32004R0139Úradný vestník L 024 , 29/01/2004 S. 0001 - 0022


Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004

z 20. januára 2004

o kontrole koncentrácií medzi podnikmi

(Nariadenie ES o fúziách)

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 83 a 308,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) nariadenie Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi [4] bolo podstatne zmenené a doplnené. Z dôvodu ďalších zmien a doplnkov je ho v záujme jasnosti potrebné vecne prepracovať;

(2) na účely dosiahnutia cieľov Zmluvy ustanovuje článok 3 ods. 1 písm. g) pre spoločenstvo cieľ vytvoriť systém, ktorý zabezpečí, že nebude narušená hospodárska súťaž na vnútornom trhu. Podľa článku 4 ods. 1 Zmluvy konajú členské štáty a spoločenstvo v súlade so zásadou otvoreného trhového hospodárstva so slobodnou hospodárskou súťažou. Tieto zásady sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj vnútorného trhu;

(3) dobudovanie vnútorného trhu a hospodárskej a menovej únie bude rozšírenie Európskej únie a odstraňovanie vnútorných prekážok obchodu a investícií aj naďalej viesť k rozsiahlym reorganizáciám korporácií, najmä formou koncentrácií;

(4) takéto reorganizácie by mali byť vítané, pokiaľ sú v súlade s požiadavkami dynamickej hospodárskej súťaže a môžu zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, zlepšovať podmienky hospodárskeho rastu a zvyšovať životnú úroveň v spoločenstve;

(5) malo by sa však zabezpečiť, aby proces reorganizácie trvalo nenarušil hospodársku súťaž. Právo spoločenstva musí preto obsahovať ustanovenia o takých formách koncentrácie, ktoré by mohli značne narušiť účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu alebo na jeho podstatnej časti;

(6) preto je potrebný osobitný právny nástroj, ktorý umožní účinnú kontrolu všetkých koncentrácií z hľadiska ich vplyvu na štruktúru hospodárskej súťaže v spoločenstve a ktorý bude jediným právnym nástrojom uplatniteľným na takéto koncentrácie. Nariadenie (EHS) č. 4064/89 umožnilo vytvoriť politiku spoločenstva v tejto oblasti. Na základe skúsenosti je však potrebné uvedené nariadenie vecne prepracovať na právnu úpravu schopnú prijímať výzvy integrovanejšieho trhu a budúceho rozširovania Európskej únie. V súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality uvedenými v článku 5 Zmluvy neprekračuje toto nariadenie rozsah toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečiť, že nebude narušená hospodárska súťaž na spoločnom trhu v súlade so zásadou otvoreného trhového hospodárstva so slobodnou hospodárskou súťažou;

(7) články 81 a 82, napriek tomu, že sa podľa judikatúry Súdneho dvora vzťahujú na určité druhy koncentrácií, nie sú dostatočné na kontrolu všetkých činností, ktoré sa môžu ukázať ako nezlučiteľné so systémom nenarušenej hospodárskej súťaže podľa Zmluvy. Toto nariadenie by preto malo byť založené nielen na článku 83, ale predovšetkým na článku 308 Zmluvy, podľa ktorého si spoločenstvo môže udeliť dodatočné právomoci nevyhnutné na dosiahnutie svojich cieľov a tiež právomoci týkajúce sa koncentrácií na trhoch s poľnohospodárskymi výrobkami uvedenými v prílohe č. 1 k Zmluve;

(8) ustanovenia, ktoré sa majú prijať v tomto nariadení, by sa mali uplatňovať na významné štrukturálne zmeny, ktorých dopad na trh prekračuje štátne hranice ktoréhokoľvek členského štátu. Takéto koncentrácie by podľa všeobecného pravidla mali byť posudzované výlučne na úrovni spoločenstva uplatňovaním systému jednostupňového konania a v súlade so zásadou subsidiarity. Koncentrácie, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, patria v zásade do právomoci členských štátov;

(9) rozsah uplatňovania tohto nariadenia by sa mal stanoviť v závislosti od geografickej oblasti činnosti účastníkov koncentrácie a mal by byť obmedzený kvantitatívnymi limitmi tak, aby zahŕňal tie koncentrácie, ktoré majú význam pre celé spoločenstvo. Komisia by mala podávať Rade správy o uplatňovaní príslušných limitov a kritérií, aby ich, ako aj pravidlá postupovania pred oznámením, Rada mohla v súlade s článkom 202 Zmluvy pravidelne prehodnocovať na základe získaných skúseností. Preto sa vyžaduje, aby členské štáty poskytovali Komisii štatistické údaje, ktoré jej umožnia vypracovávať takéto správy a prípadné návrhy zmien a doplnkov. Správy a návrhy Komisie by mali byť založené na náležitých informáciách pravidelne poskytovaných členskými štátmi;

(10) koncentrácia s významom pre celé spoločenstvo vzniká, keď celkový obrat účastníkov koncentrácie prekračuje stanovené limity, bez ohľadu na to, či účastníci koncentrácie majú alebo nemajú svoje sídlo alebo nevykonávajú hlavnú podnikateľskú činnosť v spoločenstve, pokiaľ tam vykonávajú rozsiahle podnikateľské činnosti;

(11) pravidlá upravujúce postupovanie koncentrácií z Komisie na členské štáty a z členských štátov na Komisiu by mali slúžiť ako účinný nápravný mechanizmus v zmysle zásady subsidiarity. Tieto pravidlá vhodným spôsobom chránia záujmy členských štátov v oblasti hospodárskej súťaže, pričom náležite zohľadňujú právnu istotu a zásadu jednostupňového konania;

(12) koncentrácie môžu podliehať posudzovaniu podľa mnohých národných systémov kontroly fúzií, aj keď nepresahujú limity podľa tohto nariadenia. Viacnásobné oznamovanie tej istej transakcie zvyšuje právnu neistotu, vynaložené úsilie a náklady podnikov a môže viesť k rozporným hodnoteniam. Preto je potrebné ďalej rozvíjať systém, v ktorom môžu členské štáty postupovať koncentrácie Komisii;

(13) Komisia by mala konať v úzkej a neustálej spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov, od ktorých získava pripomienky a informácie;

(14) Komisia a príslušné orgány členských štátov by mali spolu vytvoriť sieť verejných orgánov, uplatňovať svoje právomoci v úzkej spolupráci a využívať účinné spôsoby výmeny informácii a konzultácií, s cieľom zabezpečiť, aby sa prípadom zaoberal najvhodnejší orgán, v súlade so zásadou subsidiarity a tak v najväčšej možnej miere predchádzať viacnásobnému oznamovaniu danej koncentrácie. Komisia by mala postupovať členským štátom a členské štáty Komisii koncentrácie účinným spôsobom, aby sa v najväčšej možnej miere predišlo situáciám, keď koncentrácia podlieha postúpeniu pred aj po jej oznámení;

(15) Komisia by mala mať možnosť postúpiť členskému štátu oznámenú koncentráciu s významom pre celé spoločenstvo, pri ktorej hrozí, že značne ovplyvní hospodársku súťaž na trhu tohto členského štátu, ktorý má všetky znaky samostatného priestorového relevantného trhu. Ak koncentrácia ovplyvňuje hospodársku súťaž na takomto trhu, ktorý netvorí podstatnú časť spoločného trhu, Komisia by mala byť povinná na požiadanie postúpiť celý prípad alebo jeho časť príslušnému členskému štátu. Členský štát by mal mať možnosť postúpiť Komisii koncentráciu, ktorá nemá význam pre celé spoločenstvo, ale ktorá ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi a pri ktorej hrozí, že značne ovplyvní hospodársku súťaž na jeho území. Ostatné členské štáty, ktoré majú tiež právomoc posudzovať koncentráciu, by tiež mali byť oprávnené pripojiť sa k žiadosti. V takýchto situáciách, aby sa zabezpečila účinnosť a predvídateľnosť systému, by plynutie národných lehôt malo byť prerušené až do prijatia rozhodnutia o postúpení prípadu. Komisia by mala mať právo posudzovať a zaoberať sa koncentráciou v mene členského štátu alebo členských štátov, ktoré ju o to požiadali;

(16) účastníci koncentrácie by mali mať možnosť požiadať o postúpenie Komisii alebo z Komisie pred oznámením koncentrácie, aby sa ešte viac zvýšila účinnosť systému kontroly koncentrácii v spoločenstve. V takýchto situáciách by Komisia a vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž mali v krátkej a jasne stanovenej lehote rozhodnúť, či je potrebné postúpiť prípad Komisii alebo z Komisie a tým zabezpečiť účinnosť systému. Na žiadosť účastníkov koncentrácie by Komisia mala mať možnosť postúpiť členskému štátu koncentráciu s významom pre celé spoločenstvo, ktorá môže podstatne ovplyvniť hospodársku súťaž na trhu v rámci tohto členského štátu, ktorý má všetky znaky samostatného priestorového relevantného trhu. Účastníci koncentrácie by však nemali mať povinnosť dokázať, že koncentrácia nebude mať škodlivý vplyv na hospodársku súťaž. Komisia by nemala postupovať koncentráciu tomu členskému štátu, ktorý vyjadril svoj nesúhlas s týmto postúpením. Pred oznámením vnútroštátnym orgánom by účastníci koncentrácie tiež mali mať možnosť požiadať, aby koncentrácia, ktorá nemá význam pre celé spoločenstvo a ktorá podlieha posudzovaniu podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže najmenej troch členských štátov, bola postúpená Komisii. Takéto žiadosti o postúpenie Komisii pred oznámením by sa vzťahovali najmä na situácie, keď by koncentrácia ovplyvnila hospodársku súťaž nad rámec územia jedného členského štátu. Ak je koncentrácia, ktorá podlieha posudzovaniu podľa práv hospodárskej súťaže troch alebo viacerých členských štátov, postúpená Komisii pred jej národným oznámením a žiaden z členských štátov, ktoré sú príslušné posudzovať tento prípad, nevyjadrí svoj nesúhlas, získa Komisia výlučnú právomoc posudzovať koncentráciu a táto koncentrácia sa považuje za koncentráciu s významom pre celé spoločenstvo. Takéto postúpenie členskými štátmi Komisii pred oznámením by sa však nemalo uskutočniť, ak aspoň jeden z príslušných členských štátov vyjadrí svoj nesúhlas s týmto postúpením;

(17) Komisia by mala mať výlučnú právomoc pri uplatňovaní tohto nariadenia s výnimkou preskúmania jej rozhodnutí Súdnym dvorom;

(18) členským štátom by nemalo byť dovolené uplatňovať svoje vnútroštátne právne predpisy hospodárskej súťaže na koncentrácie s významom pre celé spoločenstvo, pokiaľ tak neustanoví toto nariadenie. Príslušné právomoci vnútroštátnych orgánov by mali byť obmedzené na prípady, keď, ak nezasiahne Komisia, by mohla byť vážne narušená hospodárska súťaž na území určitého členského štátu a keď záujmy takéhoto členského štátu v oblasti hospodárskej súťaže nemôžu byť dostatočne chránené iným spôsobom ako týmto nariadením. Dotknuté členské štáty musia konať v takých prípadoch bezodkladne a toto nariadenie nemôže z dôvodu rôznorodosti vnútroštátneho práva stanoviť jednotnú lehotu na prijatie konečného rozhodnutia podľa vnútroštátneho práva;

(19) okrem toho sa toto nariadenie výlučne uplatňuje na koncentrácie s významom pre celé spoločenstvo bez toho, aby bol dotknutý článok 296 Zmluvy, čo nebráni členským štátom prijímať vhodné opatrenia na ochranu oprávnených záujmov, ktoré nie sú predmetom tohto nariadenia, za predpokladu, že takéto opatrenia sú zlučiteľné so všeobecnými zásadami a ostatnými ustanoveniami práva spoločenstva;

(20) je účelné definovať pojem koncentrácie takým spôsobom, aby zahŕňala činnosti vyvolávajúce trvalé zmeny kontroly účastníkov koncentrácie a tým aj štruktúry trhu. Preto je vhodné, aby predmetom tohto nariadenia boli aj všetky spoločné podniky, ktoré trvalo vykonávajú všetky funkcie samostatného hospodárskeho subjektu. Taktiež je vhodné, aby sa úzko súvisiace transakcie, ktoré sú uskutočnené za rovnakých podmienok, alebo ktoré majú formu niekoľkých transakcií s cennými papiermi uskutočnených v primerane krátkej lehote, považovali za jedinú koncentráciu;

