32004R0448



Úradný vestník L 072 , 11/03/2004 S. 0066 - 0077


Nariadenie Komisie (ES) č. 448/2004

z 10. marca 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1685/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1145/2003

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch [1] a najmä na jeho článok 30 ods. 3 a článok 53 ods. 2,

po porade s výborom zriadeným podľa článku 147 zmluvy, Výborom pre poľnohospodárske štruktúry a rozvoj vidieka a Výborom pre štruktúry rybného hospodárstva a akvakultúry,

keďže:

(1) spoločný súbor pravidiel oprávnenosti je stanovený v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 1685/2000 [2]. Uvedené nariadenie nadobudlo účinnosť 5. augusta 2000;

(2) skúsenosti však ukázali, že pravidlá oprávnenosti je v niekoľkých ohľadoch potrebné zmeniť a doplniť;

(3) najmä je vhodné uznať oprávnenosť poplatkov za nadnárodné finančné transakcie v kontexte pomoci v rámci Peace II a iniciatív spoločenstva, po odčítaní z úroku získaného zo zálohových platieb;

(4) malo by sa tiež objasniť, že platby do rizikových investičných fondov, pôžičkových a garančných fondov predstavujú skutočne vyplatené výdavky;

(5) malo by sa jasnejšie formulovať, že oprávnenosť DPH pre spolufinancovanie nezávisí od toho, či je konečný príjemca verejným alebo súkromným subjektom;

(6) pokiaľ ide o rozvoj vidieka, malo by sa ujasniť, že pravidlo, podľa ktorého preukázanie výdavku, ktoré môže mať formu potvrdených prijatých faktúr, by sa malo uplatňovať, avšak bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 445/2002 z 26. februára 2002 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EAGGF) [3]; kde sa musia určiť štandardné jednotkové náklady na určité investície v odvetví lesníctva;

(7) v záujme jasnosti a prehľadnosti by sa príloha k nariadeniu (ES) č. 1685/2000 mala nahradiť ako celok;

(8) regulačné ustanovenia, ktorými sa spravujú platby do rizikových investičných fondov, pôžičkových a garančných fondov a oprávnenosť DPH priniesli problémy pri výklade;

(9) s náležitým zreteľom na zásadu rovnakého zaobchádzania a na účely zváženia nákladov zodpovedajúcich nadnárodným finančným poplatkom by sa príslušné pravidlá mali uplatniť so spätnou účinnosťou;

(10) nariadenie (ES) č. 1685/2000 bolo zodpovedajúcim spôsobom zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1145/2003; pri prijímaní tohto nariadenia však neboli plne rešpektované požiadavky týkajúce sa postupu výboru a v dôsledku toho by sa nariadenie (ES) č. 1145/2003 malo zrušiť; toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1145/2003;

(11) opatrenia uvádzané v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rozvoj a premenu regiónov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1145/20003 sa zrušuje.

Článok 2

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1685/2000 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 5. júla 2003.

Nasledujúce body prílohy sa uplatňujú od 5. augusta 2000:

a) v pravidle 1 body 1.3, 2.1, 2.2 a 2.3;

b) v pravidle 3 bod 1;

c) v pravidle 7 body 1 až 5.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. marca 2004

Za Komisiu

Michel Barnier

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1105/2003 (Ú. v. ES L 158, 27.6.2003, s. 3).

[2] Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 39. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1145/2003 (Ú. v. ES L 160, 28.6.2003, s. 48).

[3] Ú. v. ES L 74, 15.3.2002, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 963/2003 (Ú. v. EÚ L 138, 5.6.2003, s. 32).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

PRAVIDLÁ OPRÁVNENOSTI

Pravidlo č. 1: Skutočne vyplatené výdavky

1. PLATBY VYKONANÉ KONEČNÝMI PRÍJEMCAMI

1.1. Platby vykonané konečnými príjemcami v zmysle tretieho pododseku článku 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1260/1999 (ďalej len všeobecné nariadenie) majú peňažnú formu s výnimkami uvedenými v bode 1.5.

1.2. V prípade schém pomoci podľa článku 87 zmluvy a pomoci poskytovanej orgánmi určenými členskými štátmi pojem "platby vykonané konečnými príjemcami" znamená pomoc vyplatenú individuálnym príjemcom pomoci orgánmi, ktoré poskytujú pomoc. Platby pomoci vykonané konečnými príjemcami musia byť odôvodnené odkazom na podmienky a ciele pomoci.

1.3. Platby do rizikových investičných fondov, pôžičkových a záručných fondov (vrátane holdingových rizikových investičných fondov) sa považujú za "skutočne vyplatené výdavky" v zmysle tretieho pododseku článku 32 ods. 1 všeobecného nariadenia za predpokladu, že fondy spĺňajú požiadavky pravidiel 8 a 9.

1.4. V iných prípadoch, ako sú uvedené v bode 1.2, pojem "platby vykonané konečnými príjemcami" znamená platby vykonané orgánmi alebo verejnými, alebo súkromnými subjektami definovanými v programovom doplnku v súlade s článkom 18 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia, ktoré majú priamu zodpovednosť za zadávanie špecifických operácií.

1.5. Za podmienok stanovených v bodoch 1.6, 1.7 a 1.8 odpisy, nefinančné príspevky a režijné náklady môžu tiež tvoriť časť platieb uvedených v bode 1.1. Po skončení operácie však spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov nesmie, s výnimkou nefinančných príspevkov, prekročiť celkové oprávnené náklady.

