32004R0364Úradný vestník L 063 , 28/02/2004 S. 0022 - 0029


Nariadenie Komisie (ES) č. 364/2004

z 25. februára 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 vzhľadom na rozšírenie jeho pôsobnosti na pomoc na výskum a vývoj

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci [1] a najmä na body a) i) a b) jeho článku 1 ods. 1,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia [2],

po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1) definícia malých a stredných podnikov (MSP) použitá v nariadení Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom [3] je rovnaká, ako sa používa v odporúčaní Komisie 96/280/ES z 3. apríla 1996 týkajúceho sa definície malých a stredných podnikov [4]. Toto odporúčanie sa nahradilo odporúčaním 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúcim sa definície mikro, malých a stredných podnikov [5] s účinnosťou od 1. januára 2005;

(2) by sa mali ozrejmiť pravidlá v prípadoch, keď sa uskutočňujú investície v oblasti oprávnenej na regionálnu pomoc, ale v odvetví, kde je regionálna pomoc zakázaná. Stropy regionálnej pomoci by sa mali uplatňovať iba, ak región, kde sa investícia uskutočňuje a aj sektor, do ktorého patrí príjemca, sú oprávnené na regionálnu pomoc. Pravidlá vyžadujúce notifikáciu (predkladanie žiadostí na schválenie) veľkých individuálnych grantov presahujúcich hranice určitých limitných hodnôt by sa mali príslušne vysvetliť;

(3) skúsenosti ukázali, že je žiaduce mať jednotný a zjednodušený systém poskytovania výročných správ prijatých v súlade s článkom 27 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES [6]. Osobitné ustanovenia o oznamovaní ustanovené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 70/2001 by sa mali preto uplatňovať iba do tej doby, kým nebude prijatý všeobecný systém poskytovania správ;

(4) je potrebné ustanoviť opatrenia na vyhodnotenie kompatibility so spoločným trhom každej pomoci pre malé a stredné podniky udelenej bez predchádzajúceho schválenia Komisiou pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 70/2001;

(5) pomoc na výskum a vývoj môže prispieť k hospodárskemu rastu, posilneniu konkurencieschopnosti a zvýšeniu zamestnanosti. Pomoc na výskum a vývoj pre MSP má mimoriadny význam, pretože jedna zo štrukturálnych nevýhod MSP spočíva v obtiažnosti pri získavaní prístupu k novým technologickým výdobytkom a transferu technológií. Zároveň Komisia v Rámci spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum a vývoj [7] vychádzala z toho, že sa dá predpokladať, že štátna pomoc na výskum a vývoj bude predstavovať stimul pre MSP, aby sa viac zapojili do vývoja a výskumu, nakoľko MSP vo všeobecnosti vynakladajú menšie percento svojho obratu na aktivity vývoja výskumu. Na základe svojich skúseností s uplatňovaním Rámca spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum a vývoj pre MSP Komisia sa preto rozhodla, že je dôvod na oslobodenie takejto pomoci od predchádzajúcej notifikácie (predkladania žiadostí na posúdenie) a tiež zohľadnila, že takáto pomoc má iba veľmi malý potenciál na to, aby negatívne ovplyvnila hospodársku súťaž. Toto platí tiež pre pomoc na vypracovanie štúdií realizovateľnosti (feasibility studies) a na pomoc na pokrytie nákladov súvisiacich s patentmi, ako aj pre individuálnu pomoc, ktorá nepresahuje určité stropy;

(6) pôsobnosť nariadenia (ES) č. 70/2001 by sa mala preto rozšíriť, aby sa vzťahovala na pomoc na výskum a vývoj poskytnutú pre MSP v čo najväčšom možnom rozsahu odvetví;