(21) toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj keď účastníci koncentrácie prijmú obmedzenia priamo sa týkajúce koncentrácie a nevyhnutné na jej uskutočnenie. Rozhodnutia Komisie, ktorými vyhlasuje koncentrácie za zlučiteľné so spoločným trhom pri uplatňovaní tohto nariadenia, by sa automaticky mali vzťahovať na takéto obmedzenia bez toho, aby Komisia musela tieto obmedzenia posudzovať v jednotlivých prípadoch. Na žiadosť účastníkov koncentrácie by však Komisia mala v prípadoch predstavujúcich nové alebo nevyriešené otázky, z ktorých vyplýva skutočná neistota, výslovne posúdiť, či dané obmedzenie je alebo nie je priamo súvisiace s koncentráciou a nevyhnutné na jej uskutočnenie. Prípad predstavuje novú alebo nevyriešenú otázku, z ktorej vyplýva skutočná neistota, ak sa na túto otázku nevzťahuje príslušné platné oznámenie Komisie alebo uverejnené rozhodnutie Komisie;

(22) opatrenia, ktoré sa majú prijať na kontrolu koncentrácií, majú byť, bez toho, aby bol dotknutý článok 86 ods. 2 Zmluvy, v súlade so zásadou nediskriminácie medzi verejným a súkromným sektorom. Vo verejnom sektore je pri výpočte obratu účastníka koncentrácie preto potrebné brať do úvahy podniky tvoriace hospodársky subjekt so samostatnou rozhodovacou právomocou, bez ohľadu na spôsob vlastníctva ich kapitálu a pravidlá správneho dohľadu, ktoré sa na ne uplatňujú;

(23) je potrebné stanoviť, či koncentrácie s významom pre celé spoločenstvo sú alebo nie sú zlučiteľné so spoločným trhom, pokiaľ ide o potrebu zachovávať a rozvíjať účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu. Komisia pritom musí svoje hodnotenia začleniť do všeobecného rámca sledovania základných cieľov uvedených v článku 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článku 2 Zmluvy o Európskej únii;

(24) s cieľom zabezpečiť systém nenarušenej hospodárskej súťaže na spoločnom trhu, ktorý podporuje politiku vykonávanú v súlade so zásadou otvoreného trhového hospodárstva so slobodnou hospodárskou súťažou, musí toto nariadenie umožňovať účinnú kontrolu všetkých koncentrácií z hľadiska ich účinku na hospodársku súťaž v spoločenstve. Preto nariadenie (EHS) č. 4064/89 ustanovilo zásadu, že koncentrácia s významom pre celé spoločenstvo, ktorá vytvára alebo posilňuje dominantné postavenie, v dôsledku ktorého by bola značne narušená účinná hospodárska súťaž na spoločnom trhu alebo na jeho podstatnej časti, by mala byť vyhlásená za nezlučiteľnú so spoločným trhom;

(25) vzhľadom na dôsledky, ktoré môžu mať koncentrácie na trhoch s oligopolnou štruktúrou je ešte dôležitejšie zachovávať účinnú hospodársku súťaž na takýchto trhoch. Mnohé oligopolné trhy vykazujú zdravý stupeň hospodárskej súťaže. Za určitých okolností však koncentrácie, ktoré odstraňujú dôležité konkurenčné obmedzenia, ktoré voči sebe mali účastníci koncentrácie, ako aj znižujú konkurenčné tlaky na ostatných účastníkov hospodárskej súťaže, môžu, aj bez možnej koordinácie medzi členmi oligopolu, spôsobovať značné narušenie účinnej hospodárskej súťaže. Súdy v spoločenstve však doteraz nevykladali nariadenie (EHS) č. 4064/89 jednoznačne tak, že vyžaduje, aby koncentrácie, ktoré spôsobujú takéto nekoordinované účinky, boli vyhlásené za nezlučiteľné so spoločným trhom. Preto by v záujme právnej istoty malo byť objasnené, že toto nariadenie umožňuje účinnú kontrolu všetkých takých koncentrácií tým, že ustanovuje, aby každá koncentrácia, ktorá by značne narušila účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu alebo na jeho podstatnej časti, bola vyhlásená za nezlučiteľnú so spoločným trhom. Výraz "značné narušenie účinnej hospodárskej súťaže" v článku 2 ods. 2 a 3 sa vykladá rozširujúco, nad rámec dominantného postavenia, iba vo vzťahu k účinkom koncentrácie proti hospodárskej súťaži vyplývajúcim z nekoordinovaného správania podnikov, ktoré by nemali dominantné postavenie na príslušnom trhu;

(26) značné narušenie účinnej hospodárskej súťaže zvyčajne vyplýva z vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. S cieľom zachovať zameranie vyplývajúce z predchádzajúcich rozsudkov európskych súdov a rozhodnutí Komisie podľa nariadenia (EHS) č. 4064/89 a zároveň udržať súlad s normami poškodzovania hospodárskej súťaže, ktoré Komisia a súdy spoločenstva uplatňovali vo vzťahu k zlučiteľnosti koncentrácie so spoločným trhom, by malo toto nariadenie tiež ustanoviť zásadu, že koncentrácia s významom pre celé spoločenstvo, ktorá by značne naručila účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu alebo na jeho podstatnej časti, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, má byť vyhlásená za nezlučiteľnú so spoločným trhom;

(27) okrem toho sa kritériá podľa článku 81 ods. 1 a 3 Zmluvy majú uplatňovať na spoločné podniky, ktoré trvalo vykonávajú všetky funkcie samostatných hospodárskych subjektov a to v rozsahu, v akom ich vytvorenie spôsobí zjavné obmedzenie hospodárskej súťaže medzi podnikmi, ktoré zostávajú nezávislé;

(28) na objasnenie a vysvetlenie hodnotenia koncentrácií Komisiou podľa tohto nariadenia je vhodné, aby Komisia vydala pravidlá, ktoré by vytvorili spoľahlivý hospodársky rámec na posudzovanie koncentrácií s cieľom stanoviť, či môžu alebo nemôžu byť vyhlásené za zlučiteľné so spoločným trhom;

(29) na určenie vplyvu koncentrácie na hospodársku súťaž na spoločnom trhu je vhodné zohľadniť všetky zdôvodnené a možné výhody, na ktoré poukazujú účastníci koncentrácie. Je možné, že výhody, ktoré koncentrácia prinesie, vyvážia účinky na hospodársku súťaž a najmä možné poškodenie spotrebiteľov, ktoré by inak nastalo, a že z tohto dôvodu koncentrácia značne nenaruší hospodársku súťaž na spoločnom trhu alebo na jeho podstatnej časti, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Komisia by mala uverejniť pravidlá týkajúce sa podmienok zohľadňovania výhod pri posudzovaní koncentrácií;

(30) ak účastníci koncentrácie zmenia oznámenú koncentráciu, najmä ponúknutím záväzkov s cieľom, aby bola koncentrácia zlučiteľná so spoločným trhom, Komisia by mala mať možnosť vyhlásiť túto zmenenú koncentráciu za zlučiteľnú so spoločným trhom. Takéto záväzky by mali byť primerané k problémom s koncentráciou a mali by ich úplne odstraňovať. Taktiež je vhodné prijímať záväzky pred začiatkom konania, pokiaľ je možné problém s koncentráciou ľahko vymedziť a jednoducho odstrániť. Malo by byť výslovne uvedené, že Komisia môže k svojmu rozhodnutiu pripojiť podmienky a záväzky, ktorými sa zabezpečí, že účastníci koncentrácie riadne a včas splnia svoje záväzky, aby mohla byť koncentrácia zlučiteľná so spoločným trhom. V celom konaní by mala byť zabezpečená jeho prehľadnosť ako aj možnosť konzultácie s členskými štátmi a tretími stranami, ktoré prejavia záujem;

(31) Komisia by mala mať k dispozícii vhodné nástroje na vynútenie záväzkov a zvládnutie situácií, keď nie sú splnené. V prípade nesplnenia podmienok pripojených k rozhodnutiu, ktorým sa vyhlasuje koncentrácia za zlučiteľnú so spoločným trhom, nenastane stav, v ktorom by bola koncentrácia zlučiteľná so spoločným trhom a koncentrácia, tak ako je vykonaná, nie je povolená Komisiou. V dôsledku toho by sa malo k takto vykonanej koncentrácii pristupovať ako k neoznámenej koncentrácii vykonanej bez povolenia. Okrem toho, ak Komisia už zistila, že v prípade nesplnenia podmienok bude koncentrácia nezlučiteľná so spoločným trhom, mala by mať právomoc priamo nariadiť zrušenie koncentrácie, aby sa tak obnovil stav, aký bol pred uskutočnením koncentrácie. Ak nie je splnená povinnosť pripojená k rozhodnutiu, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom, Komisia by mala mať možnosť zrušiť svoje rozhodnutie. Komisia by taktiež mala mať možnosť uložiť primerané finančné sankcie, ak podmienky alebo povinnosti nie sú splnené;

(32) koncentrácie, ktoré z dôvodu obmedzeného trhového podielu účastníkov koncentrácie nemôžu narušiť účinnú hospodársku súťaž, možno považovať za zlučiteľné so spoločným trhom. Bez toho, aby boli dotknuté články 81 a 82 Zmluvy, existujú náznaky, že sa to týka najmä prípadov, keď trhový podiel účastníkov koncentrácie nepresahuje 25 % na spoločnom trhu alebo na jeho podstatnej časti;

(33) úlohou Komisie by malo byť prijímať všetky rozhodnutia potrebné na určenie, či koncentrácie s významom pre celé spoločenstvo sú alebo nie sú zlučiteľné so spoločným trhom, ako aj rozhodnutia zamerané na obnovenie stavu, aký bol pred uskutočnením koncentrácie vyhlásenej za nezlučiteľnú so spoločným trhom;

(34) na zabezpečenie účinnej kontroly by podniky mali byť povinné vopred podať oznámenie o koncentrácii s významom pre celé spoločenstvo a to po uzatvorení zmluvy, uskutočnení verejnej ponuky alebo nadobudnutí kontrolného podielu. Oznámenie by malo byť možné podať aj v prípade, ak účastníci koncentrácie ubezpečujú Komisiu o svojom zámere uzatvoriť zmluvu na navrhovanú koncentráciu a preukazujú Komisii, že ich plán navrhovanej koncentrácie je dostatočne konkrétny, napríklad formou zmluvy o budúcej zmluve, memoranda o porozumení alebo dohody o spoločnom úmysle podpísanými všetkými účastníkmi koncentrácie, pokiaľ bude výsledkom navrhovanej zmluvy alebo ponuky koncentrácia s významom pre celé spoločenstvo. Vykonávanie koncentrácií by malo pozastavené až do prijatia konečného rozhodnutia Komisie. Na žiadosť účastníkov koncentrácie by však malo byť možné udeliť výnimku z tohto pozastavenia, pokiaľ je to vhodné. Pri rozhodovaní či udeliť alebo neudeliť výnimku, by Komisia mala zobrať do úvahy všetky súvisiace faktory, akými sú podstata a rozsah škody, ktorá vznikne účastníkom koncentrácie alebo tretím osobám, a hrozby, ktorú koncentrácia predstavuje. V záujme právnej istoty však platnosť transakcií musí byť čo najviac chránená;

(35) lehota, v ktorej Komisia musí začať konanie o oznámenej koncentrácii, a lehota, v ktorej Komisia musí prijať konečné rozhodnutie o zlučiteľnosti alebo nezlučiteľnosti tejto koncentrácie so spoločným trhom by mala byť ustanovená. Tieto lehoty by mali byť predĺžené vždy keď účastníci koncentrácie navrhnú záväzky s cieľom, aby bola koncentrácia zlučiteľná so spoločným trhom, aby sa poskytol dostatočný čas na analýzu týchto navrhnutých záväzkov a na poradu s členskými štátmi a tretími osobami, ktoré prejavia záujem. Obmedzené predĺženie lehoty, v ktorej Komisia musí prijať konečné rozhodnutie, by malo byť možné aj na získanie dostatočného času na vyšetrovanie prípadu a overenie skutočností a odôvodnení predložených Komisii;

(36) spoločenstvo uznáva základné práva a dodržiava zásady uvedené najmä v Charte základných práv Európskej únie [5]. Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami;

(37) účastníci koncentrácie musia mať právo byť vypočutí Komisiou, keď začne konanie. Členovia riadiacich a dozorných orgánov a uznaní zástupcovia zamestnancov účastníkov koncentrácie a tretie osoby, ktoré prejavia záujem, musia mať tiež možnosť byť vypočutí;

(38) aby Komisia mohla riadne hodnotiť koncentrácie, mala by mať právo požadovať všetky potrebné informácie a vykonávať všetky potrebné vyšetrovania v celom spoločenstve. Na tento účel a s cieľom účinnej ochrany hospodárskej súťaže by mali byť rozšírené právomoci Komisie týkajúce sa vyšetrovania. Komisia by mala mať najmä právo vypočúvať všetky osoby, ktoré by mohli mať užitočné informácie a zaznamenávať ich vypočúvania;