1.6. Odpisy nehnuteľností alebo zariadenia, ktoré sú priamo prepojené s cieľmi operácie, sú oprávneným výdavkom za predpokladu, že:

a) na nákup týchto nehnuteľností alebo zariadenia sa neprispelo z vnútroštátnych grantov alebo grantov spoločenstva;

b) odpisy sú vypočítané v súlade s príslušnými účtovnými pravidlami, a

c) náklady spadajú výlučne do obdobia spolufinancovania príslušnej operácie.

1.7. Vecné plnenia sú oprávnenými výdavkami za predpokladu, že:

a) spočívajú v poskytnutí pozemku alebo nehnuteľnosti, zariadenia alebo materiálov, výskumnej alebo odbornej činnosti alebo neplatenej dobrovoľnej práce;

b) sa nevytvorili vo vzťahu k opatreniam finančného inžinierstva uvedeným v pravidlách 8, 9 a 10;

c) ich hodnotu možno nezávisle stanoviť a preveriť;

d) v prípade poskytnutia pozemku alebo nehnuteľnosti ich hodnotu osvedčí nezávislý kvalifikovaný znalec alebo náležito oprávnený úradný orgán;

e) v prípade neplatenej dobrovoľnej práce sa hodnota tejto práce určí tak, že sa zoberie do úvahy dĺžka stráveného času a obvyklá hodinová a denná sadzba za vykonanú prácu; a

f) tam, kde je to vhodné, dodržia sa ustanovenia pravidiel 4, 5 a 6.

1.8. Režijné náklady sú oprávnenými výdavkami za predpokladu, že sa zakladajú na skutočných nákladoch, týkajúcich sa implementácie operácií spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a sú na operáciu vyčlenené podľa riadne doloženej nestrannej a spravodlivej metódy.

1.9. Ustanovenia bodov 1.5 až 1.8. sú uplatniteľné pre individuálnych príjemcov uvedených v bode 1.2 v prípade schém pomoci podľa článku 87 zmluvy a pomoci poskytnutej orgánmi určenými členskými štátmi.

1.10. Členské štáty môžu uplatniť prísnejšie vnútroštátne pravidlá pre stanovenie oprávnených výdavkov podľa bodov 1.6., 1.7. a 1.8.

2. PREUKÁZANIE VÝDAVKOV

2.1. Všeobecne platí, že platby vykonané konečnými príjemcami deklarované v rámci priebežných platieb a záverečných platieb sú doložené potvrdenými prijatými faktúrami. Ak to nie je možné, platby sú doložené účtovnými dokladmi s rovnocennou preukaznou hodnotou.

2.2. Pokiaľ ide o rozvoj vidieka, ustanovenie špecifikované v bode 2.1 sa uplatní bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá zavedené v nariadení Komisie (ES) č. 445/2002 stanovujúcom podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) vzťahujúce sa na prípad stanovenia štandardných jednotkových nákladov na určité investície v odvetví lesníctva.

2.3. Okrem toho, ak sa operácie vykonávajú v rámci postupov verejného obstarávania, platby konečných príjemcov deklarované v rámci priebežných a záverečných platieb, sú dokladované potvrdenými prijatými faktúrami vystavenými v súlade s ustanoveniami podpísaných zmlúv. Vo všetkých ostatných prípadoch, vrátane poskytnutia verejných grantov, sú platby vykonané konečnými príjemcami deklarované v rámci priebežných a záverečných platieb podložené skutočne vynaloženými výdavkami (vrátane výdavkov uvedených v bode 1.5) orgánov alebo verejných alebo súkromných subjektov zúčastnených na implementácii operácie.

3. UZATVÁRANIE SUBDODAVATEĽSKÝCH ZMLÚV

3.1. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie prísnejších vnútroštátnych pravidiel, výdavky súvisiace s uzavieraním subdodávateľských zmlúv sú oprávnené na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov:

a) subdodávateľské zmluvy, ktoré zvyšujú náklady vykonania operácie pridaním zodpovedajúcej hodnoty;

b) subdodávateľské zmluvy so sprostredkovateľmi alebo poradcami, v ktorých je platba definovaná ako percentuálny podiel z celkových nákladov na operáciu, pokiaľ konečný príjemca takúto platbu neodôvodní odkazom na skutočnú hodnotu poskytnutej práce alebo služieb.

3.2. Pre všetky subdodávateľské zmluvy sa subdodávatelia zaväzujú poskytnúť audítorským a kontrolným orgánom všetky potrebné informácie súvisiace so subdodávateľskými zmluvami.

Pravidlo č. 2: Účtovné spracovanie príjmov

1. Výraz "príjmy" na účely tohto pravidla znamená tržby získané z operácií počas obdobia jej spolufinancovania alebo počas takého dlhšieho obdobia až po ukončenie pomoci; môže to stanoviť členský štát, a to z predaja, prenájmu, služieb, zápisného/poplatkov alebo iných rovnocenných príjmov, s výnimkou:

a) príjmov vytvorených za celú dobu ekonomickej životnosti spolufinancovaných investícií, podľa osobitných ustanovení článku 29 ods. 4 všeobecného nariadenia;

b) príjmov vytvorených v rámci opatrení finančného inžinieringu, uvedených v pravidlách 8, 9 a 10;

c) príspevkov zo súkromného sektora na spolufinancovanie operácií, ktoré sa vyskytujú spoločne s verejnými príspevkami vo finančných tabuľkách príslušnej pomoci.

2. Príjmy podľa bodu 1 predstavujú výnos, ktorý znižuje objem spolufinancovania zo štrukturálnych fondov, ktorý sa požaduje pre príslušnú operáciu. Predtým, ako sa vypočíta podiel štrukturálnych fondov, a najneskôr v čase ukončenia pomoci, sa odpočítajú z oprávnených výdavkov operácie v celku alebo proporciálne, a to v závislosti od toho, či boli spolufinancovanou operáciou vytvorené úplne alebo iba čiastočne.

