32004R0601Úradný vestník L 097 , 01/04/2004 S. 0016 - 0029


Nariadenie Rady (ES) č. 601/2004

z 22. marca 2004,

ktorým sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisku Európskeho parlamentu [1],

keďže:

(1) rozhodnutím Rady 81/691/EHS [2] spoločenstvo schválilo dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov (dohovor), ktorý vstúpil do platnosti v spoločenstve 21. mája 1982;

(2) tento dohovor poskytuje rámec pre regionálnu spoluprácu pri ochrane a riadení živých antarktických morských zdrojov prostredníctvom zriadenia Komisie pre ochranu a riadenie živých antarktických morských zdrojov (ďalej len "CCAMLR") a pre prijatie ochranných opatrení zo strany CCAMLR, ktoré sa pre zmluvné strany stávajú záväznými;

(3) spoločenstvo by malo ako zmluvná strana dohovoru zabezpečiť, aby sa ochranné opatrenia prijaté CCAMLR uplatňovali na jeho rybárske plavidlá;

(4) príslušné opatrenia zahŕňajú mnohé pravidlá a ustanovenia na kontrolu rybárskych činností v oblasti dohovoru, ktoré musia byť na doplnenie nariadenia Rady č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu [3], začlenené do právneho poriadku spoločenstva ako osobitné ustanovenia v zmysle článku 1 ods. 3;

(5) niektoré z týchto osobitných ustanovení boli transponované do právneho poriadku spoločenstva nariadením Rady (EHS) č. 3943/90 z 19. decembra 1990 o uplatňovaní pozorovacieho a kontrolného systému ustanoveného podľa článku XXIV Dohovoru o zachovaní živých antarktických morských zdrojov [4], nariadením Rady (ES) č. 66/98 z 18. decembra 1997, ktorým sa ustanovujú niektoré ochranné a kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach v Antarktíde [5] a nariadením Rady (ES) č. 1721/1999 z 29. júla 1999, ktorým sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia, pokiaľ ide o lode plaviace sa pod vlajkou nezmluvných strán Dohovoru o zachovaní živých antarktických morských zdrojov [6];

(6) s cieľom vykonať nové ochranné opatrenia prijaté CCAMLR by sa uvedené nariadenia mali zrušiť a nahradiť jediným nariadením, v ktorom budú zhrnuté osobitné ustanovenia o kontrole rybárskych činností vyplývajúce zo záväzkov spoločenstva ako zmluvnej strany dohovoru;

(7) opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy uplatňovania vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [7],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET A POJMY

Článok 1

Predmet

1. Toto nariadenie ustanovuje pre spoločenstvo všeobecné pravidlá a podmienky uplatňovania:

a) kontrolných opatrení platných pre rybárske plavidlá plávajúcich pod vlajkou zmluvnej strany dohovoru o ochrane živých antarktických morských zdrojov (dohovoru) pôsobiacich v oblasti dohovoru vo vodách za hranicami národných jurisdikcií;

b) systému na podporu dodržiavania ochranných opatrení ustanovených Komisiou pre ochranu živých antarktických morských zdrojov (CCAMLR) zo strany plavidiel plávajúcich pod vlajkou nezmluvnej strany dohovoru.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia dohovoru a pôsobí ako podpora jeho cieľov a zásad a ustanovení záverečného aktu konferencie, počas ktorej bol prijatý.

Článok 2

Pojmy

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

a) "oblasť dohovoru" je oblasť uplatňovania dohovoru podľa jeho článku 1;

b) "antarktická konvergencia" je čiara spájajúca tieto body na rovnobežkách zemepisnej šírky a poludníkoch zemepisnej dĺžky: 50 oJ, 0o – 50 oJ, 30 oV – 45 oJ, 30 oV – 45 oJ, 80 oV – 55 oJ, 80 oV – 55 oJ, 150 oV – 60 oJ, 150 oV – 60 oJ, 50 oZ – 50 oJ, 50 oZ – 50 oJ, 0o;

c) "rybárske plavidlo spoločenstva" je rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu spoločenstva a registrované v spoločenstve, ktoré loví a drží na palube morské organizmy zo živých morských zdrojov v oblasti dohovoru;

d) "systém VMS" je na satelitnom monitoringu plavidla založený systém inštalovaný na palube rybárskych plavidiel spoločenstva v súlade s článkom 3 nariadenia (EHS) č. 2847/93;

e) "nová oblasť rybolovu" je oblasť rybolovu druhov za použitia konkrétnej techniky rybolovu v antarktickej štatistickej podoblasti FAO, v prípade ktorej:

i) CCAMLR neboli nikdy predložené údaje o rozložení, hojnosti, populácii, potenciálnom výťažku a identite zásob z komplexných výskumov/prieskumov alebo prieskumného rybolovu; alebo

ii) CCAMLR neboli nikdy predložené údaje o úlovku a rybolovnej kampani alebo

iii) CCAMLR neboli nikdy predložené údaje o úlovku a rybolovnej kampani z dvoch posledných sezón, v ktorých sa rybolov uskutočnil;

f) "oblasť prieskumného rybolovu" je oblasť, ktorá bola predtým klasifikovaná ako "nová oblasť rybolovu" podľa odseku e). Oblasť prieskumného rybolovu sa naďalej klasifikuje takto, pokiaľ nie je dostupný dostatok informácií;

i) na vyhodnotenie rozloženia, hojnosti a populácie cieľových druhov vedúcich k odhadu potenciálneho výťažku oblasti rybolovu;

ii) na overenie možných dopadov rybolovu na závislé a príbuzné druhy a

iii) umožňujúcich vedeckému výboru CCAMLR formulovať a poskytovať poradenstvo súvisiace s primeranou úrovňou úlovkov, ako aj s intenzitou kampaní a rybárskym zariadením v primeraných prípadoch;

g) "inšpektor CCAMLR" je inšpektor vymenovaný zmluvnou stranou dohovoru na účely zavádzania kontrolného systému uvedeného v článku 1 ods. 1;

h) "systém inšpekcie CCAMLR" je dokument s týmto názvom prijatý CCAMLR a týkajúci sa kontroly a inšpekcie na mori plavidiel plávajúcich pod vlajkou zmluvnej strany dohovoru;

i) "plavidlo nezmluvnej strany" je rybárske plavidlo, ktoré sa plaví pod vlajkou nezmluvnej strany dohovoru a ktoré bolo spozorované pri rybárskych činnostiach v oblasti dohovoru;

j) "zmluvná strana" je zmluvná strana dohovoru;

k) "plavidlo zmluvnej strany" je rybárske plavidlo, ktoré pláva pod vlajkou zmluvnej strany dohovoru;

l) "spozorovanie" je akékoľvek spozorovanie plavidla plávajúceho pod vlajkou nezmluvnej strany dohovoru plavidlom plávajúcim pod vlajkou zmluvnej strany dohovoru a pôsobiacom v oblasti dohovoru, lietadlom registrovanom v zmluvnej strane dohovoru a prelietavajúcim nad oblasťou dohovoru, alebo inšpektorom CCAMLR;

m) "činnosti NNN" sú nezákonné, neregulované a neohlásené rybárske činnosti v oblasti dohovoru;

n) "plavidlo NNN" je každé plavidlo vykonávajúce nezákonné, neregulované a neohlásené rybárske činnosti v oblasti dohovoru.