(39) V priebehu vyšetrovania by úradníci oprávnení Komisiou mali mať právo požadovať všetky informácie súvisiace s predmetom a účelom vyšetrovania. Mali by mať aj právo v priebehu vyšetrovania pripojovať pečať, najmä v prípadoch ak je odôvodnené podozrenie, že koncentrácia bola vykonaná bez oznámenia, že Komisii boli poskytnuté nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie, alebo že podniky alebo osoby ako účastníci koncentrácie nesplnili podmienku alebo povinnosť nariadenú rozhodnutím Komisie. Vo všetkých prípadoch by pečate mali byť používané iba výnimočne, na obdobie nevyhnutne potrebné na vyšetrovanie, zvyčajne na najviac 48 hodín;

(40) bez toho, aby bola dotknutá judikatúra Súdneho dvora, je tiež užitočné ustanoviť rozsah kontroly, ktorú môžu vykonávať vnútroštátne súdne orgány, keď vydávajú povolenie podľa vnútroštátneho práva na preventívne opatrenie pomoci zo strany represívnych orgánov, aby sa predišlo možnému odporu proti vyšetrovaniu zo strany podnikov, čo sa týka aj umiestňovania uzáver nariadených rozhodnutím Komisie. Z judikatúry vyplýva, že vnútroštátny súdny orgán môže najmä žiadať Komisiu o ďalšie informácie, ktoré potrebuje pre výkon svojej kontroly a v prípade ich neposkytnutia môže odmietnuť vydať povolenie. Judikatúra tiež potvrdzuje príslušnosť vnútroštátnych súdov v oblasti kontroly uplatňovania vnútroštátnych pravidiel vykonávania donucovacích opatrení. Príslušné orgány členských štátov by mali aktívne spolupracovať pri výkone právomocí Komisie pri vyšetrovaní;

(41) pokiaľ podniky a osoby ako účastníci koncentrácie plnia rozhodnutia Komisie, nesmú byť nútené priznať, že sa dopustili porušenia týchto rozhodnutí, ale vždy sú povinné odpovedať na vecné otázky a poskytovať dokumenty a to aj v prípade, ak tieto informácie môžu byť použité proti nim alebo iným ako dôkaz takéhoto porušenia;

(42) v záujme priehľadnosti by všetky rozhodnutia Komisie, ktoré nemajú iba procesnú povahu, mali byť uverejňované. Pri zachovaní práva na obhajobu účastníkov koncentrácie, najmä práva na prístup do spisu, je nevyhnutné, aby bolo chránené obchodné tajomstvo. Dôvernosť informácií šírených v sieti verejných orgánov a medzi príslušnými orgánmi tretích krajín by tiež mala byť zachovaná;

(43) dodržiavanie tohto nariadenia by malo byť vynútiteľné prípadne prostredníctvom pokút a penále. V tejto súvislosti by Súdny dvor mal byť výlučne príslušný podľa článku 229 Zmluvy;

(44) malo by sa sledovať dodržiavanie podmienok, za ktorých dochádza ku koncentrácii v tretích krajinách za účasti podnikov, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú hlavnú podnikateľskú činnosť v spoločenstve, a mala by sa ustanoviť možnosť, že Rada udelí Komisii príslušný mandát na rokovanie s cieľom zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie pre tieto podniky;

(45) toto nariadenie žiadnym spôsobom neobmedzuje kolektívne práva zamestnancov uznávané v podnikoch ako účastníkoch koncentrácie, najmä vo vzťahu k povinnosti informovať alebo konzultovať s ich uznanými zástupcami podľa práva spoločenstva alebo vnútroštátneho práva;

(46) Komisia by mala mať možnosť ustanoviť podrobné pravidlá vykonávania tohto nariadenia v súlade s postupmi uplatňovania vykonávacích právomocí udelených Komisii. Pri prijímaní takýchto vykonávacích ustanovení by Komisii mal pomáhať Poradný výbor zložený zo zástupcov členských štátov tak, ako je uvedené v článku 23,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pôsobnosť

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 5 a článok 22, toto nariadenie sa vzťahuje na všetky koncentrácie s významom pre celé spoločenstvo podľa tohto článku.

2. Koncentrácia má význam pre celé spoločenstvo, ak:

a) spoločný celkový celosvetový obrat všetkých účastníkov koncentrácie je vyšší ako 5000 miliónov EUR; a

b) celkový obrat v rámci spoločenstva každého z najmenej dvoch účastníkov koncentrácie je vyšší ako 250 miliónov EUR,

pokiaľ každý z účastníkov koncentrácie nedosahuje viac ako dve tretiny svojho celkového obratu v rámci spoločenstva v jednom a tom istom členskom štáte.

3. Koncentrácia, ktorá nedosahuje limity ustanovené v odseku 2, má význam pre celé spoločenstvo, ak:

a) spoločný celkový celosvetový obrat všetkých účastníkov koncentrácie je vyšší ako 2500 miliónov EUR;

b) v každom z najmenej troch členských štátov je spoločný celkový celosvetový obrat všetkých účastníkov koncentrácie vyšší ako 100 miliónov EUR;

c) v každom z najmenej troch členských štátov posudzovaných na účely písmena b) je celkový obrat každého z najmenej dvoch účastníkov koncentrácie vyšší ako 25 miliónov EUR;

d) celkový obrat v rámci spoločenstva každého z najmenej dvoch účastníkov koncentrácie je vyšší ako 100 miliónov EUR,

pokiaľ každý z účastníkov koncentrácie nedosahuje viac ako dve tretiny svojho celkového obratu v rámci spoločenstva v jednom a tom istom členskom štáte.

4. Na základe štatistických údajov, ktoré môžu byť pravidelne poskytované členskými štátmi, Komisia podáva správy Rade o uplatňovaní limitov a kritérií uvedených v odsekoch 2 a 3 do 1. júla 2009 a môže predkladať návrhy podľa odseku 5.

5. Na základe správy podľa odseku 4 a na návrh Komisie Rada kvalifikovanou väčšinou môže zmeniť limity a kritériá uvedené v odseku 3.

Článok 2

Posudzovanie koncentrácií

1. Koncentrácie v pôsobnosti tohto nariadenia sa na účely určenia ich zlučiteľnosti so spoločným trhom posudzujú v súlade so zámermi tohto nariadenia a s týmito ustanoveniami.

Pri posudzovaní Komisia zohľadní:

a) potrebu zachovávať a rozvíjať účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu vzhľadom, okrem iného, aj na štruktúru všetkých dotknutých trhov a skutočnej alebo možnej hospodárskej súťaže zo strany podnikov nachádzajúcich sa v spoločenstve alebo mimo neho;

b) postavenie účastníkov koncentrácie na trhu a ich hospodársku a finančnú silu, možné alternatívy pre dodávateľov a užívateľov, ich prístup k dodávkam alebo na trhy, všetky právne a ostatné prekážky vstupu, vývoj ponuky a dopytu pre relevantné tovary a služby, záujmy sprostredkovateľov a konečných spotrebiteľov a rozvoj technického a hospodárskeho pokroku za predpokladu, že je v prospech spotrebiteľa a nevytvára prekážku hospodárskej súťaži.

2. Koncentrácia, ktorá značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu alebo jeho podstatnej časti, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, sa vyhlási za zlučiteľnú so spoločným trhom.

3. Koncentrácia, ktorá značne naruší účinnú hospodársku súťaže na spoločnom trhu alebo jeho podstatnej časti, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, sa vyhlási za nezlučiteľnú so spoločným trhom.

4. V rozsahu, v ktorom je cieľom alebo účinkom vytvorenia spoločného podniku, predstavujúceho koncentráciu podľa článku 3, koordinácia súťažného správania podnikov, ktoré zostávajú nezávislé, sa táto koordinácia hodnotí v súlade s kritériami uvedenými v článku 81 ods. 1 a 3 Zmluvy, s cieľom stanoviť, či je alebo nie je toto konanie zlučiteľné so spoločným trhom.

5. Pri tomto posudzovaní Komisia zohľadní najmä:

- či dve alebo viacero materských spoločností zachovávajú do značnej miery činnosti na tom istom trhu ako spoločný podnik alebo na trhu, ktorý je vertikálne napojený na trh tohto spoločného podniku alebo na susednom trhu, ktorý je úzko spojený s týmto trhom,

- či koordinácia, ktorá je priamym dôsledkom vytvorenia spoločného podniku, umožňuje účastníkom koncentrácie vylúčiť hospodársku súťaž, pokiaľ ide o podstatnú časť predmetných výrobkov alebo služieb.

Článok 3

Definícia koncentrácie

1. Za vznik koncentrácie sa považuje, ak je trvalá zmena kontroly spôsobená:

a) fúziou dvoch alebo viacerých predtým nezávislých podnikov alebo častí podnikov;

b) získaním priamej alebo nepriamej kontroly nad celým alebo nad časťami jedného alebo viacerých ďalších podnikov jednou alebo viacerými osobami, ktoré už kontrolujú najmenej jeden podnik, alebo jedným alebo viacerými podnikmi, či už kúpou cenných papierov alebo aktív, Zmluvne alebo iným spôsobom.

2. Kontrola pozostáva z práv, zmlúv alebo akýchkoľvek iných prostriedkov, ktoré samostatne alebo spoločne a vzhľadom na príslušné skutočnosti alebo právne predpisy dávajú možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv nad podnikom predovšetkým prostredníctvom:

a) vlastníckych alebo užívacích práv ku všetkým aktívam podniku alebo ich časti;

b) práv alebo zmlúv, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podniku.

3. Kontrolu získavajú osoby alebo podniky, ktoré:

a) majú práva alebo majú nárok na práva na základe príslušných zmlúv; alebo

b) hoci nemajú takéto práva alebo nárok na práva na základe takýchto zmlúv, majú právomoc vykonávať práva z nich odvodené.

4. Vytvorenie spoločného podniku, ktorý trvalo vykonáva všetky funkcie samostatného hospodárskeho subjektu je koncentráciou v zmysle odseku 1 písm. b).

5. Za vznik koncentrácie sa nepovažuje, ak:

a) úverové alebo iné finančné inštitúcie alebo poisťovne, ku ktorých bežným činnostiam patria transakcie a obchod s cennými papiermi na vlastný účet alebo na účet iných, majú dočasne v držbe cenné papiere, ktoré nadobudli od podniku na účely ich ďalšieho predaja, ak neuplatňujú hlasovacie práva z týchto cenných papierov s cieľom určovať súťažné správanie tohto podniku, alebo ak uplatňujú takéto hlasovacie práva iba z dôvodu prípravy predaja celého tohto podniku alebo jeho časti, jeho aktív alebo predaja jeho cenných papierov, pričom každý takýto predaj sa uskutoční do jedného roka odo dňa ich nadobudnutia. Komisia môže na požiadanie túto lehotu predĺžiť, ak tieto inštitúcie alebo spoločnosti preukážu, že predaj nebol v stanovenej lehote odôvodnene možný;

b) kontrolu získa verejný činiteľ podľa práva členského štátu v súvislosti s likvidáciou, zrušením, platobnou neschopnosťou, zastavením platieb, núteným vyrovnaním alebo podobným konaním;

c) činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) vykonávajú finančné holdingové spoločnosti podľa článku 5 ods. 3 štvrtej smernice Rady č. 78/660/EHS z 25. júla 1978, na základe článku 54 ods. 3 písm. g) Zmluvy, o ročných účtovných závierkach niektorých druhov spoločností [6], avšak za predpokladu, že sa za holding uplatňujú hlasovacie práva, najmä súvisiace s menovaním členov riadiacich a dozorných orgánov podnikov, v ktorom majú podiel, iba na udržanie plnej hodnoty týchto investícií a nie na priame alebo nepriame určovanie súťažného správania týchto podnikov.

Článok 4

Predbežné oznamovanie koncentrácií a postúpenie pred oznámením na žiadosť oznamujúcich osôb

1. Koncentrácie s významom pre celé spoločenstvo definované v tomto nariadení sa oznámia Komisii pred ich uskutočnením a po uzatvorení zmluvy, uskutočnení verejnej ponuky alebo nadobudnutí kontrolného podielu.

Oznámenie je možné podať aj keď účastníci koncentrácie vyjadria voči Komisii svoju skutočnú vôľu uzatvoriť zmluvu, alebo v prípade verejnej ponuky, ak verejne oznámia svoj úmysel uskutočniť takúto ponuku, pokiaľ bude výsledkom takejto zmluvy alebo ponuky koncentrácia s významom pre celé spoločenstvo.

Na účely tohto nariadenia znamená výraz "oznámená koncentrácia" aj zamýšľané koncentrácie oznámené podľa druhého pododseku. Na účely odsekov 4 a 5 tohto článku výraz "koncentrácia" znamená aj zamýšľanú koncentráciu v zmysle druhého pododseku.

2. Koncentráciu, ktorá spočíva vo fúzii v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) alebo získaní spoločnej kontroly v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b), oznámia spoločne zmluvné strany fúzie, prípadne nadobúdatelia spoločnej kontroly. Vo všetkých ostatných prípadoch oznámenie podá osoba alebo podnik, ktorý získal kontrolu nad celým alebo nad časťami jedného alebo viacerých ďalších podnikov.