Pravidlo č. 3: Finančné a ostatné poplatky a výdavky za právne služby

1. FINANČNÉ NÁKLADY

Debetný úrok (iný ako sú výdavky na úrokové dotácie na zníženie nákladov na pôžičky na podnikanie podľa schválenej schémy štátnej pomoci), poplatky za finančné transakcie, devízové poplatky a kurzové straty a ostatné čisto finančné výdavky nie sú opravené na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov. Poplatky za medzinárodné finančné transakcie v rámci pomoci programu Peace II a iniciatív spoločenstva (Interreg III, Leader+, Equal a Urban II) sú oprávnené na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov po odčítaní úrokov získaných zo zálohovej platby. Okrem toho sú v prípade globálnych grantov oprávnené poplatky z debetných úrokov, vyplatených sprostredkovateľom pred uhradením záverečnej platby pomoci po odčítaní úrokov získaných zo zálohovej platby.

2. POPLATKY SPOJENÉ S BANKOVÝMI ÚČTAMI

Ak spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov vyžaduje otvorenie samostatného účtu alebo účtov na implementáciu operácie, bankové poplatky za otvorenie a vedenie účtov sú oprávnené.

3. PRÁVNE POPLATKY ZA PORADENSTVO, NOTÁRSKE POPLATKY, NÁKLADY NA TECHNICKÝ ALEBO FINANČNÝ ODBORNÝ POSUDOK A NÁKLADY NA ÚČTOVNÍCTVO ALEBO AUDIT

Tieto náklady sú oprávnené, ak sú priamo spojené s operáciou a sú nevyhnutné na jej prípravu alebo implementáciu, resp. v prípade nákladov na účtovníctvo alebo audit, ak vyplývajú z požiadaviek riadiaceho orgánu.

4. NÁKLADY NA ZÁRUKY POSKYTOVANÉ BANKOU ALEBO INOU FINANČNOU INŠTITÚCIOU

Tieto náklady sú oprávnené, pokiaľ sa záruky vyžadujú podľa vnútroštátnych právnych predpisov, právnych predpisov spoločenstva alebo rozhodnutia Komisie o schválení pomoci.

5. POKUTY, FINANČNÉ PENÁLE A VÝDAVKY NA SÚDNE SPORY

Tieto výdavky nie sú oprávnené.

Pravidlo č. 4: Nákup použitého zariadenia

Náklady na nákup použitého zariadenia sú oprávnené na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov za nasledujúcich troch podmienok bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie prísnejších vnútroštátnych predpisov:

a) osoba predávajúca zariadenie poskytne vyhlásenie o jeho pôvode a potvrdí, že za posledných sedem rokov nebolo zakúpené s pomocou pochádzajúcou z vnútroštátneho grantu alebo z grantu spoločenstva;

b) cena zariadenia neprekročí jeho trhovú hodnotu a je nižšia ako cena podobného nového zariadenia; a

c) zariadenie má technické vlastnosti potrebné pre danú operáciu a vyhovuje platným normám a štandardom.

Pravidlo č. 5: Nákup pozemkov

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLO

1.1 Náklady na nákup nezastavaných pozemkov sú oprávnené na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov za nasledujúcich troch podmienok bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie prísnejších vnútroštátnych predpisov:

a) existuje priame spojenie medzi nákupom pozemkov a cieľmi spolufinancovanej operácie;

b) s výnimkou prípadov opísaných v bode 2 nákup pozemkov nesmie predstavovať viac ako 10 % z celkových oprávnených výdavkov na operáciu, pokiaľ nie je vyššie percento stanovené v pomoci schválenej Komisiou;

c) od nezávislého kvalifikovaného znalca alebo riadne splnomocneného úradného orgánu sa získa osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu.

1.2 V prípade systémov pomoci podľa článku 87 zmluvy sa oprávnenosť nákupu pozemkov posudzuje v rámci systému pomoci ako celku.

2. OPERÁCIE NA ZACHOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby boli výdavky pri operáciách na zachovanie životného prostredia oprávnené, musia byť splnené všetky tieto podmienky:

- nákup je predmetom kladného rozhodnutia riadiaceho orgánu,

- pozemok sa využíva na zamýšľaný účel počas obdobia stanoveného v uvedenom rozhodnutí,

- pozemok nie je určený na poľnohospodárske účely okrem riadne zdôvodnených prípadov schválených riadiacim orgánom,

- nákup sa uskutočnil verejnou inštitúciou alebo orgánom subjektom spravujúcim sa verejným právom alebo v ich mene.

Pravidlo č. 6: Nákup nehnuteľností

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLO

Náklady na kúpu nehnuteľností, t. j. už postavených budov a pozemkov, na ktorých sú postavené, sú oprávnené na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov, ak existuje priame spojenie medzi nákupom a cieľmi príslušnej operácie za podmienok stanovených v bode 2 bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie prísnejších vnútroštátnych predpisov.

2. PODMIENKY OPRÁVNENOSTI

2.1. Od nezávislého kvalifikovaného znalca alebo riadne splnomocneného úradného orgánu sa získa osvedčenie, ktoré potvrdí, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu, a buď potvrdí, že budova je v súlade s vnútroštátnymi predpismi, alebo špecifikuje body, ktoré nie sú v súlade a predvída sa ich náprava konečným príjemcom v rámci operácie.

2.2 Na budovu nebol počas uplynulých 10 rokov poskytnutý vnútroštátny grant ani grant spoločenstva, ktorý by viedol k duplikácii pomoci v prípade spolufinancovania nákupu zo štrukturálnych fondov.

