V |

29 | 35.57° S | 14.6717° V |

30 | 35.5975° S | 14.647° V |

31 | 35.5903° S | 14.6036° V |

32 | 35.6034° S | 14.574° V |

33 | 35.6532° S | 14.5535° V |

34 | 35.6726° S | 14.5723° V |

35 | 35.6668° S | 14.5937° V |

36 | 35.6618° S | 14.6424° V |

37 | 35.653° S | 14.6661° V |

38 | 35.57° S | 14.6853° V |

39 | 35.5294° S | 14.713° V |

40 | 35.5071° S | 14.7443° V |

41 | 35.4878° S | 14.7834° V |

42 | 35.4929° S | 14.8247° V |

43 | 35.4762° S | 14.8246° V |

44 | 36.2077° S | 13.947° V |

45 | 36.1954° S | 13.96° V |

46 | 36.1773° S | 13.947° V |

47 | 36.1848° S | 13.9313° V |

48 | 36.1954° S | 13.925° V |

49 | 35.4592° S | 14.1815° V |

50 | 35.4762° S | 14.1895° V |

51 | 35.4755° S | 14.2127° V |

52 | 35.4605° S | 14.2199° V |

53 | 35.4453° S | 14.1971° V |

"

--------------------------------------------------