3. Ak Komisia zistí, že oznámená koncentrácia patrí do pôsobnosti tohto nariadenia, uverejní oznámenú skutočnosť, pričom uvedie mená účastníkov koncentrácie, krajinu ich pôvodu, povahu koncentrácie a príslušné odvetvia hospodárstva. Komisia zohľadní oprávnený záujem účastníkov na ochrane ich obchodného tajomstva.

4. Pred oznámením koncentrácie v zmysle odseku 1 môžu osoby alebo podniky uvedené v odseku 2 informovať Komisiu formou odôvodneného návrhu, že koncentrácia môže značne ovplyvniť hospodársku súťaž na trhu v členskom štáte, ktorý má všetky znaky samostatného priestorového relevantného trhu, a preto by mala byť úplne alebo čiastočne posúdená týmto členským štátom.

Komisia bezodkladne doručí tento návrh všetkým členským štátom. Členský štát, označený v odôvodnenom návrhu, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu vyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas so žiadosťou o postúpenie prípadu. Ak členský štát v tejto lehote neprijme žiadne rozhodnutie, považuje sa to za súhlas.

Pokiaľ tento členský štát nesúhlasí s postúpením prípadu, Komisia môže rozhodnúť o postúpení celého alebo časti prípadu na príslušné orgány tohto členského štátu so zámerom, aby sa uplatňovalo vnútroštátne právo hospodárskej súťaže tohto štátu, ak sa nazdáva, že takýto samostatný priestorový relevantný trh existuje a súťaž na tomto trhu môže byť touto koncentráciou podstatne ovplyvnená.

Rozhodnutie, či bude alebo nebude prípad postúpený v súlade s tretím pododsekom, prijme Komisia v lehote 25 pracovných dní od doručenia návrhu. Komisia informuje ostatné členské štáty a osoby alebo podniky ako účastníkov koncentrácie o svojom rozhodnutí. Pokiaľ Komisia neprijme rozhodnutie v tejto lehote, považuje sa to za prijatie rozhodnutia o postúpení prípadu v súlade s návrhom predloženým osobami alebo podnikmi ako účastníkmi koncentrácie.

Pokiaľ Komisia rozhodne, alebo sa nečinnosť považuje za rozhodnutie, postúpiť celý prípad podľa tretieho a štvrtého pododseku, nie je potrebné žiadne oznámenie podľa odseku 1 a uplatňuje sa vnútroštátne právo hospodárskej súťaže. článok 9 ods. 6 až 9 sa uplatňujú mutatis mutandis.

5. Pri koncentráciách podľa článku 3, ktoré nemajú význam pre celé spoločenstvo v zmysle článku 1 a ktoré môžu byť posudzované podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže najmenej troch členských štátov, osoby alebo podniky uvedené v odseku 2 môžu pred podaním oznámenia príslušným orgánom informovať Komisiu odôvodneným návrhom o tom, že by koncentrácia mala byť posudzovaná Komisiou.

Komisia bezodkladne doručí tento návrh všetkým členským štátom.

Každý členský štát oprávnený posudzovať koncentráciu podľa svojho vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže môže v lehote 15 pracovných dní od doručenia odôvodneného návrhu vyjadriť svoj nesúhlas so žiadosťou o postúpenie prípadu.

Ak najmenej jeden takýto členský štát vyjadrí svoj nesúhlas v súlade s tretím pododsekom v lehote 15 pracovných dní, prípad sa nepostúpi. Komisia bezodkladne informuje všetky členské štáty a osoby alebo podniky ako účastníkov koncentrácie o každom takomto nesúhlase.

Ak žiadny členský štát nevyjadrí svoj nesúhlas v súlade s tretím pododsekom v lehote 15 pracovných dní, považuje sa koncentrácia za koncentráciu s významom pre celé spoločenstvo a oznámi sa Komisii v súlade s odsekmi 1 a 2. V takýchto prípadoch žiaden členský štát neuplatňuje na koncentráciu svoje vnútroštátne právo hospodárskej súťaže.

6. Komisia podáva správy Rade o uplatňovaní odsekov 4 a 5 do 1. júla 2009. Na základe tejto správy a na návrh Komisie Rada kvalifikovanou väčšinou môže upraviť odseky 4 a 5.

Článok 5

Výpočet obratu

1. Celkový obrat v zmysle tohto nariadenia sa skladá z čiastok, ktoré účastníci koncentrácie získali v predchádzajúcom účtovnom roku z predaja výrobkov a poskytovania služieb, v rámci ich bežnej podnikateľskej činnosti, od ktorého odpočítajú obchodné zľavy, daň z pridanej hodnoty a ďalšie dane priamo súvisiace s obratom. Celkový obrat účastníka koncentrácie nezahŕňa predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb medzi jednotlivými podnikmi uvedenými v odseku 4.

Obrat v rámci spoločenstva alebo v rámci členského štátu predstavuje predané výrobky a poskytnuté služby podnikom alebo spotrebiteľom v spoločenstve, prípadne v tomto členskom štáte.

2. Odlišne od odseku 1, pokiaľ koncentrácia pozostáva z nadobudnutia častí, ktoré sú alebo nie sú právnickými osobami, jedného alebo viacerých podnikov, zohľadňuje sa vo vzťahu k predávajúcemu alebo predávajúcim iba obrat tých častí, ktoré sú predmetom transakcie.

Dve alebo viaceré transakcie v zmysle prvého pododseku, ktoré sa uskutočnia v lehote dvoch rokov medzi tými istými osobami alebo podnikmi, sa však považujú za jednu a tú istú koncentráciu, ktorá sa uskutočnila v deň poslednej transakcie.

3. Namiesto obratu sa použije:

a) pre úverové a iné finančné inštitúcie, súčet týchto príjmových položiek podľa smernice Rady č. 86/635/EHS [7] po odpočítaní dane z pridanej hodnoty a ďalších daní priamo súvisiacich s týmito položkami, pokiaľ je to vhodné:

i) príjmy z úrokov a podobné príjmy;

ii) príjmy z cenných papierov:

- príjmy z akcií a iných cenných papierov s premenlivým výnosom,

- príjmy z majetkových účastí,

- príjmy z podielov v pridružených podnikoch;

iii) prijaté provízie;

iv) čistý zisk z finančných operácií;

v) iné prevádzkové príjmy.

Obrat úverových alebo finančných inštitúcií v rámci spoločenstva alebo v rámci členského štátu pozostáva z príjmových položiek, ako sú uvedené vyššie, ktoré sú prijaté pobočkou alebo divíziou tejto inštitúcie, ktoré sú zriadené v spoločenstve, prípadne v danom členskom štáte;

b) pre poisťovne hodnota hrubého predpísaného poistného, ktoré zahŕňa všetky prijaté čiastky a pohľadávky vyplývajúce z poistných zmlúv uzavretých týmito poisťovňami alebo v ich mene vrátane vyplateného zaisťovacieho poisteného a po odpočítaní daní a podobných príspevkov alebo poplatkov uložených odkazom na čiastky jednotlivých poistných alebo celkového objemu poistného. Pokiaľ ide o článok 1 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b), c) a d) a poslednú časť článku 1 ods. 2 a 3, zohľadní sa hrubé poistné prijaté od obyvateľov spoločenstva a od obyvateľov jedného členského štátu.

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sa celkový obrat účastníka koncentrácie v zmysle tohto nariadenia vypočíta spočítaním jednotlivých obratov:

a) účastníka koncentrácie;

b) tých podnikov, v ktorých účastník koncentrácie priamo alebo nepriamo:

i) vlastní viac ako polovicu kapitálu alebo obchodných aktív, alebo

ii) má právomoc vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv alebo

iii) má právomoc vymenovať viac ako polovicu členov dozornej rady, správnej rady alebo orgánov, ktoré sú oprávnené zastupovať podnik, alebo

iv) má právo riadiť záležitosti podniku;

c) tých podnikov, ktoré majú v účastníkovi koncentrácie práva alebo právomoci uvedené v písmene b);

d) tých podnikov, v ktorých má podnik uvedený v písmene c) práva alebo právomoci uvedené v písmene b);

e) tých podnikov, v ktorých majú dva alebo viaceré podniky uvedené v písmenách a) až d) spoločne práva alebo právomoci uvedené v písmene b).

5. Pokiaľ podniky, ktorých sa koncentrácia týka, majú spoločne práva alebo právomoci uvedené v odseku 4 písm. b), pri výpočte celkového obratu účastníkov koncentrácie na účely tohto nariadenia:

a) neberie sa do úvahy obrat dosiahnutý predajom výrobkov alebo poskytovaním služieb medzi spoločným podnikom a každým z účastníkov koncentrácie alebo akýmkoľvek iným podnikom spojených s ktorýmkoľvek z nich, ako je ustanovené v odseku 4 písm. b) až e),

b) berie sa do úvahy obrat dosiahnutý predajom výrobkov a poskytovaním služieb medzi spoločným podnikom a tretími podnikmi. Tento obrat sa rovnomerne rozdelí medzi účastníkov koncentrácie.

Článok 6

Posudzovanie oznámenia a začatie konania

1. Komisia posudzuje oznámenie bezodkladne po jeho doručení.

a) Ak zistí, že oznámená koncentrácia nepatrí do pôsobnosti tohto nariadenia, toto zistenie zaznamená formou rozhodnutia.

b) Ak zistí, že oznámená koncentrácia, hoci patrí do pôsobnosti tohto nariadenia, nevzbudzuje vážne pochybnosti, pokiaľ ide o jej zlučiteľnosť so spoločným trhom, rozhodne, že nie je proti nej, a vyhlási, že je zlučiteľná so spoločným trhom.

Rozhodnutie, ktorým sa vyhlási koncentrácia za zlučiteľnú, sa vzťahuje tiež na obmedzenia priamo spojené s uskutočnením koncentrácie alebo potrebné na jej uskutočnenie.

c) Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak Komisia zistí, že oznámená koncentrácia patrí do pôsobnosti tohto nariadenia a vznikajú vážne pochybnosti, pokiaľ ide o jej zlučiteľnosť so spoločným trhom, rozhodne o začatí konania. Bez toho, aby bol dotknutý článok 9, sa takéto konanie končí vydaním rozhodnutia podľa článku 8 ods. 1 až 4, pokiaľ účastníci koncentrácie dostatočne nepreukážu Komisii, že upustili od koncentrácie.

2. Ak Komisia zistí, že v dôsledku zmien zo strany účastníkov koncentrácie oznámená koncentrácia už nevzbudzuje vážne pochybnosti v zmysle odseku 1 písm. c), vyhlási koncentráciu za zlučiteľnú so spoločným trhom podľa odseku 1 písm. b).

Komisia môže pripojiť k svojmu rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. b) podmienky a povinnosti, ktorými sa má zabezpečiť, aby účastníci koncentrácie splnili záväzky, ktoré prijali voči Komisii s cieľom, aby bola koncentrácia zlučiteľná so spoločným trhom.

3. Komisia môže zrušiť rozhodnutie prijaté podľa odseku 1 písm. a) alebo b), ak:

a) rozhodnutie je založené na nesprávnych informáciách, za ktoré je zodpovedný jeden z podnikov, alebo informáciách získaných podvodom,

alebo

b) účastníci koncentrácie sa dopustili porušenia povinnosti pripojenej k tomuto rozhodnutiu.

4. V prípadoch uvedených v odseku 3 môže Komisia prijať rozhodnutie podľa odseku 1 bez toho, aby bola viazaná lehotami uvedenými v článku 10 ods. 1.

5. Komisia bezodkladne oznámi svoje rozhodnutie účastníkom koncentrácie a príslušným orgánom členských štátov.

Článok 7

Pozastavenie koncentrácií

1. Koncentrácia s významom pre celé spoločenstvo podľa článku 1, alebo ktorú bude posudzovať Komisia podľa článku 4 ods. 5, sa nevykoná pred jej oznámením alebo kým nie je vyhlásená za zlučiteľnú so spoločným trhom rozhodnutím podľa článku 6 ods. 1 písm. b), článku 8 ods. 1 alebo článku 8 ods. 2, alebo na základe predpokladu podľa článku 10 ods. 6

2. Odsek 1 nie je prekážkou vykonania verejnej ponuky alebo viacerých transakcií s cennými papiermi vrátane cenných papierov prevoditeľných na iné cenné papiere obchodovateľné na trhu, akým je napríklad burza cenných papierov, ktorými sa získava kontrola v zmysle článku 3 od rôznych predávajúcich, ak:

a) koncentrácia je bezodkladne oznámená Komisii podľa článku 4; a

b) nadobúdateľ nevykonáva hlasovacie práva spojené s týmito cennými papiermi, alebo tak robí iba na udržanie plnej hodnoty týchto investícií na základe výnimky udelenej Komisiou podľa odseku 3.