2.3. Nehnuteľnosť sa využije na účel a na obdobie, o ktorom rozhodne riadiaci orgán.

2.4. Budova sa môže využiť iba v súlade s cieľmi operácie. Najmä, pokiaľ ide o použitie na umiestnenie služieb verejnej správy, môže byť takto použitá, iba ak takéto využitie je v súlade s oprávnenými aktivitami príslušného štrukturálneho fondu.

Pravidlo č. 7: DPH a ostatné dane a poplatky

1. DPH nepredstavuje oprávnený výdavok okrem prípadov, keď ju skutočne a definitívne znáša konečný príjemca alebo individuálny príjemca v rámci systémov pomoci v súlade s článkom 87 zmluvy a v prípade pomoci, ktorú poskytujú orgány určené členskými štátmi. DPH, ktorá je akýmkoľvek spôsobom návratná, sa nemôže považovať za oprávnený výdavok ani ak v skutočnosti nie je vrátená konečnému príjemcovi alebo individuálnemu príjemcovi. Postavenie konečného príjemcu alebo individuálneho príjemcu ako verejného alebo súkromného subjektu sa nezohľadní pri stanovení toho, či DPH predstavuje oprávnený výdavok pri uplatňovaní ustanovení tohto pravidla.

2. DPH, ktorá sa konečnému príjemcovi alebo individuálnemu príjemcovi nevracia na základe uplatnenia osobitných vnútroštátnych predpisov, predstavuje oprávnený výdavok, iba ak sú tieto predpisy v úplnom súlade so šiestou smernicou Rady č. 77/388/EHS o DPH [1].

3. Ak konečný príjemca alebo individuálny príjemca podliehajú paušálnej sadzbe podľa hlavy XIV šiestej smernice Rady č. 77/388/EHS o DPH, zaplatená DPH sa považuje za návratnú na účely bodu 1.

4. Spolufinancovanie spoločenstvom nesmie presiahnuť celkové oprávnené výdavky bez DPH bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 29 ods. 6 všeobecného nariadenia.

5. Ostatné dane a poplatky (najmä priame dane a príspevky na sociálne poistenie z miezd a platov), ktoré vznikajú pri spolufinancovaní zo štrukturálnych fondov, nepredstavujú oprávnené výdavky okrem prípadov, keď ich skutočne a definitívne znáša konečný príjemca alebo individuálny príjemca.

Pravidlo č. 8: Rizikové investičné fondy a pôžičkové fondy

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLO

Štrukturálne fondy môžu spolufinancovať kapitál rizikových investičných fondov a/alebo pôžičkových fondov alebo rizikových holdingových investičných fondov (ďalej len "fondy") za podmienok stanovených v bode 2. Na účely týchto pravidiel pojem "rizikové investičné fondy a pôžičkové fondy" znamená investičné fondy zriadené zvlášť na ten účel, aby poskytli vlastný kapitál alebo iné formy rizikového kapitálu, vrátane pôžičiek, malým a stredne veľkým podnikom, ako je to definované v odporúčaní Komisie č. 96/280/ES [2] naposledy zmenenom a doplnenom odporúčaním zo 6. mája 2003. Pojem "rizikové holdingové investičné fondy" znamená fondy zriadené na investovanie do niekoľkých rizikových investičných fondov a pôžičkových fondov. Účasť štrukturálnych fondov na týchto fondoch môže byť doplnená spoločnými investíciami alebo zárukami z iných finančných nástrojov spoločenstva.

2. PODMIENKY

2.1. Spolufinancovatelia alebo sponzori fondu predkladajú rozvážny podnikateľský plán, v ktorom sa medzi iným špecifikujú cieľové trhy, kritériá, náležitosti a podmienky financovania, prevádzkový rozpočet fondu, vlastníctvo a partneri spolufinancovania, profesionalita, spôsobilosť a nezávislosť vedenia, stanovy fondov, zdôvodnenie a zamýšľané využitie príspevkov zo štrukturálnych fondov, politika ukončenia investovania a ustanovenia o ukončení fondu, vrátane ďalšieho využitia výnosov zodpovedajúcich príspevkov zo štrukturálnych fondov. Podnikateľský plán sa starostlivo vyhodnotí a jeho implementácia je monitorovaná riadiacim orgánom alebo na jeho zodpovednosť.

2.2. Fond sa zakladá ako nezávislá právnická osoba, ktorá sa spravuje dohodami medzi akcionármi, alebo ako samostatný súbor financií v rámci existujúcej finančnej inštitúcie. V druhom prípade fond podlieha samostatnej implementačnej dohode, stanovujúcej najmä vedenie samostatných účtov odlišujúcich nové zdroje investované do fondu (vrátane tých, ktorými prispeli štrukturálne fondy) od zdrojov, ktoré boli v príslušnej inštitúcii pôvodne k dispozícii. Všetci účastníci fondu poskytujú svoje príspevky v hotovosti.

2.3. Komisia sa nemôže stať spoločníkom ani akcionárom fondu.

2.4. Príspevok zo štrukturálnych fondov podlieha obmedzeniam stanoveným v článku 29 ods. 3 a 4 všeobecného nariadenia.

2.5. Fondy môžu investovať iba do malých a stredne veľkých podnikov (MSP) pri ich zakladaní, počiatočných etapách (vrátane počiatočného kapitálu) alebo rozširovaní a iba v tých aktivitách, ktoré manažéri fondu posúdia ako ekonomicky životaschopné. Pri hodnotení životaschopnosti by sa mali zohľadniť všetky zdroje príjmov príslušných podnikov. Fondy neinvestujú do podnikateľských subjektov, ktoré majú ťažkosti v zmysle usmernení spoločenstva o štátnej pomoci pri záchrane a reštrukturalizácii podnikateľských subjektov, ktoré majú ťažkosti [3].