KAPITOLA II

PRÍSTUP K RYBÁRSKYM ČINNOSTIAM V OBLASTI DOHOVORU

Článok 3

Osobitné povolenie na rybolov

1. Len rybárske plavidlá spoločenstva, ktoré sú držiteľmi osobitného povolenia na rybolov vydaného ich vlajkovým členským štátom v zmysle nariadenia (ES) č. 1627/94 [8], môžu v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto povolení loviť, držať na palube, prekladať na inú loď a vykladať rybolovné zdroje z oblasti dohovoru.

2. Členské štáty elektronicky oznámia Komisii do troch dní odo dňa vydania povolenia uvedeného v odseku 1 tieto údaje týkajúce sa plavidla, na ktoré sa vzťahuje povolenie:

a) názov príslušného plavidla;

b) lehotu, počas ktorej môže loviť v oblasti dohovoru, s dátumami začiatku a konca rybárskych činností;

c) oblasť alebo oblasti rybolovu;

d) cieľové druhy;

e) použité zariadenie.

Komisia takéto údaje bezodkladne zasiela na sekretariát CCAMLR.

3. Údaje zasielané Komisii členskými štátmi obsahujú interné registračné číslo flotily podľa článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2090/98 z 30. septembra 1998 o registri rybárskych plavidiel spoločenstva [9] spolu s údajmi o domovskom prístave a menách vlastníka alebo nájomcu plavidla a je k nim priložené oznámenie o tom, že kapitán plavidla bol informovaný o opatreniach platných pre oblasť alebo oblasti, kde bude plavidlo loviť v rámci oblasti dohovoru.

4. Na odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú osobitné ustanovenia článkov 5, 6, 7 a 8.

5. Členské štáty nevydajú osobitné povolenie na rybolov plavidlám, ktoré majú v úmysle zapojiť sa do rybolovu na dlhý vlasec v oblasti dohovoru, ktoré nespĺňajú ustanovenia druhého pododseku článku 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 600/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa ustanovujú určité technické opatrenia uplatniteľné na rybárske činnosti v oblasti, na ktorú sa vzťahuje dohovor o zachovaní živých antarktických morských zdrojov [10].

6. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 odsek 2

Článok 4

Všeobecné pravidlá profesionálnej etiky

1. Osobitné povolenie na rybolov uvedené v článku 3 alebo jeho overená kópia je na palube rybárskych plavidiel a sú kedykoľvek prístupné na nahliadnutie inšpektorovi CCAMLR.

2. Každý členský štát zabezpečí, aby všetky rybárske plavidlá spoločenstva plávajúce pod jeho vlajkou oznámili svoj vstup všetkých prístavov alebo vyplávanie zo všetkých prístavov, svoj vstup do oblasti dohovoru alebo vyplávanie z oblasti dohovoru a svoje pohyby medzi štatistickými podoblasťami a divíziami FAO.

3. Členské štáty porovnávajú údaje uvedené v odseku 2 s údajmi prijatými systémami VMS fungujúcimi na palube rybárskych plavidiel spoločenstva. Takúto informáciu elektronicky zašlú Komisii do dvoch dní odo dňa jej prijatia. Komisia zašle túto informáciu bezodkladne na sekretariát CCAMLR.

4. V prípade technickej poruchy systému VMS na palube rybárskeho plavidla spoločenstva oznámi vlajkový členský štát čo najskôr CCAMLR s kópiou pre Komisiu názov plavidla a čas, dátum a polohu plavidla v čase, keď systém VMS prestal fungovať. Akonáhle je systém VMS opäť funkčný, vlajkový členský štát o tom bezodkladne informuje CCAMLR.

Článok 5

Prístup na lov krabov

1. Vlajkové členské štáty oznámia Komisii úmysel rybárskeho plavidla spoločenstva loviť kraby v štatistickej podoblasti FAO 48.3. Notifikácia predchádza o štyri mesiace dátum uvedený ako začiatok lovu a obsahuje registračné číslo internej flotily a plán výskumných a rybolovných operácií príslušného plavidla.

2. Komisia preskúma notifikáciu, overí jeho súlad s platnými pravidlami a informuje členský štát o svojom náleze. Členský štát môže vydať osobitné povolenie na lov po prijatí nálezu Komisie alebo do 10 pracovných dní odo dňa notifikácie tohto nálezu. Komisia príslušne informuje CCAMLR, a to najneskôr tri mesiace pred dňom uvedeným ako začiatok lovu.

3. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 6

Prístup k novým oblastiam rybolovu

1. Rybolov v nových oblastiach v oblasti dohovoru sa zakazuje s výnimkou prípadov, keď bol povolený v súlade s odsekmi 2 až 5.

2. Len plavidlá, ktoré sú vybavené a usporiadané tak, že môžu spĺňať všetky príslušné ochranné opatrenia prijaté CCAMLR, sú spôsobilé zúčastniť sa rybolovu v nových oblastiach. Plavidlá, ktoré sa nachádzajú na zozname NNN CCAMLR uvedenom v článku 29, nie sú spôsobilé zúčastniť sa rybolovu v nových oblastiach.

3. Vlajkový členský štát oznámi Komisii nie neskôr ako štyri mesiace pred výročnou schôdzou CCAMLR úmysel rybárskeho plavidla spoločenstva realizovať novú oblasť rybolovu v oblasti dohovoru.

Toto oznámenie bude obsahovať čo najviac z týchto údajov, ktoré je členský štát schopný poskytnúť:

a) charakter navrhovaného rybolovu, vrátane cieľových druhov, techník lovu, navrhovanej oblasti a každú minimálnu úroveň úlovkov požadovanú pre výkon efektívneho rybolovu;

b) biologické údaje z plavieb komplexného výskumu/prieskumu ako napr. rozloženie, hojnosť, údaje o populácii a informácia o identite zásob;

c) podrobnosti o závislých a príbuzných druhoch a pravdepodobnosti akéhokoľvek dopadu na takéto druhy všeobecne v dôsledku navrhovaného rybolovu;

d) údaje z ostatných rybolovných oblastí v regióne alebo podobných oblastí inde, ktorémôžu pomôcť pri vyhodnotení potenciálneho výťažku.

4. Komisia zašle CCAMLR na overenie údaje poskytnuté v zmysle odseku 3 spolu so všetkými inými súvisiacimi informáciami, ktorými disponuje.

5. Ak CCAMLR schváli novú oblasť rybolovu, musí túto oblasť povoliť:

a) Komisia, a to v prípadoch, keď CCAMLR neprijala v súvislosti s ňou žiadne ochranné opatrenie alebo

b) Rada konajúca kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, a to vo všetkých ostatných prípadoch.

6. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 7

Prístup k oblastiam prieskumného rybolovu

1. Prieskumný rybolov v rámci oblasti dohovoru sa zakazuje s výnimkou prípadov, kedy bol povolený v súlade s odsekmi 2 až 7.

2. Iba plavidlá, ktoré sú vybavené a usporiadané tak, že môžu spĺňať všetky príslušné ochranné opatrenia prijaté CCAMLR, sú spôsobilé zúčastniť sa prieskumného rybolovu.

Plavidlá, ktoré sa nachádzajú na zozname NNN CCAMLR uvedenom v článku 29, nie sú spôsobilé zúčastniť sa prieskumného rybolovu.