3. Komisia môže na požiadanie udeliť výnimku z povinností ustanovených v odsekoch 1 alebo 2. Žiadosť o udelenie výnimky musí byť odôvodnená. Pri rozhodovaní o žiadosti Komisia berie do úvahy okrem iného aj účinok pozastavenia koncentrácie na jeden alebo viaceré podniky, ktorých sa koncentrácia týka, alebo na tretie osoby a na ohrozenie hospodárskej súťaže, ktoré predstavuje koncentrácia. Táto výnimka môže byť udelená s podmienkami a povinnosťami, aby boli zabezpečené podmienky účinnej hospodárskej súťaže. O výnimku možno požiadať a výnimku možno udeliť kedykoľvek pred oznámením alebo aj po transakcii.

4. Platnosť každej transakcie vykonanej v rozpore s odsekom 1 závisí od rozhodnutia podľa článku 6 ods. 1 písm. b) alebo článku 8 ods. 1, 2 alebo 3 alebo od predpokladu podľa článku 10 ods. 6

Tento článok však nemá účinok na platnosť transakcií s cennými papiermi vrátane cenných papierov prevoditeľných na iné cenné papiere obchodovateľné na trhu, akým je napríklad burza cenných papierov, iba ak by kupujúci a predávajúci vedeli, alebo mali vedieť, že transakcia bola vykonaná v rozpore s odsekom 1.

Článok 8

Rozhodovacie právomoci Komisie

1. Ak Komisia zistí, že oznámená koncentrácia spĺňa kritérium ustanovené v článku 2 ods. 2 a v prípadoch uvedených v článku 2 ods. 4 kritériá ustanovené v článku 81 ods. 3 Zmluvy, vydá rozhodnutie, ktorým vyhlási koncentráciu za zlučiteľnú so spoločným trhom.

Rozhodnutie, ktorým sa vyhlási koncentrácia za zlučiteľnú, sa vzťahuje tiež na obmedzenia priamo spojené s uskutočnením koncentrácie alebo potrebné na jej uskutočnenie.

2. Ak Komisia zistí, že v dôsledku zmien zo strany účastníkov koncentrácie oznámená koncentrácia spĺňa kritérium ustanovené v článku 2 ods. 2 a v prípadoch uvedených v článku 2 ods. 4 kritériá ustanovené v článku 81 ods. 3 Zmluvy, vydá rozhodnutie, ktorým vyhlási koncentráciu za zlučiteľnú so spoločným trhom.

Komisia môže pripojiť k svojmu rozhodnutiu podmienky a povinnosti, ktorými sa má zabezpečiť, aby účastníci koncentrácie splnili záväzky, ktoré prijali voči Komisii s cieľom, aby bola koncentrácia zlučiteľná so spoločným trhom.

Rozhodnutie, ktorým sa vyhlási koncentrácia za zlučiteľnú, sa vzťahuje tiež na obmedzenia priamo spojené s uskutočnením koncentrácie alebo potrebné na jej uskutočnenie.

3. Ak Komisia zistí, že oznámená koncentrácia spĺňa kritérium ustanovené v článku 2 ods. 3 alebo v prípadoch uvedených v článku 2 ods. 4 nespĺňa kritériá ustanovené v článku 81 ods. 3 Zmluvy, vydá rozhodnutie, ktorým vyhlási koncentráciu za nezlučiteľnú so spoločným trhom.

4. Ak Komisia zistí, že koncentrácia:

a) už bola vykonaná a táto koncentrácia bola vyhlásená za nezlučiteľnú so spoločným trhom; alebo

b) bola vykonaná v rozpore s podmienkou pripojenou k rozhodnutiu prijatému podľa odseku 2, ktorá uvádzala, že v prípade jej nepripojenia by koncentrácia spĺňala kritérium ustanovené v článku 2 ods. 3 alebo v prípadoch uvedených v článku 2 ods. 4 nespĺňala kritériá ustanovené v článku 81 ods. 3 Zmluvy,

môže Komisia:

- požadovať od účastníkov koncentrácie, aby koncentráciu zrušili, najmä prostredníctvom zrušenia fúzie alebo predaja všetkých získaných akcií alebo aktív, a tým sa obnovil stav, aký bol pred uskutočnením koncentrácie. V prípadoch, ak obnovenie stavu, aký bol pred uskutočnením koncentrácie, nie je možné prostredníctvom zrušenia koncentrácie, Komisia môže prijať akékoľvek iné opatrenie vhodné na obnovenie tohto stavu v čo najväčšej možnej miere,

- nariadiť akékoľvek iné vhodné opatrenie, aby sa zabezpečilo, že účastníci koncentrácie zrušia koncentráciu alebo prijmú iné nápravné opatrenia požadované v jej rozhodnutí.

V prípadoch podľa písmena a) prvého pododseku opatrenia uvedené v tomto pododseku môžu byť nariadené buď v rozhodnutí podľa odseku 3 alebo v samostatnom rozhodnutí.

5. Komisia môže prijať predbežné opatrenia vhodné na obnovenie alebo zachovanie podmienok účinnej hospodárskej súťaže, ak koncentrácia:

a) bola vykonaná v rozpore s článkom 7 a rozhodnutie, pokiaľ ide o zlučiteľnosť koncentrácie so spoločným trhom, ešte nebolo prijaté;

b) bola vykonaná v rozpore s podmienkou pripojenou k rozhodnutiu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) alebo odseku 2 tohto článku;

c) už bola vykonaná a je vyhlásená za nezlučiteľnú so spoločným trhom.

6. Komisia môže zrušiť rozhodnutie, ktoré prijala podľa odsekov 1 alebo 2, ak:

a) vyhlásenie o zlučiteľnosti je založené na nesprávnych informáciách, za ktoré je zodpovedný jeden z podnikov, alebo informáciách získaných podvodom; alebo

b) účastníci koncentrácie porušili povinnosť pripojenú k rozhodnutiu.

7. Komisia môže prijať rozhodnutie podľa odsekov 1 až 3 bez toho, aby bola viazaná lehotami uvedenými v článku 10 ods. 3 v prípadoch, ak:

a) zistí, že koncentrácia bola vykonaná

i) v rozpore s podmienkou pripojenou k rozhodnutiu podľa článku 6 ods. 1 písm. b), alebo

ii) v rozpore s podmienkou pripojenou k rozhodnutiu prijatému podľa odseku 2 a v súlade s článkom 10 ods. 2, ktorá uvádzala, že v prípade jej nepripojenia by koncentrácia vzbudila vážne pochybnosti, pokiaľ ide o jej zlučiteľnosť so spoločným trhom; alebo

b) rozhodnutie bolo zrušené podľa odseku 6.

8. Komisia bezodkladne oznámi svoje rozhodnutie účastníkom koncentrácie a príslušným orgánom členských štátov.

Článok 9

Postúpenie príslušným orgánom členských štátov

1. Komisia môže formou rozhodnutia oznámeného bezodkladne účastníkom koncentrácie a príslušným orgánom ostatných členských štátov postúpiť oznámenú koncentráciu príslušným orgánom dotknutého členského štátu za týchto podmienok.

2. V lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia kópie oznámenia môže členský štát z vlastného podnetu alebo z podnetu Komisie informovať Komisiu, ktorá informuje účastníkov koncentrácie o tom, že:

a) existuje hrozba, že koncentrácia značne ovplyvní hospodársku súťaž na trhu v tomto členskom štáte, ktorý má všetky znaky samostatného priestorového relevantného trhu; alebo

b) koncentrácia ovplyvňuje hospodársku súťaž na trhu v tomto členskom štáte, ktorý má všetky znaky samostatného priestorového relevantného trhu a ktorý netvorí podstatnú časť spoločného trhu.

3. Ak Komisia zistí, že vzhľadom na trh predmetných výrobkov alebo služieb a na samostatný priestorový relevantný trh v zmysle odseku 7 existuje takýto samostatný priestorový relevantný trh a existuje takéto nebezpečenstvo, potom:

a) zaoberá sa týmto prípadom sama v súlade s týmto nariadením; alebo

b) postúpi celý prípad alebo jeho časť príslušným orgánom daného členského štátu so zámerom, aby sa uplatňovalo vnútroštátne právo hospodárskej súťaže tohto štátu.

Ak však Komisia zistí, že takýto samostatný priestorový relevantný trh alebo nebezpečie neexistuje, prijme o tom rozhodnutie, ktoré adresuje príslušnému členskému štátu a zaoberá sa prípadom sama v súlade s týmto nariadením.

V prípadoch, keď členský štát informuje Komisiu podľa odseku 2 písm. b), že koncentrácia ovplyvňuje hospodársku súťaž na samostatnom priestorovom relevantnom trhu na jeho území, ktoré netvorí podstatnú časť spoločného trhu, Komisia postúpi celý prípad alebo jeho časť týkajúcu sa príslušného samostatného priestorového relevantného trhu, ak uzná, že takýto trh je ovplyvnený.

4. Rozhodnutie o postúpení alebo nepostúpení podľa odseku 3 sa prijme:

a) podľa všeobecného pravidla v lehote uvedenej v článku 10 ods. 1 druhý pododsek, ak Komisia nezačala konanie podľa článku 6 ods. 1 písm. b), alebo

b) v lehote najviac 65 pracovných dní od oznámenia príslušnej koncentrácie, ak Komisia začala konanie podľa článku 6 ods. 1 písm. c) bez prípravy na prijatie potrebných opatrení podľa článku 8 ods. 2, 3 alebo 4 na zachovanie alebo obnovu účinnej hospodárskej súťaže na dotknutom trhu.

5. Ak Komisia v lehote 65 pracovných dní uvedenej v odseku 4 písm. b) napriek upomienke dotknutého členského štátu neprijme rozhodnutie o postúpení v súlade s odsekom 3 a ani nepodnikne prípravné kroky uvedené v odseku 4 písm. b), považuje sa to za prijatie rozhodnutia a postúpení prípadu dotknutému členskému štátu v súlade s odsekom 3 písm. b).

6. Príslušný orgán dotknutého členského štátu bez zbytočného odkladu rozhodne o prípade.

V lehote 45 pracovných dní od postúpenia Komisiou informuje príslušný orgán dotknutého členského štátu účastníkov koncentrácie o výsledku predbežného posúdenia hospodárskej súťaže a o prípadných ďalších navrhovaných opatreniach. Dotknutý členský štát môže predĺžiť túto lehotu vo výnimočných prípadoch, ak mu neboli účastníkmi koncentrácie poskytnuté potrebné informácie, ktoré vyžaduje vnútroštátne právo hospodárskej súťaže.

Ak sa vyžaduje oznámenie koncentrácie podľa vnútroštátneho práva, lehota 45 pracovných dní začína plynúť v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni doručenia úplného oznámenia koncentrácie príslušnému orgánu členského štátu.

7. Geografický referenčný trh je vymedzený územím, na ktorom sa účastníci koncentrácie podieľajú na ponuke a dopyte výrobkov alebo služieb, na ktorom sú podmienky hospodárskej súťaže dostatočne homogénne a ktoré môže byť odlíšené od susedných území, predovšetkým z dôvodu, že podmienky hospodárskej súťaže sú na týchto územiach zjavne odlišné. Toto hodnotenie zohľadňuje predovšetkým povahu a vlastnosti príslušných výrobkov alebo služieb, existenciu bariér vstupu na trh alebo spotrebiteľských preferencií, zjavné rozdiely v trhových podieloch podnikov medzi príslušným územím a susednými územiami alebo podstatné cenové rozdiely.

8. Pri uplatňovaní ustanovení tohto článku môže dotknutý členský štát prijať iba opatrenia nevyhnutne potrebné na ochranu alebo obnovu účinnej hospodárskej súťaže na príslušnom trhu.

9. V súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy môže každý členský štát podať podnet na Súdny dvor a najmä požadovať uplatnenie článku 243 Zmluvy na účely uplatňovania svojho vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže.

Článok 10

Lehoty pre začatie konania a rozhodnutia

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 4, sa rozhodnutia uvedené v článku 6 ods. 1 prijímajú v lehote najviac 25 pracovných dní. Táto lehota začína plynúť v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia oznámenia alebo, ak sú informácie predložené s oznámením neúplné, v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia úplných informácií.

Táto lehota sa predĺži na 35 pracovných dní, ak členský štát doručí Komisii žiadosť v súlade s článkom 9 ods. 2 alebo ak účastníci koncentrácie navrhnú záväzky podľa článku 6 ods. 2 s cieľom, aby bola koncentrácia zlučiteľná so spoločným trhom.

2. Rozhodnutia podľa článku 8 ods. 1 alebo 2 týkajúce sa oznámených koncentrácií sa prijímajú ihneď ako sa ukáže, že závažné pochybnosti uvedené v článku 6 ods. 1 písm. c) boli odstránené, najmä v dôsledku zmien zo strany účastníkov koncentrácie a najneskôr v lehote ustanovenej v odseku 3.