2.6. Mali by sa prijať preventívne opatrenia, aby sa minimalizovalo skreslenie hospodárskej súťaže na trhu s rizikovým kapitálom alebo s pôžičkami. Najmä výnosy z investícií a pôžičiek (znížené o pomerný podiel v nákladoch na riadenie) môžu byť prednostne pridelené akcionárom v súkromnom sektore až do úrovne náhrady stanovenej v akcionárskej dohode, a potom sa rozdelia úmerne medzi všetkých akcionárov a štrukturálne fondy. Výnosy fondu, zodpovedajúce príspevkom zo štrukturálnych fondov, sa opakovane používajú na rozvoj MSP v tej istej oprávnenej oblasti.

2.7. Náklady na riadenie nesmú v ročnom priemere prekročiť 5 % splateného kapitálu počas trvania pomoci, pokiaľ sa po vykonaní verejnej súťaže nepreukáže nevyhnutnosť vyššieho percenta.

2.8. V dobe ukončenia operácie, je oprávneným výdavkom fondu (konečného príjemcu) kapitál fondu, ktorý bol investovaný alebo požičaný MSP, vrátane vzniknutých nákladov na riadenie.

2.9. Príspevky do fondov zo štrukturálnych fondov a ostatných verejných zdrojov, ako aj investície fondov do jednotlivých MSP, podliehajú pravidlám štátnej pomoci.

3. ODPORÚČANIA

3.1. Pre fondy, do ktorých štrukturálne fondy prispievajú, Komisia odporúča zaužívané postupy stanovené v bodoch 3.2 až 3.6. Pri overovaní dodržiavania predpisov o štátnej pomoci fondom Komisia považuje dodržiavanie týchto odporúčaní za pozitívny prvok. Odporúčania nie sú záväzné na účely oprávnenosti výdavkov.

3.2. Finančný príspevok súkromného sektora by mal byť podstatný a mal by prekračovať 30 %.

3.3. Fondy by mali byť dostatočne veľké a mali by pokrývať dostatočne širokú cieľovú skupinu, aby sa zaistilo, že ich pôsobenie bude potenciálne ekonomicky životaschopné, s časovým rozvrhom pre investovanie zlučiteľným s obdobím účasti štrukturálnych fondov, a mali by sa sústrediť na oblasti zlyhania trhu.

3.4. Časové rozvrhnutie platieb kapitálu do fondu by malo byť rovnaké pre štrukturálne fondy a pre akcionárov a pomerné k upísaným podielom.

3.5. Fondy by mali riadiť nezávislé tímy odborníkov s dostatočnými podnikateľskými skúsenosťami, aby sa preukázala dôveryhodnosť a potrebné schopnosti na riadenie rizikového investičného fondu. Riadiace tímy by sa mali vyberať na základe verejného výberového konania, pričom sa berie do úvahy predvídaná úroveň odmien.

3.6. Fondy by za bežných okolností nemali získať väčšinové kapitálové podiely v obchodných spoločnostiach a mali by realizovať všetky investície v rámci životnosti fondu.

Pravidlo č. 9: Garančné fondy

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLO

Štrukturálne fondy môžu spolufinancovať kapitál garančných fondov za podmienok stanovených v bode 2. Na účely tohto pravidla, pojem "garančné fondy" znamená finančné nástroje, ktoré poskytujú pre rizikové investičné fondy a pôžičkové fondy v zmysle pravidla č. 8 a ostatné schémy rizikového financovania MSP (vrátane pôžičiek) záruky proti stratám vznikajúcim z ich investovania do malých a stredne veľkých podnikov v zmysle odporúčania č. 96/280/ES, naposledy zmeneného a doplneného odporúčaním Komisie zo 6. mája 2003. Fondy môžu byť verejne podporované vzájomné fondy upisované MSP, obchodne vedené fondy s partnermi zo súkromného sektora alebo úplne verejne financované fondy. Účasť štrukturálnych fondov na fondoch môže byť doplnená čiastkovými zárukami poskytovanými inými finančnými nástrojmi spoločenstva.

2. PODMIENKY

2.1. Spolufinancovatelia alebo sponzori fondu predkladajú primerane podľa ustanovení o rizikových investičných fondoch (pravidlo č. 8) rozvážny podnikateľský plán a špecifikujú cieľové záručné portfólio. Podnikateľský plán sa starostlivo vyhodnotí a jeho vykonávanie je monitorované riadiacim orgánom alebo na jeho zodpovednosť.

2.2. Fond sa zakladá ako nezávislá právnická osoba, ktorá sa spravuje dohodami medzi akcionármi, alebo ako samostatný súbor financií v rámci existujúcej finančnej inštitúcie. V druhom prípade fond podlieha samostatnej implementačnej dohode, stanovujúcej najmä vedenie samostatných účtov, odlišujúcich nové zdroje investované do fondu (vrátane tých, ktorými prispeli štrukturálne fondy) od zdrojov, ktoré boli v príslušnej inštitúcii pôvodne k dispozícií.

2.3. Komisia sa nemôže stať spoločníkom alebo akcionárom fondu.

2.4. Fondy môžu poskytnúť záruky len na investície do aktivít, ktoré sa posúdia ako potenciálne ekonomicky životaschopné. Fondy neposkytujú záruky podnikateľským subjektom, ktoré majú ťažkosti v zmysle usmernení spoločenstva o štátnej pomoci pri záchrane a reštrukturalizácii podnikateľských subjektov, ktoré majú ťažkosti.

2.5. Akákoľvek časť príspevku zo štrukturálnych fondov, ktorá zruší zaplatenú záruku, sa znova použije na rozvoj MSP v tej istej oprávnenej oblasti.

