32004R0154Úradný vestník L 027 , 30/01/2004 S. 0001 - 0002


Nariadenie Rady (ES) č. 154/2004

z 26. januára 2004

o uzatvorení dohody vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu o rybolovných právach a finančnom príspevku stanovenom v dohode o rybolove pri brehoch Pobrežia Slonoviny medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Pobrežia Slonoviny na obdobie od 1. júla 2003 do 30. júna 2004

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 a článkom 300 ods. 3 prvý pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže:

(1) Podľa dohody o rybolove pri brehoch Pobrežia Slonoviny medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Pobrežia Slonoviny [2] majú zmluvné strany pred ukončením platnosti protokolu pripojeného k dohode rokovať, aby schválili obsah protokolu na nasledujúce obdobie a všetky zmeny alebo dodatky k prílohe.

(2) Do doby rokovania o zmenách, ktoré sa majú urobiť v existujúcom protokole schválenom nariadením (ES) č. 722/2001 [3], sa obidve zmluvné strany rozhodli predĺžiť jeho platnosť na jeden rok dohodou vo forme výmeny listov.

(3) Je v záujme spoločenstva toto predĺženie schváliť.

(4) Pridelenie rybolovných práv členským štátom by sa malo potvrdiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V mene Európskeho spoločenstva sa týmto schvaľuje dohoda vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu o možnostiach rybolovu a finančnom príspevku stanovenom v dohode o rybolove pri brehoch Pobrežia Slonoviny medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Pobrežia Slonoviny na obdobie od 1. júla 2003 do 30. júna 2004.

Text dohody vo forme výmeny listov je pripojený k tomuto nariadeniu [4].

Článok 2

Rybolovné práva stanovené v protokole sa rozdelia medzi členské štáty takto:

a) rybolov pri morskom dne:

Španielsko: 600 BRT na mesiac (ročný priemer);

b) lov tuniakov:

i) seinery pre lov tuniakov

- Francúzsko: 18 plavidiel,

- Španielsko: 21 plavidiel;

ii) plavidlá s dlhými lovnými šnúrami pre lov na hladine

- Španielsko: 15 plavidiel,

- Portugalsko: 5 plavidiel;

iii) plavidlá na lov tuniakov pomocou dlhých udíc s háčikmi umiestnenými v rôznych hĺbkach

- Francúzsko: 7 plavidiel,

- Španielsko: 5 plavidiel.

Ak žiadosti týchto členských štátov o licenciu nevyčerpajú rybolovné práva stanovené protokolom, Komisia môže vziať do úvahy aj žiadosti ostatných členských štátov o licenciu.

Článok 3

Členské štáty, ktorých plavidlá lovia podľa dohody vo forme výmeny listov, oznámia Komisii spôsobom opísaným v nariadení Komisie (ES) č. 500/2001 [5] množstvo výlovov z jednotlivých zásob v rybolovnej oblasti Pobrežia Slonoviny.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2004

Za Radu

predseda

B. Cowen

[1] Stanovisko doručené 18. decembra 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES L 379, 31.12.1990, s. 3.

[3] Ú. v. ES L 102, 12.4.2001, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 319, 4.12.2003, s. 19.

[5] Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.

--------------------------------------------------