3. Bez toho aby bol dotknutý článok 8 ods. 7, rozhodnutia podľa článku 8 ods. 1 až 3 týkajúce sa oznámených koncentrácií sa prijímajú v lehote najviac 90 pracovných dní odo dňa začatia konania. Táto lehota sa predĺži na 105 pracovných dní, ak účastníci koncentrácie navrhnú záväzky podľa článku 8 ods. 2 druhý pododsek s cieľom, aby bola koncentrácia zlučiteľná so spoločným trhom, iba ak by tieto záväzky boli navrhnuté skôr ako 55 pracovných dní odo dňa začatia konania.

Lehoty ustanovené v prvom pododseku sa predlžujú rovnako, aj ak o to oznamujúce osoby požiadajú najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa začatia konania podľa článku 6 ods. 1 písm. c). Oznamujúce osoby môžu podať iba jednu takúto žiadosť. Rovnako aj Komisia môže po začatí konania so súhlasom oznamujúcich osôb predlžovať lehoty ustanovené v prvom pododseku. Celkové trvanie všetkých predĺžení podľa tohto odseku nesmie presiahnuť 20 pracovných dní.

4. Lehoty ustanovené v odsekoch 1 a 3 sa prerušia vo výnimočných prípadoch, ak v dôsledku okolností, za ktoré je zodpovedný jeden z účastníkov koncentrácie, musí Komisia požiadať o informácie rozhodnutím podľa článku 11 alebo nariadiť vyšetrovanie rozhodnutím podľa článku 13.

Prvý pododsek sa uplatňuje aj na lehotu uvedenú v článku 9 ods. 4 písm. b).

5. Ak Súdny dvor vydá rozsudok, ktorým zruší celé alebo časť rozhodnutia Komisie, na ktoré sa vzťahujú lehoty ustanovené v tomto článku, Komisia koncentráciu posudzuje znova s cieľom prijať rozhodnutie podľa článku 6 ods. 1.

Koncentrácia sa posudzuje znova vzhľadom na aktuálne trhové podmienky.

Oznamujúce osoby bezodkladne predložia nové oznámenie alebo doplnia pôvodné oznámenia, ak sa pôvodné oznámenie stane neúplným z dôvodu zmien trhových podmienok alebo poskytnutých informácií, ktoré medzitým nastali. Ak také zmeny nenastali, oznamujúce osoby túto skutočnosť bezodkladne potvrdia.

Lehoty ustanovené v odseku 1 začínajú plynúť v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia úplných informácií v novom oznámení, doplnenom oznámení alebo potvrdení v zmysle tretieho pododseku.

Druhý a tretí pododsek sa uplatňujú aj v prípadoch uvedených v článku 6 ods. 4 a článku 8 ods. 7.

6. Ak Komisia neprijme rozhodnutie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) alebo c) alebo článkom 8 ods. 1, 2 alebo 3 v lehote ustanovenej v odsekoch 1 alebo 3, považuje sa to za vyhlásenie koncentrácie za zlučiteľnú so spoločným trhom, bez toho aby bol dotknutý článok 9.

Článok 11

Žiadosti o informácie

1. Pri výkone povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže Komisia formou žiadosti alebo rozhodnutia požadovať od osôb uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b), ako aj od podnikov a združení podnikov, aby poskytli všetky potrebné informácie.

2. Keď Komisia posiela žiadosť o informácie osobe, podniku alebo združeniu podnikov, uvedie právny základ a účel žiadosti, vymedzí, aké informácie požaduje a stanoví lehotu na poskytnutie informácií, ako aj sankcie uvedené v článku 14 za poskytnutie nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií.

3. Ak Komisia požaduje poskytnutie informácií od osoby, podniku alebo združenia podnikov rozhodnutím, uvedie právny základ a účel žiadosti, aké informácie požaduje a stanoví lehotu na poskytnutie informácií. Uvedie tiež sankcie podľa článku 14 a uvedie alebo uloží sankcie podľa článku 15. Ďalej uvedie právo požiadať Súdny dvor o preskúmanie rozhodnutia.

4. V mene účastníkov koncentrácie poskytujú požadované informácie vlastníci podnikov alebo ich zástupcovia a v prípade právnických osôb, spoločností alebo firiem, alebo združení bez právnej subjektivity, osoby oprávnené zastupovať ich podľa právnych predpisov alebo ich stanov. Riadne oprávnené osoby môžu poskytovať informácie v mene svojich klientov. Účastníci koncentrácie zostávajú plne zodpovední za poskytnutie neúplných, nesprávnych alebo zavádzajúcich informácií.

5. Komisia bezodkladne pošle kópiu každého rozhodnutia prijatého podľa odseku 3 príslušnému orgánu členského štátu, na území ktorého má táto osoba trvalý pobyt alebo podnik alebo združenie podnikov svoje sídlo a príslušnému orgánu členského štátu, ktorého územie je ovplyvnené. Na základe osobitnej žiadosti príslušného orgánu členského štátu, predloží Komisia tomuto orgánu aj kópie žiadostí o informácie týkajúce sa oznámenej koncentrácie.

6. Na žiadosť Komisie vlády a príslušné orgány členských štátov poskytnú Komisii všetky informácie potrebné na výkon povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia.

7. Pri výkone povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže Komisia vypočuť každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá súhlasí s vypočúvaním na účely získavania informácií týkajúcich sa predmetu vyšetrovania. Na začiatku vypočúvania, ktoré môže byť uskutočnené telefonicky alebo elektronickými prostriedkami, Komisia uvedie právny základ a účel vypočúvania.

Ak sa vypočúvanie neuskutočňuje v priestoroch Komisie alebo telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami, Komisia vopred informuje príslušný orgán členského štátu, na území ktorého sa vypočúvanie uskutoční. Ak tak požaduje príslušný orgán tohto členského štátu, zástupcovia tohto orgánu môžu pomáhať úradníkom a iným osobám povereným Komisiou uskutočniť vypočúvanie.

Článok 12

Vyšetrovanie orgánmi členských štátov

1. Na požiadanie Komisie vykonajú príslušné orgány členských štátov vyšetrovanie, ktoré Komisia považuje za potrebné podľa článku 13 ods. 1 alebo ktoré nariadi rozhodnutím podľa článku 13 ods. 4 Zástupcovia príslušných orgánov členských štátov zodpovední za vykonanie tohto vyšetrovania, alebo osoby nimi oprávnené alebo ustanovené, vykonávajú svoje právomoci v súlade so svojím vnútroštátnym právom.

2. Ak o to požiada Komisia alebo príslušný orgán členského štátu, na území ktorého má byť vykonané vyšetrovanie, úradníci a iné osoby oprávnené Komisiou môžu pomáhať úradníkom tohto orgánu.

Článok 13

Právomoci Komisie pri vyšetrovaní

1. Pri výkone povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia môže Komisia vykonávať všetky potrebné vyšetrovania v podnikoch alebo združeniach podnikov.

2. Úradníci a ostatné zúčastnené osoby oprávnené Komisiou vykonať vyšetrovanie majú právomoci:

a) vstupovať do všetkých priestorov, na pozemky a do dopravných prostriedkov podnikov a združení podnikov;

b) skúmať účtovné knihy a iné záznamy týkajúce sa podnikateľskej činnosti bez ohľadu na médium, na ktorom sú uložené;

c) vyhotoviť alebo získať kópie alebo výňatky z týchto účtovných a iných záznamov;

d) zapečatiť podnikateľské priestory a účtovné alebo iné záznamy na obdobie a v rozsahu potrebnom na vyšetrovanie;

e) požadovať od zástupcov alebo zamestnancov podniku alebo združenia podnikov vysvetlenia skutočností alebo dokumentov týkajúcich sa predmetu a účelu vyšetrovania a zaznamenávať ich odpovede.

3. Úradníci a ostatné zúčastnené osoby oprávnené Komisiou vykonať vyšetrovanie uplatňujú svoje právomoci po predložení písomného oprávnenia, v ktorom je uvedený predmet a účel vyšetrovania a sankcie uvedené v článku 14 pre prípady, ak sú predložené požadované účtovné alebo iné záznamy týkajúce sa podnikateľskej činnosti neúplné, alebo ak sú odpovede na otázky položené podľa odseku 2 tohto článku nesprávne alebo zavádzajúce. Komisia v dostatočnom predstihu pred vyšetrovaním informuje o vyšetrovaní príslušný orgán členského štátu, na území ktorého má byť vyšetrovanie vykonané.

4. Podniky a združenia podnikov sú povinné podriadiť sa vyšetrovaniu nariadenému rozhodnutím Komisie. V rozhodnutí sa uvedie predmet a účel vyšetrovania, stanoví sa začiatočný deň, uvedú sa sankcie podľa článkov 14 a 15 a právo požiadať Súdny dvor o preskúmanie rozhodnutia. Komisia prijíma takéto rozhodnutia po porade s príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého sa má vyšetrovanie vykonať.

5. Úradníci a osoby oprávnené alebo ustanovené príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého sa má vyšetrovanie vykonať, na žiadosť tohto orgánu alebo Komisie pomáhajú úradníkom a ostatným zúčastneným osobám oprávneným Komisiou. Na tento účel majú právomoci uvedené v odseku 2.

6. Ak úradníci a ostatné zúčastnené osoby oprávnené Komisiou zistia, že podnik bráni vyšetrovaniu nariadenému podľa tohto článku, vrátane zapečatenia podnikateľských priestorov a účtovných kníh alebo iných záznamov, nariadenému podľa tohto článku, dotknutý členský štát im poskytne potrebnú pomoc a podľa potreby požiada o pomoc políciu alebo podobný orgán, ktorý im umožní vykonať vyšetrovanie.

7. Ak je podľa vnútroštátneho práva na pomoc uvedenú v odseku 6 potrebné povolenie súdneho orgánu, požiada sa o takéto povolenie. O takéto povolenie je možné požiadať aj ako o predbežné opatrenie.

8. Ak sa požiada o povolenie podľa odseku 7, vnútroštátny súdny orgán overí, či je rozhodnutie Komisie autentické a či navrhované donucovacie opatrenia nie sú zbytočné alebo neprimerané vo vzťahu k predmetu vyšetrovania. Pri tejto kontrole primeranosti donucovacích opatrení môže vnútroštátny súdny orgán priamo alebo prostredníctvom príslušného orgánu tohto členského štátu požiadať o podrobné vysvetlenia týkajúce sa predmetu vyšetrovania. Vnútroštátny súdny orgán však nemôže spochybňovať potrebu vyšetrovania ani požadovať predloženie informácií zo spisu Komisie. Zákonnosť rozhodnutia Komisie je oprávnený preskúmať iba Súdny dvor.

Článok 14

Pokuty

1. Komisia môže rozhodnutím uložiť osobám uvedeným v článku 3 ods. 1 písm. b), podnikom alebo združeniam podnikov pokuty až do výšky 1 % celkového obratu podniku alebo združenia podnikov v zmysle článku 5, ak úmyselne alebo z nedbalosti:

a) uvedú nesprávne alebo zavádzajúce informácie v návrhu, potvrdení, oznámení alebo ich doplnení, podľa článku 4, článku 10 ods. 5 alebo článku 22 ods. 3;

b) poskytnú nesprávne alebo zavádzajúce informácie v odpovedi na žiadosť podľa článku 11 ods. 2;

c) v odpovedi na žiadosť vo forme rozhodnutia prijatého podľa článku 11 ods. 3 poskytnú nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie alebo neposkytnú informácie v stanovenej lehote;

d) poskytnú požadované účtovné knihy alebo iné záznamy týkajúce sa podnikateľskej činnosti počas vyšetrovania podľa článku 13 v neúplnej forme alebo odmietnu podriadiť sa vyšetrovaniu nariadenému rozhodnutím prijatým podľa článku 13 ods. 4;

e) v odpovedi na otázku položenú v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. e)

- poskytnú nesprávnu alebo zavádzajúcu odpoveď,

- v lehote stanovenej Komisiou neopravia nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie poskytnuté niektorým zamestnancom, alebo

- neposkytnú alebo odmietnu poskytnúť úplné odpovede na skutočnosti týkajúce sa predmetu a účelu vyšetrovania nariadeného rozhodnutím prijatým podľa článku 13 ods. 4;

f) pečate umiestnené úradníkmi alebo ostatnými zúčastnenými osobami oprávnenými Komisiou v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. d) boli odstránené.

2. Komisia môže rozhodnutím uložiť osobám uvedeným v článku 3 ods. 1 písm. b) alebo účastníkom koncentrácie pokuty až do výšky 10 % celkového obratu podniku v zmysle článku 5, ak úmyselne alebo z nedbalosti:

a) neoznámia koncentráciu v súlade s článkom 4 alebo 22 ods. 3 pred jej uskutočnením, pokiaľ by na to neboli výslovne oprávnené podľa článku 7 ods. 2 alebo rozhodnutím prijatým podľa článku 7 ods. 3;

b) vykonajú koncentráciu v rozpore s článkom 7;

c) vykonajú koncentráciu vyhlásenú za nezlučiteľnú so spoločným trhom rozhodnutím podľa článku 8 ods. 3 alebo nevykonajú opatrenia nariadené rozhodnutím podľa článku 8 ods. 4 alebo 5;

d) nesplnia podmienky alebo povinnosti nariadené rozhodnutím podľa článku 6 ods. 1 písm. b), článku 7 ods. 3 alebo článku 8 ods. 2 druhý pododsek.