(7) určité definície v nariadení (ES) č. 70/2001 by sa mali upraviť, aby zohľadnili osobitosti štátnej pomoci na výskum a vývoj a iné by sa mali pridať. Najmä by sa mali vložiť definície štádií výskumu a vývoja nachádzajúce sa v prílohe I k Rámcu spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum a vývoj. Zoznam oprávnených nákladov by mal zodpovedať zoznamu v prílohe II k rámcu s určitými vysvetleniami potrebnými na zohľadnenie skutočnosti, že nariadenie je priamo uplatniteľné v členských štátoch. Príjemcovia by nemali využívať dvojitú podporu na rovnaké výsledky výskumu;

(8) príručka v Rámci spoločenstva pre štátnu pomoc a vývoj, pokiaľ ide o to, či určité opatrenia tvoria štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy zostáva v platnosti na účely tohto nariadenia;

(9) s cieľom podpory rozšírenia výsledkov výskumu MSP môžu získať pomoc na náklady spojené so získavaním patentov a ich uvádzaním do platnosti a iných práv priemyselného vlastníctva vyplývajúcich z výskumných a vývojových činností. Neudelenie takejto pomoci by sa nemalo podmieňovať tým, že činnosť, ktorá viedla k príslušnému právu tiež získala pomoc. Stačí, aby bola činnosť oprávnená na pomoc na výskum a vývoj;

(10) nie všetky pomoci na výskum a vývoj pre MSP môžu byť oslobodené podľa nariadenia (ES) č. 70/2001. Strop Rámca spoločenstva na štátnu pomoc na výskum a vývoj, ktorý sa uplatňuje na jednotlivé notifikácie (žiadosti o schválenie štátnej pomoci) by sa mal tiež uplatňovať vzhľadom na individuálnu pomoc, ktorá môže byť oslobodená podľa uvedeného nariadenia. Mali by sa naďalej uplatňovať osobitné pravidlá na projekty Heuréka spadajúce do pôsobnosti Vyhlásenia konferencie ministrov v Hannoveri 6. novembra 1985, o ktorých predpokladá, že sú v spoločnom európskom záujme;

(11) by nariadenie (ES) č. 70/2001 nemalo oslobodiť pomoc udelenú vo forme zálohovej platby vyjadrenú ako percento oprávnených nákladov, ktoré presahuje intenzitu pomoci uvedenú v danom nariadení a je refundovateľná iba v prípade úspešného výsledku výskumných aktivít, ako je uvedené v rámci pre štátnu pomoc na výskum a vývoj, keďže Komisia posudzuje refundovateľnú pomoc podľa individuálnych prípadov pri zohľadnení navrhnutých podmienok refundovania;

(12) nariadenie (ES) č. 70/2001 sa týmto nariadením mení a dopĺňa, uplatňuje sa iba na štátnu pomoc na výskum a vývoj udelenú malým a stredným podnikom. Rámec spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum a vývoj sa bude naďalej používať na posúdenie každej pomoci na výskum a vývoj, ktorá sa notifikuje (predloží na schválenie) Komisii;

(13) nariadenie (ES) č. 70/2001 by sa malo preto zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 70/2001 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok 1 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a) bod a) sa nahrádza takto:

"a) vzhľadom na články 4 a 5 činnosti spojené s výrobou, spracovaním alebo predajom výrobkov vymenovaných v prílohe I zmluvy;"

b) pridáva sa toto písmeno d):

"d) na pomoc v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1407/2002 [8]."

2. Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a) v písmene e) sa pridáva tento pododsek:

"V prípade pomoci na výskum a vývoj (R&D) sa intenzita pomoci v hrubom vyjadrení na projekt R&D vykonaný v spolupráci so štátnymi výskumnými zariadeniami a podnikmi vypočíta na základe kombinovanej pomoci pochádzajúcej z priamej vládnej podpory na konkrétny výskumný projekt a v prípade, že znamenajú pomoc, z príspevkov na projekt z verejných neziskových vzdelávacích alebo výskumných zariadení.";

b) pridávajú sa tieto písmená h), i) a j):