2.6. Náklady na riadenie nesmú v ročnom priemere prekročiť 2 % splateného kapitálu počas trvania pomoci, pokiaľ sa po vykonaní verejnej súťaže nepreukáže nevyhnutnosť vyššieho percenta.

2.7. V dobe ukončenia operácie je oprávneným výdavkom fondu (konečného príjemcu) výška zaplateného kapitálu do fondu nevyhnutná na základe nezávislého auditu, aby sa uhradili poskytnuté záruky vrátane vynaložených nákladov na riadenie.

2.8. Príspevky do záručných fondov zo štrukturálnych fondov a ostatných verejných zdrojov, ako aj záruky poskytnuté týmito fondmi jednotlivým MSP, sa spravujú predpismi o štátnej pomoci.

Pravidlo č. 10: Leasing

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLO

Výdavky, ktoré vzniknú vo vzťahu k operáciám leasingu, sú oprávnené na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov podľa pravidiel stanovených v bodoch 2 až 4.

2. POMOC PROSTREDNÍCTVOM POSKYTOVATEĽA LEASINGU

2.1. Poskytovateľ leasingu je priamy príjemca spolufinancovania spoločenstvom, ktoré sa využije na zníženie leasingových splátok príjemcom leasingu, vzhľadom na majetok, na ktorý sa leasingová zmluva vzťahuje.

2.2. Leasingové zmluvy, na ktoré sa vypláca pomoc spoločenstva, zahŕňajú predkupné právo alebo znejú na minimálnu dobu leasingu, rovnajúcu sa efektívnej dobe životnosti majetku, na ktorý sa zmluva vzťahuje.

2.3. Ak sa leasingová zmluva skončí pred uplynutím minimálnej doby leasingu bez predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov, príjemca leasingu sa zaviaže, že vráti príslušným vnútroštátnym orgánom (v prospech príslušného fondu) tú časť pomoci spoločenstva, ktorá zodpovedá zvyšku obdobia leasingu.

2.4. Nákup majetku poskytovateľom leasingu, dokladovaný potvrdenou prijatou faktúrou alebo účtovným dokladom rovnocennej dôkaznej hodnoty, predstavuje výdavok oprávnený na spolufinancovanie. Maximálna výška oprávnená na spolufinancovanie spoločenstvom nesmie prekročiť trhovú hodnotu majetku získaného na leasing.

2.5. Náklady spojené s leasingovou zmluvou (najmä daň, marža poskytovateľa leasingu, náklady na refinancovanie úrokov, réžia, náklady na poistenie), iné ako sú výdavky uvedené v bode 2.4., nie sú oprávnenými výdavkami.

2.6. Pomoc spoločenstva vyplatená poskytovateľovi leasingu sa využije v celom rozsahu v prospech príjemcu leasingu prostredníctvom jednotného zníženia všetkých leasingových platieb počas trvania doby leasingu.

2.7. Poskytovateľ leasingu preukáže, že prínos pomoci spoločenstva je plne prevedený na príjemcu leasingu, a to preukázaním rozpisu leasingových splátok alebo alternatívnym spôsobom poskytujúcim rovnocennú záruku.

2.8. Náklady uvedené v bode 2.5, použitie akýchkoľvek finančných prínosov vznikajúcich z operácie leasingu a ostatné podmienky zmluvy sú rovnaké ako v prípade bez finančných zásahov spoločenstva.

3. POMOC POSKYTOVANÁ PRÍJEMCOVI LEASINGU

3.1. Príjemca leasingu je priamy príjemca spolufinancovania spoločenstvom.

3.2. Leasingové splátky platené príjemcom leasingu poskytovateľovi leasingu, dokladované potvrdenou prijatou faktúrou alebo účtovným dokladom rovnocennej preukaznej hodnoty, predstavuje výdavky oprávnené na spolufinancovanie.

3.3. V prípade leasingových zmlúv, ktoré zahŕňajú predkupné právo alebo znejú na minimálnu dobu leasingu, rovnajúcu sa efektívnej dobe životnosti majetku, na ktorý sa zmluva vzťahuje, maximálna suma oprávnená na spolufinancovanie spoločenstvom neprekročí trhovú hodnotu majetku získaného leasingom. Ostatné náklady spojené s leasingovou zmluvou (najmä daň, marža poskytovateľa leasingu, náklady na refinancovanie úrokov, réžia, poistné poplatky atď.) nie sú oprávnenými výdavkami.

3.4. Pomoc spoločenstva, pokiaľ ide o leasingové zmluvy uvedené v bode 3.3, sa vypláca príjemcovi leasingu v jednej alebo viacerých splátkach vo vzťahu k skutočne uhradenej leasingovej splátke. Ak termín leasingovej zmluvy prekročí konečný dátum zohľadnenia platieb v rámci pomoci spoločenstva, môže byť za oprávnený považovaný výlučne výdavok vo vzťahu k leasingovým splátkam, ktorých splatnosť a úhrada príjemcom leasingu spadá do konečného dátumu platieb v rámci pomoci.

3.5. V prípade leasingových zmlúv, ktoré neobsahujú predkupné právo a ktorých trvanie je kratšie ako efektívna doba životnosti majetku, na ktorý sa leasingová zmluva vzťahuje, leasingové splátky sú oprávnené na spolufinancovanie spoločenstvom proporcionálne k obdobiu trvania oprávnenej operácie. Príjemca leasingu však musí vedieť preukázať, že leasing bol najefektívnejším spôsobom z hľadiska nákladov na získanie možnosti využívania zariadenia. Ak by náklady boli nižšie, keby sa aplikovala alternatívna metóda (napríklad nájom zariadenia), dodatočné náklady sa odčítajú od oprávnených výdavkov.