3. Každý členský štát zúčastňujúci sa na prieskumnom rybolove alebo zamýšľajúci povoliť plavidlu účasť na ňom pripraví plán výskumu a rybolovných operácií, ktorý predloží priamo CCAMLR pred dátumom určeným CCAMLR, s kópiou pre Komisiu.

Plán musí obsahovať čo najviac z týchto údajov, ktoré je členský štát schopný poskytnúť:

a) opis súladu aktivít členského štátu s plánom zberu údajov vypracovaným vedeckým výborom CCAMLR;

b) charakter prieskumného rybolovu, vrátane cieľových druhov, techník lovu, navrhovanej oblasti a maximálnu úroveň úlovkov navrhovanú pre nasledujúcu sezónu;

c) biologické údaje z plavieb komplexného výskumu alebo prieskumu ako napr. rozloženie, hojnosť, údaje o populácii a informácia o identite zásob;

d) podrobnosti o závislých a príbuzných druhoch a pravdepodobnosti akéhokoľvek nepriaznivého dopadu na takéto druhy všeobecne v dôsledku navrhovaného rybolovu;

e) údaje z ostatných rybolovných oblastí v regióne alebo podobných oblastí inde, ktoré môžu pomôcť pri vyhodnotení potenciálneho výťažku.

4. Každý členský štát zúčastňujúci sa na prieskumnom rybolove predkladá každý rok CCAMLR s kópiou pre Komisiu pred uplynutím termínu dohodnutého v CCAMLR údaje uvedené v pláne zberu dát vypracovanom Vedeckým výborom pre príslušnú oblasť rybolovu.

Ak údaje uvedené v pláne zberu dát neboli predložené CCAMLR za poslednú sezónu, keď sa rybolov uskutočnil, zakazuje sa pokračovanie prieskumného rybolovu členským štátom, ktorý nepredložil svoje údaje až dovtedy, kým príslušné údaje nebudú predložené CCAMLR, s kópiou pre Komisiu a kým Vedecký výbor CCAMLR nebude mať príležitosť tieto údaje preskúmať.

5. Skôr než členský štát povolí svojim plavidlám zúčastniť sa na prieskumnom rybolove, ktorý už prebieha, musí to CCAMLR oznámiť nie neskôr ako tri mesiace pred jej výročnou schôdzou. Oznamujúci členský štát nepovolí svojim plavidlám účasť na prieskumnom rybolove až do ukončenia tejto schôdze.

6. Názov, typ, veľkosť, registračné číslo a signál rádiového volania každého plavidla s účasťou na prieskumnom rybolove sa oznámi priamo členskými štátmi na sekretariáte CCAMLR, s kópiou pre Komisiu, aspoň tri mesiace pred začiatkom každej rybárskej plavby.

7. Na rybárske kapacity a kampaň sa vzťahuje preventívny limit ustanovený na úrovni nepresahujúcej úroveň, ktorá je potrebná na získanie údajov uvedených v pláne zberu dát a požadovaná na vyhodnotenia uvedené v článku 2 písm. f).

8. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 8

Prístup k vedeckému výskumu

1. Členské štáty, ktorých plavidlá zamýšľajú vykonávať vedecký výskum v prípadoch, keď očakávaný úlovok je menší ako 50 t plutvovitých rýb, vrátane nie viac ako 10 t druhov Dissostichus spp., a menší ako 0,1 % daného limitu úlovkov pre planktón, kalmáre a kraby, predložia priamo CCAMLR, s kópiou pre Komisiu, tieto údaje:

a) názov príslušného plavidla;

b) jeho vonkajší identifikačný znak;

c) divíziu a podoblasť, v ktorej bude výskum realizovaný;

d) približné dátumy vstupu a vyplávania z oblasti dohovoru;

e) účel výskumu;

f) pravdepodobne používané rybolovné zariadenie.

2. Plavidlá spoločenstva uvedené v odseku 1 sú vyňaté z ochranných opatrení súvisiacich s predpismi o veľkosti očí, zákaze typov zariadení, uzavretých oblastí, rybárskej sezóny a veľkostných limitov ako aj požiadaviek systému ohlasovania okrem tých, ktoré ustanovuje článok 9 ods. 6 a článok 16 ods. 1

3. Členské štáty, ktorých plavidlá zamýšľajú vykonávať vedecký výskum v prípadoch, keď je očakávaný úlovok väčší ako 50 t plutvovitých rýb alebo 10 t druhov Dissostichus spp. alebo väčší ako 0,1 % daného limitu úlovkov pre planktón, kalamáre a kraby, predkladajú priamo CCAMLR, s kópiou pre Komisiu, program výskumu v súlade s normalizovaným usmernením a vo formáte schválenom Vedeckým výborom CCAMLR aspoň šesť mesiacov pred plánovaným začiatkom výskumu. Plánovaný rybolov na účely výskumu nebude pokračovať, až kým nie je v CCAMLR ukončené preverovacie konanie a nie je oznámené jeho rozhodnutie.

4. Členské štáty nahlásia CCAMLR, s kópiou na Komisiu, údaje o úlovku a kampani pre každý náklad úlovku vyplývajúci z akéhokoľvek vedeckého prieskumu v zmysle odsekov 1, 2 a 3. Súhrn výsledkov členský štát poskytne CCAMLR, s kópiou na Komisiu, do 180 dní po zakončení výskumu. Úplnú správu o výsledkoch výskumu členský štát poskytne CCAMLR, s kópiou pre Komisiu, do 12 mesiacov odo dňa ukončenia výskumu.

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

KAPITOLA III

SYSTÉM NAHLASOVANIA DÁT

ODDIEL 1

HLÁSENIE O ÚLOVKU A KAMPANI

Článok 9

Hlásenie o úlovku a kampani

1. Rybárske plavidlá spoločenstva podliehajú trom systémom nahlasovania úlovku a kampane zodpovedajúcim nahlasovacím lehotám uvedeným pre rôzne druhy v článkoch 10, 11 a 12 a príslušným štatistickým oblastiam, podoblastiam a divíziám FAO.

2. Hlásenie o úlovku a kampani obsahuje tieto údaje pre vykazované obdobie:

a) názov príslušného plavidla;

b) jeho vonkajší identifikačný znak;

c) celkový úlovok príslušných druhov;

d) celkový počet dní a hodín rybolovu;

e) úlovky všetkých druhov a vedľajšie úlovky podržané na palube počas vykazovaného obdobia;

f) v prípade rybolovu s dlhým vlascom, počet háčikov.

3. Kapitáni rybárskych plavidiel spoločenstva predložia hlásenie o úlovku a kampani príslušným orgánom vlajkového členského štátu najneskôr jeden deň po dni ukončenia príslušného vykazovaného obdobia uvedeného v článkoch 10, 11 a 12.

4. Členský štát oznámi Komisii elektronicky najneskôr do troch dní odo dňa ukončenia každého vykazovaného obdobia hlásenie o úlovku a kampani odoslané každým rybárskym plavidlom pod jeho vlajkou a zaregistrovaným v spoločenstve. Každé hlásenie o úlovku a kampani uvedie vykazované obdobie pre príslušný úlovok.

5. Komisia najneskôr do piatich dní odo dňa ukončenia každého vykazovaného obdobia zašle CCAMLR hlásenia o úlovku a kampani prijaté v súlade s odsekom 3.