"h) "základný výskum"; znamená činnosť určenú na prehĺbenie vedeckých a technických poznatkov, ktoré nie sú spojené s priemyselnými alebo komerčnými cieľmi;

i) "priemyselný výskum"; znamená plánované výskumné alebo hodnotiace skúmanie zamerané na získanie nových poznatkov, cieľom ktorého je, aby sa takéto poznatky mohli zužitkovať pri vývoji nových produktov, procesov alebo služieb alebo na realizáciu významného zlepšenia existujúcich produktov, procesov alebo služieb;

j) "predkonkurenčný vývoj"; ("pre-competitive development";) znamená zabudovanie výsledkov priemyselného výskumu do plánu, opatrení alebo projektu na nové, pozmenené alebo zlepšené produkty, procesy alebo služby, bez ohľadu na to, či sú určené na predaj alebo použitie, vrátane zostrojenia počiatočného prototypu, ktorý by sa nemal komerčne využívať. Sem môže tiež patriť koncepčná formulácia a návrh iných produktov, procesov alebo služieb a úvodná demonštrácia projektov alebo pilotných projektov za predpokladu, že takéto projekty sa nedajú upraviť alebo použiť na priemyselné použitie, alebo sa nedajú komerčne využiť. Nepatria sem bežné alebo pravidelné obmeny produktov, výrobných liniek, výrobných procesov, existujúcich služieb a iných prebiehajúcich činností, aj keď takéto zmeny môžu predstavovať zlepšenia.";

3. v článku 4 sa odsek 2 a 3 nahrádza takto:

"2. Ak sa investícia uskutočňuje v oblastiach alebo sektoroch, ktoré nie sú oprávnené na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) a c) zmluvy v čase udelenia pomoci, intenzita pomoci v hrubom vyjadrení nesmie presahovať:

a) 15 % v prípade malých podnikov;

b) 7,5 % v prípade stredných podnikov.

3. Ak ide o investíciu do oblastí, ktoré sú oprávnené na regionálnu pomoc v čase udelenia pomoci, intenzita pomoci nesmie presiahnuť strop regionálnej investičnej pomoci určenej v schéme schválenej Komisiou pre každý členský štát o viac ako:

a) 10 percentuálnych bodov v hrubom vyjadrení v oblastiach určených článkom 87 ods. 3 písm. c) za predpokladu, že celková intenzita pomoci v čistom vyjadrení nepresiahne 30 %, alebo

b) 15 percentuálnych bodov v hrubom vyjadrení v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. a) za predpokladu, že celková intenzita pomoci v čistom vyjadrení nepresiahne 75 %.

Vyššie stropy regionálnej pomoci sa môžu uplatniť iba, ak sa pomoc udelí s podmienkou, že investícia bude zachovaná v regióne príjemcu aspoň päť rokov a spoluúčasť príjemcu pomoci na jeho financovaní je aspoň 25 %.";

4. vkladajú sa tieto články 5a, 5b a 5c:

"Článok 5a

Pomoc na výskum a vývoj

1. Pomoc na výskum a vývoj musí byť zlúčiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a musí byť oslobodená od oznamovacej povinnosti na základe článku 88 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 2 až 5.

2. Podporovaný projekt musí úplne spadať do všetkých stupňov výskumu a vývoja definovaných v článku 2 písm. h), i) a j).

3. Intenzita pomoci v hrubom vyjadrení vypočítaná na základe oprávnených nákladov projektu nesmie presahovať:

a) 100 % na základný výskum;

b) 60 % na priemyselný výskum;

c) 35 % na predkonkurenčný vývoj.

Ak projekt zahŕňa rôzne štádiá výskumu a vývoja, prípustná intenzita pomoci sa stanoví na základe váženého priemeru príslušných prípustných intenzít pomoci vypočítaného na základe príslušných oprávnených nákladov.

V prípade projektov uskutočňovaných v spolupráci nesmie maximálna intenzita pomoci pre každého príjemcu presiahnuť prípustnú intenzitu pomoci vypočítanú vzhľadom na oprávnené náklady, ktoré vynaložil príslušný príjemca.

