32004R0550Úradný vestník L 096 , 31/03/2004 S. 0010 - 0019


Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004

z 10. marca 2004

o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi

(nariadenie o poskytovaní služieb)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE:

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 80, ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [4], na základe spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom z 11. decembra 2003,

keďže:

(1) členské štáty reštrukturovali v rôznom rozsahu svojich národných poskytovateľov letovej navigačnej služby zvýšením úrovne ich samostatnosti a slobody poskytovania služieb. Je stále naliehavejšia potreba, aby boli v tomto novom prostredí uspokojené minimálne požiadavky verejného záujmu;

(2) správa skupiny na vládnej úrovni o jednotnom európskom nebi z novembra 2000 potvrdila potrebu pravidiel na úrovni spoločenstva na rozlíšenie medzi reguláciou a poskytovaním služby a na zavedenie systému osvedčovania zameraného na ochranu požiadaviek verejného záujmu, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a na zlepšenie mechanizmu spoplatňovania;

(3) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ustanovuje rámec pre vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) [5];

(4) na vytvorenie jednotného európskeho neba by sa mali prijať opatrenia zaručujúce bezpečné a efektívne poskytovanie letových navigačných služieb zodpovedajúcich organizácii a využívaniu vzdušného priestoru podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore) [6]. Stanovenie zosúladenej organizácie pre poskytovanie týchto služieb je dôležité, aby sa primerane reagovalo na požiadavky užívateľov vzdušného priestoru a letová prevádzka bola riadená bezpečne a efektívne;

(5) poskytovanie letových prevádzkových služieb podľa tohto nariadenia je spojené s výkonom právomocí verejného orgánu, ktorý nemá hospodársky charakter oprávňujúci uplatňovanie pravidiel zmluvy o hospodárskej súťaži;

(6) členské štáty sú zodpovedné za monitorovanie bezpečného a efektívneho poskytovania letových navigačných služieb a za kontrolu zhody poskytovateľov letových navigačných služieb so spoločnými požiadavkami ustanovenými na úrovni spoločenstva;

(7) členským štátom by malo byť povolené, aby poverili uznané organizácie, ktoré majú technické skúsenosti, overovaním plnenia spoločných požiadaviek ustanovených na území spoločenstva poskytovateľmi letových navigačných služieb;

(8) homogénna prevádzka systému leteckej dopravy si tiež vyžaduje jednotné bezpečnostné normy na vysokej úrovni pre poskytovateľov letových navigačných služieb;

(9) by sa mali zaviesť opatrenia na zosúladenie systémov osvedčovania riadiacich letovej prevádzky, aby sa zvýšila ich dostupnosť a podporilo sa vzájomné uznávanie preukazov spôsobilosti;

(10) pri súčasnej záruke kontinuity poskytovania služby by sa mal vytvoriť spoločný systém osvedčovania poskytovateľov letových navigačných služieb, ktorý vytvára prostriedky pre definovanie práv a povinností týchto poskytovateľov a pre pravidelné monitorovanie plnenia týchto požiadaviek;

(11) podmienky pripojené k osvedčeniam by mali mať objektívne opodstatnenie a mali by byť nediskriminačné, primerané, transparentné a zlučiteľné s príslušnými medzinárodnými normami;

(12) členské štáty by si mali vzájomne uznávať osvedčenia, aby poskytovatelia letových navigačných služieb mohli poskytovať služby v členskom štáte inom ako je krajina, v ktorej získali svoje osvedčenia, v rozsahu požiadaviek bezpečnosti;

(13) poskytovanie spojovacích, navigačných a sledovacích služieb, ako aj leteckých informačných služieb, by malo byť organizované podľa trhových podmienok, pričom sa zohľadnia špecifické črty takýchto služieb a zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti;

(14) na uľahčenie bezpečného vykonávania letovej prevádzky cez hranice členských štátov, v záujme užívateľov vzdušného priestoru a ich cestujúcich, by mal systém osvedčovania zabezpečiť rámec, ktorý členským štátom umožní určiť poskytovateľov letových prevádzkových služieb bez ohľadu na to, kde dostali osvedčenie;