3. Pri určovaní výšky pokuty sa zohľadňuje povaha, závažnosť a trvanie porušenia.

4. Rozhodnutia prijaté podľa odsekov 1, 2 a 3 nemajú trestnoprávnu povahu.

Článok 15

Penále

1. Komisia môže rozhodnutím uložiť osobám uvedeným v článku 3 ods. 1 písm. b), podnikom alebo združeniam podnikov penále až do výšky 5 % priemerného denného celkového obratu podniku alebo združenia podnikov v zmysle článku 5 za každý pracovný deň omeškania počínajúc dňom stanoveným v rozhodnutí, aby ich prinútila:

a) predložiť úplné a správne informácie požadované rozhodnutím prijatým podľa článku 11 ods. 3;

b) podriadiť sa vyšetrovaniu nariadenému rozhodnutím prijatým podľa článku 13 ods. 4;

c) splniť povinnosť nariadenú rozhodnutím podľa článku 6 ods. 1 písm. b), článku 7 ods. 3 alebo článku 8 ods. 2 druhý pododsek; alebo

d) vykonať opatrenia nariadené rozhodnutím podľa článku 8 ods. 4 alebo 5.

2. Ak osoby uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b), podniky alebo združenia podnikov splnili povinnosť, ktorú malo uložené penále vynútiť, Komisia môže určiť celkovú čiastku penále v nižšej výške, ako by vznikla podľa pôvodného rozhodnutia.

Článok 16

Preskúmanie Súdnym dvorom

Súdny dvor je v zmysle článku 229 výlučne príslušný na preskúmanie rozhodnutí, ktorými Komisia uložila pokutu alebo penále. Môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť uloženú pokutu alebo penále.

Článok 17

Služobné tajomstvo

1. Informácie získané ako výsledok uplatňovania tohto nariadenia sa použijú iba na účely príslušnej žiadostí, vyšetrovania alebo vypočúvania.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 3, články 18 a 20, Komisia a príslušné orgány členských štátov, ich úradníci a ostatní zamestnanci a iné osoby pracujúce pod dohľadom týchto orgánov, ako aj úradníci a ostatní zamestnanci ostatných orgánov členských štátov, zachovávajú mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali pri uplatňovaní tohto nariadenia a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo.

3. Odseky 1 a 2 nebránia uverejneniu všeobecných informácií alebo prehľadov, ktoré neobsahujú informácie týkajúce sa jednotlivých podnikov alebo združení podnikov.

Článok 18

Vypočúvanie strán a tretích osôb

1. Pred prijatím každého rozhodnutia uvedeného v článku 6 ods. 3, článku 7 ods. 3, článku 8 ods. 2 až 6 a článku 14 a 15 Komisia poskytne každej dotknutej osobe, podniku alebo združeniu podnikov možnosť v každom štádiu konania až po poradu Poradného výboru, vyjadriť svoje názory na námietky voči nim.

2. Odlišne od odseku 1 môže byť rozhodnutie podľa článku 7 ods. 3 a článku 8 ods. 5 prijaté dočasne bez toho, aby dotknuté osoby, podniky alebo združenia podnikov predtým dostali možnosť vyjadriť svoje názory za predpokladu, že Komisia im poskytne túto možnosť čo najskôr po prijatí svojho rozhodnutia.

3. Komisia založí svoje rozhodnutie iba na námietkach, ku ktorým mali strany predložiť svoje pripomienky. V konaní sa plne uznáva právo na obhajobu. Nahliadnuť do spisu sa umožňuje aspoň priamo zúčastneným stranám, pričom sa zohľadňuje oprávnený záujem podnikov na ochrane ich obchodného tajomstva.

4. Pokiaľ to Komisia alebo príslušné orgány členských štátov považujú za potrebné, môžu vypočúvať aj ďalšie fyzické alebo právnické osoby. Fyzické a právnické osoby, ktoré preukážu dostatočný záujem a predovšetkým členovia správnych alebo riadiacich orgánov účastníkov koncentrácie alebo uznaní zástupcovia ich zamestnancov majú právo byť vypočutí na požiadanie.

Článok 19

Spolupráca s orgánmi členských štátov

1. Komisia v lehote troch pracovných dní doručí príslušným orgánom členských štátov kópie oznámení a čo najskôr aj kópie najdôležitejších dokumentov podaných Komisii alebo vydaných Komisiou podľa tohto nariadenia. Tieto dokumenty obsahujú aj záväzky, ktoré účastníci koncentrácie prijali voči Komisii s cieľom, aby bola koncentrácia zlučiteľná so spoločným trhom podľa článku 6 ods. 2 alebo článku 8 ods. 2 druhý pododsek.

2. Komisia vykonáva postupy ustanovené v tomto nariadení v úzkej a nepretržitej spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré môžu vyjadrovať svoje názory na tieto postupy. Komisia získa informácie na účely článku 9 od príslušného orgánu členského štátu podľa odseku 2 uvedeného článku a umožní mu vyjadriť svoj názor v každom štádiu konania až do prijatia rozhodnutia podľa odseku 3 uvedeného článku. Na tento účel mu umožní prístup do spisu.

3. Pred prijatím každého rozhodnutia podľa článkov 8 ods. 1 až 6, článkov 14 alebo 15, s výnimkou dočasného rozhodnutia v súlade s článkom 18 ods. 2, sa uskutoční porada s Poradným výborom pre koncentrácie.

4. Poradný výbor tvoria zástupcovia príslušných orgánov členských štátov. Každý členský štát vymenuje jedného alebo dvoch zástupcov. Ak nie je ich účasť možná, môžu ich nahradiť iní zástupcovia. Aspoň jeden zástupca členského štátu je odborník vo veciach reštrikčných praktík a dominantného postavenia.

5. Porady sa konajú na spoločnom stretnutí zvolávanom na pozvanie Komisie, ktorá mu predsedá. V pozvánke sa pre každý prerokovaný prípad uvedie jeho zhrnutie spolu s najdôležitejšími dokumentmi a predbežným návrhom rozhodnutia. Stretnutie sa koná najskôr 10 pracovných dní po zaslaní pozvánky. Komisia môže vo výnimočných prípadoch túto lehotu skrátiť podľa potreby, aby sa predišlo závažným škodám jedného alebo viacerých účastníkov koncentrácie.

6. Poradný výbor predkladá svoje stanovisko k návrhu rozhodnutia Komisie, pričom v prípade potreby ho prijme hlasovaním. Poradný výbor môže predložiť stanovisko aj vtedy, ak sú niektorí jeho členovia neprítomní a nie sú zastúpení. Stanovisko sa prekladá písomne a tvorí prílohu k návrhu rozhodnutia. Komisia v najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko predložené výborom. Oznámi výboru, akým spôsobom bolo jeho stanovisko zohľadnené.

7. Komisia doručí stanovisko Poradného výboru spolu s rozhodnutím tým, ktorým je rozhodnutie určené. Stanovisko uverejní spolu s rozhodnutím vzhľadom na oprávnený záujem podnikov na ochrane ich obchodného tajomstva.

Článok 20

Uverejňovanie rozhodnutí

1. Komisia uverejňuje rozhodnutia, ktoré prijala podľa článku 8 ods. 1 až 6, článkov 14 a 15, s výnimkou dočasných rozhodnutí prijatých v súlade s článkom 18 ods. 2, spolu so stanoviskom Poradného výboru v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. V uverejnení sa uvedú mená strán a hlavný obsah rozhodnutia vzhľadom na oprávnený záujem podnikov na ochrane ich obchodného tajomstva.

Článok 21

Uplatňovanie nariadenia a príslušnosť

1. Výlučne toto nariadenie sa uplatňuje na koncentrácie podľa článku 3 a nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 [8], (EHS) č. 1017/68 [9], (EHS) č. 4056/86 [10] a (EHS) č. 3975/87 [11] sa neuplatňujú, okrem pokiaľ ide o spoločné podniky, ktoré nemajú význam pre celé spoločenstvo a ktorých cieľom alebo účinkom je koordinácia súťažného správania nezávislých podnikov.

2. Komisia je výlučne príslušná prijímať rozhodnutia podľa tohto nariadenia, pričom tieto sú preskúmateľné Súdnym dvorom.

3. Žiaden členský štát neuplatňuje svoje vnútroštátne právne predpisy hospodárskej súťaže na koncentrácie s významom pre celé spoločenstvo.

Prvým pododsekom nie je dotknutá právomoc členského štátu vykonávať akékoľvek dožiadania potrebné na uplatňovanie článku 4 ods. 4, článku 9 ods. 2 alebo po postúpení podľa článku 9 ods. 3 prvý pododsek zarážka b), alebo článku 9 ods. 5 na prijatie opatrení nevyhnutne potrebných na uplatňovanie článku 9 ods. 8

4. Napriek odsekom 2 a 3 môžu členské štáty prijímať primerané opatrenia na ochranu iných oprávnených záujmov ako tých, ktoré sú zohľadnené v tomto nariadení a zlučiteľné so všeobecnými zásadami a ostatnými ustanoveniami práva spoločenstva.

Za oprávnené záujmy v zmysle prvého pododseku sa považujú verejná bezpečnosť, pluralita masovokomunikačných prostriedkov a pravidlá obozretnosti.

Dotknutý členský štát musí informovať Komisiu o každom ďalšom verejnom záujme a Komisia ho uzná po vyhodnotení jeho zlučiteľnosti so všeobecnými zásadami a ďalšími ustanoveniami práva spoločenstva pred prijatím uvedených opatrení. Komisia informuje dotknutý členský štát o svojom rozhodnutí v lehote 25 pracovných dní od takéhoto oznámenia.

Článok 22

Postúpenie Komisii

1. Jeden alebo viaceré členské štáty môžu požiadať Komisiu o posúdenie koncentrácie podľa článku 3, ktorá nemá význam pre celé spoločenstvo v zmysle článku 1, ale ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi a hrozí, že značne ovplyvní hospodársku súťaž na území členského štátu alebo štátov, ktoré podávajú žiadosť.

Takáto žiadosť sa podáva v lehote najneskôr 15 pracovných dní odo dňa oznámenia koncentrácie, alebo ak oznámenie nie je potrebné, odo dňa, kedy sa inak o nej príslušné členské štáty dozvedeli.

2. Komisia bezodkladne informuje príslušné orgány členských štátov a účastníkov koncentrácie o každej doručenej žiadosti podľa odseku 1.

Každý iný členský štát má právo pripojiť sa k pôvodnej žiadosti v lehote 15 pracovných dní odo dňa, kedy bol Komisiou informovaný o tejto pôvodnej žiadosti.

Všetky národné lehoty týkajúce sa koncentrácie sa prerušujú, až kým sa v súlade s postupom ustanoveným v tomto článku nerozhodne, kto bude koncentráciu posudzovať. Ihneď ako členský štát oznámi Komisii a účastníkom koncentrácie, že sa nepripojí k žiadosti, končí prerušenie plynutia jeho národných lehôt.

3. Komisia môže v lehote najviac 10 pracovných dní po uplynutí lehoty podľa odseku 2 rozhodnúť, že posúdi koncentráciu, pokiaľ zistí, že ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi a hrozí, že značne ovplyvní hospodársku súťaž na území členského štátu alebo štátov, ktoré podávajú žiadosť. Ak Komisia neprijme rozhodnutie v tejto lehote, považuje sa to za prijatie rozhodnutia o posudzovaní koncentrácie v súlade so žiadosťou.

Komisia informuje všetky členské štáty a účastníkov koncentrácie o svojom rozhodnutí. Môže požiadať o predloženie oznámenia podľa článku 4.

Členský štát alebo štáty, ktoré podali žiadosť, už na koncentráciu neuplatňujú svoje vnútroštátne právne predpisy hospodárskej súťaže.

4. Článok 2, článok 4 ods. 2 až 3, články 5, 6 a 8 až 21 sa uplatňujú, ak Komisia posudzuje koncentráciu podľa odseku 3. článok 7 sa uplatňuje v rozsahu, v ktorom sa nevykonala koncentrácia ku dňu, kedy Komisia informuje účastníkov koncentrácie, že bola podaná žiadosť.

Ak nie je potrebné oznámenie podľa článku 4, lehota podľa článku 10 ods. 1 na začatie konania začína plynúť v pracovný deň po dni, kedy Komisia informovala účastníkov koncentrácie, že sa rozhodla posudzovať koncentráciu podľa odseku 3.

5. Komisia môže informovať jeden alebo viaceré členské štáty o tom, že zistila, že koncentrácia spĺňa kritériá podľa odseku 1. V takých prípadoch môže Komisia vyzvať tento členský štát alebo tieto členské štáty, aby podali žiadosť podľa odseku 1.