6. Systémy nahlasovania úlovku a kampane sa uplatňujú pre druhy lovené na vedecké výskumné účely, akonáhle úlovok v danom období prekročí päť ton, okrem prípadov, keď platia konkrétnejšie nariadenia pre jednotlivé druhy.

7. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 10

Systém mesačných hlásení o úlovku a kampani

1. Na účely systému mesačných hlásení o úlovku a kampani je vykazovaným obdobím kalendárny mesiac.

2. Tento systém platí pre:

a) lov Electrona carlsbergi v štatistickej podoblasti FAO 48.3;

b) lov Euphausia superba v štatistickej oblasti FAO 48 a štatistických divíziách FAO 58.4.2 a 58.4.1.

3. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 11

Systém desaťdňových hlásení o úlovku a kampani

1. Na účely systému desaťdňových hlásení o úlovku a kampani je každý kalendárny mesiac rozdelený na tri vykazované obdobia označené písmenami A, B a C trvajúce odo dňa jeden až do dňa 10, odo dňa 11 do dňa 20 a odo dňa 21 do posledného dňa mesiaca.

2. Tento systém platí pre:

a) lov Champsocephalus gunnari a Dissostichus eleginoides a iných v hĺbke žijúcich druhov v štatistickej divízii FAO 58.5.2;

b) prieskumný lov kalamára Martialia hyadesi v štatistickej podoblasti FAO 48.3;

c) lov kraba Paralomis spp. (rad Decapoda, podrad Reptantia) v štatistickej podoblasti FAO 48.3, iný ako vykonávaný počas prvej etapy plánu prieskumného rybolovu CCAMLR pre tieto druhy a podoblasť.

3. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 12

Systém päťdňových hlásení o úlovku a kampani

1. Na účely systému päťdňových hlásení o úlovku a kampani je každý kalendárny mesiac rozdelený na šesť vykazovaných období označených písmenami A, B, C, D, E a F trvajúcich odo dňa jeden po deň päť, odo dňa šesť po deň 10, odo dňa 11 po deň 15, odo dňa 16 po deň 20, odo dňa 21 po deň 25 a odo dňa 26 do posledného dňa v mesiaci.

2. Tento systém platí pre každú rybársku sezónu pre:

a) lov Champsocephalus gunnari v štatistickej podoblasti FAO 48.3;

b) lov Dissostichus eleginoides v štatistických podoblastiach FAO 48.3 a 48.4;

c) prieskumný lov Dissostichus eleginoides v celej oblasti dohovoru, po obdĺžnikoch jemných plutiev definovaných v článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 600/2004.

3. Po oznámení CCAMLR o uzavretí rybolovu v prípade neposkytnutia hlásenia o úlovku a kampani uvedenom v tomto článku dotknuté plavidlo alebo plavidlá ihneď ukončia svoje príslušné rybárske operácie, ktoré budú opäť povolené len vtedy, keď bude hlásenie, prípadne vysvetlenie o technických ťažkostiach zdôvodňujúcich nepredloženie hlásenia, zaslané CCAMLR.

4. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

ODDIEL 2

SYSTÉMY MESAČNÉHO NAHLASOVANIA PO SEKTOROCH PRI LOVE VLEČNOU SIEŤOU, DLHÝM VLASCOM A VRŠAMI

Článok 13

Systém mesačných hlásení o úlovku rýb a kampani po sektoroch

1. Rybárske plavidlá spoločenstva zašlú príslušným orgánom členského štátu, pod ktorého vlajkou sa plavia, za každú rybársku sezónu k 15. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keď sa rybolov uskutočnil, údaje o úlovku rýb a kampani po sektoroch v prípade lovu týchto druhov vlečnou sieťou, dlhým vlascom a vršami:

a) Champsocephalus gunnari v štatistickej divízii FAO 58.5.2 a podoblasti 48.3;

b) Dissostichus eleginoides v štatistických podoblastiach FAO 48.3 a 48.4;

c) Dissostichus eleginoides v štatistickej divízii FAO 58.5.2;

d) Electrona carlsbergi v štatistickej podoblasti FAO 48.3;

e) Martialia hyadesi v štatistickej podoblasti FAO 48.3;

f) Paralomis spp. (rad Decapoda, podrad Reptantia) v štatistickej podoblasti FAO 48.3, iný ako vykonávaný počas prvej etapy plánu prieskumného rybolovu CCAMLR pre tieto druhy a podoblasť.

2. V prípade rybolovu uvedeného v odseku 1 bod b) a odseku 1 bod f) sa údaje nahlásia pre každé položenie vrší a v ostatných prípadoch pre každý náklad úlovku.

3. Všetky úlovky cieľových druhov a vedľajšie úlovky sa rozpíšu po jednotlivých druhoch. Tieto údaje budú zahŕňať aj počty ulovených morských vtákov a cicavcov, či už vypustených alebo zabitých.

4. Členské štáty zašlú údaje uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 Komisii na konci každého kalendárneho mesiaca. Komisia zašle tieto údaje bezodkladne CCAMLR.

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 14

Systém mesačných hlásení biologických údajov rýb po sektoroch

1. Rybárske plavidlá spoločenstva zašlú príslušným orgánom členského štátu, pod ktorého vlajkou sa plavia, za rovnakých podmienok a pre rovnaký rybolov, ako je uvedený v článku 13, reprezentatívne vzorky kompozičného merania dĺžok cieľových druhov a vedľajších úlovkov ulovených pri rybolove.

2. Dĺžka ryby je celková dĺžka zaokrúhlená nadol na najbližší centimeter a reprezentatívne vzorky rýb rôznych dĺžok sa odoberú z jedného štvoruholníkového sektora (0,5o zemepisnej šírky krát 1o zemepisnej dĺžky). Ak sa v priebehu mesiaca plavidlo pohne z jedného takéhoto štvoruholníka do druhého, pre každý štvoruholník sa predložia samostatné vzorky rôznych dĺžok.

3. V prípade údajov týkajúcich sa rybolovu uvedených v článku 13 ods. 1 písm. d) je reprezentatívna vzorka obsahovať nie menej ako 500 rýb.

4. Na konci každého mesiaca členské štáty zašlú prijaté oznámenia Komisii, ktorá ich zašle bezodkladne do CCAMLR.

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 15

Pozastavenie rybolovu z dôvodu nepredloženia hlásenia

Ak CCAMLR oznámi členskému štátu, že z dôvodu nepredloženia hlásenia ustanoveného v článku 13 alebo 14 pozastavil rybolov, príslušný členský štát zabezpečí, aby jeho plavidlá zúčastňujúce sa na tomto rybolove, prestali okamžite loviť.

ODDIEL 3

ROČNÉ HLÁSENIA O ÚLOVKOCH

Článok 16

Údaje o celkovom úlovku

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 nariadenia (EHS) č. 2847/93, oznámia členské štáty Komisii k 31. júlu každý rok celkový úlovok za predchádzajúci rok realizovaný rybárskymi plavidlami spoločenstva plaviacim sa pod ich vlajkou rozpísaný po plavidlách.

2. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 17

Súhrnné údaje o love planktónu

1. Rybárske plavidlá spoločenstva, ktoré sa zúčastnili lovu planktónu v oblasti dohovoru, zašlú každý rok k 1. januáru príslušným orgánom členského štátu, pod ktorého vlajkou sa plavia, údaje o úlovku po sektoroch a o kampani za predošlú rybársku sezónu.