(15) na základe svojej analýzy úvah o bezpečnosti, by členské štáty mali mať možnosť určiť jedného alebo niekoľkých poskytovateľov meteorologických služieb vzťahujúcich sa na celý vzdušný priestor alebo na jeho časť, za ktorý sú zodpovedné, bez potreby vypísania verejnej súťaže;

(16) poskytovatelia letových navigačných služieb by mali vhodnými dohodami zaviesť a udržiavať úzku spoluprácu s vojenskými orgánmi zodpovednými za činnosti, ktoré môžu mať vplyv na všeobecnú letovú prevádzku;

(17) účty všetkých poskytovateľov letových navigačných služieb by mali byť maximálne transparentné;

(18) zavedenie zosúladených princípov a podmienok pre prístup k prevádzkovým údajom by malo uľahčiť poskytovanie letových navigačných služieb a prevádzku užívateľov vzdušného priestoru a letísk v novom prostredí;

(19) podmienky spoplatnenia užívateľov vzdušného priestoru by mali byť spravodlivé a transparentné;

(20) užívateľské poplatky by mali slúžiť na úhradu zariadení a služieb zabezpečovaných poskytovateľmi letových navigačných služieb a členskými štátmi. Úroveň užívateľských poplatkov by mala byť primeraná nákladom, s ohľadom na ciele bezpečnosti a hospodárskej efektívnosti;

(21) pri poskytovaní rovnocenných letových navigačných služieb by nemali byť užívatelia vzdušného priestoru diskriminovaní;

(22) poskytovatelia letovej navigačnej služby ponúkajú určité zariadenia a služby priamo sa vzťahujúce k prevádzke lietadla, náklady ktorých by mali byť hradené podľa princípu "platí užívateľ", takže užívatelia vzdušného priestoru by mali hradiť náklady, ktoré generujú na mieste použitia alebo čo možno najbližšie k nemu;

(23) je dôležité zabezpečiť transparentnosť nákladov, ktoré vznikajú v súvislosti s týmito zariadeniami a službami. Preto akákoľvek zmena systému alebo úrovne poplatkov by mala byť užívateľom vzdušného priestoru vysvetlená. Tieto poplatky alebo investície navrhnuté poskytovateľmi letových navigačných služieb by mali byť vysvetlené ako časť výmeny informácií medzi ich riadiacimi orgánmi a užívateľmi vzdušného priestoru;

(24) by mala existovať možnosť prispôsobovania poplatkov, ktorá prispeje k maximalizácii kapacity celého systému; finančné stimuly môžu byť užitočnou cestou na zrýchlenie zavedenia pozemného alebo palubného vybavenia, ktoré zvyšuje kapacitu, na náhradu za vysoký výkon a na kompenzáciu nepohodlia pri voľbe nevýhodnejšej trate;

(25) v súvislosti s týmito príjmami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie primeranej návratnosti investícií a v priamom vzájomnom vzťahu s úsporami vyplývajúcimi zo zvýšenia efektívnosti, by Komisia mala preskúmať možnosť vytvorenia rezervy zameranej na zníženie dopadu nepredvídaného zvýšenia poplatkov pre užívateľov vzdušného priestoru v čase zníženia prevádzky;

(26) Komisia by mala preskúmať uskutočniteľnosť zriadenia dočasnej finančnej pomoci pre opatrenia na zvýšenie kapacity európskeho systému riadenia letovej prevádzky ako celku;

(27) zavedenie a uloženie poplatkov užívateľom vzdušného priestoru by mala Komisia pravidelne preverovať v spolupráci s Eurocontrolom, národnými dozornými orgánmi a užívateľmi vzdušného priestoru;

(28) vzhľadom k osobitnej citlivosti informácií týkajúcich sa poskytovateľov letových navigačných služieb, by národné dozorné orgány nemali sprístupniť informácie patriace pod záväzky profesionálneho tajomstva, aby to nepoškodilo organizáciu systému monitorovania a zverejňovania výkonov týchto poskytovateľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNE

Článok 1

Pôsobnosť a cieľ

1. V rozsahu pôsobnosti rámcového nariadenia sa toto nariadenie vzťahuje na poskytovanie letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi. Cieľom tohto nariadenia je ustanoviť spoločné požiadavky pre bezpečné a efektívne poskytovanie letových navigačných služieb v spoločenstve.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na poskytovanie letových navigačných služieb pre všeobecnú letovú prevádzku v súlade a v rozsahu rámcového nariadenia.