3.6. Členské štáty môžu uplatniť prísnejšie vnútroštátne predpisy na stanovenie oprávnených výdavkov podľa bodov 3.1. až 3.5.

4. PREDAJ A SPÄTNÝ LEASING

Leasingové splátky platené príjemcom leasingu, v rámci schémy predaja a spätného leasingu, môžu byť oprávneným výdavkom podľa pravidiel stanovených v bode 3. Náklady na obstaranie majetku nie sú oprávnené na spolufinancovanie spoločenstvom.

Pravidlo č. 11: Náklady spojené so správou a implementáciou štrukturálnych fondov

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLO

Náklady, ktoré vznikli členským štátom pri riadení, implementácii, monitorovaní a kontrole štrukturálnych fondov, nie sú oprávnené na spolufiancovanie, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v bode 2 a spadajú do kategórií stanovených v bode 2.1.

2. KATEGÓRIE VÝDAVKOV NA RIADENIE, IMPLEMENTÁCIU, MONITOROVANIE A KONTROLU, OPRÁVNENÝCH NA SPOLUFINANCOVANIE

2.1. Nasledujúce kategórie výdavkov sú oprávnené na spolufinancovanie v rámci pomoci za podmienok stanovených v bodoch 2.2 až 2.7.:

- výdavky týkajúce sa prípravy, výberu, posúdenia a monitorovania pomoci a operácií (ale nezahŕňajúce výdavky na nadobudnutie a inštaláciu počítačových systémov pre riadenie, monitorovanie a hodnotenie);

- výdavky na zasadnutia monitorovacích výborov a podvýborov, vzťahujúcich sa na implementáciu pomoci. Tieto výdavky tiež môžu zahŕňať náklady na expertov a iných účastníkov v týchto výboroch vrátane účastníkov z tretích krajín, ak predseda takéhoto výboru považuje ich prítomnosť za nevyhnutnú pre efektívnu implementáciu pomoci;

- výdavky vzťahujúce sa na audit a kontroly operácií na mieste.

2.2. Výdavky na platy vrátane príspevkov na sociálne zabezpečenie sú oprávnené iba v nasledujúcich prípadoch:

a) štátni zamestnanci alebo iní verejní úradníci poverení riadne dokladovaným rozhodnutím zodpovedného orgánu na vykonávanie úloh uvedených v bode 2.1.;

b) ostatní zamestnanci zapojení do vykonávania úloh uvedených v bode 2.1.

Obdobie poverenia alebo zamestnania nesmie prekročiť konečný termín oprávnenosti výdavkov stanovený v rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje pomoc.

2.3. Príspevok zo štrukturálnych fondov na výdavky podľa bodu 2.1 sa obmedzí na maximálnu výšku, ktorá je stanovená v pomoci schválenej Komisiou, a neprekročí limity stanovené v bodoch 2.4 a 2.5.

2.4. Limit je súčtom nasledujúcich súm pre celú pomoc s výnimkou iniciatív spoločenstva, osobitného programu Peace II a inovačných činností:

- 2,5 % z tej časti celkového príspevku zo štrukturálnych fondov, ktorá je nižšia alebo rovná 100 miliónom eur,

- 2 % z tej časti celkového príspevku zo štrukturálnych fondov, ktorá prekračuje 100 miliónov eur, ale je nižšia alebo rovná 500 miliónom eur,

- 1 % z tej časti celkového príspevku zo štrukturálnych fondov, ktorá prekračuje 500 miliónov eur, ale je nižšia alebo rovná 1000 miliónom eur,

- 0,5 % z tej časti celkového príspevku zo štrukturálnych fondov, ktorá prekračuje 1000 miliónov eur.

2.5. Pre iniciatívy spoločenstva, inovačné činnosti a osobitný program Peace II je limit 5 % z celkového príspevku zo štrukturálnych fondov. Ak takáto pomoc zahŕňa účasť viac ako jedného členského štátu, môže sa tento limit zvýšiť, aby sa zohľadnili vyššie náklady na riadenie a implementáciu, a stanoví sa v rozhodnutí Komisie.

2.6. Na účely výpočtu výšky limitov podľa bodov 2.4 a 2.5 je celkovým príspevkom zo štrukturálnych fondov celková suma stanovená v každej pomoci schválenej Komisiou.

2.7. Implementácia bodov 2.1 až 2.6 tohto pravidla sa dohodne medzi Komisiou a členskými štátmi a stanoví sa v pomoci. Podiel príspevku sa stanoví v súlade s článkom 29 ods. 7 všeobecného nariadenia. Náklady uvedené v bode 2.1 sú na účely monitorovania predmetom samostatného opatrenia alebo podopatrenia v rámci technickej asistencie.

3. OSTATNÉ VÝDAVKY V RÁMCI TECHNICKEJ POMOCI

Činnosti, ktoré môžu byť spolufinancované v rámci technickej pomoci, iné než sú uvedené v bode 2 (napr. štúdie, semináre, informačné akcie, hodnotenie a nadobudnutie a inštalácia počítačových systémov pre správu, monitorovanie a hodnotenie), nepodliehajú podmienkam stanoveným v bodoch 2.4 až 2.6. Výdavky na platy štátnych zamestnancov alebo iných verejných úradníkov vykonávajúcich tieto činnosti nie sú oprávnené.