4. Stropy v odseku 3 sa môžu prekročiť, ako je uvedené, do maximálnej intenzity pomoci v hrubom vyjadrení 75 % na priemyselný výskum a 50 % na predkonkurenčný vývoj:

a) ak sa projekt realizuje v oblasti, ktorá je v čase udelenia pomoci oprávnená na regionálnu pomoc, maximálna intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v hrubom vyjadrení v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. a) zmluvy a o 5 percentuálnych bodov v hrubom vyjadrení v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. c) zmluvy;

b) ak sa projekt pri uskutočňovaní výskumu s potenciálnym multisektorovým uplatnením zameriava a sústreďuje na multidisciplinárny prístup v súlade s cieľom, úlohami a technickými cieľmi konkrétneho projektu alebo programu uskutočňovaného v rámci Šiesteho rámcového programu pre výskum a vývoj ustanoveného rozhodnutím č. 1513/2002/ES Európskeho parlamentu a Rady [9] alebo následného rámcového programu pre vývoj a výskum alebo programu Heuréka maximálna intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 15 percentuálnych bodov v hrubom vyjadrení;

c) maximálna intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 10 percentuálnych bodov, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

i) projekt zahŕňa efektívnu cezhraničnú spoluprácu medzi aspoň dvomi nezávislými partnermi v dvoch členských štátoch, najmä v zmysle koordinácie národných R&D politík; žiadna jednotlivá spoločnosť v členskom štáte poskytujúcom pomoc nesmie znášať viac ako 70 % oprávnených nákladov; alebo

ii) projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi spoločnosťou a verejnou výskumnou inštitúciou, najmä v zmysle koordinácie národných R&D politík, kde verejná výskumná inštitúcia znáša aspoň 10 % oprávnených nákladov na projekt a má právo uverejniť výsledky, pokiaľ pochádzajú z výskumu vykonávaného touto inštitúciou; alebo

iii) výsledky projektu sú značne rozšírené prostredníctvom technických a vedeckých konferencií alebo uverejnené v odborných vedeckých a technických časopisoch.

Na účely bodov i) a ii) sa subdodávateľské zmluvy nepovažujú na efektívnu spoluprácu.

5. Oprávnené náklady na účely tohto článku budú tieto:

a) personálne náklady (výskumníci, technici a iný podporný personál zamestnaný v súvislosti s výskumným projektom);

b) náklady na nástroje a zariadenia v rozsahu a v trvaní, ako sa použili vo výskumnom projekte. Ak takéto nástroje a zariadenia sa nepoužívajú celú svoju životnosť na výskumný projekt, jedine náklady na odpisy zodpovedajúce dĺžke výskumného projektu vypočítané na základe správnej účtovnej praxe sa považujú za oprávnené;

c) náklady na budovy a pozemky v rozsahu a v trvaní, kedy sa použili na výskumný projekt. V prípade budov sa za oprávnené považujú jedine náklady na odpisy zodpovedajúce dĺžke výskumného projektu vypočítané na základe správnej účtovnej praxe. V prípade pozemkov sú oprávnenými nákladmi náklady na komerčný prevod alebo skutočne vynaložené kapitálové náklady;

d) náklady na poradenstvo a rovnocenné služby použité výlučne na výskumnú činnosť vrátane výskumu, zakúpených technických poznatkov a patentov alebo licencií z vonkajších zdrojov za trhové ceny, ak sa transakcia vykonala nezávisle a neobsahuje žiadny prvok nepovoleného dohovoru. Tieto náklady sa považujú za oprávnené iba do výšky 70 % celkových oprávnených nákladov projektu;

e) ďalšie priamo vynaložené režijné náklady vyplývajúce z výsledku výskumného projektu;

f) iné prevádzkové náklady, vrátane nákladov za materiály, dodávky a podobné produkty priamo vyplývajúce z výskumnej činnosti.