Článok 2

Úlohy národných dozorných orgánov

1. Národné dozorné orgány uvedené v článku 4 rámcového nariadenia, zabezpečia náležitý dozor nad uplatňovaním tohto nariadenia, najmä z hľadiska bezpečnej a efektívnej prevádzky poskytovateľov letových navigačných služieb, ktorí poskytujú služby vzťahujúce sa k vzdušnému priestoru, za ktorý je zodpovedný členský štát, ktorý menoval alebo ustanovil príslušný orgán.

2. Na tento účel každý národný dozorný orgán organizuje náležité inšpekcie a prehliadky, aby overil splnenie požiadaviek tohto nariadenia. Príslušný poskytovateľ letových navigačných služieb mu takú prácu uľahčí.

3. V prípade funkčných blokov vzdušného priestoru, ktoré presahujú vzdušný priestor, za ktorý sú zodpovedné členské štáty, príslušný členský štát uzavrie dohodu o dozore uvedenom v tomto článku, vzhľadom na poskytovateľov letových navigačných služieb poskytujúcich služby v týchto blokoch. Členské štáty môžu uzavrieť dohodu o dozore uvedenom v tomto článku vzhľadom na poskytovateľa letových navigačných služieb poskytujúceho služby v členskom štáte inom ako je štát, v ktorom má poskytovateľ svoje hlavné miesto prevádzky.

4. Národné dozorné orgány prijmú vhodné opatrenia na vzájomnú úzku spoluprácu, aby zabezpečili náležitý dozor nad poskytovateľmi letových navigačných služieb, ktorí sú držiteľmi platného osvedčenia jedného členského štátu, a ktorí poskytujú taktiež služby týkajúce sa vzdušného priestoru, za ktorý je zodpovedný iný členský štát. Taká spolupráca bude zahŕňať pravidlá postupu v prípadoch nesplnenia platných spoločných požiadaviek ustanovených v článku 6 alebo podmienkami ustanovenými v prílohe II.

Článok 3

Uznané organizácie

1. Národné dozorné orgány môžu rozhodnúť o tom, že poveria uznané organizácie, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe I, úplným alebo čiastočným vykonaním inšpekcií a prehliadok uvedených v článku 2 ods. 2.

2. Uznanie udelené národným dozorným orgánom je platné v rámci spoločenstva na obdobie troch rokov. Toto obdobie sa môže predĺžiť. Národné dozorné orgány môžu dať uznaným organizáciám so sídlom v spoločenstve pokyn na vykonanie týchto inšpekcií a prehliadok.

Článok 4

Požiadavky bezpečnosti

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia, určí a prijme regulačné požiadavky bezpečnosti Eurocontrolu (ESARR) a následné zmeny a doplnky k týmto požiadavkám v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré majú byť záväzné podľa práva spoločenstva. Uverejnenie bude vo forme odkazov na ESARR v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Preukazy spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky

Čo možno najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh o osvedčovaní riadiacich letovej prevádzky.

KAPITOLA II

PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Článok 6

Spoločné požiadavky

Spoločné požiadavky na poskytovanie letových navigačných služieb budú ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia. Spoločné požiadavky budú obsahovať:

- technickú a prevádzkovú spôsobilosť a schopnosť,

- systémy a procesy riadenia bezpečnosti a kvality;

- systémy hlásenia,

- kvalitu služieb,

- finančné postavenie,

- zodpovednosť a poistné krytie,

- vlastnícku a organizačnú štruktúru vrátane prevencie konfliktu záujmov,

- ľudské zdroje vrátane primeraných zamestnaneckých plánov,

- ochranu.

Článok 7

Osvedčovanie poskytovateľov letových navigačných služieb

1. Poskytovanie všetkých letových navigačných služieb v spoločenstve podlieha osvedčovaniu členskými štátmi.

2. Žiadosti o osvedčovanie sú predkladané národnému dozornému orgánu členského štátu, v ktorom má žiadateľ svoje hlavné miesto prevádzky a svoje registrované sídlo, pokiaľ existuje.