4. VÝDAVKY ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY SÚVISIACE S VYKONÁVANÍM OPERÁCIÍ

Nasledujúce výdavky týkajúce sa výkonu verejnej správy sú oprávnené na spolufinancovanie mimo technickej pomoci, ak súvisia s výkonom operácie pod podmienkou, že nevznikajú zo zákonných povinností verejného orgánu alebo z každodenných riadiacich, monitorovacích a kontrolných úloh orgánu:

a) náklady na odborné služby poskytnuté verejnou službou pri implementácii operácie. Náklady sa musia buď fakturovať konečnému príjemcovi (verejnému alebo súkromnému) alebo potvrdiť na základe dokumentov s rovnocennou preukaznou hodnotou, ktoré umožnia identifikáciu skutočných nákladov hradených príslušnou verejnou službou vo vzťahu k tejto operácii;

b) náklady na implementáciu operácie vrátane výdavkov súvisiacich s poskytovaním služieb, ktoré znáša verejný orgán, ktorý je sám konečným príjemcom a ktorý vykonáva operáciu na svoje náklady bez toho, aby sa obrátil na externých inžinierov alebo iné podnikateľské subjekty. Príslušné výdavky musia súvisieť s výdavkami skutočne a priamo zaplatenými na spolufinancovanú operáciu a musia byť osvedčené podľa dokladov, ktoré umožňujú určenie skutočných nákladov, ktoré zaplatila dotknutá verejná služba v súvislosti s touto operáciou.

Pravidlo č. 12: Oprávnenosť operácií v závislosti od miesta

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLO

Všeobecným pravidlom je, že operácie spolufinancované zo štrukturálnych fondov sú implementované miestne v regióne, na ktorý sa pomoc vzťahuje.

2. VÝNIMKA

2.1 Ak región, na ktorý sa pomoc vzťahuje, má celkový alebo čiastočný prospech z operácie umiestnenej mimo tejto oblasti, riadiaci orgán môže uznať operáciu na spolufinancovanie s podmienkou, že sa splnia všetky podmienky stanovené v bodoch 2.2 až 2.4. V ostatných prípadoch je možné operáciu uznať za oprávnenú na spolufinancovanie podľa postupu uvedeného v bode 3. Pre operácie financované z Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH) sa musí postupovať vždy podľa bodu 3.

2.2. Operácia musí byť umiestnená v oblasti NUTS III členského štátu bezprostredne priľahlej k regiónu, na ktorý sa pomoc vzťahuje.

2.3. Maximálny oprávnený výdavok operácie sa určí proporcionálne k podielu úžitku z operácie, ktorý sa podľa predpokladu v oblasti naakumuluje, a bude sa zakladať na hodnotení orgánom nezávislým od riadiaceho orgánu. Úžitok sa zhodnotí tak, že sa zohľadnia osobitné ciele pomoci a jej očakávaný dosah. Operácia sa nemôže uznať na spolufinancovanie, ak je pomer úžitku nižší ako 50 %.

2.4. Pre každé opatrenie pomoci by oprávnené výdavky operácií, ktoré boli uznané podľa bodu 2.1, nemali prekročiť 10 % z celkových oprávnených výdavkov na opatrenie. Okrem toho oprávnené výdavky zo všetkých operácií v rámci pomoci, uznané podľa bodu 2.1, by nemali prekročiť 5 % z celkových oprávnených výdavkov pomoci.

2.5. Operácie uznané riadiacim orgánom podľa bodu 2.1 sa uvádzajú vo výročnej správe a v záverečnej správe o implementácii pomoci.

3. OSTATNÉ PRÍPADY

V prípade operácií umiestnených mimo regiónu, na ktorý sa pomoc vzťahuje, ale ktoré nespĺňajú podmienky bodu 2, a operácií financovaných z FNURH prijatie operácie pre spolufinancovanie podlieha predchádzajúcemu schváleniu Komisiou, prípad od prípadu, po tom, čo členský štát predložil žiadosť, pričom zobral do úvahy najmä blízkosť operácie k oblasti, úroveň prínosu pre región, ktorú možno predvídať a výšku výdavkov v pomere k celkovým výdavkom v rámci opatrenia a v rámci pomoci. V prípade pomoci vzťahujúcej sa na najvzdialenejšie regióny sa uplatní postup uvedený v tomto bode.

[1] Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 107, 30.4.1996, s. 4.

[3] Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Korelačná tabuľka

Nariadenie (ES) č. 1685/2000 | Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa |

článok 1 | článok 1, zmenený |

článok 2 | článok 2, zmenený |

príloha | príloha I |

pravidlo 1 | pravidlo 1, zmenené |

bod 1.1 | bod 1.1, zmenený |

| bod 1.3, nový |

bod 1.3 | bod 1.4 |

bod 1.4 | bod 1.5 |

bod 1.5 | bod 1.6 |

bod 1.6 | bod 1.7 |

bod 1.7 | bod 1.8 |

bod 1.8 | bod 1.9 |

bod 1.9 | bod 1.10 |

bod 2 | bod 2, zmenený |

bod 3 | bod 3, nezmenený |

pravidlo 2 | pravidlo 2, nezmenené |

pravidlo 3 | pravidlo 3, zmenené |

bod 1 | bod 1, zmenený |

body 2 až 5 | body 2 až 5, nezmenené |

pravidlo 4 | pravidlo 4, nezmenené |

pravidlo 5 | pravidlo 5, nezmenené |

pravidlo 6 | pravidlo 6, nezmenené |

pravidlo 7 | pravidlo 7, zmenené |

bod 1 | bod 1, zmenený |

| bod 2, nový |

bod 2 | bod 3, zmenený |

bod 3 | bod 4, zmenený |

bod 4 | bod 5, zmenený |

pravidlo 8 | pravidlo 8, nezmenené |

pravidlo 9 | pravidlo 9, nezmenené |

pravidlo 10 | pravidlo 10, nezmenené |

pravidlo 11 | pravidlo 11, nezmenené |

pravidlo 12 | pravidlo 12, nezmenené |

| príloha II, nová |

--------------------------------------------------