Článok 5b

Pomoc na vypracovanie technických štúdií realizovateľnosti (feasibility studies)

Pomoc na prípravné technické štúdie realizovateľnosti pre priemyselné výskumné činnosti alebo predkonkurenčné vývojové aktivity musí byť zlúčiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a oslobodená od požiadavky na notifikáciu (predkladanie žiadosti o schválenie) podľa článku 88 ods. 3 písm. c) zmluvy za predpokladu, že intenzita pomoci v hrubom vyjadrení vypočítaná na základe nákladov štúdie nepresiahne 75 %.

Článok 5c

Pomoc na náklady súvisiace s patentmi

1. Pomoc na náklady spojené so získavaním patentov a ich uvedením do platnosti i a iných práv priemyselného vlastníctva musí byť zlúčiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od požiadavky na notifikáciu (predkladanie žiadosti na schválenie) podľa článku 88 ods. 3 písm. c) zmluvy do rovnakej hodnoty pomoci, v akej by bola oprávnená R&D pomoc v súvislosti s prvými výskumnými aktivitami, ktoré ako prvé vedú k príslušným právam priemyselného vlastníctva.

2. Oprávnené náklady na účely tohto článku budú tieto:

a) všetky náklady predchádzajúce udeleniu práva v prvej právnej jurisdikcii, vrátane nákladov týkajúcich sa prípravy, podania a udržiavania prihlášky patentu ako aj náklady vyplývajúce z obnovenia prihlášky patentu predtým, ako sa právo udelilo;

b) náklady na preklad a iné náklady vynaložené s cieľom získať udelenie alebo schválenie práva v iných právnych jurisdikciách;

c) náklady vynaložené na obhajobu právoplatnosti práva počas úradného prieskumu prihlášky a možných opozičných konaní, aj keď sa takéto náklady vyskytnú po udelení práva.";

5. Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

Poskytnutie veľkej individuálnej pomoci

1. V prípade pomoci, na ktorú sa vzťahujú články 4 a 5, toto nariadenie neoslobodzuje udelenie individuálnej pomoci, ak je dodržaný jeden z týchto stropov:

a) celkové oprávnené náklady celého projektu predstavujú najmenej 25000000 EUR a

i) v oblastiach alebo odvetviach, ktoré nie sú oprávnené na regionálnu pomoc, intenzita pomoci v hrubom vyjadrení predstavuje najmenej 50 % stropu stanoveného článkom 4 ods. 2;

ii) v oblastiach a sektoroch, ktoré nie sú oprávnené na regionálnu pomoc, intenzita pomoci v čistom vyjadrení predstavuje najmenej 50 % stropu pomoci v čistom vyjadrení určenej v regionálnej schéme pomoci pre danú oblasť, alebo

b) celková čiastka pomoci v hrubom vyjadrení predstavuje najmenej 15000000 EUR.

2. V prípade pomoci, na ktorú sa vzťahujú články 5a, 5b a 5c, toto nariadenie neumožňuje výnimku udelenia individuálnej pomoci, ak je dodržaný jeden z týchto stropov:

a) celkové oprávnené náklady celého projektu vynaložené všetkými spoločnosťami zúčastnenými na projekte predstavujú najmenej 25000000 EUR a

b) navrhuje sa poskytnutie pomoci s príspevkom vo výške aspoň 5000000 EUR v hrubom vyjadrení jednému alebo viacerým individuálnym spoločnostiam.

V prípade pomoci poskytnutej na projekt Heuréka sa stropy pomoci v prvom pododseku nahradia takto:

a) celkové oprávnené náklady projektu Heuréka vynaložené všetkými spoločnosťami zúčastnenými na projekte predstavujú najmenej 40000000 EUR a

b) navrhuje sa poskytnutie pomoci s brutto príspevkom vo výške aspoň 10000000 EUR jednej alebo viacerým individuálnym spoločnostiam.";

6. vkladá sa tento článok 6a:

"Článok 6a

Pomoc, na ktorú naďalej bude vzťahovať predchádzajúca notifikácia Komisii

1. Toto nariadenie neoslobodzuje žiadnu pomoc, či individuálnu alebo pomoc poskytnutú podľa schémy pomoci vo forme jednej alebo viacerých zálohových platieb, ktoré sú refundovateľné iba v prípade úspešného výsledku výskumných aktivít, ak celková hodnota zálohových platieb vyjadrená ako percento oprávnených nákladov presahuje intenzity uvedené v článkoch 5a, 5b alebo limit stanovený v článku 6 ods. 2.

