32004R0432Úradný vestník L 071 , 10/03/2004 S. 0003 - 0004


Nariadenie Komisie (ES) č. 432/2004

z 5. marca 2004,

ktorým sa ôsmykrát prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady [2] a najmä na jeho článok 17,

keďže:

(1) príloha I B k nariadeniu Rady (ES) č. 3821/85 stanovuje technické špecifikácie pre konštrukciu, testovanie, montáž a kontrolu záznamového zariadenia v cestnej doprave;

(2) vzhľadom na celkovú bezpečnosť systému a interoperabilitu medzi záznamovým zariadením a tachografovými kartami, mali by sa niektoré technické špecifikácie stanovené v prílohe I B k nariadeniu (ES) č. 3821/85 zmeniť a doplniť;

(3) opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 3821/85,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I B k nariadeniu (ES) č. 3821/85 sa mení a dopĺňa takto:

1. v kapitole IV, ods. 1, požiadavka 172 sa slová "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΟΥ" nahrádzajú slovami "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ";

2. v kapitole IV, ods. 53.9, požiadavka 227 sa slová "účel kalibrácie (prvá inštalácia, inštalácia, pravidelná prehliadka)" nahrádzajú slovami "účel kalibrácie (aktivácia, prvá inštalácia, inštalácia, pravidelná prehliadka)";

3. v doplnku 1, ods. 229, sa posledné dva riadky nahrádzajú takto:

""

a.a.

"

.

H

"

bb

"

.

H

H index pre zmeny týkajúci sa používania dátových prvkov definovaných pre štruktúru danú horným bytom "00h". pre túto verziu".

4. v doplnku 1, na konci odseku 2.67, sa dopĺňa táto poznámka pod čiarou:"Poznámka pod čiarou: Aktualizovaný zoznam kódov identifikujúcich výrobcu bude dostupný na webovej stránke Európskeho certifikačného orgánu.";

5. v doplnku 2, ods. 36.3, požiadavka TCS_333, piata zarážka, sa vzorec "(Offset + Le < veľkosť EF)" nahrádza takto:"(Offset + Lc < veľkosť EF)";

6. v doplnku 2, ods. 36.7, požiadavka TCS_348, tretí stĺpec, sa hodnota "Ceh" nahrádza hodnotou "C2h";

7. v doplnku 7, ods. 22.2, štvrtý riadok ôsmeho stĺpca, sa údaj "8F""EA" nahrádza údajom "EA""8F";

8. v doplnku 7, odseku 2.2.2.2, požiadavke DDP_006, sa odkaz na "8F""EA" nahrádza odkazom na "EA""8F";

9. doplnku 7, ods. 22.6.5, požiadavka DDP_033, sa dĺžka (byty) "(164)" nahrádza dĺžkou "(167)";

10. v doplnku 8, ods. 82, požiadavka CPR_075:

a) v nadpise tabuľky 40 sa odkaz "recordDataIdentifier hodnota F00B" nahrádza odkazom "recordDataIdentifier hodnota F90B";

b) v treťom stĺpci tabuľky 40 (prevádzkový rozsah) sa hodnota "- 59 až 59 min." nahrádza hodnotou "- 59 až + 59 min.";

11. v doplnku 8, ods. 82, požiadavka CPR_076, v nadpise tabuľky 41 sa odkaz "recordDataIdentifier hodnota F022" nahrádza odkazom "recordDataIdentifier hodnota F922";

12. v doplnku 8, odseku 8.2, požiadavke CPR_078, v nadpise tabuľky 42 sa odkaz "recordDataIdentifier hodnota F07E" nahrádza odkazom "recordDataIdentifier hodnota F97E";

13. v doplnku 10, ods. 42, sa za slová "kontrolnej karty" vkladajú slová "a podnikovej karty";

14. v doplnku 10, ods. 42.3, sa slová "nasledovné priradenia" nahrádzajú slovami "dodatočne tieto priradenia";

15. v doplnku 10, ods. 43.2, sa slová "GENERAL_READ: Užívateľské dáta môže čítať z TOE každý užívateľ, s výnimkou identifikačných dát držiteľa karty, ktoré sa môžu čítať z kontrolných kariet len prostredníctvom VEHICLE_UNIT." nahrádzajú slovami "GENERAL_READ: Užívateľské dáta môže čítať z TOE každý užívateľ, s výnimkou identifikačných dát držiteľa karty, ktoré sa môžu čítať z kontrolných kariet a podnikových kariet len prostredníctvom VEHICLE_UNIT.";

16. v doplnku 11, ods. 22.1, požiadavka CSM_003, sa slová "verejný exponent"e" pre výpočty RSA sa vo všetkých generovaných RSA kľúčoch nebude rovnať 2." nahrádzajú slovami "verejný exponent"e" pre výpočty RSA je celé číslo od 3 do n-1, pričom platí: gcd(e, lcm(p-1, q-1))=1.";

17. v doplnku 11, ods. 33.1, požiadavka CSM_017 v poznámke 5, podods. 5.1, druhý stĺpec druhej tabuľky, sa slová "BCD kódovanie" nahrádzajú slovami "celé číslo";

18. v doplnku 11, ods. 33.2, požiadavka CSM_018, sa za slová "v súlade s ISO/IEC 9796-2" vkladajú slová "s výnimkou jej prílohy A.4";

19. v doplnku 11, ods. 4, požiadavka CSM_020 na ľavej strane druhého diagramu, sa slovo "podpisu" v desiatom okienku nahrádza slovom "podpisu*".

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. marca 2004

Za Komisiu

Loyola De Palacio

podpredseda

[1] Ú. v. L 370, 31.12.1985, s. 8.

[2] Ú. v. L 284, 31.10.2003, s. 1.

--------------------------------------------------