2. Členské štáty spočítajú údaje o úlovku a kampani po sektoroch v tvare štvoruholníka 10 × 10 námorných míľ a v desaťdenných intervaloch a zašlú ich Komisii najneskôr 1. marca každý rok.

3. Pre účely údajov o úlovku a kampani po sektoroch sa kalendárny mesiac rozdelí na tri desaťdenné vykazované obdobia: odo dňa jeden po deň 10, odo dňa 11 po deň 20 a odo dňa 21 po posledný deň v mesiaci. Tieto desaťdňové vykazované obdobia sú označené ako obdobia A, B a C.

4. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 18

Údaje o úlovkoch krabov v štatistickej podoblasti FAO 48.3

1. Rybárske plavidlá spoločenstva loviace kraby v štatistickej podoblasti FAO 48.3 zašlú Komisii každoročne k 25. septembru údaje týkajúce sa krabov ulovených pred 31. augustom toho roku. Komisia zašle tieto údaje každý rok CCAMLR k 30. septembru.

2. Údaje týkajúce sa úlovkov každý rok od 31. augusta sa zašlú Komisii do dvoch mesiacov odo dňa uzávierky rybolovu. Komisia zašle tieto údaje CCAMLR nie neskôr ako tri mesiace po uzavretí rybolovu.

3. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 19

Údaje o úlovkoch a kampani po sektoroch v prípade prieskumného lovu kalamárov v štatistickej podoblasti FAO 48.3

1. Rybárske plavidlá spoločenstva loviace kalamáre (Martialia hyadesi) v štatistickej podoblasti FAO 48.3 zašlú Komisii každý rok k 25. septembru údaje o tomto úlovku a kampani po sektoroch. Údaje budú obsahovať počty ulovených morských vtákov alebo cicavcov, či už vypustených, alebo zabitých. Komisia zašle tieto údaje CCAMLR každý rok k 30. septembru.

2. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

KAPITOLA IV

KONTROLA A INŠPEKCIA

ODDIEL 1

KONTROLA A INŠPEKCIA NA MORI

Článok 20

Predmet

Táto kapitola platí pre rybárske plavidlá spoločenstva a rybárske plavidlá plávajúce pod vlajkou inej zmluvnej strany dohovoru.

Článok 21

Inšpektori CCAMLR vymenovaní členskými štátmi pre výkon inšpekcie na mori

1. Členské štáty môžu vymenovať inšpektorov CCAMLR, ktorí môžu byť nalodení na palube ktoréhokoľvek rybárskeho plavidla spoločenstva alebo po dohode s inou zmluvnou stranou na palube jej plavidla, ktoré sa zúčastňuje alebo má zúčastniť na zbere živých morských zdrojov alebo na aktivitách vedeckého výskumu súvisiacich s rybolovnými zdrojmi v oblasti dohovoru.

2. Inšpektori CCAMLR kontrolujú plavidlá plávajúce pod zástavou iných zmluvných strán ako spoločenstvo a jeho členské štáty v oblasti dohovoru, pokiaľ ide o plnenie platných ochranných opatrení schválených CCAMLR, a v prípade rybárskych plavidiel spoločenstva plnenie všetkých ochranných alebo kontrolných opatrení spoločenstva súvisiacich s rybolovnými zdrojmi platných pre tieto plavidlá.

3. Inšpektori CCAMLR poznajú rybolov a vedeckovýskumné činnosti, ktoré majú byť kontrolované, ustanovenia dohovoru a ochranné opatrenia prijaté v jeho zmysle. Členské štáty potvrdia spôsobilosť každého inšpektora, ktorého vymenujú.

4. Inšpektori sú štátni príslušníci členského štátu, ktorý ich vymenoval a pokiaľ vykonávajú inšpekčnú činnosť, podliehajú iba jurisdikcii tohto členského štátu. Počas pobytu na palube sa im priznáva štatút lodného dôstojníka a sú schopní komunikovať v jazyku štátu, pod ktorého vlajkou plávajú plavidlá, na ktorých vykonávajú svoju činnosť.

5. Každý inšpektor CCAMLR nosí preukaz totožnosti schválený alebo zaobstaraný CCAMLR a vydaný menujúcim členským štátom. Tento preukaz uvádza, že inšpektor bol vymenovaný, aby vykonával inšpekcie v súlade s pozorovacím a inšpekčným systémom CCAMLR.

6. Členské štáty zašlú mená inšpektorov, ktorých vymenovali, s kópiou pre Komisiu, na sekretariát CCAMLR do 14 dní po ich vymenovaní.

7. Členské štáty spolupracujú navzájom aj s Komisiou pri uplatňovaní systému.

8. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 22

Vymedzenie činností, ktoré môžu byť predmetom inšpekcie

Predmetom inšpekcie môže byť výskumná činnosť a zber živých morských zdrojov v oblasti dohovoru. Tieto činnosti sa predpokladajú vtedy, keď inšpektor CCAMLR zistí, že činnosti rybárskeho plavidla spĺňajú jedno alebo viac z týchto štyroch kritérií a keď nie je informácia o opaku:

a) rybolovné zariadenie je v prevádzke, bolo v prevádzke nedávno alebo je na prevádzku priprav ené, vrátane:

i) sietí, vlascov alebo vrší, ktoré sú vo vode;

ii) nastavených vlečných sietí a vrát;

iii) pripravených háčikov s návnadami, vrší alebo pascí s návnadami alebo rozmrazených návnad pripravených na použitie;

iv) prevádzkovej knihy uvádzajúcej nedávny rybolov alebo začatie rybolovu;

b) spracúvajú sa alebo boli nedávno spracované ryby vyskytujúce sa v oblasti dohovoru, vrátane:

i) čerstvých rýb alebo rybieho odpadu pripravovaného na palube na skladovanie;

ii) rýb, ktoré sú zmrazované;

iii) z tohto hľadiska sú dostupné údaje o prevádzke alebo o produkte;

c) rybolovné zariadenie plavidla je vo vode, vrátane:

i) zariadenia, ktoré má označenie plavidla;

ii) zariadenia vhodne dopĺňajúceho to, ktoré je na palube;

iii) prevádzkovej knihy uvádzajúcej, že zariadenie je vo vode;

d) na palube sú pripravované na skladovanie ryby (alebo produkty z nich), ktoré sa vyskytujú v oblasti dohovoru.

Článok 23

Označenie lodí s inšpektormi na palube

1. Plavidlá s inšpektormi CCAMLR na palube plávajú pod špeciálnou zástavou alebo plamencom schváleným CCAMLR, aby bolo zrejmé, že inšpektori na palube konajú svoju povinnosť v súlade s inšpekčným systémom CCAMLR.

2. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 24

Inšpekčné postupy na mori

1. Každé plavidlo spoločenstva prítomné v oblasti dohovoru na účely lovu alebo výkonu vedeckého výskumu o živých morských zdrojoch potom, ako dostane príslušný signál v medzinárodnom kódexe signálov z plavidla s inšpektorom CCAMLR na palube, podľa článku 23 zastaví alebo prijme také opatrenia, aké sú potrebné, aby umožnilo bezpečný a bezodkladný vstup inšpektora na palubu, okrem prípadov, keď je plavidlo aktívne zapojené do lovu a s ním súvisiacimi činnosťami, keď tak urobí, akonáhle je to možné.