2. Týmto nariadením nie je dotknutá žiadna povinnosť členského štátu notifikovať poskytnutie individuálnej pomoci (predkladať žiadosti na schválenie) podľa iných nástrojov štátnej pomoci a najmä povinnosť notifikovať alebo informovať Komisiu o pomoci pre podnik, ktorý získava pomoc na reštrukturalizáciu v zmysle usmernení spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem, ktoré sú v ťažkostiach [10] a povinnosti notifikovať (predkladať žiadosti na schválenie) regionálnu pomoc na veľké investičné projekty podľa platného multisektorového rámca.";

7. v článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

"1. Stropy pomoci určené v článkoch 4 až 6 sa uplatnia nezávisle od toho, či je podpora projektu pomoci financovaná výlučne zo zdrojov štátu, alebo je čiastočne financovaná spoločenstvom.";

8. v článku 9 sa odsek 3 nahrádza takto:

"3. Členské štáty vypracujú výročnú správu o uplatnení tohto nariadenia v súlade s vykonávacími opatreniami týkajúcimi sa formy a obsahu výročných správ, ktoré sú ustanovené na základe článku 27 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 [11].

Pokiaľ takéto opatrenia nadobudnú účinnosť, členské štáty vypracujú výročnú správu o uplatňovaní tohto nariadenia za každý celý kalendárny rok alebo za jeho časť, počas ktorých sa toto nariadenie uplatňuje, a to vo forme uvedenej v prílohe III a tiež elektronickej forme. Členské štáty poskytnú Komisii takúto správu najneskôr tri mesiace po uplynutí obdobia, na ktoré sa správa vzťahuje."

9. Vkladá sa tento článok 9a:

"Článok 9a

Prechodné ustanovenia

1. Notifikácie (predkladané žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci) týkajúce sa pomoci pre výskum a vývoj nevybavené do 19. marca 2004 budú naďalej posudzované podľa Rámca pre štátnu pomoc na výskum a vývoj, zatiaľ čo ostatné nevybavené oznámenia sa posúdia v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

2. Schémy pomoci implementované pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a pomoc udelená podľa takýchto schém pri chýbajúcom povolení Komisie a porušujúce požiadavku na oznamovanie článku 88 ods. 3 zmluvy musia byť zlúčiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a oslobodené, ak spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 3 ods. 2 písm. a) a článku 3 ods. 3 tohto nariadenia.

Individuálna pomoc mimo schémy pomoci poskytnutej pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia pri chýbajúcom povolení Komisie a porušujúce požiadavku na oznamovanie článku 88 ods. 3 zmluvy musia byť zlúčiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a oslobodené, ak spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 3 ods. 2 písm. a) a článku 3 ods. 3 tohto nariadenia.

Každú pomoc, ktorá nespĺňa tieto podmienky, Komisia posúdi v súlade s príslušnými rámcami, usmerneniami, správami a oznámeniami.";

10. Príloha I sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň nasledujúci po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 10 článku 1 sa uplatní od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2004

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ C 190, 12.8.2003, s. 3.

[3] Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33.

[4] Ú. v. ES L 107, 30.4.1996, s. 4.

[5] Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

[6] Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

[7] Ú. v. ES C 45, 17.2.1996, s. 5.

[8] Ú. v. ES L 205, 2.8.2002, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.

[10] Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

[11] Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA I

Definícia malých a stredných podnikov

[výňatok z odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii malých a stredných podnikov (Ú. v. ES L 124, 20.5.2003, s. 36)]

DEFINÍCIA MIKRO, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV, KTORÚ PRIJALA KOMISIA

Článok 1

Podnik

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Sem patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Článok 2

Počet pracovníkov a finančné limity určujúce kategórie podnikov

1. Kategóriu mikro, malých a stredných podnikov (MSP) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov euro a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

2. V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR.

3. V rámci kategórie MSP sa mikro podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milión EUR.

Článok 3

Typy podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných čiastok

1. "Samostatný podnik" je každý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik v zmysle odseku 2 alebo prepojený podnik v zmysle odseku 3.