3. Národné dozorné orgány vydajú poskytovateľom letových navigačných služieb osvedčenia, ak títo spĺňajú spoločné požiadavky uvedené v článku 6. Osvedčenia môžu byť vydané jednotlivo pre každý typ letovej navigačnej služby uvedenej v článku 2 rámcového nariadenia, alebo pre skupinu týchto služieb ak, medzi iným, poskytovateľ letových prevádzkových služieb, bez ohľadu na jeho právne postavenie, prevádzkuje a udržiava svoje vlastné spojovacie, navigačné a sledovacie systémy. Osvedčenia sú pravidelne kontrolované.

4. V osvedčeniach sú ustanovené práva a povinnosti poskytovateľov letových navigačných služieb, vrátane nediskriminačného prístupu užívateľov vzdušného priestoru k službám, s osobitným zreteľom na bezpečnosť. Osvedčenia môžu podliehať len podmienkam ustanoveným v prílohe II. Tieto podmienky musia byť vecne opodstatnené, nediskriminačné, primerané a transparentné.

5. Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty bez osvedčovania povoliť poskytovanie letových navigačných služieb v celom alebo v časti vzdušného priestoru, za ktorý sú zodpovedné v prípadoch, ak ich poskytovateľ týchto služieb ponúka predovšetkým pre pohyby lietadiel iných ako vo všeobecnej letovej prevádzke. V týchto prípadoch príslušný členský štát informuje Komisiu a ostatné členské štáty o svojom rozhodnutí a o opatreniach prijatých na zaručenie maximálneho plnenia spoločných požiadaviek.

6. Bez toho aby bol dotknutý článok 8 a za predpokladu splnenia článku 9, vydanie osvedčení otvára poskytovateľom letových navigačných služieb možnosť ponúkať svoje služby iným poskytovateľom letových navigačných služieb, užívateľom vzdušného priestoru a letiskám v spoločenstve.

7. Národné dozorné orgány monitorujú splnenie spoločných požiadaviek a podmienok priložených k osvedčeniam. Podrobnosti takéhoto monitorovania sú zahrnuté do výročných správ, ktoré členské štáty predkladajú podľa článku 12 ods. 1 rámcového nariadenia. Ak národný dozorný orgán zistí, že držiteľ osvedčenia už naďalej nespĺňa tieto požiadavky alebo podmienky, prijme vhodné opatrenia pričom zabezpečí kontinuitu služieb. Takéto opatrenia môžu zahŕňať odobratie osvedčenia.

8. Členský štát uzná každé osvedčenie vydané v inom členskom štáte v súlade s týmto článkom.

9. Za výnimočných okolností môžu členské štáty predĺžiť lehotu splnenia podmienok tohto článku po dátume vyplývajúcom z článku 19 ods. 2 o šesť mesiacov. Členské štáty oznámia Komisii takéto predĺženie s uvedením dôvodov, ktoré k nemu viedli.

Článok 8

Určenie poskytovateľov letových prevádzkových služieb

1. Členské štáty zabezpečia poskytovanie letových prevádzkových služieb výlučne v rámci špecifických blokov vzdušného priestoru, za ktorý sú zodpovedné. Na tento účel členské štáty určia poskytovateľa letových prevádzkových služieb, ktorý je držiteľom platného osvedčenia v spoločenstve.

2. Členské štáty stanovia práva a povinnosti, ktoré musia určení menovaní poskytovatelia služieb spĺňať. Povinnosti môžu zahŕňať podmienky včasného dodávania príslušných informácií umožňujúcich identifikáciu všetkých pohybov lietadiel vo vzdušnom priestore, za ktorý sú zodpovedné.

3. Členské štáty si môžu podľa uváženia vybrať poskytovateľa služby za podmienky, že tento spĺňa požiadavky a podmienky uvedené v článkoch 6 a 7.

4. Vo vzťahu k funkčným blokom vzdušného priestoru stanoveným v súlade s článkom 5 nariadenia o vzdušnom priestore, zasahujúcim do vzdušného priestoru, za ktorý sú zodpovedné viaceré členské štáty, príslušné členské štáty spoločne určia jedného alebo niekoľkých poskytovateľov letových prevádzkových služieb najmenej na jeden mesiac pred realizáciou bloku vzdušného priestoru.