2. Kapitán plavidla umožní inšpektorovi, ktorý môže mať pomocníkov, nalodiť sa. Pritom inšpektor predloží preukaz uvedený v článku 21 ods. 5 Inšpektorom kapitán plavidla poskytne primeranú pomoc pri výkone ich povinnosti, vrátane prístupu ku komunikačným zariadeniam podľa potreby.

3. Inšpekcia sa vykoná tak, aby plavidlo bolo vystavené minimu rušivých zásahov a ťažkostí. Požiadavky sa obmedzia na potvrdenie faktov súvisiacich s plnením ochranných opatrení CCAMLR vzťahujúcich sa dotknutý vlajkový štát.

4. Inšpektori majú právomoc kontrolovať úlovky, siete a iné rybolovné zariadenia, ako aj činnosti súvisiace s lovom a vedeckým výskumom, a majú prístup k záznamom a správam o úlovkoch a údajom o polohe v rozsahu potrebnom na výkon ich funkcie. Inšpektori môžu robiť snímky a/alebo videozábery v rozsahu potrebnom na zdokumentovanie akéhokoľvek údajného porušenia platných ochranných opatrení CCAMLR.

5. Inšpektori CCAMLR pripevnia identifikačnú značku schválenú CCAMLR na každú sieť alebo iné rybolovné zariadenie, o ktorom sa zdá, že bolo použité v rozpore s jej platnými ochrannými opatreniami. Túto skutočnosť zaznamenajú v správe uvedenej v článku 25 ods. 3 a 4.

6. Ak plavidlo odmietne zastaviť alebo inak uľahčiť vstup inšpektora, alebo ak kapitán posádky plavidla narušuje povolenú činnosť inšpektora, tento pripraví podrobnú správu, vrátane úplného opisu všetkých okolností a poskytne ju štátu, ktorý ho vymenoval, aby bola postúpená v zmysle príslušných ustanovení článku 25.

Bránenie inšpektorovi alebo neplnenie jeho primeraných požiadaviek pri výkone jeho povinností bude považované vlajkovým členským štátom za také, ako keby inšpektor bol vymenovaný týmto štátom.

Vlajkový členský štát oznámi opatrenia prijaté v zmysle tohto odseku v súlade s článkom 26.

7. Pred opustením plavidla, ktoré bolo kontrolované, dá inšpektor CCAMLR jeho kapitánovi kópiu vyplnenej inšpekčnej správy uvedenej v článku 25.

8. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 25

Inšpekčná správa

1. O inšpekciách na mori vykonávaných v súlade s článkom 24 sa vyhotovuje inšpekčná správa vo forme schválenej CCAMLR, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a) inšpektori CCAMLR nahlásia každé údajné porušenie platných ochranných opatrení. Inšpektori umožnia kapitánovi kontrolovaného plavidla pripomienkovať vo formulári inšpekčnej správy akúkoľvek stránku inšpekcie;

b) inšpektori podpíšu formulár inšpekčnej správy. Kapitán kontrolovaného plavidla je prizvaný k jeho podpisu, aby potvrdil, že správu dostal.

2. Inšpektor CCAMLR dodá kópiu formulára inšpekčnej správy spolu s fotografiami a videozábermi menujúcemu členskému štátu nie neskôr ako 15 dní odo dňa svojho návratu do prístavu.

3. Menujúci členský štát zašle kópiu inšpekčného formulára nie neskôr ako 15 dní odo dňa jej doručenia spolu s dvoma kópiami fotografií a videozáberov na CCAMLR.

Tento členský štát tiež zašle kópiu správy spolu s kópiami fotografií a videozáberov Komisii nie neskôr ako sedem dní odo dňa jej príjmu spolu s akýmkoľvek dodatočným hlásením alebo údajmi zaslanými následne na CCAMLR v súvislosti s inšpekčnou správou.

4. Každý členský štát, ktorý dostane inšpekčnú správu alebo akékoľvek dodatočné hlásenia alebo údaje, vrátane správ podľa článku 24 ods. 6, týkajúce sa plavidla plávajúceho pod jeho vlajkou, zašle bezodkladne kópiu na CCAMLR a tiež na Komisiu, pričom priloží kópiu akýchkoľvek pripomienok a/alebo postrehov, ktoré by mohol zaslať na CCAMLR po prijatí takýchto správ alebo informácií.

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

Článok 26

Postup pri porušení

1. V prípade, keď je výsledkom inšpekčnej činnosti vykonanej v zmysle inšpekčného systému CCAMLR dôkaz o porušení opatrení prijatých podľa dohovoru, vlajkový členský štát zabezpečí, aby boli prijaté primerané opatrenia proti fyzickým alebo právnickým osobám zodpovedným za porušenie opatrení prijatých podľa dohovoru v súlade s článkom 25 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu [11].

2. Vlajkový členský štát do 14 dní odo dňa obvinenia alebo začiatku konania súvisiaceho s trestným stíhaním informuje CCAMLR a Komisiu a tiež ich priebežne informuje o napredovaní týchto úkonov a o ich výsledku.

3. Členský štát aspoň raz do roka zasiela CCAMLR písomnú správu o výsledku konaní uvedených v odseku 1 a uložených postihoch. Ak konanie nebolo uzavreté, vypracuje správu o jeho priebehu. V prípade, keď sa konanie nezačalo alebo bolo neúspešné, správa obsahuje zdôvodnenie. Vlajkový členský štát zasiela kópiu tejto správy Komisii.

4. Postihy udelené vlajkovými členskými štátmi v súvislosti s porušením ochranných opatrení CCAMLR sú dostatočne tvrdé, aby zabezpečili účinné dodržiavanie týchto opatrení a odradili od ich porušovania a aby vinníkov zbavili akéhokoľvek hospodárskeho prínosu vyplývajúceho z ich nezákonnej činnosti.

5. Vlajkový členský štát zabezpečí, aby žiadne z jeho plavidiel, o ktorom sa zistilo, že porušilo ochranné opatrenia CCAMLR, nevykonávalo rybolov a s ním súvisiace činnosti v oblasti dohovoru dovtedy, kým si nesplnia uložené postihy.

6. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

ODDIEL 2

KONTROLA A INŠPEKCIA V PRÍSTAVE

Článok 27

Kontrola a inšpekcia v prístave

1. Členské štáty vykonávajú inšpekciu všetkých rybárskych plavidiel prepravujúcich Dissostichus spp., ktoré vplávajú do ich prístavov.

Tieto inšpekcie sa budú snažiť potvrdiť, že:

a) úlovok, ktorý má byť vyložený alebo preložený:

i) má doklady o úlovku pre Dissostichus požadované podľa nariadenia Rady (ES) č. 1035/2001 z 22. mája 2001 ustanovujúceho systém dokumentácie úlovku pre Dissostichus spp. [12]; a

ii) zodpovedá údajom uvedeným v tomto dokumente;

b) ak sa plavidlo zapojilo do rybárskych činností v oblasti dohovoru, sú v súlade s ochrannými opatreniami CCAMLR.