2. "Partnerské podniky" sú podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené podniky v zmysle odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik) buď samostatne, alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi v zmysle odseku 3, 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv iného podniku (nižšie postavený podnik).

Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný a takto, keďže nemá žiadny partnerský podnik, aj keď investori túto 25 % hranicu dosiahnu alebo prekročia, za predpokladu, že títo investori nie sú prepojení v zmysle odseku 3 individuálne, alebo spoločne do príslušného podniku:

a) s verejnými investičnými spoločnosťami, spoločnosťami investujúcimi do rizikového kapitálu, fyzickými osobami alebo skupinami fyzických osôb, ktoré sa pravidelne zúčastňujú rizikových investičných aktivít, ktoré investujú vlastný kapitál v nekótovaných firmách (podnikateľskí anjeli) za predpokladu, že celkové investície týchto podnikateľských anjelov v rovnakom podniku sú nižšie ako 1250000 EUR;

b) s univerzitami alebo neziskovými výskumnými strediskami;

c) inštitucionálnymi investormi, vrátane regionálnych rozvojových fondov;

d) orgánmi miestnej samosprávy, ktoré majú ročný rozpočet menší ako 10 miliónov EUR a menej ako 5000 obyvateľov.

3. "Prepojené podniky" sú podniky, ktoré majú nasledovné vzájomné vzťahy:

a) podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku;

b) podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného podniku;

c) podnik má právo dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo stanovách;

d) podnik, ktorý je akcionárom alebo členom iného podniku, sám kontroluje na základe zmluvy s inými akcionármi v tomto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v tomto podniku.

Existuje predpoklad, že dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvedení v druhom pododseku odseku 2 nezapoja priamo alebo nepriamo do vedenia príslušného podniku bez toho, aby boli dotknuté ich práva ako akcionárov alebo nezúčastnených spoločníkov.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzťahov uvedených v prvom pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých podnikov, alebo majú niektorého z investorov uvedených v odseku 2, sa tiež považujú za prepojené.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v jednom alebo inom z takýchto vzťahov prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, sa tiež považujú za prepojené podniky, ak sa podieľajú vo svojej činnosti alebo časti svojej činnosti na rovnakom relevantnom trhu alebo na susedných trhoch.

Za "priľahlý trh" sa považuje trh pre produkt alebo službu, ktorý sa nachádza priamo vo vyššej alebo nižšej pozícii ("súprudne alebo protiprúdne") od relevantného trhu.

4. Okrem prípadov uvedených v odseku 2, druhom pododseku sa podnik nemôže považovať za MSP, ak 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.

5. Podniky môžu poskytnúť vyhlásenie o postavení ako samostatný podnik, partnerský podnik alebo prepojený podnik, vrátane údajov týkajúcich sa hraníc stanovených v článku 2. Vyhlásenie sa môže poskytnúť, aj keď je kapitál rozptýlený tak, že nie je možné presne určiť, kto ho vlastní, v takomto prípade podnik môže poskytnúť vyhlásenie v dobrej viere, že môže odôvodnene predpokladať, že jeden podnik nevlastní, alebo spoločne navzájom prepojené podniky nevlastnia 25 % alebo viac. Takéto vyhlásenia sa poskytnú bez toho, aby boli dotknuté kontroly alebo vyšetrovania ustanovené podľa pravidiel spoločenstva.

Článok 4

Údaje používané v prípade počtu pracovníkov a finančných čiastok a referenčného obdobia

1. Údaje, ktoré je potrebné použiť v prípade počtu pracovníkov a finančných čiastok, sú údaje týkajúce sa posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Zohľadňujú sa odo dňa účtovnej závierky. Výška zvoleného obratu sa vypočíta bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní.