5. Členské štáty okamžite informujú Komisiu a ostatné členské štáty o akomkoľvek rozhodnutí prijatom v rámci tohto článku, ktoré sa týka určenia poskytovateľov letových prevádzkových služieb v špecifických blokoch vzdušného priestoru vo vzťahu k vzdušnému priestoru, za ktorý sú zodpovedné.

Článok 9

Určenie poskytovateľov meteorologických služieb

1. Členské štáty môžu určiť poskytovateľa meteorologických služieb, aby dodával všetky alebo časť meteorologických údajov na základe exkluzivity v celom vzdušnom priestore alebo v jeho časti, za ktorý sú zodpovedné s ohľadom na bezpečnostné hľadiská.

2. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o akomkoľvek rozhodnutí prijatom v rámci tohto článku, ktoré sa týka určenia poskytovateľa meteorologických služieb.

Článok 10

Vzťahy medzi poskytovateľmi služieb

1. Poskytovatelia letových navigačných služieb môžu sami využívať služby iných poskytovateľov služieb, ktorí boli osvedčení v spoločenstve.

2. Poskytovatelia letových navigačných služieb formálne upravia svoje pracovné vzťahy prostredníctvom písomných zmlúv alebo rovnocenných právnych ujednaní ustanovujúcich špecifické povinnosti a funkcie ktoré preberá každý poskytovateľ, a umožňujúcich výmenu prevádzkových údajov medzi všetkými poskytovateľmi pokiaľ ide o všeobecnú letovú prevádzku. Tieto ujednania sa oznámia národnému dozornému orgánu alebo dotknutým orgánom.

3. V prípadoch, ktoré sa týkajú poskytovania letových prevádzkových služieb sa vyžaduje povolenie príslušných členských štátov. V prípadoch, ktoré sa týkajú poskytovania meteorologických služieb sa vyžaduje povolenie príslušných členských štátov, ak určili poskytovateľa na výlučnom základe v súlade s článkom 9 ods. 1.

Článok 11

Vzťahy s vojenskými orgánmi

Členské štáty v súvislosti so spoločnou dopravnou politikou, podniknú potrebné kroky na zabezpečenie uzavretia písomných zmlúv alebo rovnocenných právnych ujednaní medzi príslušnými civilnými a vojenskými orgánmi, pokiaľ ide o správu špecifických blokov vzdušného priestoru.

Článok 12

Transparentnosť účtov

1. Poskytovatelia letových navigačných služieb bez ohľadu na ich vlastnícke pomery alebo právnu formu, zostavia, predložia na audit a uverejnia svoje finančné účty. Tieto účty musia spĺňať medzinárodné účtovné normy prijaté spoločenstvom. Tam, kde kvôli právnemu postaveniu poskytovateľa služby nie je možná úplná zhoda s medzinárodnými účtovnými normami, sa poskytovateľ bude snažiť o dosiahnutie takej zhody v maximálne možnej miere.

2. V každom prípade poskytovatelia letových navigačných služieb uverejnia výročnú správu a pravidelne sa podrobia nezávislému auditu.

3. Pri poskytovaní balíka služieb poskytovatelia letových navigačných služieb vo svojich vnútorných účtoch vykazujú príslušné náklady a príjmy za letové navigačné služby, rozdelené v súlade s princípmi Eurocontrolu týkajúcimi sa stanovenia nákladovej základne pre poplatky traťových zariadení a kalkulácie jednotných sadzieb, a prípadne vedú konsolidované účty pre iné služby ako je letová navigácia, ako by to od nich bolo požadované, ak by príslušné služby poskytovali rôzne podniky.

4. Členské štáty určia príslušné orgány, ktoré budú mať právo prístupu k účtom poskytovateľov služieb poskytujúcim služby vo vzdušnom priestore, za ktorý sú zodpovedné.

5. Členské štáty môžu uplatniť prechodné ustanovenia článku 9 nariadenia (ES) č. 1606/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem [7] na poskytovateľov letových navigačných služieb, ktorí spadajú do pôsobnosti uvedeného nariadenia.

Článok 13

Prístup k údajom a ochrana údajov

1. Pokiaľ ide o všeobecnú letovú prevádzku, medzi všetkými poskytovateľmi letových navigačných služieb, užívateľmi vzdušného priestoru a letiskami sa budú v reálnom čase vymieňať príslušné prevádzkové údaje, aby im boli umožnené ich prevádzkové potreby. Údaje sa použijú len na prevádzkové účely.