2. S cieľom uľahčiť inšpekcie požadujú členské štáty od dotknutých plavidiel, aby vopred oznámili svoj príchod do prístavu a písomne vyhlásili, že sa nezúčastnili na nezákonných, neregulovaných a neohlásených rybárskych činnostiach v oblasti dohovoru a ani ich nepodporili. Vplávanie do prístavu sa s výnimkou núdzových prípadov zamietne plavidlám, ktoré nevyhlásia, že sa nezúčastnili na nezákonných, neregulovaných a neohlásených rybárskych činnostiach alebo ktoré neurobia toto vyhlásenie.

V prípade plavidiel, ktoré majú povolenie vplávať do prístavu, príslušné orgány členského štátu prístavu vykonajú svoje kontroly čo najrýchlejšie a najneskôr do 48 hodín po vplávaní do prístavu.

Inšpekcia nesmie uvaliť nenáležité bremeno na plavidlo alebo jeho posádku a musí byť vedená príslušnými ustanoveniami systému inšpekcií CCAMLR.

3. Ak existuje dôkaz, že plavidlo lovilo v rozpore s ochrannými opatreniami CCAMLR, príslušné orgány v členskom štáte prístavu nepovolia vykládku ani prekládku úlovku.

Členský štát prístavu oznámi vlajkovému štátu svoj nález a spolupracuje s ním pri vyšetrovaní údajného porušenia a v primeraných prípadoch uplatní postihy ustanovené v zmysle národného práva.

4. Členské štáty oznámia čo najskôr CCAMLR každé plavidlo uvedené v odseku 1, ktorému zamietli vplávanie do prístavu alebo nepovolili vykládku alebo prekládku Dissostichus spp. Súčasne členské štáty zašlú kópiu tohto oznámenia Komisii.

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 ods. 2

KAPITOLA V

PLAVIDLÁ ZAPOJENÉ DO NEZÁKONNÉHO, NEREGULOVANÉHO A NEOHLÁSENÉHO (NNN) RYBOLOVU V OBLASTI DOHOVORU

ODDIEL 1

PLAVIDLÁ ZMLUVNÝCH STRÁN

Článok 28

Činnosti NNN vykonávané plavidlami zmluvných strán

1. Na účely tohto oddielu môže byť plavidlo zmluvnej strany považované za vykonávajúce činnosti NNN, ktoré oslabujú účinnosť ochranných opatrení CCAMLR v prípade, keď:

a) sa zúčastnilo na rybárskych činnostiach v oblasti dohovoru bez osobitného povolenia na rybolov uvedeného v článku 3 alebo, v prípade plavidla, ktoré nie je rybárskym plavidlom spoločenstva, bez licencie vydanej podľa príslušných ochranných opatrení CCAMLR alebo sa zúčastnilo na porušení podmienok takéhoto povolenia alebo licencie;

b) nezapísalo alebo neprehlásilo svoje úlovky realizované v oblasti dohovoru v zmysle systému správ platného pre rybolov, na ktorom sa zúčastnilo, alebo ak urobilo nepravdivé prehlásenia;

c) lovilo počas období rybolovnej uzávierky alebo v uzavretých oblastiach v rozpore s ochrannými opatreniami CCAMLR;

d) použilo zakázané zariadenie v rozpore s platnými ochrannými opatreniami CCAMLR;

e) prekladalo alebo sa zúčastnilo na spoločných rybárskych činnostiach s plavidlami vyskytujúcimi sa na zozname NNN CCAMLR;

f) sa zúčastnilo na rybárskych činnosťami v rozpore s ktorýmikoľvek inými ochrannými opatreniami CCAMLR spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje plnenie cieľov dohovoru ustanovených v jeho článku XXII; alebo

g) sa zúčastnilo na rybárskych činnostiach vo vodách priľahlých k ostrovom v oblasti dohovoru, nad ktorými je uznávaná štátna zvrchovanosť všetkými zmluvnými stranami spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje plnenie cieľov ochranných opatrení CCAMLR.

2. V prípade rybárskych plavidiel spoločenstva sa odkazy na ochranné opatrenia CCAMLR v odseku 1 chápu ako odkazy na príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 600/2004, ustanovenia nariadenia (ES) č. 1035/2001 alebo ustanovenia nariadenia, ktoré každý rok určuje možnosti rybolovu a s ním spojené podmienky pre určité loviská a skupiny rýb platné vo vodách spoločenstva a ktoré pre plavidlá spoločenstva vo vodách, kde sa vyžadujú obmedzenia lovu, zavádzajú takéto opatrenia.

Článok 29

Identifikácia plavidiel zúčastnených na činnostiach NNN

1. Členské štáty, ktoré získajú primerane zdokumentované informácie týkajúce sa plavidiel, ktoré spĺňajú jedno alebo viac kritérií podľa článku 28, okrem iného na základe uplatnenia článkov 1 až 26, zašlú tieto informácie Komisii najneskôr 20. apríla roku nasledujúceho po roku, keď sa zdokumentované činnosti plavidla uskutočnili.

Komisia bezodkladne a najneskôr 30. apríla zašle CCAMLR informácie doručené členskými štátmi.

2. Komisia zašle členským štátom ihneď po jeho prijatí z CCAMLR návrh zoznamu plavidiel zmluvných strán, o ktorých sa predpokladá, že vykonávali činnosti NNN.

Členský štát alebo členské štáty, ktorých plavidlá sa objavia na návrhu zoznamu, zašlú Komisii najneskôr do 1. júna svoje prípadné pripomienky, vrátane overiteľných dát VMS a iných podporných údajov preukazujúcich, že plavidlá uvedené na zozname neboli zapojené do rybárskych činností v rozpore s ochrannými opatreniami CCAMLR ani nemali možnosť byť zapojené do rybárskych činností v oblasti dohovoru. Komisia zašle takéto pripomienky a dodatočné informácie na CCAMLR do 30. júna.

3. Po doručení návrhu zoznamu uvedeného v odseku 2 členské štáty dôkladne monitorujú plavidlá na ňom uvedené, aby vystopovali ich činnosť a odhalili každú možnú zmenu ich názvu, vlajky alebo vlastníka.

4. Komisia zašle členským štátom ihneď po doručení z CCAMLR zoznam plavidiel zmluvných strán vyskytujúcich sa v dočasnom zozname plavidiel NNN. Členské štáty predložia Komisii všetky dodatočné pripomienky alebo informácie týkajúce sa uvedených plavidiel aspoň dva mesiace pred nasledujúcou výročnou schôdzou CCAMLR. Komisia tieto dodatočné pripomienky a informácie zašle bezodkladne CCAMLR.

5. Komisia každý rok oznámi členským štátom zoznam plavidiel NNN prijatý CCAMLR.

Článok 30

Opatrenia v súvislosti s plavidlami zmluvných strán

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi spoločenstva tak, aby:

a) nebolo vydané žiadne osobitné povolenie na rybolov uvedené v článku 3 rybárskym plavidlám spoločenstva vyskytujúcim sa na zozname plavidiel NNN pre rybolov v oblasti dohovoru;

b) žiadna licencia ani osobitné povolenie na rybolov vo vodách patriacich do ich zvrchovanosti alebo jurisdikcie nebolo vydané plavidlám vyskytujúcim sa na zozname plavidiel NNN;

c) ich vlajka nebola poskytnutá plavidlám vyskytujúcim sa na zozname plavidiel NNN;

d) plavidlá vyskytujúce sa na zozname plavidiel NNN, ktoré dobrovoľne vplávajú do ich prístavov, boli skontrolované v prístave v zmysle článku 27.