Článok 23

Vykonávacie ustanovenia

1. Komisia je oprávnená ustanoviť v súlade s postupom uvedeným v odseku 2:

a) vykonávacie ustanovenia týkajúce sa formy, obsahu a iných náležitostí oznámení a návrhov podľa článku 4;

b) vykonávacie ustanovenia týkajúce sa lehôt podľa článku 4 ods. 4 a 5, článkov 7, 9, 10 a 22;

c) postupy a lehoty na návrhy a vykonanie záväzkov podľa článku 6 ods. 2 a článku 8 ods. 2;

d) vykonávacie ustanovenia týkajúce sa vypočúvania podľa článku 18.

2. Komisia využíva pomoc Poradného výboru zloženého zo zástupcov členských štátov.

a) Komisia konzultuje s Poradným výborom návrh vykonávacieho ustanovenia pred jeho uverejnením a takéto ustanovenie pred jeho prijatím.

b) Konzultácie sa konajú na stretnutí zvolávanom na pozvanie Komisie, ktorá mu predsedá. Spolu s pozvánkou sa zasiela aj návrh vykonávacieho ustanovenia, ktoré sa má prijať. Stretnutie sa koná najskôr 10 pracovných dní po zaslaní pozvánky.

c) Poradný výbor predkladá stanovisko k návrhu vykonávacieho ustanovenia, pričom v prípade potreby ho prijme hlasovaním. Komisia v najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko predložené výborom.

Článok 24

Vzťahy s tretími krajinami

1. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých všeobecných ťažkostiach, ktoré majú ich podniky pri koncentráciách podľa článku 3 v tretej krajine.

2. Prvýkrát najneskôr jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom pravidelne vypracuje Komisia správu o zaobchádzaní s podnikmi, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú hlavnú podnikateľskú činnosť v spoločenstve, v zmysle odsekov 3 a 4, pri koncentráciách v tretích krajinách. Komisia predkladá tieto správy Rade spolu s prípadnými odporúčaniami.

3. Ak sa Komisii buď na základe správ uvedených v odseku 2 alebo na základe iných informácií zdá, že tretia krajina nezaobchádza s podnikmi, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú hlavnú podnikateľskú činnosť v spoločenstve, porovnateľne ako spoločenstvo s podnikmi tejto tretej krajiny, Komisia môže predkladať Rade návrhy na primeraný mandát na rokovanie s cieľom dosiahnuť porovnateľné zaobchádzanie pre podniky, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú hlavnú podnikateľskú činnosť v spoločenstve.

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 307 Zmluvy, sú opatrenia prijaté na základe tohto článku v súlade so záväzkami spoločenstva alebo členských štátov vyplývajúcich z dvojstranných alebo viacstranných medzinárodných dohôd.

Článok 25

Zrušenie

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 ods. 2, sa nariadenia (EHS) č. 4064/89 a (ES) č. 1310/97 zrušujú s účinnosťou od 1. mája 2004.

2. Odkazy na zrušené nariadenie sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky v prílohe.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti a prechodné ustanovenia

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. mája 2004.

2. Nariadenie (EHS) č. 4064/89 sa naďalej uplatňuje na všetky koncentrácie, ktoré boli predmetom Zmluvy, oznámenia alebo kde kontrola bola nadobudnutá v zmysle článku 4 ods. 1 uvedeného nariadenia pred začiatkom uplatňovania tohto nariadenia, pokiaľ to umožňujú najmä ustanovenia o uplatňovaní uvedené v článku 25 ods. 2 a 3 nariadenia (EHS) č. 4064/89 a článku 2 nariadenia (EHS) č. 1310/97.

3. Pokiaľ ide o koncentrácie, na ktoré sa toto nariadenie uplatňuje na základe pristúpenia, deň pristúpenia nahradí deň začiatku uplatňovania tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2004

Za Radu

predseda

C. McCreevy

[1] Ú. v. ES C 20, 28.1.2003, s. 4.

[2] Stanovisko doručené 9.10.2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Stanovisko doručené 24.10.2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 1. Opravená verzia v Ú. v. ES L 257, 21.9.1990, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1310/97 (Ú. v. ES L 180, 9.7.1997, s. 1). Oprava v Ú. v. ES L 40, 13.2.1998, s. 17.

[5] Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/11/ES (Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 16).

[7] Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/51/ES.

[8] Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 175, 23.7.1968, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1/2003 (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

[10] Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1/2003.

[11] Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1/2003.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Korelačná tabuľka

Nariadenie (EHS) č. 4064/89 | Toto nariadenie |

Článok 1 ods. 1, 2 a 3 | Článok 1 ods. 1, 2 a 3 |

Článok 1 ods. 4 | Článok 1 ods. 4 |

Článok 1 ods. 5 | Článok 1 ods. 5 |

Článok 2 ods. 1 | Článok 2 ods. 1 |

– | Článok 2 ods. 2 |

Článok 2 ods. 2 | Článok 2 ods. 3 |

Článok 2 ods. 3 | Článok 2 ods. 4 |

Článok 2 ods. 4 | Článok 2 ods. 5 |

Článok 3 ods. 1 | Článok 3 ods. 1 |

Článok 3 ods. 2 | Článok 3 ods. 4 |

Článok 3 ods. 3 | Článok 3 ods. 2 |

Článok 3 ods. 4 | Článok 3 ods. 3 |

– | Článok 3 ods. 4 |

Článok 3 ods. 5 | Článok 3 ods. 5 |

Článok 4 ods. 1 prvá veta | Článok 4 ods. 1 prvý pododsek |

Článok 4 ods. 1 druhá veta | – |

– | Článok 4 ods. 1 druhý a tretí pododsek |

Článok 4 ods. 2 a 3 | Článok 4 ods. 2 a 3 |

– | Článok 4 ods. 4 až 6 |

Článok 5 ods. 1 až 3 | Článok 5 ods. 1 až 3 |

Článok 5 ods. 4, úvod | Článok 5 ods. 4, úvod |

Článok 5 ods. 4 písm. a) | Článok 5 ods. 4 písm. a) |

Článok 5 ods. 4 písm. b), úvod | Článok 5 ods. 4 písm. b), úvod |

Článok 5 ods. 4 písm. b) prvá zarážka | Článok 5 ods. 4 písm. b) bod i) |

Článok 5 ods. 4 písm. b) druhá zarážka | Článok 5 ods. 4 písm. b) bod ii) |

Článok 5 ods. 4 písm. b) tretia zarážka | Článok 5 ods. 4 písm. b) bod iii) |

Článok 5 ods. 4 písm. b) štvrtá zarážka | Článok 5 ods. 4 písm. b) bod iv) |

Článok 5 ods. 4 písm. c), d) a e) | Článok 5 ods. 4 písm. c), d) a e) |

Článok 5 ods. 5 | Článok 5 ods. 5 |

Článok 6 ods. 1, úvod | Článok 6 ods. 1, úvod |

Článok 6 ods. 1 písm. a) a b) | Článok 6 ods. 1 písm. a) a b) |

Článok 6 ods. 1 písm. c) | Článok 6 ods. 1 písm. c) prvá veta |

Článok 6 ods. 2 až 5 | Článok 6 ods. 2 až 5 |

Článok 7 ods. 1 | Článok 7 ods. 1 |

Článok 7 ods. 3 | Článok 7 ods. 2 |

Článok 7 ods. 4 | Článok 7 ods. 3 |

Článok 7 ods. 5 | Článok 7 ods. 4 |

Článok 8 ods. 1 | Článok 6 ods. 1 písm. c) druhá veta |

Článok 8 ods. 2 | Článok 8 ods. 1 a 2 |

Článok 8 ods. 3 | Článok 8 ods. 3 |

Článok 8 ods. 4 | Článok 8 ods. 4 |

– | Článok 8 ods. 5 |

Článok 8 ods. 5 | Článok 8 ods. 6 |

Článok 8 ods. 6 | Článok 8 ods. 7 |

– | Článok 8 ods. 8 |

Článok 9 ods. 1 až 9 | Článok 9 ods. 1 až 9 |

Článok 9 ods. 10 | – |

Článok 10 ods. 1 a 2 | Článok 10 ods. 1 a 2 |

Článok 10 ods. 3 | Článok 10 ods. 3 prvý pododsek prvá veta |

– | Článok 10 ods. 3 prvý pododsek druhá veta |

– | Článok 10 ods. 3 druhý pododsek |

Článok 10 ods. 4 | Článok 10 ods. 4 prvý pododsek |

– | Článok 10 ods. 4 druhý pododsek |

Článok 10 ods. 5 | Článok 10 ods. 5 prvý a štvrtý pododsek |

– | Článok 10 ods. 5 druhý, tretí a piaty pododsek |

Článok 10 ods. 6 | Článok 10 ods. 6 |

Článok 11 ods. 1 | Článok 11 ods. 1 |

Článok 11 ods. 2 | – |

Článok 11 ods. 3 | Článok 11 ods. 2 |

Článok 11 ods. 4 | Článok 11 ods. 4 prvá veta |

– | Článok 11 ods. 4 druhá a tretia veta |

Článok 11 ods. 5 prvá veta | – |

Článok 11 ods. 5 druhá veta | Článok 11 ods. 3 |

Článok 11 ods. 6 | Článok 11 ods. 5 |

– | Článok 11 ods. 6 a 7 |

Článok 12 | Článok 12 |

Článok 13 ods. 1 prvý pododsek | Článok 13 ods. 1 |

Článok 13 ods. 1 druhý pododsek, úvod | Článok 13 ods. 2, úvod |

Článok 13 ods. 1 druhý pododsek písm. a) | Článok 13 ods. 2 písm. b) |

Článok 13 ods. 1 druhý pododsek písm. b) | Článok 13 ods. 2 písm. c) |

Článok 13 ods. 1 druhý pododsek písm. c) | Článok 13 ods. 2 písm. e) |

Článok 13 ods. 1 druhý pododsek písm. d) | Článok 13 ods. 2 písm. a) |

– | Článok 13 ods. 2 písm. d) |

Článok 13 ods. 2 | Článok 13 ods. 3 |

Článok 13 ods. 3 | Článok 13 ods. 4 prvá a druhá veta |

Článok 13 ods. 4 | Článok 13 ods. 4 tretia veta |

Článok 13 ods. 5 | Článok 13 ods. 5 prvá veta |

– | Článok 13 ods. 5 druhá veta |

Článok 13 ods. 6 prvá veta | Článok 13 ods. 6 |

Článok 13 ods. 6 druhá veta | – |

– | Článok 13 ods. 7 a 8 |

Článok 14 ods. 1, úvod | Článok 14 ods. 1, úvod |

Článok 14 ods. 1 písm. a) | Článok 14 ods. 2 písm. a) |

Článok 14 ods. 1 písm. b) | Článok 14 ods. 1 písm. a) |

Článok 14 ods. 1 písm. c) | Článok 14 ods. 1 písm. b) a c) |

Článok 14 ods. 1 písm. d) | Článok 14 ods. 1 písm. d) |

– | Článok 14 ods. 1 písm. e) a f) |

Článok 14 ods. 2, úvod | Článok 14 ods. 2, úvod |

Článok 14 ods. 2 písm. a) | Článok 14 ods. 2 písm. d) |

Článok 14 ods. 2 písm. b) a c) | Článok 14 ods. 2 písm. b) a c) |

Článok 14 ods. 3 | Článok 14 ods. 3 |

Článok 14 ods. 4 | Článok 14 ods. 4 |

Článok 15 ods. 1, úvod | Článok 15 ods. 1, úvod |

Článok 15 ods. 1 písm. a) a b) | Článok 15 ods. 1 písm. a) a b) |

Článok 15 ods. 2, úvod | Článok 15 ods. 1, úvod |

Článok 15 ods. 2 písm. a) | Článok 15 ods. 1 písm. c) |

Článok 15 ods. 2 písm. b) | Článok 15 ods. 1 písm. d) |

Článok 15 ods. 3 | Článok 15 ods. 2 |

Články 16 až 20 | Články 16 až 20 |

Článok 21 ods. 1 | Článok 21 ods. 2 |

Článok 21 ods. 2 | Článok 21 ods. 3 |

Článok 21 ods. 3 | Článok 21 ods. 4 |

Článok 22 ods. 1 | Článok 21 ods. 1 |

Článok 22 ods. 3 | – |

– | Článok 22 ods. 1 až 3 |

Článok 22 ods. 4 | Článok 22 ods. 4 |

Článok 22 ods. 5 | – |

– | Článok 22 ods. 5 |

Článok 23 | Článok 23 ods. 1 |

– | Článok 23 ods. 2 |

Článok 24 | Článok 24 |

– | Článok 25 |

Článok 25 ods. 1 | Článok 26 ods. 1 prvý pododsek |

– | Článok 26 ods. 1 druhý pododsek |

Článok 25 ods. 2 | Článok 26 ods. 2 |

Článok 25 ods. 3 | Článok 26 ods. 3 |

– | Príloha |

--------------------------------------------------