32004R0445Úradný vestník L 072 , 11/03/2004 S. 0060 - 0061


Nariadenie Komisie (ES) 445/2004

z 10. marca 2004,

ktoré mení a dopĺňa prílohu I k smernici Rady 92/18/EHS, ktorá sa týka zvieracích čriev, sadla, rozpustených tukov, králičieho mäsa a mäsa zveriny z farmových chovov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992 stanovujúcu požiadavky na zdravie zvierat a ľudí, riadiace obchod v Spoločenstve a dovozy výrobkov do Spoločenstva, ktoré nepodliehajú daným požiadavkám stanoveným v špecifických pravidlách Spoločenstva uvedených v prílohe A (I) k smernici 89/662/EHS a vzhľadom na patogény k smernici 90/425/EHS [1], naposledy zmenenú a doplnenú rozhodnutím Komisie 2003/42/ES [2], najmä na jej druhý odsek článku 15,

keďže:

(1) smernica 92/118/EHS ustanovuje pravidlá Spoločenstva týkajúce sa požiadaviek na zdravie zvierat a ľudí, riadiace obchod v spoločenstve a dovozy výrobkov živočíšneho pôvodu do spoločenstva;

(2) nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších výrobkov neurčených na ľudskú spotrebu [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 808/2003 [4], ustanovuje pravidlá Spoločenstva na živočíšne výrobky neurčené na ľudskú spotrebu;

(3) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES z 21. októbra 2002, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 90/425/EHS a 92/118/EHS, pokiaľ ide o zdravotné požiadavky na vedľajšie produkty živočíšnej výroby [5], značne zmenila a doplnila smernicu 92/118/EHS, najmä aby znížila jej dosah tak, aby zahŕňala len živočíšne výrobky určené na ľudskú spotrebu a patogény;

(4) v záujme jasnosti legislatívy spoločenstva je vhodné ešte viac ujasniť dosah smernice 92/118/EHS;

(5) smernica 92/118/EHS by sa preto mala náležite zmeniť a doplniť;

(6) opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnky k smernici 92/118/EHS

1. Nadpis kapitoly 2 prílohy I k smernici 92/118/EHS sa nahrádza týmto:

"Zvieracie črevá určené na ľudskú spotrebu"

.

2. Nadpis kapitoly 9 prílohy I k smernici 92/118/EHS sa nahrádza týmto:

"Sadlo a rozpustené tuky určené na ľudskú spotrebu"

.

3. Nadpis kapitoly 11 prílohy I k nariadeniu 92/118/EHS sa nahrádza týmto:

"Králičie mäso a mäso zveriny z farmových chovov určené na ľudskú spotrebu"

.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. marca 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49.

[2] Ú. v. EÚ L 13, 18.1.2003, s. 24.

[3] Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1.

[4] Ú. v. EÚ L 117, 13.5.2003, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14.

--------------------------------------------------