2. Zakazujú sa tieto činnosti:

a) odlišne od článku 11 nariadenia (EHS) 2847/93, v prípade rybárskych plavidiel spoločenstva, podporných plavidiel, materských lodí a nákladných plavidiel, zúčastniť sa na akejkoľvek prekládke alebo spoločných rybárskych operácií s plavidlami vyskytujúcimi sa na zozname plavidiel NNN;

b) v prípade plavidiel vyskytujúcich sa na zozname plavidiel NNN, ktoré vplávajú dobrovoľne do prístavu, ich vykládka alebo prekládka;

c) prenájom plavidiel vyskytujúcich sa na zozname plavidiel NNN;

d) dovoz Dissostichus spp. z plavidiel vyskytujúcich sa na zozname plavidiel NNN;

3. Členské štáty neuznajú za platné sprievodné doklady týkajúce sa vývozu alebo opätovného vývozu dodávok Dissostichus spp. v zmysle príslušných ustanovení nariadenia (ES) 1035/2001, ak je dotknutá dodávka deklarovaná ako ulovená akýmkoľvek plavidlom nachádzajúcim sa na zozname plavidiel NNN.

4. Komisia zozbiera a s ostatnými zmluvnými stranami alebo spolupracujúcimi nezmluvnými stranami, subjektmi alebo loviacimi subjektami si vymení všetky primerané informácie, ktoré sú vhodne zdokumentované s cieľom odhalenia, kontroly a zabránenia používania falošných dovozných/vývozných certifikátov týkajúcich sa rýb z plavidiel nachádzajúcich sa na zozname plavidiel NNN.

ODDIEL 2

PLAVIDLÁ NEZMLUVNÝCH STRÁN

Článok 31

Opatrenia v súvislosti k štátnym príslušníkom zmluvných strán

Členské štáty spolupracujú a prijmú všetky potrebné opatrenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi spoločenstva tak, aby:

a) zabezpečili, aby štátni príslušníci podliehajúci ich jurisdikcii nepodporovali rybolov NNN ani sa na ňom nezúčastňovali, vrátane účasti na palube plavidiel nachádzajúcich sa na zozname plavidiel NNN uvedenom v článku 29;

b) identifikovali štátnych príslušníkov, ktorí prevádzkujú alebo vlastnia plavidlá zapojené do rybolovu NNN.

Členské štáty zabezpečia, aby postihy za rybolov NNN ukladané štátnym príslušníkom pod ich jurisdikciou boli dostatočne prísne na to, aby účinne bránili a odrádzali od rybolovu NNN a eliminovali takýto rybolov a zbavili vinníkov prospechu vyplývajúceho z takejto nezákonnej činnosti.

Článok 32

Činnosti NNN vykonávané plavidlami nezmluvných strán

1. Plavidlo nezmluvnej strany, ktoré bolo spozorované pri rybárskych činnostiach v oblasti dohovoru alebo ktorému bol zamietnutý prístup do prístavu, vykládka alebo prekládka v zmysle článku 27, sa považuje za plavidlo vykonávajúce činnosti NNN, ktoré negatívne ovplyvňujú účinnosť ochranných opatrení CCAMLR.

2. V prípade prekládky a súvisiacich činností v oblasti dohovoru alebo mimo nej, ktoré zahŕňajú účasť spozorovaného plavidla nezmluvnej strany, platí predpoklad, že bola negatívne ovplyvnená účinnosť ochranných opatrení CCAMLR, pre každé ďalšie plavidlo nezmluvnej strany, ktoré sa zúčastnilo na týchto činnostiach s týmto plavidlom.

Článok 33

Kontrola plavidiel nezmluvných strán

1. Členské štáty zabezpečia, aby každé plavidlo nezmluvnej strany uvedené v článku 32, ktoré vpláva do ich prístavov, bolo skontrolované ich príslušnými orgánmi podľa článku 27.

2. Plavidlám skontrolovaným podľa odseku 1 nebude povolené vyložiť ani preložiť žiadne druhy rýb podliehajúce ochranným opatreniam CCAMLR, ktoré by držali na palube, okrem prípadu, keď plavidlo dokáže, že ryby boli ulovené v súlade s takýmito opatreniami a požiadavkami v zmysle dohovoru.

Článok 34

Informácie o plavidlách nezmluvných strán

1. Členský štát, ktorý spozoruje plavidlo nezmluvnej strany alebo mu zamietne prístup do prístavu, vykládku alebo prekládku podľa článkov 32 a 33, sa mu pokúsi oznámiť, že existuje predpoklad, že negatívne ovplyvňuje cieľ dohovoru a že táto informácia bude zaslaná všetkým zmluvným stranám, CCAMLR a vlajkovému štátu plavidla.

2. Členské štáty bezodkladne zašlú Komisii informácie týkajúce sa spozorovania, zamietnutia prístupu do prístavu, vykládky alebo prekládky a výsledky všetkých inšpekcií vykonaných v ich prístavoch a akýchkoľvek následných opatrení, ktoré prijali voči dotknutému plavidlu. Komisia zašle bezodkladne tieto informácie na CCAMLR.

3. Členské štáty môžu Komisii na účely okamžitého postúpenia CCAMLR predložiť akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu byť podstatné pre identifikáciu plavidiel nezmluvných strán, ktoré vykonávajú rybárske činnosti NNN v oblasti dohovoru.

4. Komisia každý rok oznamuje členským štátom plavidlá nezmluvných strán, ktoré sa nachádzajú na zozname plavidiel NNN schválenom CCAMLR.

Článok 35

Opatrenia v súvislosti s plavidlám nezmluvných strán

Článok 30 ods. 1, 2 a 3 platia mutatis mutandis pre plavidlá nezmluvných stránnachádzajúce sa v zozname plavidiel NNN uvedenom v článku 34 ods. 4

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Uplatňovanie

Opatrenia potrebné na uplatňovanie článkov 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 a 27 sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 37 ods. 2

Článok 37

Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

2. V prípade, že sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na jeden mesiac.

3. Výbor schváli svoj rokovací poriadok.

Článok 38

Zrušenie

1. Nariadenia (EHS) č. 3943/1990, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 sa týmto zrušujú.

2. Odkazy na zrušené nariadenia sa pokladajú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 39

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2004

Za Radu

predseda

J. Walsh

[1] Stanovisko doručené 16.12.2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES L 252, 5.9.1981, s. 26.

[3] Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2003 (Ú. v. ES L 289, 7.11.2003, s. 1).

[4] Ú. v. ES L 379, 31.12.1990, s. 45.

[5] Ú. v. ES L 6, 10.1.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2742/1999 (Ú. v. ES L 341, 31.12.1999, s. 1)

[6] Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 14.

[7] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[8] Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 7.

[9] Ú. v. ES L 266, 1.10.1998, s. 27. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 26/2004 (Ú. v. ES L 5, 9. 1. 2004, s. 25).

[10] Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

[11] Ú. v. ES L 358, 31. 12. 2002, s. 59.

[12] Ú. v. ES L 145, 31. 5. 2001, s. 1. Nariadenie v znení nariadenia (ES) č. 669/2003 (Ú. v. ES L 97, 15. 4. 2003, s. 1).

--------------------------------------------------