2. Prístup k relevantným prevádzkovým údajom bude udelený príslušným orgánom, osvedčeným poskytovateľom letových navigačných služieb, užívateľom vzdušného priestoru a letiskám na nediskriminačnom základe.

3. Osvedčení poskytovatelia služieb, užívatelia vzdušného priestoru a letiská stanovia štandardné podmienky prístupu k svojim relevantným prevádzkovým údajom, iným než sú uvedené v odseku 1. Národné dozorné orgány schvália tieto štandardné podmienky. Podrobné pravidlá týkajúce sa týchto podmienok sa prípadne stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia.

KAPITOLA III

PRAVIDLÁ SPOPLATNENIA

Článok 14

Všeobecne

V súlade s požiadavkami článkov 15 a 16 sa vypracujú pravidlá spoplatnenia letových navigačných služieb, ktoré prispejú k dosiahnutiu väčšej transparentnosti z hľadiska stanovenia, ukladania a vynucovania poplatkov pre užívateľov vzdušného priestoru. Tieto pravidlá musia byť v súlade s článkom 15 Chicagského dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve z roku 1944 a systémom spoplatňovania za traťové poplatky, používaným Eurocontrolom.

Článok 15

Princípy

1. Pravidlá spoplatnenia sú založené na účtovných nákladoch na letové navigačné služby, vynaložených poskytovateľmi služieb v prospech užívateľov vzdušného priestoru. Pravidlá rozdelia tieto náklady medzi rôzne kategórie užívateľov.

2. Pri stanovení nákladovej základne poplatkov sa uplatňujú tieto princípy:

a) náklady ktoré majú byť rozdelené medzi užívateľov vzdušného priestoru sú úplné náklady za poskytovanie letových navigačných služieb, vrátane príslušných čiastok úrokov z kapitálových investícií a odpisov majetku, ako aj náklady na údržbu, prevádzku, riadenie a správu,

b) náklady, ktoré majú byť zohľadnené v tejto súvislosti sú náklady ustanovené s ohľadom na zariadenia a služby poskytované a vykonávané podľa Regionálneho letového navigačného plánu ICAO, európsky región. Môžu zahŕňať aj náklady vynaložené národnými dozornými orgánmi a/alebo uznanými organizáciami, ako aj iné náklady vynaložené príslušným členským štátom a poskytovateľom služieb vo vzťahu k poskytovaniu letových navigačných služieb,

c) náklady rôznych letových navigačných služieb sa vykazujú oddelene podľa článku 12 ods. 3,

d) krížové subvencie medzi rôznymi letovými navigačnými službami sú povolené len ak existujú objektívne dôvody a pokiaľ sú jednoznačne preukázané,

e) je zaručená transparentnosť nákladovej základne poplatkov. Prijmú sa vykonávacie pravidlá poskytovania informácií zo strany poskytovateľov služieb, aby mohli byť overené prognózy, skutočné náklady a výnosy poskytovateľov. Národné dozorné orgány, poskytovatelia služieb, užívatelia vzdušného priestoru, Komisia a Eurocontrol sa o nich pravidelne informujú.

3. Bez toho aby bol dotknutý systém spoplatňovania za traťové poplatky používaný Eurocontrolom, členské štáty musia pri stanovovaní poplatkov podľa odseku 2 dodržiavať tieto princípy:

a) poplatky sa nediskriminačným spôsobom stanovia za použiteľnosť letových navigačných služieb. Pri ukladaní poplatkov rôznym užívateľom vzdušného priestoru za použitie tej istej služby sa nesmie robiť žiadny rozdiel z hľadiska štátnej príslušnosti alebo kategórie užívateľa,

b) môže byť povolená výnimka pre určitých užívateľov, najmä ľahkých lietadiel a štátnych lietadiel za predpokladu, že náklady v prípade takejto výnimky nie sú prenášané na ostatných užívateľov,

c) letové navigačné služby môžu vyprodukovať dostatočné výnosy, ktoré presiahnu všetky priame a nepriame prevádzkové náklady a zabezpečia primeranú návratnosť kapitálu, čo prispeje k potrebným kapitálových investíciám,

d) poplatky odrážajú náklady letových navigačných služieb a zariadení, dostupných užívateľom vzdušného priestoru s ohľadom na relatívne produktívne kapacity rôznych príslušných typov lietadiel,

e) poplatky musia podporovať bezpečnosť, výkonnosť a efektívne poskytovanie letových navigačných služieb z hľadiska vysokej úrovne bezpečnosti a efektívnosti nákladov a stimulovať integrované poskytovanie služieb. Na tento účel môžu byť poplatky použité tak, aby zabezpečili:

- mechanizmus, vrátane stimulov pozostávajúcich z finančných výhod a nevýhod, na motiváciu poskytovateľov letových navigačných služieb a/alebo užívateľov vzdušného priestoru zameranej na podporu zdokonalenia riadenia prepravného toku, ako je zvýšenie kapacity a zníženie meškania, pri súčasnom zachovaní optimálnej úrovne bezpečnosti. Rozhodnutie, či uplatniť taký mechanizmus zostáva výlučne na každom členskom štáte,

- príjmy v prospech projektov určených na pomoc špecifickým kategóriám užívateľom vzdušného priestoru a/alebo poskytovateľom letových navigačných služieb, v záujme zlepšenia spoločnej infraštruktúry letových navigačných služieb, poskytovanie letových navigačných služieb a využitie vzdušného priestoru.

4. Vykonávacie pravidlá v oblastiach zahrnutých v odsekoch 1, 2 a 3, sa ustanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 8 rámcového nariadenia.

Článok 16

Kontrola poplatkov

1. Komisia v spolupráci s členskými štátmi zabezpečí nepretržitú kontrolu dodržiavania princípov a pravidiel uvedených v článkoch 14 a 15. Komisia sa bude snažiť o to, aby vytvorila potrebný mechanizmus využitia odbornej spôsobilosti Eurocontrolu.

2. Na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov, ktoré usúdia, že uvedené princípy a pravidlá neboli správne uplatnené, alebo zo svojej vlastnej iniciatívy, vykoná Komisia šetrenie akéhokoľvek údajného nedodržiavania alebo neuplatňovania príslušných princípov a/alebo pravidiel. Do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti, po vypočutí príslušného členského štátu a po porade s Výborom pre jednotné nebo v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2 rámcového nariadenia, Komisia prijme rozhodnutie o použití článkov 14 a 15 a o tom, či sa môžu naďalej používať dotknuté praktiky.

3. Komisia adresuje svoje rozhodnutie členským štátom a informuje o ňom poskytovateľa služieb, pokiaľ sa ho to právne dotýka. Ktorýkoľvek členský štát môže Rade do jedného mesiaca postúpiť rozhodnutie Komisie. Rada konajúca kvalifikovanou väčšinou môže prijať do jedného mesiaca iné rozhodnutie.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Prispôsobenie sa technickému pokroku

1. Zmeny a doplnky príloh sa môžu vykonať v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 3 rámcového nariadenia, aby sa nariadenie prispôsobilo technickému pokroku.

2. Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní vykonávacie pravidlá prijaté na základe tohto nariadenia.

Článok 18

Dôvernosť

1. Ani národné dozorné orgány konajúce v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, ani Komisia nesmú prezradiť informácie dôverného charakteru, najmä informácie o poskytovateľoch letových navigačných služieb, ich obchodných vzťahoch a položkách nákladov.

2. Odsek 1 sa nedotýka práv národných dozorných orgánov na zverejnenie, ak je to dôležité na účely plnenia ich povinností a v takom prípade toto zverejnenie musí byť primerané a musí brať do úvahy legitímne záujmy poskytovateľov letových navigačných služieb pri ochrane ich obchodných tajomstiev.

3. Okrem toho, odsek 1 nevylučuje zverejnenie informácií, iných ako informácií dôverného charakteru, o podmienkach a výkone poskytovania služieb.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Články 7 a 8 však nadobúdajú účinnosť jeden rok po uverejnení spoločných požiadaviek uvedených v článku 6 v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 10. marca 2004

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

D. Roche

[1] Ú. v. ES C 103 E, 30.4.2002, s. 26.

[2] Ú. v. ES C 241, 7.10.2002, s. 24.