2. Ak podnik v deň účtovnej závierky zistí na ročnom základe, že počet zamestnancov alebo finančné limity prekročili, alebo sú pod limitmi stanovenými v článku 2, nebude to mať za následok stratu alebo nadobudnutie štatútu stredného, malého alebo mikro podniku, pokiaľ sa tieto limity neprekročili v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.

3. V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné závierky ešte neboli schválené, sa uplatnia údaje získané čestným odhadom vykonaným za bežný finančný rok.

Článok 5

Počet pracovníkov

Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek AWU (annual work units, AWU), t. j. počtu osôb, ktoré pracujú na plný úväzok v rámci príslušného podniku alebo v jeho mene počas celého posudzovaného referenčného roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca tých osôb, ktoré pracovali na čiastočný úväzok bez ohľadu na dĺžku a práca sezónnych pracovníkov sa počítajú ako časti AWU. Pracovníci pozostávajú zo:

a) zamestnancov;

b) osôb pracujúcich pre podnik, ktorý mu podlieha, a ktorí sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považujú za zamestnancov;

c) vlastníci-manažéri;

d) partneri vykonávajúci pravidelnú činnosť v podniku a majúci finančný prospech z podniku.

Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej alebo odbornej zmluvy sa nepovažujú za pracovníkov. Dĺžka materskej alebo rodičovskej dovolenky sa nezapočítava.

Článok 6

Vyhotovenie údajov o podniku

1. V prípade samostatného podniku, údaje, vrátane počtu pracovníkov sa určia výlučne podľa účtovnej závierky tohto podniku.

2. Údaje, vrátane počtu pracovníkov, o podniku, ktorý má partnerský podnik alebo prepojené podniky, sa určia na základe účtovnej závierky a iných údajov o podniku, alebo ak sú k dispozícii, konsolidovaných účtovných závierok podniku alebo konsolidovaných účtovných závierok, na ktorých sa podnik podieľa prostredníctvom konsolidácie.

Údaje uvedené v prvom pododseku sa pridajú k údajom každého partnerského podniku príslušného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení ("súprudne alebo protiprúdne") od neho. Výsledok je úmerný percentuálnemu podielu kapitálu alebo hlasovacích práv (podľa toho, ktoré je väčšie). V prípade, keď krížové akcie vlastnia dva podniky použije sa vyššie percento.

K údajom uvedeným v prvom a druhom pododseku sa pridá 100 % údajov každého podniku, ktorý je priamo alebo nepriamo prepojený s príslušným podnikom, ak už údaje neboli zahrnuté prostredníctvom konsolidácie v účtovných závierkach.

3. Na uplatnenie odseku 2 sa údaje partnerských podnikov príslušného podniku určia z ich účtovných závierok a ostatných konsolidovaných údajov, ak existujú. K týmto údajom sa pripočíta 100 % údajov podnikov, ktoré sú prepojené s týmito partnerskými podnikmi, pokiaľ ich účtovné údaje už nie sú zahrnuté prostredníctvom konsolidácie.

Na uplatnenie tohto istého odseku 2 sa údaje partnerských podnikov, ktoré sú prepojené s príslušným podnikom, určia z ich účtovných závierok a ostatných konsolidovaných údajov, ak existujú. K týmto údajom sa pripočítajú proporcionálne údaje každého prípadného partnerského podniku tohto prepojeného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení ("súprudne alebo protiprúdne") od neho, pokiaľ už údaje neboli zahrnuté v konsolidovaných účtovných závierkach s percentuálnym podielom úmerným percentu uvedenému podľa druhého pododseku 2.

4. Ak sa v konsolidovaných účtovných závierkach neuvádzajú za daný podnik údaje o pracovníkoch, čísla týkajúce sa pracovníkov sa vypočítajú úmerne na základe súhrnu údajov z jeho partnerských podnikov a pripočítaním údajov z podnikov, s ktorými je príslušný podnik prepojený.

"

--------------------------------------------------