[3] Ú. v. ES C 278, 14.11.2002, s. 13.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 3. septembra 2002 (Ú. v. EÚ C 272 E, 13.11.2003, s. 303), spoločné stanovisko Rady z 18. marca 2003 (Ú. v. EÚ C 129 E, 3.6.2003, s. 16) a stanovisko Európskeho parlamentu z 3. júla 2003 (ešte neuverejnené v Úradnom vestníku). Legislatívna rezolúcia Európskeho parlamentu z 29. januára 2004 a rozhodnutie Rady z 2. februára 2004.

[5] Pozri stranu 1 tohto Úradného vestníka.

[6] Pozri stranu 20 tohto Úradného vestníka.

[7] Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA UZNANÉ ORGANIZÁCIE

Uznané organizácie:

- musia byť schopné preukázať rozsiahle skúsenosti v posudzovaní verejných a súkromných subjektov v sektore leteckej dopravy, najmä poskytovateľov letových navigačných služieb, a v iných podobných sektoroch v jednej alebo niekoľkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie,

- musia mať k dispozícii rozsiahle pravidlá a predpisy pre pravidelný dohľad nad uvedenými subjektami, ktoré sú zverejňované a pravidelne aktualizované a zdokonaľované prostredníctvom výskumných a vývojových programov,

- nesmú byť ovládané poskytovateľmi letových navigačných služieb, riadiacimi orgánmi letísk alebo inými subjektami, ktoré sú obchodne zainteresované v poskytovaní letových navigačných alebo dopravných služieb,

- musia byť vybavené dostatočným technickým, riadiacim, podporným a výskumným personálom primeraným úlohám, ktoré sa majú vykonávať,

- musia byť riadené a spravované tak, aby bola zabezpečená dôvernosť informácií požadovaných správou,

- musia byť pripravené poskytnúť rozhodujúce informácie príslušnému národnému dozornému orgánu,

- musia mať určenú a zdokumentovanú svoju politiku a ciele, ako aj záväzky vo vzťahu ku kvalite a zabezpečiť, aby táto politika bola pochopená, uplatňovaná a zachovávaná na všetkých úrovniach organizácie,

- musia rozvíjať, uplatňovať a udržiavať účinný vnútorný systém kvality, založený na vhodných častiach medzinárodne uznávaných noriem kvality a v zhode s EN 45004 (inšpekčné orgány) a s EN 29001, podľa požiadaviek Programu IACS na osvedčovanie systémov zabezpečenia kvality,

- musia podliehať osvedčovaniu svojho systému kvality nezávislým orgánom audítorov, uznaným orgánmi členského štátu, v ktorom majú svoje sídlo.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

POŽIADAVKY KTORÉ MAJÚ BYŤ PRIPOJENÉ K OSVEDČENIAM

1. V osvedčeniach sa uvedie nasledovné:

a) národný dozorný orgán vydávajúci osvedčenie,

b) žiadateľ (meno a adresa),

c) osvedčované služby,

d) vyhlásenie o zhode žiadateľa so spoločnými požiadavkami podľa článku 6 tohto nariadenia,

e) dátum vydania a obdobie platnosti osvedčenia.

2. Doplňujúce podmienky pripojené k osvedčeniam sa môžu prípadne týkať:

a) nediskriminačného prístupu k službám pre užívateľov vzdušného priestoru a požadovanej úrovne týchto služieb, vrátane úrovne bezpečnosti a interoperability,

b) prevádzkových špecifikácií pre jednotlivé služby,

c) času, za ktorý by mali byť služby poskytované,

d) rôzneho prevádzkového vybavenia používaného v rámci jednotlivej služby,

e) oddelenia alebo obmedzenia vykonávania služieb, ktoré sa netýkajú poskytovania letových navigačných služieb,

f) zmlúv, dohôd alebo iných ujednaní medzi poskytovateľom služieb a treťou stranou, ktoré sa týkajú služieb,

g) poskytovania informácií odôvodnene potrebných na overenie zhody služieb so spoločným požiadavkami, vrátane plánov, finančných a prevádzkových údajov a väčších zmien druhu a/alebo rozsahu poskytovaných letových služieb,

h) akýchkoľvek iných právnych podmienok, ktoré nie sú špecifické pre letové navigačné služby ako sú podmienky týkajúce sa pozastavenia platnosti alebo odobratia osvedčenia.

--------------------------------------------------